Upphävd författning

Förordning (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:414 i lydelse enligt SFS 1994:1087
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning avser räntebidrag som lämnas enligt någon av följande förordningar:

2 §  Utbetalning av räntebidrag direkt till långivaren får bara ske mot avgift, om utbetalningen görs inom ramen för systemet med nettoavisering av låntagarens räntekostnader för det bidragsberättigade huset eller till följd av att ägaren av ett sådant hus överlåtit eller pantsatt rätten till bidrag hos långivare som står under Finansinspektionens tillsyn. Avgiften skall vara sex kronor för varje bidragsärende och utbetalningstillfälle. Förordning (1994:1087).

3 §  Avgiften betalas av långivaren.

4 §  Avgiften betalas månadsvis i efterskott mot faktura utställd av Boverket.

[S2]Boverket får träffa avtal om sättet för betalning av avgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas på utbetalningar av räntebidrag som görs från och med dagen för ikraftträdandet.
  2. Långivare som före ikraftträdandet har träffat avtal om nettoavisering får oavsett avtalad uppsägningstid frånträda avtalet med omedelbar verkan. För skyldigheten att betala avgift skall därvid gälla följande:
   1. Om meddelande att avtalet frånträds kommit Boverket tillhanda senast den 31 augusti 1993, tas ingen avgift ut.
   2. Om meddelande att avtalet frånträds kommit Boverket tillhanda efter utgången av augusti 1993 tas avgift ut för sådana utbetalningar av räntebidrag som har gjorts från och med dagen för ikraftträdandet till dess att de datarutiner som är förenade med nettoaviseringen har kunnat avbrytas.
  3. Låntagarnas rätt till räntebidrag påverkas inte av att långivaren frånträder ett nettoaviseringsavtal eller avstår från att vid avtalstidens utgång förlänga eller ingå nytt avtal om nettoavisering. Äldre föreskrifter som innebär krav på nettoavisering för rätt till räntebidrag gäller inte i sådana fall.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:301, Prop. 1992/93:172, Bet. 1992/93:BoU20
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1087) om ändring i förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994 och tillämpas på utbetalningar av räntebidrag som görs från och med dagen för ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:258
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-10-01

Förordning (2016:480) om upphävande av förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

Omfattning
upph.