Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:674 i lydelse enligt SFS 2010:1682
Ikraft
1993-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En myndighet under regeringen svarar för att myndighetens anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor samt förrättningar i anslutning till dessa. Bestämmelserna i denna förordning gäller inte för

 1. den som utan att vara anställd får statlig utbildning,
 2. den som omfattas av statligt personskadeskydd enligt 7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken eller av bestämmelser som avses i 7 kap. 3 § samma balk,
 3. anställda vid konsultföretag som mot arvode utför klart avgränsade uppdrag. Förordning (2010:1682).

2 §  Myndigheten avgör vad som är en tjänsteresa.

3 §  Skyddet enligt 1 § skall alltid omfatta -- ersättning vid dödsfall och invaliditet, -- ersättning för förlorat personligt resgods, -- ersättning för kostnader vid reseavbrott, -- överfallsskydd och -- rättsskydd.

[S2]Myndigheten får komplettera skyddet med ytterligare moment där så bedöms behövligt.

4 §  Bestämmelserna om riskfinansiering och skadereglering i 4 och 5 §§ förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering skall tillämpas i fråga om försäkringsskydd enligt denna förordning. Förordning (1995:1302).

5 §  Kammarkollegiets beslut i ärenden om ersättning på grund av avtal som avses i 4 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:189, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:FiU20
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1995:1302) om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Den myndighet som med stöd av 4 § i dess äldre lydelse har tecknat försäkring hos ett enskilt försäkringsbolag skall säga upp denna till närmaste förfallodag.
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2010:1682) om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01