Upphävd författning

Lag (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:719 i lydelse enligt SFS 1994:195
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskilt studielån får enligt denna lag den som beviljats rätt till arbetsmarknadsutbildning för vilken statligt utbildningsbidrag lämnas, och som

 1. inte har fyllt 25 år, eller
 2. har fyllt 25 år, om arbetsmarknadsutbildningen avser utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

[S2]Särskilt studielån enligt första stycket 1 lämnas dock inte om utbildningen avser arbetsmarknadsutbildning som understiger 15 kalenderdagar.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelsen i första stycket 2.Lag (1994:195).

2 §  Studielån ges med belopp som regeringen bestämmer.

3 §  Följande bestämmelser om studielån i studiestödslagen (1973:349) skall tillämpas på särskilt studielån: -- 7 kap.1 § första och andra styckena samt tredje stycket, i fråga om utbildningsbidrag för doktorander, -- 7 kap.5--5 a, 17, 18 och 20 §§, -- 8 kap., och -- 9 kap.1--3, 5 och 7 §§.

4 §  Särskilt studielån enligt denna lag beviljas efter ansökan. Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet regeringen utser.

[S2]Särskilt studielån får beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder.

5 §  Ett beslut att avslå en ansökan om särskilt studielån får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas när arbetsmarknadsutbildning beviljas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:195) om ändring i lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den nya bestämmelsen skall inte gälla om arbetsmarknadsutbildningen har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (1994:1836) om upphävande av lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om återbetalning och återkrav av särskilt studielån.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph.