Upphävd författning

Förordning (1993:600) om radiokommunikation

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:600 i lydelse enligt SFS 2001:784
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon
Kungörelse (1967:446) om radiosändare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller användning av radioanläggningar och av radiovågor för kommunikation m.m. Förordning (2000:125).

Tillstånd och tillsyn

2 §  Post- och telestyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen (1993:599) om radiokommunikation och prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt den lagen. Förordning (1995:464).

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 § lagen (1993:599) om radiokommunikation som avses i 8 § samma lag. Förordning (2000:125).

Åtgärder mot störningar

4 §  Sådana föreskrifter, förelägganden och förbud som avses i 16 § andra stycket och 17 § första och andra styckena lagen (1993:599) om radiokommunikation får meddelas av Post- och telestyrelsen. Förordning (1995:464).

5 §  Förbud gäller mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat syfte än som avses i 17 § första stycket lagen (1993:599) om radiokommunikation.

[S2]Detta förbud gäller inte sådana anläggningar som behövs inom Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk. Förordning (1995:464).

Ärenden enligt 9 a § lagen (1993:599) om radiokommunikation

5 a §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning i ärenden enligt 9 a § lagen (1993:599) om radiokommunikation.

[S2]I sådana ärenden skall bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223) om rätt för part att få del av uppgifter inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan sökande.

[S3]De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast i den mån de har lämnats in

 1. före ansökningstidens utgång, och
 2. efter denna tids utgång på anmodan av Post- och telestyrelsen.

[S4]Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden. Förordning (2001:784).

Verkställighetsföreskrifter

6 §  Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till lagen (1993:599) om radiokommunikation. Förordning (1995:464).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:600) om radiokommunikation

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1967:446) om radiosändare och kungörelsen (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:182) om ändring i förordningen (1993:600) om radiokommunikation

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:464) om ändring i förordningen (1993:600) om radiokommunikation

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1998:1571) om ändring i förordningen (1993:600) om radiokommunikation

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:125) om ändring i förordningen (1993:600) om radiokommunikation

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
CELEX-nr
399L0005
Ikraftträder
2000-04-08

Förordning (2001:784) om ändring i förordningen (1993:600) om radiokommunikation

Omfattning
ändr. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2001-12-04

Ändring, SFS 2003:396

Omfattning
upph.