Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1547 i lydelse enligt SFS 2024:579
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1987:1069) om tullfrihet m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-07-02

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

[S2]Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i

[S3]Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

[S4]I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna. Lag (2022:1002).

Prop. 2015/16:79: I första stycket ändras en hänvisning till gemenskapstullkodexen och tillämpningsföreskrifterna till den kodexen till en hänvisning till unionstullkodexen och de förordningar som meddelas med stöd av den kodexen. Eftersom det är fråga om en upplysningsbestämmelse anges endast EU-förordningens namn och inte vilken lydelse av den som det hänvisas till (dynamisk hänvisning).

Prop. 2009/10:205: Genom ändringen i första stycket införs det nya numret på EU:s tullfrihetsförordning i den svenska lagen om tullfrihet m.m. En ändring görs också till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande, varför begreppet ”Europeiska gemenskaperna” byts ut mot ”Europeiska unionen”.

Europeiska atomenergigemenskapen torde inte kunna ingå handelsöverenskommelser. Europeiska gemenskaperna har därför ersatts endast med Europeiska unionen (se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:205#S5-13" ...

2 §  Bestämmelser om frihet från skatt vid införsel i vissa fall finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m. m. och i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna.

3 §  Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2016:253). Lag (2016:262).

Tullfrihet i vissa fall

/Upphör att gälla U: 2024-08-15/

4 §  Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

[S2]Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

[S3]Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

 1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och
 2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

[S4]Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Lag (2022:1002).

Prop. 2015/16:152: Paragrafens tredje stycke delas upp på två stycken och ändras så att den där angivna tullfriheten utvidgas till att också omfatta Natohögkvarter och deras personal, i enlighet med villkoren i värdlandsstödsavtalet och det kompletterande tilläggsprotokollet. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.3.5.

Prop. 2004/05:7: Ändringen sker mot bakgrund av att PFF-avtalet skall kunna användas i andra sammanhang än renodlad övningsverksamhet inom ramen för PFF samt införlivandet av SHIRBRIG SOFA, se närmare i avsnitt 8.2.4.

Tredje styckets nya lydelse innebär således att området för tullfri in- och utförsel av viss egendom utökas. Tullfriheten avser såväl utländsk militär styrka som enskild person inom en sådan styrka i ...

/Träder i kraft I: 2024-08-15/

4 §  Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

 1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och
 2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tullfrihet som avses i denna paragraf. Lag (2024:541).

5 §  Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som ska användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats. Lag (2016:262).

6 §  Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ gäller inte om varorna efter införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten. I sådana fall ska detta genast anmälas till Tullverket och tullen för varan ska betalas.

[S2]Detta gäller dock inte om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan användning.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om att kortare tid än den som anges i andra stycket ska gälla för vissa varor. Lag (2022:1002).

7 §  Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

 1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättningen eller passagerarna, och
 2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en person som återvänder till Sverige efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland under en längre tid. Lag (2022:1002).

Bestämmelser till utfyllnad av unionsrätten

8 §  Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 1 kap. 13 §, 4 kap.5, 16, 17 och 2443 §§ samt 7 kap.5 och 6 §§tullagen (2016:253) tillämpliga. Lag (2016:262).

9 §  Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorganisation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EU:s bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäller även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import.

[S2]För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör verksamheten.

[S3]Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med hjälp av automatisk databehandling, ska dessa på begäran tillhandahållas i utskrift eller på medium för automatisk databehandling. Vid tillämpning av bestämmelserna i denna paragraf är även bestämmelserna i 4 kap.2643 §§tullagen (2016:253) tillämpliga. Lag (2016:262).

Prop. 2009/10:205: I första stycket görs ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande genom att ordet ”EG:s” byts ut mot ”EU:s”.

I tredje stycket görs en språklig justering.

10 §  Regeringen får meddela föreskrifter

 1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och
 2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått.

[S2]Regeringen får även meddela föreskrifter

 1. om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och
 2. om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2022:1002).

Prop. 2009/10:205: I paragrafen görs ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande genom att ordet ”EG:s” byts ut mot ”EU:s” och ”EG” mot ”EU”.

Europeiska atomenergigemenskapen torde inte kunna ingå handelsöverenskommelser. I punkten 2 ersätts därför ”EG” (vilket torde syfta på Europeiska gemenskaperna, jfr kommentaren till 1 §) endast med ”EU” (Europeiska unionen) [se vidare avsnitt 5.13].

Prop. 2021/22:222: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter till utfyllnad av vissa regler om frihet från tull och tullförmåner. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

11 §  Regeringen får överlåta åt annan myndighet att meddela föreskrifter i de ämnen som avses i 10 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. att gälla.
  2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.
  3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock längst under ett år därefter.
  4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull för varor från utvecklingsländerna och för varor som omfattas av de internationella handelsöverenskommelser som skall tillämpas av Sverige. Lag (1995:468).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:468) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995 men skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:324, Prop. 1994/95:192, Bet. 1994/95:SkU36
  Omfattning
  ändr. 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1995:1642) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:12, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:237, Prop. 1995/96:37, Bet. 1995/96:FöU4
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:1191) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:82, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FöU1
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:424) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:1294) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:454) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Prop. 2002/03:68, Bet. 2002/03:SkU18
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:1004) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:44, Prop. 2004/05:7, Bet. 2004/05:FöU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2010:517) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1019) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:376, Prop. 2009/10:205, Bet. 2009/10:UU25
Omfattning
ändr. 1, 9, 10 §§
CELEX-nr
32009R1186
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2016:262) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller som inleds efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:670) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:257, Prop. 2015/16:152
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2022:1002) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2021/22:414, Prop. 2021/22:222, Bet. 2021/22:SkU31
Omfattning
ändr. 1, 4, 6, 7, 10 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2022-11-01

Lag (2024:541) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2023/24:274, Prop. 2023/24:141
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2024-08-15

Förordning (2024:579) om ikraftträdande av lagen (2024:541) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2024:541