Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1300 i lydelse enligt SFS 2011:248
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1954:325) om försäkring av statens egendom, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §  Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller annan författning.

Riskanalys och skadeförebyggande åtgärder

3 §  Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys.

[S2]Varje myndighet skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.

Riskfinansiering och skadereglering

4 §  En myndighet får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om att kollegiet skall överta myndighetens risker i ekonomiskt avseende och dess ansvar för skadereglering.

[S2]Överenskommelsen får inte avse risker och skadereglering där anspråk på ersättning

  1. skall handläggas av Justitiekanslern enligt bestämmelserna i 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten,
  2. framställs med stöd av 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) i övrigt, eller
  3. framställs med stöd av 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter.

  • HFD 2020:14:Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från person-skadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

5 §  En myndighet får inte hos ett enskilt försäkringsföretag teckna eller låta teckna försäkring för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Kammarkollegiet får besluta om undantag från denna bestämmelse, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:248).

6 §  Det finns bestämmelser om reglering av skador även i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Överklagande

7 §  Kammarkollegiets beslut enligt 5 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2011:248) om ändring i förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01