Upphävd författning

Förordning (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:722 i lydelse enligt SFS 1993:1507
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om särskilt studielån och utbildningsbidrag i form av särskild dagpenning för den som har beviljats arbetsmarknadsutbildning enligt förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning och som uppfyller villkoren för särskilt studielån enligt 1 § lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning.

2 §  Med sådan utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet som sägs i 1 § första stycket 2 lagen (1993:719) om särskilt studie- lån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning avses utbildning som finns förtecknad i bilaga till studiestödsförordningen (1973:418).

2 a §  Särskilt studielån enligt 1 § första stycket 2 lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning får inte lämnas för utbildning under vårterminen 1994, om

 1. den studerande under höstterminen 1993 har fullföljt sådan utbildning som han beviljats före den 1 juli 1993, och
 2. utbildningen under vårterminen 1994 är att anse som en fortsättning av den tidigare utbildningen. Förordning (1993:1507).

3 §  Om inte annat följer av denna förordning tillämpas bestämmelserna i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning på den som sägs i 1 §.

4 §  Centrala studiestödsnämnden handlägger frågor om särskilt studielån. Av 37 § förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning framgår att nämden handlägger också ärenden om särskild dagpenning enligt denna förordning.

Särskilt studielån

5 §  Särskilt studielån får lämnas endast till kursdeltagare som har fyllt 18 år.

6 §  För varje tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande lämnas särskilt studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två belopp, nämligen

 1. den dagpenning efter avdrag för preliminär A-skatt som kursdeltagaren skulle ha fått enligt 20 § förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning för en lika lång sammanhängande tidsperiod; i förekommande fall efter minskning enligt 31 § samma förordning, om han hade varit berättigad till dagpenning enligt först nämnda paragraf,
 2. den dagpenning efter avdrag för preliminär A-skatt som sägs i 13 § denna förordning.

[S2]För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande lämnas för varje kalenderdag särskilt studielån med en femtondel respektive en trettiondel av i första stycket angivet belopp.

7 §  Ansökan om särskilt studielån görs på blankett som fastställs av Arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Uppgift i ansökan skall avges på heder och samvete. Ansökningen skall vara egenhändigt underskriven av sökanden. Har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken förordnats för honom, skall förvaltaren, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget, ha tecknat sitt samtycke på ansökningshandlingen.

8 §  Särskilt studielån betalas ut månadsvis i efterskott. Närmare bestämmelser om utbetalning meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

9 §  Följande bestämmelser skall tillämpas på det särskilda studielånet enligt denna förordning

10 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning och av bestämmelserna om särskilt studielån enligt denna förordning.

Särskild dagpenning

11 §  Dagpenning lämnas vid heltidsstudier om minst 15 dagar och vid deltidsstudier om minst 30 dagar under ett kalenderhalvår. Vid deltidsstudier lämnas dagpenning endast om studierna bedrivs på minst halvtid.

12 §  Dagpenning lämnas för varje kalenderdag under sådan del av läsår eller annan sammanhängande tidsperiod som utbildningen anordnas och kursdeltagaren bedriver studier.

13 §  För varje tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande lämnas dagpenning med 65 procent av det belopp som skulle ha lämnats enligt 20 § förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning för en lika lång sammanhängande tidsperiod; i förekommande fall efter minskning enligt 31 § samma förordning, om kursdeltagaren hade varit berättigad till dagpenning beräknad enligt nämnda förordning.

[S2]För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande lämnas för varje kalenderdag dagpenning med en femtondel respektive en trettiondel av i första stycket angivet belopp.

[S3]Belopp enligt första eller andra stycket avrundas till närmast hela högre krontal.

14 §  Beslut om dagpenning får avse högst två kalenderhalvår i sänder.

15 §  För en kursdeltagare som deltar i utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet skall vad som i 4 kap.6 och 7 §§studiestödslagen (1973:349) föreskrivs om studiemedel tillämpas på motsvarande sätt på dagpenning enligt denna förordning. Föreskrifter för tillämpningen av denna bestämmelse meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Gemensamma bestämmelser

16 §  Närmare bestämmelser om omfattningen av de studier i det reguljära utbildningsväsendet som kan ge rätt till särskilt studielån eller till särskild dagpenning enligt denna förordning meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

17 §  Om länsarbetsnämnden har beviljat arbetsmarknadsutbildning åt någon och denne uppfyller villkoren för särskilt studielån enligt 1 § lagen (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning, skall länsarbetsnämnden genast underrätta Centrala studiestödsnämnden om innehållet i beslutet. Har ansökan om särskilt studielån gjorts enligt 7 §, skall länsarbetsnämnden överlämna ansökningshandlingen i original till Centrala studiestödsnämnden när arbetsmarknadsutbildningen beviljas eller vid den senare tidpunkt då ansökan om lånet görs.

18 §  Bestämmelserna i 7 kap.3--4, 6, 15 och 20--23 §§ samt i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på särskilt studielån och särskild dagpenning enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas när arbetsmarknadsutbildning beviljas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1507) om ändring i förordningen (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

Förarbeten
Rskr. 1993/94:102, Bet. 1993/94:AU5
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1994:1842) om upphävande av förordningen (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordning gäller dock fortfarande i fråga om återbetalning av särskilt studielån.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph.