Upphävd författning

Förordning (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-14
Ändring införd
SFS 1987:258
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om förvärvslån och statligt räntebidrag som lämnas för att underlätta för flerbarnsfamiljer att köpa egnahem.

[S2]Förordningen innehåller följande avsnitt:

Inledande bestämmelser (1--3 §§)

Förutsättningar för lån (4--6 §§)

Lånets storlek (7--9 §§)

Säkerhet för lånet (10 §)

Ränte- och amorteringsvillkor (11--14 §§)

Räntebidrag (15--19 §§)

Förhandsbesked (20 §)

Överklagande (21 §)
Lån och bidrag lämnas tills vidare endast för köp av sådana egnahem som har förvärvats före den 1 februari 1991. Ett förvärv anses ha skett den dag då det finns ett sådant avtal som avses i 4 kap 1 § jordabalken. Förordning (1990:1534).

2 §  Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Följande bestämmelser i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag skall tillämpas i fråga om lån och bidrag.

[S3]3--5 §§ om ansökan om lån och bidrag,

[S4]12 och 13 §§ om beslut om lån och bidrag,

[S5]16 och 17 §§ om utbetalning av lån och bidrag,

[S6]20 och 21 §§ om förvaltning av lån,

[S7]22 och 23 §§ om övertagande av lån,

[S8]29--31 §§ om uppsägning av lån och återbetalning av bidrag. Förordning (1991:15).

3 §  I denna förordning används följande ord och uttryck med den betydelse som anges nedan

EgnahemEn- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus och som låntagaren äger och själv bor i.
LåneunderlagBelopp som läggs till grund för beräkning av förvärvslånets storlek.
PantvärdeBelopp som används för att bestämma den pantsäkerhet som krävs för förvärvslånet.
Underliggande kreditLån mot säkerhet av panträtt med bättre förmånsrätt än förvärvslånet.

Förutsättningar för lån

4 §  För förvärvslån krävs att

 1. i köparens familj ingår minst två barn som berättigar till bostadsbidrag,
 2. huset är avsett att användas som permanent bostad för familjen,
 3. familjens inkomst- och förmögenhetsförhållanden är sådana att familjen kan beräknas få bostadsbidrag till kostnaderna för att bo i huset,
 4. huset inte är nybyggt,
 5. kommunen har besiktat huset samt godkänt köpeskillingen och åtagit sig att svara för en förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället, samt
 6. ansökan om lån har kommit in till kommunen senast tre månader efter det att den handling upprättades på vilken förvärvet grundas.

[S2]Om det i köparens familj ingår fyra eller fler barn som berättigar till bostadsbidrag, lämnas förvärvslån även om kravet i första stycket 3 inte är uppfyllt. I sådana fall krävs det dock för lån för en familj med fyra barn att den skulle ha fått bostadsbidrag till kostnaderna för att bo i huset, om den bidragsgrundande inkomsten hade varit 8 100 kronor lägre än vad den faktiskt är. För en familj med fem eller fler barn krävs det att den skulle ha fått bidrag om den bidragsgrundande inkomsten hade varit 32 000 kronor lägre än vad den faktiskt är. Förordning (1990:711).

4 a §  Förvärvslån lämnas inte för köp från köparens make eller sambo. Förvärvslån lämnas inte heller för köp från någon som tidigare har varit köparens make eller sambo, om köpet avser ett hus som har varit makarnas eller sambornas gemensamma bostad. Förordning (1988:104).

5 §  Om köpet avser hus som har uppförts eller byggts om med stöd av bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser, lämnas förvärvslån endast om lånesökanden förbinder sig att återbetala det äldre lånet senast i samband med att förvärvslånet betalas ut.

6 § har upphävts genom förordning (1991:15).

Lånets storlek

7 §  Förvärvslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som skall motsvara den av kommunen godkända köpeskillingen med tillägg för kostnader för lagfart och nödvändiga pantbrev.

8 §  Förvärvslån lämnas med 25 procent av låneunderlaget.

[S2]Förvärvslån får lämnas med större belopp än det som följer av första stycket (fördjupas), om låntagaren inte kan få underliggande kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10 procent av låneunderlaget får dock ske endast i den utsträckning som boverket föreskriver. Förordning (1990:1534).

9 §  Mindre avvikelser från bestämmelserna om förvärvslånets storlek får göras om detta är administrativt lämpligt. Närmare föreskrifter för sådana avvikelser meddelas av boverket. Förordning (1990:1534).

Säkerhet för lånet

10 §  För förvärvslån skall ställas säkerhet i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten.

[S2]Fastighetens eller tomträttens pantvärde skall motsvara låneunderlaget. Inteckningen skall ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens nedre gräns ligger vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå som följer av att lånet har fördjupats.

Ränte- och amorteringsvillkor

11 §  Förvärvslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

12 §  Amorteringstiden för förvärvslånet får vara högst 30 år.

[S2]Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen.

[S3]Har förvärvslån fördjupats med belopp som uppgår till minst två procent av låneunderlaget, dock minst 10 000 kronor, skall amorteringsvillkoren för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Förordning (1988:306).

13 §  Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter.

[S2]Annuiteterna beräknas efter åtta procent ränta och lånets amorteringstid. Är den räntesats som har fastställts enligt 11 § högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta procent, minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

Räntebidrag

15 §  Räntebidrag lämnas till en enligt 15 a § beräknad kostnad för ränta på förvärvslånet och på den underliggande krediten med följande avvikelser.

[S2]Om köpet omfattar även andra utrymmen än bostadsutrymmen, lämnas räntebidrag endast till kostnaden för ränta på den del av låneskulden som får anses belöpa på bostadsutrymmena.

[S3]Om sökanden eller någon i sökandens familj vid tiden för köpet innehar, eller under de senaste två åren innehaft ett egnahem eller en bostadsrättslägenhet för permanent boende lämnas räntebidrag endast till kostnaden för ränta på den del av låneskulden som belöper på låneunderlaget minskat med 75 procent av skillnaden mellan -- å ena sidan den innehavda bostadens beräknade marknadsvärde vid tiden för det köp ansökan om förvärvslån avser eller, om bostaden överlåtits när länsbostadsnämnden prövar frågan om förvärvslån, vid tiden för överlåtelsen, och -- å andra sidan, den innehavda bostadens beräknade marknadsvärde vid tiden för dess anskaffande med tillägg för styrkta utgifter för värdeförhöjande förbättringar under den tid bostaden innehafts.

[S4]Med bostadsrättslägenhet enligt tredje stycket likställs permanentbostad som innehas med sådan rätt som avses i punkt 2 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1971:479) och permanentbostad som hör till innehavet av en andel i fastighet eller en andel i ett bolag (andelslägenhet).

[S5]Boverket får meddela närmare föreskrifter om beräkningen enligt tredje stycket av den innehavda bostadens marknadsvärde. Förordning (1990:1534).

15 a §  Kostnaden för ränta på förvärvslån och på underliggande kredit skall beräknas enligt följande:

 1. Räntan skall bestämmas efter en räntesats som boverket föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år. Om räntan för lånet eller krediten enligt avtalade villkor ändras under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen beräknas efter den räntesats som enligt verkets föreskrifter gäller för nya lån.
 2. Räntesatsen enligt 1 skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som
  1. i fråga om förvärvslån beräknas efter en amorteringsplan som följer av 12 och 13 §§ och
  2. i fråga om underliggande krediter beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid av 40 år.
 3. Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta beräknas. Förordning (1990:1534).

16 §  Räntebidrag lämnas från dagen för utbetalningen av förvärvslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den enligt 15 a § beräknade räntekostnaden för de lån som avses i 15 § överstiger en garanterad ränta. Den garanterade räntan beräknas på det ursprungliga beloppet av samma lån efter den räntesats som skall tillämpas enligt 17 §. Räntebidraget skall motsvara skillnaden mellan de enligt 15 a § beräknade räntekostnaderna och den garanterade räntan. Förordning (1989:572).

16 a §  Räntebidrag upphör om låntagaren överlåter fastigheten eller tomträtten till ny ägare eller tomträttshavare. Förordning (1991:15).

17 §  För det första året av lånetiden, räknat från dagen för lånets utbetalning, skall den garanterade räntesatsen vara 5,9 procent. För varje följande år av lånetiden skall den garanterade räntesatsen höjas med 0,5 procentenheter.

18 §  Om någon ändring inträffar av betydelse för rätten till räntebidrag, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om detta. Förordning (1989:572).

19 §  Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen föreskriver.

Förhandsbesked

20 §  Om en köpare begär det, skall länsbostadsnämnden efter samråd med kommunen skyndsamt ge förhandsbesked huruvida förutsättningarna för lån enligt 4 §1 och 3 är uppfyllda.

Överklagande

21 §  Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan eller att återkalla ett lånebeslut får inte överklagas, om avslaget eller återkallelsen grundas på att förutsättningarna enligt 4 § första stycket 5 inte är uppfyllda. Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får överklagas hos boverket.

[S2]Boverkets beslut får överklagas till regeringen. Förordning (1990:1534).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
Stöd enligt denna förordning lämnas inte om köpeavtal har träffats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1986/87:48
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1987:1272) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 15 § tredje stycket på sådan underliggande kredit som har betalats ut före ikraftträdandet, skall amorteringsplanen bestämmas med utgångspunkt från amorteringstiden för ett motsvarande nytt lån, med avdrag för den tid som vid ikraftträdandet förflutit från förvärvslånets utbetalning.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:48
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:104) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1988-04-05

Förordning (1988:306) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Bestämmelserna i 12 och 14 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka förvärvslån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 9, 12, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1146) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om köpeavtal har träffats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:412) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  Har den handling på vilken förvärvet grundas upprättats före ikraftträdandet, skall den i 4 § första stycket 6 angivna tidsfristen på tre månader räknas från den 1 juli 1989.
  Bestämmelserna i 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka låneansökan avslagits under tiden den 1 januari--den 30 juni 1989 på grund av de bestämmelser om inkomstprövning som gällde före ikraftträdandet, om sökanden begär ny prövning av beslutet.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:572) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Dock skall bestämmelserna i 14 § i sin nya lydelse träda i kraft den dag plan- och bostadsverket bestämmer.
  2. Bestämmelserna i 15 och 16 §§ i sin nya lydelse och den nya 15 a § tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet. Har förvärvslånet eller den underliggande krediten betalats ut före ikraftträdandet, tillämpas de nya bestämmelserna dock först från den dag efter ikraftträdandet då räntan på förvärvslånet respektive den underliggande krediten första gången ändras.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 14-16, 18 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:875) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut har meddelats före ikraftträdandet. Meddelar plan- och bostadsverket efter ikraftträdandet beslut i en fråga som avses i 21 § första stycket första meningen i dess nya lydelse, får beslutet dock inte överklagas.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; nya 21 §, rubr. närmast före 21 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:711) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den 1 juli 1990, och i övrigt den 1 augusti 1990.
  2. Bestämmelserna i 4 § första stycket 5 i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om ansökningar som kommit in till kommunen före den 1 juli 1990.
  3. Bestämmelserna i 15 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande om den handling på vilken förvärvet grundas har upprättats före den 1 augusti 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:144
  Omfattning
  ändr. 4, 15 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1534) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 8, 9, 14, 15, 15 a, 21 §§
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:15) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.
  2. De nya bestämmelserna om övertagande av lån och bidrag i 2 och 16 a §§ tillämpas även i ärenden i vilka lån och bidrag har beviljats före ikraftträdandet.
  3. Om ett hus för vilket förvärvslån utbetalats mot en sådan förbindelse som avses i den upphävda 6 § övergår till ny ägare genom köp eller byte, får förbindelsen inte göras gällande mot låntagaren.
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 2 §; ny 16 a §
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1991:410) om upphävande av förord- ningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om köp av egnahem som skett före den 1 februari 1991. Ett förvärv anses ha skett den dag då det finns ett sådant avtal som avses i 4 kap. 1 § jordabalken.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  upph.