Inaktuell version

Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2006:174
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om.

[S2]Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §. Lag (2006:174).

Prop. 2004/05:162: Av paragrafen följer att motsvarande krav som i högskolelagen (1992:1434) ställs på utbildning till examina gäller också för utbildning hos en enskild utbildningsanordnare som leder fram till en examen, som regeringen meddelat föreskrifter om. I och med att ett nytt system för indelning av högre utbildning i tre nivåer och för indelning av examina på dessa nivåer genomförs för universitet och högskolor som omfattas av ...

2 §  Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap.högskolelagen (1992:1434).

[S2]För varje examen på grundnivå och avancerad nivå och för en examen på forskarnivå inom ett vetenskapsområde som tillståndet avser, skall utbildningen också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. Lag (2006:174).

Prop. 2004/05:162: I paragrafen anges de krav som gäller för att få tillstånd att utfärda examina som regeringen har meddelat föreskrifter om. Paragrafen har

ändrats så att uppställda krav samlats i en bestämmelse för alla sådana examina och avser alltså krav på utbildning till examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

I paragrafen hänvisas, ...

3 § Har upphävts genom lag (2006:174).

3 a §  Bestämmelser om likabehandling av studenter och sökande finns i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. Lag (2001:1289).

4 §  Ett tillstånd att utfärda examina får förenas med villkor om rätt för enskilda att ta del av handlingar hos utbildningsanordnaren.

5 §  En enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina är skyldig att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen. Utbildningsanordnaren är skyldig också att varje år upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan kvalitetsredovisning. Lag (2000:1371).

6 §  Tillstånd att utfärda examina lämnas av regeringen. Lag (2000.1371).

7 §  Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som uppställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 §.

[S2]Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning av Högskoleverket. Innan Högskoleverket gör en sådan framställning skall utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse. Lag (2006:174).

Prop. 2004/05:162: I bestämmelsen har en konsekvensändring gjorts som innebär att ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om bl.a. de krav som i 2 § uppställs för att få tillstånd att utfärda examina inte är uppfyllda.

8 §  Om en enskild utbildningsanordnare utan tillstånd utfärdar examina som avses i denna lag får regeringen förelägga utbildningsanordnaren att upphöra med det. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

9 §  Om regeringen med stöd av högskolelagen (1992:1434) meddelar föreskrifter om examina som vid den tidpunkten inte är reglerade i sådana föreskrifter, får regeringen medge undantag från krav på tillstånd enligt denna lag under en tid av högst fem år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Enskilda utbildningsanordnare som vid ikraftträdandet får statsbidrag till viss utbildning eller har viss utbildning ställd under statlig tillsyn och i denna utbildning utfärdar examina som omfattas av denna lag får även efter ikraftträdandet utfärda sådan examen för den som har påbörjat utbildningen före den 1 oktober 1993. Möjligheten kvarstår längst till utgången av juni 1999. Regeringen får dock, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall medge att examen utfärdas även vid en senare tidpunkt.
  3. I samband med ikraftträdandet av denna lag får regeringen, utan att ha inhämtat yttrande från Kanslersämbetet, lämna tillstånd att utfärda examina till
  a. Handelshögskolan i Stockholm för examina som avses i 2 och 3 §§,
  b. Ericastiftelsen för psykoterapeutexamen,
  c. Stiftelsen Stora Sköndal för socionomexamen.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:363, Prop. 1992/93:169, Bet. 1992/93:UbU14
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1995:818) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:386, Prop. 1994/95:165, Bet. 1994/95:UbU17
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (2000:1371) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2000/02:99, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:UbU1
Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1289) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2002-03-01

Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. De nya bestämmelserna skall tillämpas i fråga om tillstånd att utfärda examina efter utgången av juni 2007.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:160, Prop. 2004/05:162, Bet. 2005/06:UbU3
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:576) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2007/08:219, Prop. 2007/08:95, Bet. 2007/08:AU7
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:696) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2008/09:282, Prop. 2008/09:175, Bet. 2008/09:UbU19
Omfattning
nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2008/09:276, Prop. 2008/09:134, Bet. 2008/09:UbU18
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:702) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2009/10:337, Prop. 2009/10:149, Bet. 2009/10:UbU23
Omfattning
upph. 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:489) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2011/12:278, Prop. 2011/12:133, Bet. 2011/12:UbU22
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2018:1351) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Rskr. 2017/18:431, Prop. 2017/18:218, Bet. 2017/18:UbU28
Omfattning
nuvarande 5, 6 §§, betecknas 6, 5 §§; nya 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, den nya 6, 7, 8. 10 §
Ikraftträder
2018-08-01