Upphävd författning

Förordning (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1993-03-14
Ändring införd
SFS 1993:18 i lydelse enligt SFS 2004:956
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan m.m.

1 §  Försäkring enligt lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader meddelas, efter skriftlig ansökan från en arbetsgivare, av Försäkringskassan.

[S2]Ansökan görs på blankett som fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:956).

2 §  Den som ansöker om försäkring skall styrka sin rätt att teckna försäkringen.

3 § Har upphävts genom förordning (2004:956).

Giltighetstid

4 §  Försäkringen gäller från och med det månadsskifte som inträffar en kalendermånad efter det att ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om sökanden begär att försäkringen skall gälla från ett senare månadsskifte skall giltighetstiden bestämmas i enlighet med sökandens begäran. Förordning (2004:956).

5 §  Försäkringen tecknas för tiden till det årsskifte som följer närmast efter försäkringens första giltighetsdag.

[S2]Försäkringens giltighetstid förlängs automatiskt med ett kalenderår, om försäkringstagaren eller Försäkringskassan inte säger upp försäkringen före årsskiftet.

[S3]Om försäkringstagaren inte längre uppfyller villkoren för att vara försäkrad, får Försäkringskassan säga upp försäkringen att upphöra att gälla från det månadsskifte som följer närmast efter det att Försäkringskassan fått kännedom om förhållandet. Förordning (2004:956).

6 §  Försäkringskassan får säga upp försäkringen att upphöra omedelbart, om försäkringstagaren medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om ett förhållande, som är av betydelse för rätten att vara försäkrad eller för rätten till ersättning från försäkringen.

[S2]Om försäkringen upphört att gälla av en sådan orsak som anges i första stycket, får en ny försäkring inte börja gälla förrän minst ett år förflutit sedan den tidigare försäkringen upphörde.

Avgifter

7 §  Avgift för försäkringen bestäms för kalenderår. Avgiften skall även täcka kostnaderna för administration av försäkringen. För en månad är avgiften en tolftedel av det belopp som bestäms för kalenderåret. Månadsbeloppet avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Avgiften skall betalas kvartalsvis i förskott. Vid nyteckning enligt 4 § kan en annan betalningstermin tillämpas.

8 §  Avgiften för kalenderår skall utgöra en viss procentandel av arbetsgivarens beräknade sammanlagda lönekostnader. Samma procentandel skall gälla för alla försäkringstagare.

9 §  Försäkringskassan meddelar föreskrifter om avgift enligt 8 §. Förordning (2004:956).

10 §  Betalas inte en avgift trots påminnelse, skall försäkringen upphöra att gälla med verkan från ingången av det kvartal som avgiften avser, om det inte finns särskilda skäl för att försäkringen ändå bör bestå.

[S2]Om försäkringen upphört att gälla av en sådan orsak som anges i första stycket, får en ny försäkring inte börja gälla förrän minst ett år förflutit sedan den tidigare försäkringen upphörde.

11 §  Om endast en del av avgiften har betalats för ett kvartal och försäkringen har upphört att gälla, skall det erlagda beloppet återbetalas till försäkringstagaren.

[S2]Har försäkringen sagts upp enligt 5 § tredje stycket skall erlagd avgift som avser tid efter det att försäkringen upphört återbetalas. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

12 §  Om det beräknade löneunderlaget förändrats väsentligt, skall den avgift som försäkringstagaren skall betala under löpande kalenderår ändras.

[S2]Försäkringstagaren skall anmäla förhållanden som kan medföra att avgiften ändras.

[S3]Den nya avgiften gäller från och med det kvartal som börjar efter det att förändringen inträtt.

Ersättning

13 §  Försäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för den del av semesterlönen enligt 16 § semesterlagen (1977:480) som intjänats genom arbetstagares frånvaro enligt 17 § samma lag under försäkringens giltighetstid. Försäkringen ersätter även försäkringstagarens avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, till den del avgifterna och skatten är hänförliga till utbetald semesterlön som är grundad på 17 § semesterlagen. Förordning (2000:1015).

14 §  Ersättningen från försäkringen betalas ut endast om avgiften för försäkringen till fullo betalats för den tid då den semesterlönegrundande frånvaron inträffat.

15 §  Försäkringstagaren skall, om Försäkringskassan begär det,

 1. styrka att semesterlön har betalats ut och hur den har beräknats, och
 2. i övrigt ge in de handlingar som behövs för att ersättningsfrågan skall kunna bedömas. Förordning (2004:956).

16 §  Utbetalning av ersättning från försäkringen skall ske månadsvis i efterskott.

[S2]Begäran om utbetalning görs på blankett som fastställs av Försäkringskassan. Förordning (2004:956).

Övrigt

17 §  De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut som finns i 20 kap.10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas också i fråga om beslut enligt denna förordning. Förordning (2004:956).

18 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:956).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Försäkringen får beviljas att gälla från och med juli 1993 även om ansökan kommer in till försäkringskassan först i juni 1993.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:1500) om ändring i förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  I fråga om ersättning för kostnader som avser tid före ikraftträdandet gäller 13 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 13, 15 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2000:1015) om ändring i förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om semesterlön som betalas ut före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:956) om ändring i förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt gäller 20 kap. 10 § nämnda lag.
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 4, 5, 9, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:1454) upphävande av förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2008. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för kostnader som hänför sig till semesterlönegrundande frånvaro som avser tiden före den 1 januari 2008.
Omfattning
upph.