Inaktuell version

Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2003:710
Upphäver
Kungörelse (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater
Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Amerikas Förenta Stater undertecknade den 1 september 1994 skall tillsammans med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalets och skriftväxlingens innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Amerikas Förenta Stater, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 §  Ärende, som enligt artikel 19 punkt 4 i avtalet skall avgöras av behörig myndighet i en avtalsslutande stat, skall på svensk sida handläggas av Skatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till Finansdepartementet.

[S2]Skatteverkets beslut enligt denna paragraf får inte överklagas. Lag (2003:710).

Ändringar

Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:38, Prop. 1994/95:60, Bet. 1994/95:SkU3
  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1995:1232

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (2003:710) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:1088) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Förarbeten
Rskr. 2005/06:45, Prop. 2005/06:15, Bet. 2005/06:SkU5
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2006-09-30

Förordning (2006:1080) om ikraftträdande av lagen (2005:1088) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Omfattning
ikrafttr. av 2005:1088

Lag (2011:1368) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01