Upphävd författning

Förordning (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
SFS 1994:1248
Ikraft
1994-10-01
Upphäver
Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter
Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte

1 §  Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att hindra spridning av växtskadegörare som kan vålla allvarliga skador på växtodlingar eller lager av växter.

[S2]Beteckningarna växt och växtskadegörare har i denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Införsel

2 §  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel av

 1. växter,
 2. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat, eller
 3. växtskadegörare.

[S2]Jordbruksverket får i enskilda fall förbjuda införsel av varor som är angripna av växtskadegörare.

Sundhetsintyg och utförsel

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att växt får införas endast mot uppvisande av sundhetsintyg. Sundhetsintyget skall vara utfärdat av växtskyddsmyndigheten i det land där växten odlats eller i det land från vilket växten förs ut.

4 §  Vid utförsel eller återutförsel av växter utfärdar Jordbruksverket efter ansökan sundhetsintyg enligt internationella växtskyddskonventionens certifikatmodell eller enligt mottagarlandets växtskyddsbestämmelser.

Växtskyddskontroll m. m.

5 §  Vid införsel av växter för vilka krävs sundhetsintyg skall Jordbruksverket kontrollera sändningens identitet.

6 §  Jordbruksverket skall vid införsel av växter eller odlingssubstrat alltid undersöka sändningen, om den inte

 1. åtföljs av föreskrivet sundhetsintyg, eller
 2. har anmälts för växtskyddskontroll vid införseln.

[S2]Sändningen skall också alltid undersökas, om det finns välgrundade misstankar att införselförbud överträtts eller att föreskrivna villkor för införseln inte är uppfyllda.

[S3]I övrigt får Jordbruksverket genom stickprov undersöka växter, odlingssubstrat, förpackningsmaterial och använt transportmedel samt, vid misstanke om att förbjudna växtskadegörare införs, även andra transportmedel och annat gods, för att försäkra sig om att införselförbud inte överträtts eller att föreskrivna villkor för införseln är uppfyllda. Vid undersökningen får Jordbruksverket ta de prov som behövs utan att ersättning lämnas till varuhavaren.

7 §  Jordbruksverket får om det finns särskilda skäl meddela föreskrifter om eller besluta att växter vid införsel skall odlas i karantän i högst två år.

8 §  Om det vid undersökning eller karantänsodling upptäcks skadegörare som medför att införsel är förbjuden, får Jordbruksverket besluta om de åtgärder som behövs för att hindra spridning.

9 §  I fråga om rätt att hantera oförtullade varor som enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten enligt första stycket att hantera varor.

10 §  Om en sändning av växter inte uppfyller införselvillkoren, skall Jordbruksverket besluta att sändningen helt eller delvis skall avvisas.

[S2]Jordbruksverket skall besluta vad som skall ske med en avvisad sändning.

Undantag

11 §  Växter med ursprung i Europa får, med undantag för potatis, införas utan beaktande av bestämmelserna i 5--9 §§ om införseln avser

 1. privat flyttgods,
 2. handbagage innehållande växter för eget bruk, vars sammanlagda vikt understiger två kilo, eller
 3. växter som är avsedda för plantering i gränsområden mellan Sverige och Norge eller Sverige och Finland och som odlats i det närliggande gränsområdet.

12 §  Jordbruksverket får medge andra undantag från införselbestämmelserna i förordningen om det kan ske utan att syftet med den eftersätts.

Avgifter

13 §  Den som enligt 10 eller 80--82 §§tullagen (1987:1065) är tullskyldig skall betala en växtskyddsavgift. Avgiften uppbärs av Tullverket.

[S2]Växtskyddsavgiften fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Riksrevisionsverket.

[S3]Växtskyddsavgift skall inte betalas för

 1. avvisade sändningar,
 2. sändningar som på sundhetsintyget försäkras vara undersökta före avsändandet från utförsellandet av en person som Jordbruksverket bemyndigat, och
 3. sändningar för vetenskapligt ändamål.

14 §  Jordbruksverket får efter samråd med Riksrevisionsverket meddela föreskrifter om att avgifter skall betalas för karantänskontroll samt i ärenden om sundhetsintyg och om undantag från införselbestämmelserna i förordningen.

Ansvar och tillsyn

15 §  Bestämmelser om påföljd för olovlig införsel av växter, odlingssubstrat eller växtskadegörare och för försök därtill finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket anser nödvändiga.

[S3]Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling.

16 §  Tullmyndighet och sådant företag som enligt 75 § tredje stycket tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, har tillsyn över att det inte införs något gods i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter.

[S2]De myndigheter som avses i första stycket samt innehavare av tullupplag, tullager och frihamn skall på begäran lämna Jordbruksverket uppgifter om sändningar av växter som införs i landet.

Överklagande

17 §  Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får inte överklagas.

[S2]Övriga beslut i enskilda fall får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ytterligare föreskrifter

18 §  Ytterligare föreskrifter får meddelas av Jordbruksverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1974:713) om intyg vid utförsel av växter och förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut enligt kungörelsen om intyg vid utförsel av växter och förordningen om införsel av växter m. m. som har meddelats före den 1 oktober 1994.
Ikraftträder
1994-10-01

Ändring, SFS 1995:681

  Omfattning
  upph.