Upphävd författning

Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-08-25
Ändring införd
SFS 1994:1235 i lydelse enligt SFS 1996:1082
Ikraft
1994-10-01
Upphäver
Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning regleras producenters skyldighet att ta hand om avfall av sådana förpackningar som anges i 2 §.

[S2]Denna förordning skall inte tillämpas på dryckesförpackningar av aluminium eller polyetylentereftalat (PET). För sådana förpackningar gäller lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium eller lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar.

2 §  Syftet med förordningen är att förpackningar som används i Sverige senast den 1 januari 1997 skall återanvändas eller materialåtervinnas enligt följande:

FörpackningsslagÅteranvändning eller materialåtervinning i viktprocent
Förpackningar av aluminium, dock inte dryckesförpackningar50 % återanvändning eller materialåtervinning
Förpackningar av papp, papper och kartong30 % återanvändning eller materialåtervinning
Förpackningar av wellpapp65 % återanvändning eller materialåtervinning
Förpackningar av plast, dock inte dryckesförpackningar av PET30 % återanvändning eller materialåtervinning
Förpackningar av stålplåt50 % återanvändning eller materialåtervinning
Standardiserade förpackningar av glas för öl och läsk95 % återanvändning
Förpackningar av glas för vin och sprit fyllda i Sverige90 % återanvändning
Övriga förpackningar av glas70 % återanvändning eller materialåtervinning

3 §  Med förpackning avses i denna förordning alla konstruktioner av de förpackningsslag som anges i 2 § och som används för att innehålla, skydda eller leverera en vara.

[S2]Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vad som avses med förpackningar.

4 §  Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer en förpackning som avses i 2 § eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning.

5 §  En producent skall se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att från hushållsavfall och annat avfall sortera ut förpackningar. Producenten skall samråda med kommunen i frågor som rör insamlingssystem för bortforsling av förpackningsavfall.

[S2]Producenten skall också informera hushåll och andra om sortering, insamling och bortforsling av använda förpackningar.

[S3]Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket. Förordning (1996:1082).

6 §  Hushåll och andra förbrukare skall sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för bortforsling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

7 §  En producent skall se till att utsorterade förpackningar som lämnats i enlighet med 6 § forslas bort samt återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.

[S2]Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

8 §  En producent skall till Statens naturvårdsverk lämna

 1. uppgift om resultatet av insamlingsverksamheten, återanvändningen och materialåtervinningen samt andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av utsorterade förpackningar,
 2. de uppgifter om tillverkning, import, försäljning och andra förhållanden som Naturvårdsverket behöver för att kontrollera att nivån för återanvändning eller materialåtervinning uppnås.

[S2]Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheterna som avses i första stycket.

9 §  Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning finns i 21-23 §§renhållningslagen (1979:596). Förordning (1996:1082).

10 §  Kommunen är inte skyldig att se till att sådana utsorterade förpackningar som lämnats av hushållen eller andra förbrukare för bortforsling enligt denna förordning forslas bort eller tas om hand slutligt.

11 §  Denna förordning gäller inte förpackningar som är farligt avfall enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (1996:977).

12 §  Statens naturvårdsverk får meddela

 1. föreskrifter om undantag från denna förordning i fråga om vissa slag av förpackningar om det finns särskilda skäl för det från miljö- och hälsoskyddssynpunkt,
 2. ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994 då förordningen (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:977) om ändring i förordningen (1994:1235) om producentansvar för förpackningar

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1082) om ändring i förordningen (1994:1235) om producentansvar för förpackningar

Omfattning
ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1997:185

  Omfattning
  upph.