Upphävd författning

Förordning (1993:970) om märkning av hushållsapparater

Departement
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
SFS 1993:970
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Förordningen gäller sådana hushållsapparater som avses i 1 § lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater.

[S2]Konsumentverket får meddela föreskrifter om undantag från förordningens tillämpningsområde i fråga om vissa slags hushållsapparater.

Definitioner

3 §  Med hushållsapparater avses i denna förordning alla maskiner, delar av maskiner eller installationer som har tillverkats för att i huvudsak användas i bostäder, inklusive källare, garage och andra uthus.

[S2]Exempel på sådana hushållsapparater är -- apparater för underhåll och rengöring, -- apparater för tillredning och lagring av matvaror, -- apparater för produktion och distribution av värme och kyla, samt -- apparater för luftkonditionering.

4 §  I denna förordning avses med

[S2]bullernivå: den A-vägda ljudeffektnivån från en hushållsapparat, uttryckt i decibel relativt en picowatt överförd via luften,

[S3]serie: alla hushållsapparater som hör till samma modell eller typ, som har bestämda egenskaper och som produceras av samma tillverkare,

[S4]parti: en viss angiven kvantitet av hushållsapparater av en viss serie framställd under likartade förhållanden,

[S5]harmoniserad standard: en standard som har utarbetats av de europeiska standardiseringsorganen efter särskilt uppdrag från Europeiska frihandels- sammanslutningens (EFTA) ständiga kommitté och Europeiska gemenskapernas kommission och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Märkning av hushållsapparater

Information om energiförbrukning

5 §  När en hushållsapparat märks med information om energiförbrukningen får det bara ske med etiketter som har tillhandahållits av tillverkaren eller, om tillverkaren inte bedriver sin rörelse inom EES, av den som importerar apparaten till EES.

Information om bullernivåer

6 §  När en hushållsapparat märks eller på något annat sätt förses med information om bullernivån, får det bara ske med uppgifter som har lämnats av tillverkaren eller, om tillverkaren inte driver sin rörelse inom EES, av den som importerar apparaten till EES.

7 §  När bullernivåer skall bestämmas skall man tillämpa en mätmetod som är så noggrann att mätosäkerheten svarar mot en standardavvikelse på högst 2 decibel när det gäller A-vägda ljudeffektnivåer.

[S2]Standardavvikelsen enligt första stycket skall motsvara den sammanlagda inverkan av alla källor till osäkerhet i mätningarna med undantag av variationen i apparatens ljudnivå vid olika mätningar.

Vem som ansvarar för informationen

8 §  Tillverkaren eller, om tillverkaren inte driver sin rörelse inom EES, importören till EES ansvarar för att den lämnade informationen om energi- förbrukningen och om bullernivån är riktig.

Konsumentverkets föreskrifter

9 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om

 1. de metoder och standarder som skall användas för att bestämma energiförbrukningen,
 2. de metoder eller standarder som i enlighet med föreskrifterna i 7 § skall användas för att bestämma bullernivåer, och
 3. det sätt på vilket information om energiförbrukning och om bullernivåer skall utformas i de fall som avses i 5 och 6 §§.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

10 §  Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs.

Metoder vid kontroll av information om energiförbrukning

11 §  När riktigheten av informationen om energiförbrukning skall kontrolleras, skall kontrollen utföras på en hushållsapparat som uppfyller tillverknings- specifikationerna.

[S2]Apparaten skall väljas ut genom stickprov bland apparater av samma typ.

12 §  Om det vid en kontroll enligt 11 § visar sig att den uppmätta energi- förbrukningen avviker med mer än 15 procent från den information som har lämnats på etiketten, skall en ny kontroll utföras på tre apparater som uppfyller tillverkningsspecifikationerna.

[S2]Apparaterna skall väljas ut genom stickprov bland apparater av samma typ.

13 §  Om det vid en förnyad kontroll enligt 12 § visar sig att medelvärdet av den uppmätta energiförbrukningen avviker med mer än 10 procent från den information som har lämnats på etiketten, får tillverkaren eller importören till EES begära att ytterligare kontrollmätningar skall utföras i närvaro av Konsumentverket.

Metoder vid kontroll av information om bullernivån

14 §  När riktigheten av informationen om bullernivån skall kontrolleras, skall kontrollen utföras på minst tre hushållsapparater i samma parti med hjälp av ensidigt bestämda tester. Apparaterna skall väljas ut genom stickprov.

[S2]De grundläggande statistiska parametrarna skall därvid vara sådana att sanno- likheten för ett godtagande är 95 procent, om 6,5 procent av bullernivåerna i ett parti är högre än den deklarerade nivån. För detta krävs att man använder en total referensstandardavvikelse på 3,5 decibel.

Upplysningskyldighet

15 §  En näringsidkare som tillhandahåller hushållsapparater som har märkts eller på något annat sätt har försetts med information om energiförbrukning eller om bullernivåer, är skyldig att på begäran lämna Konsumentverket sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen.

Kostnader för provtagning och undersökning av prov

16 §  Den som enligt 8 § ansvarar för informationen är skyldig att betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av prov, om det vid kontroll visar sig att den information som har lämnats om energiförbrukning eller om bullernivåer i något väsentligt avseende är oriktig.

Rättelse av felaktig information

17 §  Om det vid kontroll visar sig att bullernivån från ett parti hushålls- apparater överskrider den deklarerade nivån, är den som enligt 8 § ansvarar för informationen skyldig att genast rätta den.

[S2]Detsamma gäller, om det vid kontroll visar sig att energiförbrukningen avviker med mer än 10 procent från den information som har lämnats på etiketten.

[S3]Första och andra styckena gäller dock inte, om tillverkaren eller importören i stället väljer att återkalla det defekta partiet från marknaden.

Förelägganden och vite

18 §  Konsumentverket får förena ett sådant föreläggande eller förbud som avses i 5 § andra stycket lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater med vite.

Straffbestämmelser

19 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna i 5--7 §§ eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 9 § skall dömas till böter.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

20 §  Till ansvar enligt denna förordning skall inte dömas, om gärningen

 1. är belagd med straff i brottsbalken eller i marknadsföringslagen (1975:1418), eller
 2. omfattas av ett vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen eller denna förordning.

Allmänt åtal

21 §  Allmänt åtal för brott som avses i 19 § får väckas bara efter anmälan av Konsumentverket.

Anmälningar

22 §  Om Konsumentverket anser att en harmoniserad standard i fråga om metoder för att bestämma bullernivån från hushållsapparater inte uppfyller kraven på mätsäkerhet enligt 7 §, skall verket anmäla det till EFTA: s ständiga kommitté.

23 §  Om det inte finns någon harmoniserad standard för att bestämma buller- nivåer från vissa hushållsapparater skall Konsumentverket till EFTA: s övervakningsmyndighet överlämna texterna till de svenska standarder och tekniska föreskrifter som motsvarar kraven i 7 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:970) om märkning av hushållsapparater

Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1994:1774

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om frivillig märkning av elektriska ugnar med information om energiförbrukningen.
  Omfattning
  upph.