Upphävd författning

Lag (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1548 i lydelse enligt SFS 2010:1020
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt

1 §  I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns föreskrifter om

 • gynnsam behandling i tullhänseende,
 • varors ursprung,
 • tullvärde,
 • autonoma undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller befrielse från importtull för vissa varor,
 • tullförfaranden med ekonomisk verkan,
 • gynnade förfaranden, och
 • återbetalning och eftergift av tull.

[S2]I denna lag finns vissa kompletterande bestämmelser till de i första stycket angivna bestämmelserna. Lag (2003:453).

2 §  Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och tullagen (2000:1281). Lag (2000:1295).

3 §  Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 6 kap.10, 15, 18 och 25-38 §§ samt 10 kap. 4 §tullagen (2000:1281) tilllämpliga. Lag (2000:1295).

4 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgift om genomsnittliga priser på importerade varor samt om importkvantiteter och transportkostnader avseende sådana varor i samband med bestämmande av tullvärde på vissa lättfördärvliga varor.

5 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter till utfyllnad av unionsrätten på områden enligt 1 §. Lag (2010:1020).

Prop. 2009/10:205: I paragrafen görs en ändring till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande genom att ordet ”gemenskapsrätten” byts ut mot ”unionsrätten”.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Övergångsbestämmelser rörande varors ursprung, tullförfaranden med ekonomisk verkan samt återbetalning och eftergift av tull finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och SFS 1994:1501.
  3. Att lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., i vissa fall fortfarande skall tillämpas efter ikraftträdandet framgår av punkterna 2 och 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m.
  4. Varor som utförts till annat land för reparation eller bearbetning före ikraftträdandet och som återinförs från tredje land får deklareras till övergång till fri omsättning med anspråk på tullättnad i enlighet med tullförfarandet passiv förädling, dock längst under ett år efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (2000:1295) om ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:453) om ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:219, Prop. 2002/03:68, Bet. 2002/03:SkU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2010:1020) om ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:376, Prop. 2009/10:205, Bet. 2009/10:UU25
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-08-01

Ändring, SFS 2016:253

Omfattning
upph.