Upphävd författning

Förordning (1993:675) med instruktion Kommunikationsforskningsberedningen

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:675
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:708) med instruktion för Transportforskningsberedningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kommunikationsforskningsberedningen har till uppgift att planera, initiera, stödja och samordna övergripande forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet som rör transporter, trafik, trafiksäkerhet, post- och telekommunikation samt kommunikationernas betydelse för miljön och den regionala utvecklingen.

[S2]I beredningens uppgifter ingår också att svara för information och dokumentation inom forskningsområdet.

2 §  Kommunikationsforskningsberedningen skall särskilt

 1. kartlägga forskningsbehoven och verka för att forskningsinsatserna samordnas,
 2. utarbeta program för forskning och utveckling,
 3. besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt och utvärdera den forskning till vilken beredningen har fördelat medel,
 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om avgränsningen mellan beredningen och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,
 5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete,
 6. främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid institut och högskolor,
 7. informera om forskningen och samordna dokumenteringen samt i övrigt främja spridningen av vetenskapliga metoder och resultat.

Kommunikationsforskningsberedningens ledning

3 §  Kommunikationsforskningsberedningen leds av en styrelse. Den består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

4 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Organisation

5 §  Vid Kommunikationsforskningsberedningen finns

 1. ett kansli, som leds av generaldirektören,
 2. ett vetenskapligt råd,
 3. andra organ som styrelsen beslutar.

[S2]Det vetenskapliga rådet består av ledande utländska forskare.

Det vetenskapliga rådets uppgifter

6 §  Det vetenskapliga rådet skall bistå styrelsen med råd och synpunkter beträffande forskningens internationella anknytning och uppföljningen av forskningens kvalitet.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Kommunikationsforskningsberedningen: -- 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, -- 16 § om interna föreskrifter, -- 17 § om inhämtande av uppgifter, -- 29 § om myndighetens beslut.

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde.

10 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller till någon annan som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

12 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

13 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättningar m. m.

14 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i styrelsen. Förordnandet ges för en bestämd tid.

15 §  Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

16 §  Tjänsten som generaldirektör tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Kommunikationsforskningsberedningen.

Bisysslor

17 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Kommunikationsforskningsberedningen även i fråga om generaldirektören.

Överklagande

18 §  Kommunikationsforskningsberedningens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter.

[S2]Kommunikationsforskningsberedningens beslut i andra ärenden får överklagas endast om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:675) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:708) med instruktion för Transportforskningsberedningen skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1996:283

  Omfattning
  upph.