Lag (1993:1362) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1362
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Från summan av de skattemedel som sammanlagt skall betalas ut till kommuner för år 1992 med stöd av lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse före den 1 januari 1993, skall efter avräkning enligt 4 § tredje stycket den lagen ytterligare avräkningar göras enligt följande:

 1. med de preliminära skattemedel som kommunerna får enligt 4 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse från och med den 1 januari 1993, minskade dels med de medel som kommunerna skulle ha uppburit i förskott inklusive tillägget för befolkningsökning enligt 4 § tredje och fjärde styckena den lagen, i dess lydelse före den 1 januari 1993, dels med 2 196 miljoner kronor,
 2. för kommuner som inte ingår i ett landsting med 0,85 kronor per skattekrona och för övriga kommuner med 0,50 kronor per skattekrona, beräknat på antalet skattekronor som fastställts vid 1993 års taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) och det antal skattekronor som skulle ha tillskjutits för år 1994 om lagen (1988:491) om skatte- utjämningsbidrag hade gällt, varvid de garanterade skattekrafter skall användas som har fastställts för år 1992.

[S2]Om ett negativt avräkningsbelopp beräknats för en viss kommun med stöd av 4 § tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse före den 1 januari 1993, skall bestämmelserna i första stycket inte tillämpas, utan i stället beloppet återbetalas av kommunen i fråga. Vid återbetalning skall skattemyndigheterna tillämpa 3 § andra stycket på motsvarande sätt som vid utbetalning av skattemedel.

2 §  Från de skattemedel som skall betalas ut till respektive landsting för år 1992 med stöd av lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse före den 1 januari 1993, skall efter avräkning enligt 4 § tredje stycket den lagen ytterligare avräkningar göras enligt följande:

 1. med de preliminära skattemedel som landstingen får enligt 4 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse från och med den 1 januari 1993, minskade dels med de medel som landstingen skulle ha uppburit i förskott inklusive tillägget för befolkningsökning enligt 4 § tredje och fjärde styckena den lagen, i dess lydelse före den 1 januari 1993, dels med följande belopp för respektive landsting,
Landstingkronor
Stockholms län284 800 000
Uppsala län47 600 000
Södermanlands län43 900 000
Östergötlands län69 500 000
Jönköpings län52 700 000
Kronobergs län30 400 000
Kalmar län41 100 000
Blekinge län25 700 000
Kristianstads län49 800 000
Malmöhus län95 000 000
Hallands län44 700 000
Göteborgs och Bohus län53 600 000
Älvsborgs län75 900 000
Skaraborgs län47 400 000
Värmlands län48 400 000
Örebro län46 600 000
Västmanlands län44 200 000
Kopparbergs län49 300 000
Gävleborgs län49 100 000
Västernorrlands län44 200 000
Jämtlands län23 100 000
Västerbottens län43 600 000
Norrbottens län45 300 000, och
 1. med 0,35 kronor per skattekrona, beräknat på antalet skattekronor som fastställts vid 1993 års taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen och det antal skattekronor som skall tillskjutas för år 1994 enligt lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting.

3 §  Efter avräkning enligt 1 eller 2 § skall beloppen betalas ut. Dessförinnan skall emellertid det sammanlagda beloppet för utbetalning till kommuner fördelas till dessa som om avräkning enligt 1 § inte hade skett.

[S2]Skattemyndigheterna skall betala ut en tolftedel av beloppet den tredje vardagen räknat från den 17 i var och en av månaderna januari--december år 1994, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens eller landstingets fordringar inte uträknade vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, får skattemyndigheten förordna att utbetalningarna skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningarna i månaderna januari och februari grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens eller landstingets respektive fordran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i mars månad.

4 §  Innan skattemyndigheterna betalar ut belopp enligt 3 § skall beloppen för vissa landsting också ökas eller minskas enligt följande.

[S2]Beloppen skall ökas för följande landsting:

Landstingkronor
Östergötlands län1 831 000
Kronobergs län3 735 000
Kristianstads län1 323 000
Älvsborgs län5 033 000
Norrbottens län437 000
Beloppen skall minskas för följande landsting:
Landstingkronor
Stockholms län25 460 000
Jönköpings län1 017 000
Hallands län1 151 000
Västmanlands län12 190 000
Västernorrlands län2 847 000

Ändringar

Lag (1993:1362) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:35, Prop. 1993/94:29, Bet. 1993/94:FiU2
  Ikraftträder
  1994-01-01