Förordning (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-08
Ändring införd
SFS 1994:1543 i lydelse enligt SFS 2018:432
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Registrerade personer

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) vid behandling av personuppgifter i det personregister som Regeringskansliet enligt andra stycket får föra. Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

[S2]Regeringskansliet får för de ändamål som anges i 2 § med hjälp av automatisk databehandling föra ett personregister över de personer som omfattas eller har omfattats av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

[S3]Regeringskansliet är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i registret. Förordning (2018:432).

Registrets ändamål

2 §  Uppgifterna i registret får användas för Utrikesdepartementets administration och kontroll i fråga om den personkrets som anges i 1 §. Registret får även användas för framställning av statistik.

Registrets innehåll

3 §  Registret får innehålla följande uppgifter om den registrerade:

 1. namn, födelsedatum, kön, personnummer eller annat identifieringsnummer, titel, medborgarskap, personalkategori, civilstånd samt familjesamhörighet med andra registrerade, bostadsadress och telefonnummer,
 2. beskickning, konsulat eller organisation med kontaktuppgifter,
 3. datum för agremang, ackreditering, exekvatur, anmälning, inresa, tillträde, upphörande av anställning, avanmälning samt personallista. Förordning (2013:977).

4 §  Om det behövs för Utrikesdepartementets verksamhet, får registret även innehålla foto av den registrerade och uppgift om den registrerades

 1. privattjänares namn, födelsedatum och personnummer eller annat identifieringsnummer,
 2. pass och identitetskort,
 3. uppehålls- och arbetstillstånd,
 4. visering och motsvarande intyg,
 5. tidigare stationering,

[S2]Registret får vidare innehålla uppgift om att den registrerade är stadigvarande bosatt i Sverige, folkbokförd här eller är registrerad hos Försäkringskassan. Förordning (2013:977).

5 § Har upphävts genom förordning (2013:977).

Identifieringsnummer

5 a §  Regeringskansliet får, efter framställan av en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, begära hos Skatteverket att han eller hon ska tilldelas ett personnummer eller ett annat identifieringsnummer. Förordning (2013:977).

6 § Har upphävts genom förordning (2013:977).

Gallring

7 §  Uppgifter som avses i 4 § ska gallras ur registret senast tio år efter det att den registrerade avanmäldes. Övriga uppgifter ska gallras ur registret senast fyrtio år efter det att den registrerade avanmäldes. Förordning (2013:977).

Information

8 §  Har upphävts genom förordning (2018:432).

Åtkomst

9 §  Endast sådan personal som har tilldelats särskild behörighet får ha åtkomst till registret. Förordning (2013:977).

10 §  Har upphävts genom förordning (2018:432).

11 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:432).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:18) om ändring i förordningen (1994:1543) om Utrikesdepartementets personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1997-02-15

Förordning (1999:972) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:692) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; nya 10, 11 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:972) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:970) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:276) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2013:977) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 3, 4, 5 a, 7, 9 §§, rubr. närmast före 5 a, 9 §§
Ikraftträder
2014-01-20

Förordning (2018:432) om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 11 § och i övrigt den 25 maj 2018.
Omfattning
upph. 8, 10 §§; ändr. 1 och 11 §§
Ikraftträder
2018-05-25