Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:778 i lydelse enligt SFS 1994:962
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1994 kommunalskattemedlen minskas med 1 226 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1993 och landstingsskattemedlen med 349 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1993.

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 575 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1993. Lag (1994:962).

2 §  Har en kommun, ett landsting eller en kommun som inte ingår i landsting för år 1994 fastställt en högre skattesats än den som har gällt för år 1993 skall den minskning av kommunal- eller landstingsskattemedel som avses i 1 § i stället göras med 1 520 kronor, 531 kronor respektive 2 051 kronor. Detta gäller dock inte om höjningen av skattesatsen avser att täcka ökade kostnader som uppkommit på grund av en omfördelning av uppgifter mellan landsting och kommunerna inom landstinget. Lag (1994:962).

3 §  Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällig- hets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1994 minskas med 1,7 procent.

Ändringar

Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Förarbeten
Rskr. 1992/93:430, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU29
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (1993:1363) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Förarbeten
Rskr. 1993/94:35, Prop. 1993/94:29, Bet. 1993/94:FiU2
Omfattning
ändr. 1, 2 §§

Lag (1994:962) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Förarbeten
Rskr. 1993/94:442, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU19
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-07-01