Upphävd författning

Förordning (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:888 i lydelse enligt SFS 1995:742
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning gäller fristående särskolor som av regeringen förklarats berättigade till statsbidrag.

[S2]När ett landsting övergångsvis är huvudman för särskolan skall föreskrifterna om kommunen i förordningen i stället avse landstinget. Förordning (1994:1174).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]bidragsår det kalenderår för vilket bidrag lämnas,

[S3]årselevplats en elevplats i en utbildning under ett bidragsår. Förordning (1995:742).

3 §  En fristående särskola som motsvarar gymnasiesärskolan skall stå under tillsyn av Statens skolverk (Skolverket) under den tid då bidrag uppbärs. Förordning (1994:1174).

4 § har upphävts genom förordning (1994:1174).

5 §  Bidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten.

6 § har upphävts genom förordning (1994:1174).
7 § har upphävts genom förordning (1994:1174).
8 § har upphävts genom förordning (1994:1174).

Grunder för bidraget

9 §  Statsbidraget beräknas per ianspråktagen årselevplats och bidragsår, dock högst för det antal platser som regeringen bestämmer.

[S2]Beräkningen grundas på förhållandena den 15 september föregående bidragsår. Förordning (1995:742).

10 §  Om en skola förklaras bidragsberättigad lämnas för första bidragsåret bidrag med ett belopp per elev som regeringen fastställer. För senare bidragsår skall beloppet justeras med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Därvid skall det skolindex användas som regeringen fastställer enligt förordningen (1993:167) om skolindex. Förordning (1995:742).

11 §  I underlaget för bidraget ingår de elever som har rätt till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att de omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 i nämnda lag. Förordning (1993:1190).

Utbetalning m.m.

12 §  Skolverket skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget under bidragsåret enligt 13 §. Förordning (1995:742).

13 §  I början av varje månad utbetalas en tolftedel av bidraget för bidragsåret beräknat på grundval av antalet elever den 15 september föregående bidragsår.

[S2]Inför skolans första bidragsår skall huvudmannen ange antalet elever den 15 september kalenderåret före bidragsåret. Förordning (1995:742).

14 §  Skolverket får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår förordna att bidraget skall minskas med det belopp som enligt fastställd anmärkning tidigare felaktigt betalats ut till huvudmannen i bidrag. Förordning (1995:742).

15 §  Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om skolan, får regeringen efter anmälan av Skolverket besluta att en del av bidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får regeringen besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

Särskilda villkor för bidrag

16 §  För skolor som får bidrag enligt denna förordning gäller som särskilda villkor för bidraget föreskrifterna i 17--22 §§.

17 §  En enligt 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100) godkänd skola skall vara öppen för alla som enligt lagen får fullgöra sin skolplikt där, om inte regeringen medger undantag med hänsyn till skolans särskilda karaktär.

18 §  Om det inte finns platser till alla behöriga sökande till den fristående särskolan skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Skolverket.

19 §  Elevavgift som tas ut skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

20 §  Utbildningen skall följa en läroplan som är godkänd av Skolverket.

21 §  Skolan skall i skälig omfattning ta emot besök av och lämna upplysningar till dem som i utbildnings- eller forskningssyfte vill studera skolans verksamhet.

22 §  Skolans huvudman är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Skolverket föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Föreskrifterna skall begränsas till vad som är behövligt för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

[S2]Utöver vad som föreskrivs i första stycket gäller att huvudmannen på begäran av Skolverket eller av Riksrevisionsverket skall lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som myndigheterna kan behöva för att följa upp att bidraget använts för avsett ändamål och att de särskilda villkoren för bidraget följs.

Överklagande

23 §  Skolverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Bestämmelserna i 6--8 §§ gäller inte för skolor som vid utgången av juni 1993 uppbär statsbidrag.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:201, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:UbU10
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1190) om ändring i förordningen (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1174) om ändring i förordningen (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor

  Omfattning
  upph. 4, 6, 7, 8 §§; ändr. 1, 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:742) om ändring i förordningen (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
 2. För tiden den 1 juli--31 december 1995 gäller följande: Bidrag lämnas på grundval av antalet bidragsberättigade elever i skolan den 15 september 1995. I början av varje månad betalas en sjättedel av bidraget ut. Utbetalningarna under tiden juli--september 1995 beräknas dock på grundval av antalet elever den 15 september 1994. Vid utbetalningen i oktober 1995 skall bidragsbeloppet för juli--september justeras med hänsyn till antalet bidragsberättigade elever den 15 september 1995.
Omfattning
ändr. 2, 9, 10, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1995:1378) om upphävande av förordningen (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före utgången av år 1995.
  Omfattning
  upph.