Prop. 1994/95:60

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Regeringens proposition '. 1994/95:60 ll Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 1994

Ingvar Carlsson Göran Persson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att" riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater och antar en lag om detta dubbelbeskattningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Det nya avtalet avses ersätta ett avtal från 1939.

©

&& &

Prop. 1994/ 95 :60

Innehållsförteckning . Prop. . 1994/ 95:60

1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Lagtext 3 3 Ärendet och dess beredning 52 4 Lagförslaget 52 5 Översiktligt om skattesystemet i Amerikas Förenta Stater 53 5.1 Fysiska personer 53 5.2 Bolagsbeskattningen 54 5.3 Beskattning av handelsbolag, truster och dödsbon m.m. 54 5.4 Några skatteflyktsbestämmelser 57 6 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 58 6.1 Bakgrund 58 6.2 Avtalets tillämpningsområde 59 6.3 Definitioner m.m. 61 6.4 Avtalets beskattningsregler 63 6.5 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 73 6.5.1 Allmänt 73 6.5.2 Skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Amerikas Förenta Stater till svenskt bolag 74 6.5.3 Avräkning i de fall Förenta Staterna utnyttjat sin "overriding taxing right" 75 6.6 Särskilda bestämmelser 76 6.7 Slutbestämmelser 78 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 79 den 27 oktober 1994

1. Förslag till riksdagsbeslut Prop. 1994/95:60

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater.

2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Amerikas Förenta Stater undertecknade den 1 september 1994 skall tillsammans med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalets och skriftväxlingens innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Amerikas Förenta Stater, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 5 Ärende, som enligt artikel 19 punkt 4 i avtalet skall avgöras av behörig myndighet i en avtalsslutande stat, skall på svensk sida hand- läggas av Riksskatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till Finans- departementet.

Riksskatteverkets beslut enligt denna paragraf får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs följande författningar;

- kungörelsen (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbe- skattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter,

kungörelsen (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Sweden and the Govemment- of the United States of America, desiring to conclude a convention for the avoidance of double taxation and the preven- tion of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Article 1 Personal scope

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.

2. The Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction. credit, or other allowance now or hereafter accorded

a) by the laws of either Contracting State; or

b) by any other agreement between the Contracting States.

3. Notwithstanding the provisions of para— graph 2 b):

Prop. 1994/95:60

Bilaga (Översättning)

AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Sveriges regering och Amerikas Förenta Staters regering som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för- hindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följan- de:

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Om inte annat anges i detta avtal, till- lämpas avtalet på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslut- ande staterna.

2. Avtalet begrånsar inte på något sätt sådant undantag från beskattning, sådan skattebefrielse, sådant avdrag vid beskatt- ning, sådan avräkning av skatt eller sådan annan skattenedsättning som nu medges eller senare kommer att medges

a) enligt lagstiftningen i endera avtalsslut- ande staten; eller

b) enligt annan överenskommelse mellan de avtalsslutande staterna.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 b) skall följande gälla:

a) Notwithstanding any other agreement to which the Contracting States may be parties, a dispute concerning whether a measure is within the scope of this Convention shall be considered only by the competent authorities of the Contracting States, as defined in subparagraph 1 e) of Article 3 (General Definitions) of this Convention, and the procedures under this Convention exclusively shall apply to the dispute.

b) Unless the competent authorities deter- mine that a taxation measure is not within the scope of this Convention, the nondiscri— mination obligations of this Convention exclusively shall apply with respect to that measure, except for such national treatment or most-favored-nation obligations as may apply to trade in goods under the General Agreement on Tariffs and Trade. No national treatment or most-favored-nation obligation under any other agreement shall apply with respect to that measure.

c) For the purpose of this paragraph, a "measure" is a law, regulation, rule, pro— cedure, decision, administrative action, or any other form of measure.

4. Notwithstanding any provision of the Convention except paragraph 5, the United States may tax its residents [as determined under Article 4 (Residence)], and by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention had not come into effect. For this purpose, the term "citizen" "shall include a former citizen whose loss of citizenship had as one if its principal purposes the avoi- dance of tax, but only for a period of 10 years following such loss.

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect

&) Utan hinder av annat avtal som de avtalsslutande staterna ingått, skall en tvist om huruvida en åtgärd skall anses falla inom ramen för detta avtals tillärnpningsområde avgöras endast av de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, som anges i punkt 1 e) i artikel 3 i detta avtal, och de förfaranden som föreskrivs i detta avtal skall uteslutande användas avseende denna tvist.

b) Såvida inte de behöriga myndigheterna kommer överens om att en beskattningsåt- gärd inte skall anses falla inom ramen för detta avtals tillämpningsområde, skall åtagan- dena som avser förbud mot diskriminering i detta avtal tillämpas på sådan åtgärd, utom såvitt avser sådan förpliktelse till nationell likabehandling eller mest-gynnad-nations- behandling som gäller för varuhandeln enligt GATT. Inga förpliktelser till nationell lika- behandling eller mest—gynnad-nations-be- handling enligt något annat avtal skall tilläm- pas såvitt avser sådan åtgärd.

c) Med uttrycket "åtgår " förstås i denna punkt lagstiftning, föreskrift, regel, förfaran- de, beslut, administrativ handling eller varje annan form av åtgärd.

4. Utan hinder av bestämmelserna i av- talet, utom punkt 5, får Förenta Staterna beskatta person som enligt artikel 4 har hemvist där och, på grund av medborgar- skap, person som är medborgare i Amerikas Förenta Stater, som om avtalet inte hade gällt. Vid tillämpningen av denna bestämmel- se omfattar uttrycket "medborgare" även tidigare medborgare som avsagt sig med- borgarskapet och ett av de huvudsakliga syftena var att undvika skatt, men endast under en tid av tio år räknat från förlusten av medborgarskapet.

5. Bestämmelserna i punkt 4 påverkar inte

a) the benefits conferred by the United States under paragraph 2 of Article 9 (Asso- ciated enterprises), under paragraph 2 of Article 19 (Pensions and annuities), and under Articles 23 (Relief from double taxa- tion), 24 (Non-discrimination) and 25 (Mutu- al agreement procedure); and

b) the benefits conferred by the United States under Articles 20 (Government servi- ce), 21 (Students and trainees) and 28 (Di— plomatic agents and consular officers) upon individuals who are neither citizens of, nor have immigrant status in, the United States.

Article 2 Taxes covered

1. The existing taxes to which this Con- vention shall apply are

a) in the United States: the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding the accumulated earnings tax, the personal holding company tax, and social security taxes), and the excise taxes imposed on insurance premiums paid to foreign in- surers and with respect to private founda- tions. The Convention shall, however, apply to the excise taxes imposed on insurance premiums paid to foreign insurers only to the extent that the risks covered by such pre- miums are not reinsured with a person not entitled to the benefits of this or any other convention which exempts these taxes; and

b) in Sweden: (i) the State income tax, including the sailor's tax and the coupon tax;

(ii) the special income tax on non-resi— dents;

Prop. 1994/ 95:60

å) de förmåner som Förenta Staterna med- ger enligt artikel 9 punkt 2, artikel 19 punkt 2 och enligt artiklarna 23, 24 och 25; samt

b) de förmåner som Förenta Staterna enligt artiklarna 20, 21 och 28 medger fysiska personer som varken är medborgare eller har immigrantstatus i Förenta Staterna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

a) i Förenta Staterna de federala inkomstskattema som utgår enligt "Internal Revenue Code" [med undan- tag för skatten på uppsamlade vinstmedel ("the accumulated earnings tax"), skatten på icke utdelade vinstmedel i förvaltningsbolag ("the personal holding company tax"), och socialförsäkringsskatter ("social security taxes")] samt punktskattema på försäkrings— premier som betalas till utländsk försäkrings- givare och på privata stiftelser. Avtalet tillämpas dock i fråga om punktskattema på försåkringspremier som betalas till utländska försäkringsgivare endast i den mån de risker som täcks av premierna inte återförsäkras hos person som inte är berättigad till de förmåner som medges enligt detta avtal eller annat avtal som undantar dessa skatter, samt

b) i Sverige

1) den statliga inkomstskatten, sjömans- skatten och kupongskatten däri inbegripna;

2) den särskilda inkomstskatten på utomlands bosatta;

(iii) the special income tax on non-resi- dent entertainers and artistes;

(iv) the communal income tax; (v) for the purpose of paragraph 3 of this Article, the State capital tax; and

(vi) the excise tax imposed on insurance premiums paid to foreign insurers.

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to above. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws and of any officially published material of substantial significance concem- ing the application of the Convention, in- cluding explanations, regulations, rulings, or judicial decisions.

3. The following persons shall be subject to the Swedish State capital tax only in respect of real property situated in Sweden and movable property attributable to a per- manent establishment of such person in Sweden or to a fixed base available to such person in Sweden for the purpose of per- forming independent personal service;

a) a resident of the United States, as deter- mined under Article 4 (Residence), who is a citizen of the United States but not a citizen of Sweden;

b) a resident of the United States, as deter- mined under Article 4, whether or not a citizen of the United States, who has been such a resident for three successive years prior to the first taxable year for which the provisions of the Convention have effect, and for each taxable year thereafter;

3) den särskilda inkomstskatten på utomlands bosatta artister m.fl.;

4) den kommunala inkomstskatten; 5) vid tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, den statliga förmögenhetsskatten; och '

6) skatten på vissa premiebetalningar som betalas till utländska försäkringsgivare.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de ovan angivna skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varan— dra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning och om officiellt publicerat material av väsentlig betydelse för avtalets tillämpning, däri inbegripet förkla- ringar, föreskrifter, domstolsutslag och andra rättsliga avgöranden.

3. Den svenska statliga förmögenhetsskat— ten skall beträffande följande personer utgå endast i fråga om fast egendom belägen i Sverige och lös egendom hänförlig till fast driftställe som sådan person har i Sverige eller till en stadigvarande anordning som står till sådan persons förfogande i Sverige för självständig yrkesutövning: 3) person med hemvist i Förenta Staterna (i enlighet med artikel 4) som är medborgare i Förenta Staterna utan att samtidigt vara medborgare i Sverige;

b) person med hemvist i Förenta Staterna (i enlighet med artikel 4) som — antingen han är medborgare i Förenta Staterna eller inte har haft hemvist i Förenta Staterna under tre på varandra närmast följande år före det första beskattningsår under vilket bestämmelserna i avtalet skall tillämpas, och under varje beskattningsår därefter;

c) a citizen of the United States, who is not a citizen of Sweden, who temporarily visits Sweden for a period not exceeding two years, and who is, or immediately prior to such visit was, a resident of the United States, as determined under Article 4;

d) an estate of a person described in sub- paragraph a), b) or c); or

e) a company that is a resident of the United States, as determined under Article 4.

Article 3 General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires

a) the term "person" includes an individu- al, an estate. a trust, a partnership, a compa- ny, and any other body of persons;

b) the term "company" means any entity which is treated as a body corporate for income tax purposes;

c) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contract— ing State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi— dent of the other Contracting State;

(1) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft, except where such transport is solely between places within a Contracting State;

e) the term "competent authority" means

(i) in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

Prop. 1994/95:60

c) medborgare i Förenta Staterna, som inte är medborgare i Sverige, som tillfälligt vistas i Sverige under en period som inte överstiger två år, och som har, eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i Förenta Staterna (i enlighet med Article 4);

d) dödsboet efter sådan person som anges i a, b eller c; eller

e) bolag med hemvist i Förenta Staterna (i enlighet med artikel 4).

Artikel 3 Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "person" inbegriper fysisk person, dödsbo, "trust", handelsbolag, bolag och annan personsammanslutning;

b) "bolag" åsyftar den som vid beskatt- ningen behandlas som juridisk person;

c) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

d) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg utom då trans— porten sker uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat;

e) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Förenta Staterna, "the Secretary of the Treasury" eller dennes befullmäktigade ombud;

2) i Sverige: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud eller den myndig- het åt vilken uppdragits att vara behörig myndighet enligt detta avtal;

f) the term "United States" means the United States of America, but such term (i) does not include Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, or other United States pos- sessions or territories, and (ii) includes (A) the territorial sea of the United States and (B) the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the territorial sea, over which the United States of America exercises sovereign rights, in accordance with interna- tional law, for the purpose of exploration for and exploitation of the natural resources of such areas;

g) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea as well as other maritime areas over which Sweden, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction.

2. As regards the application of the Con- vention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authoriti— es agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 25 (Mutual agree- ment procedure), have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 Residence

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domi- cile, residence, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature, provided, however, that

1) "Förenta Staterna" åsyftar Amerikas Förenta Stater, men omfattar inte Puerto Rico, Jungfruöarna, Guam eller annan be- sittning eller annat område som tillhör Fören- ta Staterna. Uttrycket omfattar Förenta Sta- ternas territorialvatten samt havsbottnen och dennas underlag i de områden under vattnet som gränsar till Förenta Statemas territorial- vatten över vilka områden Amerikas Förenta Stater i överensstärnmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter i fråga om utforskning och utnyttjande av områdenas naturtillgångar;

g) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och, når uttrycket används i geografisk bemärkelse, Sveriges territorium, dess terri— torialvatten liksom de andra havsområden över vilka Sverige i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föran- leder annat eller de behöriga nryndighetema i enlighet med bestämmelserna i artikel 25 träffar överenskommelse om uttryckets inne- börd, varje uttryck, som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lag- stiftningen i denna stat år skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för före- tagsledning, bolagsbildning eller annan lik- nande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid

a) this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State; and

b) in the case of a partnership, estate, or trust, this term applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

A United States citizen or an alien lawfully admitted for permanent residence is a resi- dent of the United States, but only if such person has a substantial presence, permanent home, or habitual abode in the United States. If such person is also a resident of Sweden under this paragraph, such person will also be treated as a United States resident under this paragraph and such person's status shall be determined under paragraph 2.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);

b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

Prop. 1994/ 95:60

a) inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat; och

b) handelsbolag, dödsbo och "trust" endast till den del dess inkomst år skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, anting- en hos handelsbolaget, dödsboet eller "trus- ten" eller hos dess delägare eller förmånsta- gare.

En medborgare i Förenta Staterna eller en utlänning som har erhållit tillstånd enligt lag att varaktigt uppehålla sig i Förenta Staterna, har hemvist i Förenta Staterna, men endast i det fall sådan person uppehåller sig under betydande tid, har en permanent bostad eller vistas stadigvarande i Förenta Staterna. Om en sådan person har hemvist även i Sverige enligt denna punkt, kommer han också att behandlas som person med hemvist i Förenta Staterna enligt denna punkt och hans hemvist skall bestämmas enligt punkt 2.

2. Då på gmnd av beståmmelsema i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnads- intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans för- fogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a citizen;

(1) if he is a citizen of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both Contracting States, then if it is created under the laws of a Contracting State or "a political subdivision thereof, it shall be deemed to be a resident only of that State.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contract- ing States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5 Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshOp; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvaran- de i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi- dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 ett bolag har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses bolaget i fråga, om det bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat eller i en av dess politiska underavdelningar, ha hemvist endast i denna stat.

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person och bolag har hemvist i båda avtalsslutande staterna, avgör de behöriga myndigheterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. A building site or construction or in- stallation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twel- ve months. The use of an installation or drilling rig or ship in a Contracting State to explore for or exploit natural resources constitutes a permanent establishment only if such use is for more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to in- clude

a) the use of facilities solely for the purpo— se of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display, or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting in- formation for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi- ness solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi- ness solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e).

5, Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has and habitually exercises in a Contracting State an authority to con- clude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in

Prop. 1994/ 95 : 60

3. Plats för byggnads-, anläggnings— eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader. Användningen i en avtalsslutande stat av installation, borrplattforrn eller skepp för att utforska eller utvinna naturtillgångar utgör fast driftställe endast om användningen pågår under mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftstäl- le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan- de för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlänmande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förbe- redande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kom- binera verksamheter som anges i punkterna

a)—e) .

5. Om person, som inte är sådan oberoen- de representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtals- slutande stat har och där regelmässigt an- vänder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag utan hinder av bestärrunelsema i punkterna 1 och 2 — ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för

respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a perma- nent establishment under the provisions of

that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con— tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi- dent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6 Income from real property

1. Income derived by a resident of a Con- tracting State from real property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "real property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to real pro- perty, livestock and equipment used in agri- culture and forestry, rights to which the

företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksam— het till fast driftställe enligt bestämmelserna i nänmda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommis- sionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan- de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be- tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket omfattar dock alltid tillbe- hör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig- heter på vilka bestämmelserna i privaträtten

provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of real property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as real property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of real pro— perty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from real property of an enterprise and to income from real property used for the performance of independent personal services.

Article 7 Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore- said, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is-attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contract- ing State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or

Prop. 1994/95:60

om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nytt- jandet av eller rätten att nyttja mineralföre- komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvårvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelsema i punkterna ] och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och inkomst av fast egen— dom som används vid självständig yrkesutöv- ning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del därav som år hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hän- förs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller

similar activities under the same or similar conditions.

3. In deterrnining the profits of a perma- nent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including a reasonable allocation of executive and general administrative expenses, research and development expenses, interest, and other expenses incurred for the purposes of the enterprise as a whole (or the part thereof which includes the permanent establishment), whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or else- where.

4. Profits shall not be attributed to a per- manent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of this Convention, the profits to be attributed to the permanent establishment shall include only the profits derived from the assets or activities of the permanent establishment and shall be deter- mined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of the Convention, then the pro- visions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

7. The term "profits" as used in this Ar- ticle means income derived from any trade or business whether carried on by an in- dividual, company or any other person, or group of persons, including the rental of tangible movable property.

liknande slag under samma eller liknande villkor.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna en skälig del av utgifterna för företagets ledning och allmänna förvaltning, forsknings- och utvecklingskostnader, räntor och andra utgifter som uppkommit för före- taget i sin helhet (eller den del därav som inbegriper det fasta driftstället) oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av detta avtal skall endast inkomst som härrör från det fasta driftställets tillgångar eller verksamhet in- räknas i den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. Denna inkomst bestäms genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelsema i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

7. Uttrycket "inkomst" i denna artikel avser inkomst som förvärvas genom handel eller affärsverksamhet, uthyrning av materiell lös egendom häri inbegripen, antingen denna bedrivs av fysisk person, bolag ellerannan person eller av en grupp av personer.

8. a) The United States tax on insurance premiums paid to foreign insurers shall not be imposed on insurance and reinsurance premiums which are the receipts of a busi- ness of insurance carried on by a resident of Sweden whether or not that business is carried on through a permanent establishment in the United States (but only to the extent that the relevant risk is not reinsured, direct- ly or indirectly, with a person not entitled to relief from such tax).

b) The Swedish tax on insurance premiums paid to foreign insurers shall not be imposed on insurance premiums which are the re- ceipts of a business of insurance carried on by a resident of the United States whether or not that business is carried on through a permanent establishment in Sweden.

9. Notwithstanding paragraph 6 of this Ar- ticle, for the implementation of paragraphs 1 and 2 of this Article, paragraph 3 of Article 13 (Gains), Article 14 (Independent personal services) and Article 22 (Other income) any income, gain, or expense attributable to a permanent establishment or a fixed base during its existence is taxable or deductible in the Contracting State where such a perma- nent establishment or fixed base is situated even if the payments are deferred until such permanent establishment or fixed base has ceased to exist.

Article 8 Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

Prop. 1994/95:60

8. a) Skatten som i Förenta Staterna utgår på försäkringspremier som betalas till ut- ländska försäkringsgivare skall inte tas ut på försäkrings- eller återförsäkringspremier som utgör intäkter i försäkringsrörelse som be- drivs av person med hemvist i Sverige oav- sett om rörelsen bedrivs genom fast driftstäl- le i Förenta Staterna eller inte. Sådan skatte— befrielse medges dock endast i den mån ifrågavarande risker inte direkt eller indirekt återförsäkrats hos person som inte är be- rättigad till befrielse från sådan skatt.

b) Skatten som i Sverige utgår på försäk- ringspremier som betalas till utländska för- säkringsgivare skall inte tas ut på försäk- ringspremier som utgör intäkter i försäk- ringsrörelse som bedrivs av person med hemvist i Amerikas Förenta Stater oavsett om rörelsen bedrivs genom fast driftställe i Sverige eller inte.

9. Utan hinder av punkt 6 i denna artikel är varje inkomst, realisationsvinst eller utgift som hänförs till ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning under dess fortbe- stånd, skattepliktig eller avdragsgill i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är be— lägen — vid tillämpning av punkterna 1 och 2 i denna artikel, artikel 13 punkt 3, artikel 14 och artikel 22 — även om betalningarna har skjutits upp till dess det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen har avvecklats.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

l. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic include profits derived from the rental of ships or aircraft if such rental profits are incidental to other profits described in paragraph 1.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of contai- ners) used in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an intematio— nal operating agency. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply, but only to such part of the profits as corre- sponds to the participation held in that con- sortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enter- prise of the other Contracting State; or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

2. Vid tillämpningen av denna artikel anses inkomst på grund av uthyrning av skepp eller luftfartyg såsom inkomst genom använd- ningen av skepp eller luftfartyg i internatio- nell trafik, om uthymingsinkomsten äger samband med sådan annan inkomst som anges i punkt 1.

3. Inkomst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användning, inne- hav eller uthyming av containers (trailers, pråmar och annan därtill hörande utrustning för transport av containers däri inbegripna) som används i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisa- tion. Beståmmelsema i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavi- an Airlines System (SAS).

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kon- trollen av ett företag i den andra avtalsslutan- de staten eller äger del i detta företags kapi- tal, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett före- tag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those condi- tions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enter- prise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between in- dependent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be paid to the other provisions of this Convention and the competent autho- rities of the Contracting States shall if neces- sary consult each other.

3. The provisions of paragraph 1 shall not limit any provisions of the law of either Contracting State which permit the distribu- tion, apportionment, or allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons, whether or not residents of a Con— tracting State, owned or controlled directly or indirectly by the same interests when necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any of such persons.

Prop. 1994/ 95 : 60

Om mellan företagen i fråga om handelsför— bindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varan- dra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskat- tas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

3. Beståmmelsema i punkt 1 begränsar inte sådana bestämmelser i en avtalsslutande stats lagstiftning som medger fördelning, pro- portionering eller annan uppdelning av in— komst eller avdrag, avräkning eller betal- ningar mellan personer - vare sig dessa har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte - vilka ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av samma intressenter, om sådana åtgärder behövs för att förhindra skatteflykt eller för att på ett riktigt sätt bestämma sådana personers inkomst.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed

a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a compa- ny which owns at least 10 percent of the voting stock of the company paying the dividends;

b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Subparagraph a) of paragraph 2 shall not apply in the case of dividends paid by a U.S. Regulated Investment Company or a Real Estate Investment Trust. Subparagraph b) of paragraph 2 shall apply in the case of such dividends, but in the case of dividends paid by a Real Estate Investment Trust only if the beneficial owner of the dividends is an individual holding less than 10 percent of the Real Estate Investment Trust.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corpo- rate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottaga— ren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som äger minst 10 procent av röstetalet i det utdelande bolaget;

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Beståmmelsema i punkt 2 a tillämpas inte om utdelningen betalas av ett "U.S. Regulated Investment Company" eller en "Real Estate Investment Trust". På sådan utdelning tillämpas punkt 2 b, dock om utdelningen betalas av en "Real Estate ln- vestment Trust" endast i det fall att den som har rätt till utdelningen är en fysisk person som behärskar mindre än 10 procent av "the Real Estate Investment Trust".

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist, be- skattas på samma sätt som inkomst av aktier

making the distribution is a resident, and income from arrangements, including debt obligations, carrying the right to participate in profits, to the extent so characterized under the laws of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the divi- dends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con- tracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a perma- nent establishment situated therein, or per- forrns in that other State independent perso- nal services from a fixed base situated there- in, and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Busi- ness profits) or Article 14 (Independent personal services), as the case may be, shall

apply.

6. A Contracting State may not impose any tax on dividends paid by a company which is not a resident of that State, except insofar as

a) the dividends are paid to a resident of that State; or

b) the dividends are attributable to a per- manent establishment or a fixed base situated in that State.

7. A religious, scientific, literary, educa- tional or charitable organization which is resident in Sweden and which has received substantially all of its support from persons other than citizens or residents of the United States shall be exempt in the United States from the United States excise taxes imposed with respect to private foundations.

8. A company that is a resident of a Con— tracting State and that has a permanent estab- lishment in the other Contracting State, or that is subject to tax in that other Contracting State on items of income that may be taxed

Prop. 1994/ 95:60

och inkomst genom dispositioner, skuldför- bindelser däri inbegripna, med rätt till andel i vinst i den utsträckning sådan inkomst anses utgöra utdelning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där inkomsten upp- kommer.

5. Beståmmelsema i punkt 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anord- ning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. En avtalsslutande stat får inte beskatta utdelning som bolag som inte har hemvist i denna stat betalar, utom i den mån

a) utdelningen betalas till person med hem- vist i denna stat; eller

b) utdelningen är hänförlig till fast drift- ställe eller stadigvarande anordning i denna stat.

7. En organisation med hemvist i Sverige, som drivs i religiöst, vetenskapligt, litterärt, utbildningsfrämjande eller välgörande syfte och som erhållit nästan alla sina medel från personer som inte är medborgare eller har hemvist i Förenta Staterna, skall i Förenta Staterna vara undantagen från dess punkt- skatter som tas ut på privata stiftelser.

8. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutan- de stat som har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, eller är skattskyldigt i den andra avtalsslutande staten för sådan inkomst som får beskattas i denna andra stat

in that other State under Article 6 (Income from real property) or under paragraph 1 of Article 13 (Gains), may be subject in that other Contracting State to a tax in addition to the tax allowable under the other provisions of this Convention. Such tax, however, may

a) in the case of the United States be impo- sed only on

(i) the portion of the business profits of the company attributable to the permanent establishment, and (ii) the portion of the income referred to in the preceding sentence that is subject to

tax under Article 6 or paragraph 1 of Article 13, that represents the "dividend equivalent amount" of those profits and income; the term "dividend equivalent amount" shall, for the purposes of this subparagraph, have the meaning that it has under the law of the United States as it may be amended from time to time without changing the general principle thereof; and

b) in the case of Sweden be imposed only on that portion of the income described in subparagraph a) that is comparable to the amount that would be distributed as a divi- dend by a locally incorporated subsidiary.

9. The tax referred to in paragraph 8 a) and b) shall not be imposed at a rate ex- ceeding the rate specified in paragraph 2 a).

Article 11 Interest

1. Interest arising in a Contracting State which is derived and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

enligt artikel 6 eller enligt artikel 13 punkt 1, får i den andra avtalsslutande staten beskattas med en skatt utöver den skatt som får tas ut enligt andra bestämmelser i detta avtal. Sådan skatt får emellertid

a) i Förenta Staterna tas ut endast på

1) den del av bolagets rörelseinkomst som är hänförlig till det fasta driftstället, och

2) den del av sådan inkomst som anges i föregående mening och som beskattas enligt artikel 6 eller artikel 13 punkt 1,

som representerar "ett belopp motsvarande utdelning" ("the dividend equivalent amount") av denna vinst eller inkomst; uttrycket "ett belopp motsvarande utdelning" har, vid tillämpning av denna bestämmelse, den innebörd som uttrycket har enligt lag- stiftningen i Förenta Staterna så som den kan komma att ändras från tid till annan utan att de allmänna principerna i denna lagstiftning ändras; och

b) i Sverige tas ut endast på den del av sådan inkomst som angetts i a som motsvarar det belopp som skulle ha utdelats av ett lokalt bildat dotterbolag.

9. Den skatt som anges i punkt 8 a och b skall inte tas ut med högre procentsats än den som anges i punkt 2 a.

Artikel 11 Ränta

l. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

2. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mort- gage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securi- ties, and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds, or debentures and including an excess inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage investment conduit. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of the Convention. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 10 (Dividends).

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or perforrns in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the interest is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 14 (Independent personal services), as the case may be, shall

apply.

4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political subdivision, local authori- ty, or resident of that State. Where, how- ever, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent es- tablishment or a fixed base and such interest is bome by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deem- ed to arise in the State in which the perma- nent establishment or fixed base is situated.

Prop. 1994/95:60

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, an- tingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hän- för sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures samt också överränta som belöper på ett residual-innehav i en "real estate mortgage investment conduit". Straff- avgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av detta avtal. Uttrycket "ränta" omfattar inte inkomst som omfattas av bestämmelserna i artikel 10.

3. Beståmmelsema i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigva- rande anordning, sarnt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas artikel 7 respektive artikel 14.

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutan— de stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

5. Where, by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

6. A Contracting State may not impose any tax on interest paid by a resident of the other Contracting State, except insofar as

a) the interest is paid to a resident of the first—mentioned State;

b) the interest is attributable to a perma— nent establishment or a fixed base situated in the first-mentioned State; or

c) the interest arises in the first-mentioned State and is not paid to a resident of the other State.

7. Notwithstanding the provisions of para- graph 1 of this Article an excess inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage investment conduit may be taxed in the Contracting State where the excess inclusion arises according to the laws of that State.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per- son räntebeloppet, med hänsyn till den ford- ran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

6. En avtalsslutande stat får inte beskatta ränta som betalas av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, utom i den mån

a) räntan betalas till person med hemvist i den förstnämnda staten;

b) räntan är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i den först- nämnda staten: eller

c) räntan härrör från den förstnämnda staten och inte betalas till person med hem— vist i den andra staten.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel får överränta som belöper på ett residual-innehav i en "real estate mortgage investment conduit " beskattas i den avtalsslutande stat varifrån överräntan enligt lagstiftningen i denna stat härrör ifrån.

Article 12 Royalties

l, Royalties arising in a Contracting State which are derived and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Ar- ticle means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including motion pictures and works on film, tape or other means of reproduction used for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or other like right or property, or for informa— tion concerning industrial, commercial or scientific experience. The term "royalties" also includes gains derived from the aliena- tion of any such right or property which are contingent on the productivity, use, or dis- position thereof.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royaltics, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 14 (Independent personal services), as the case may be, shall

apply—

Prop. 1994/95:60

Artikel 12

Royalty

1. Royalty som härrör från en avtalsslutan- de stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot så- som ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, (häri inbegripet biograffilm, samt verk inspelade på film, band eller annat medel för återgiv— ning som används för radio— och televisions- sändningar) patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller annan liknande rättighet eller egendom eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket "royalty" inbegriper också vinst på grund av över- låtelse av sådan rättighet eller egendom om vinsten beror på resultatet, användningen eller överlåtelsen av denna.

3. Beståmmelsema i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast drift- ställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen sta- digvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord— ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelser— na i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Where, by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royaltics, having regard to the use, right, or informa— tion for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last—mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Con— tracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 Gains

1. Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the disposition of real property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For purposes of paragraph 1

a) the term "real prOperty situated in the other Contracting State", where the United States is the other Contracting State, includes real property referred to in Article 6 (Income from real property) which is situated in the United States, a United States real property interest, and an interest in a partnership, trust or estate, to the extent attributable to a United States real property interest situated in the United States;

b) the term "real property situated in the other Contracting State", where Sweden is the other Contracting State, includes property that is real property under the law of Sweden situated in Sweden, and, without limiting the foregoing, shall include

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbe- talaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnärrmda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får be- skattas i denna andra stat.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall

a) uttrycket "fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten", i det fall då Förenta Staterna är denna andra avtalsslu- tande stat, inbegripa sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i Fören- ta Staterna, "a United States real property interest" och ett innehav i ett handelsbolag, dödsbo eller en trust till den del sådant innehav består av "a United States real property interest" som är belägen i Förenta Staterna;

b) uttrycket "fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten", i det fall då Sverige är denna andra avtalsslutande stat, inbegripa egendom som är fast egendom enligt svensk rätt och som är belägen i Sveri— ge sarnt skall, utan begränsning av ovan- stående, också inbegripa

(i) real property referred to in Article 6 which is situated in Sweden; and

(ii) shares or similar rights in a company the assets of which consist, directly or indirectly, mainly of such real property.

3. Gains from the disposition of movable property which are attributable to a perma- nent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contract- ing State, or which are attributable to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, and gains from the disposition of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or such a fixed base, may be taxed in that other State.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the disposition of ships or aircraft operated by the enterprise in international traffic or movable property attributable to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State. The provisions of this paragraph shall apply to gains derived by the air transport consor- tium Scandinavian Airlines System (SAS), but only to such part of the gains as corre- sponds to the participation held in that con- sortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS). Gains derived by an enterprise of a Con- tracting State from the disposition of contai- ners used in international traffic and movable property attributable to the operation of such containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of contai- ners) shall be taxable only in that State.

Prop. 1994/ 95:60

1) sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i Sverige; och

2) andelar och liknande rättigheter i bolag vars tillgångar, direkt eller indirekt, huvudsakligen utgörs av sådan fast egen- dom.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångar- na i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu- tande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst, som ett företag i en avtalsslutan— de stat uppbär på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i interna- tionell trafik eller lös egendom som är hän- förlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i denna stat. Be- ståmmelsema i denna punkt tillämpas be- träffande vinst som uppbärs av luftfartskon- sortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS). Vinst, som ett företag i en avtalsslutande stat uppbär på grund av överlåtelse av contai- ners som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till använd- ningen av sådana containers (trailers, pråmar och annan därtill hörande utrustning för transport av containers däri inbegripna) beskattas endast i denna stat.

5. Gains described in Article 12 (Royalti- es) shall be taxable only in accordance with the provisions of Article 12.

6. Except as provided in paragraph 7, gains from the disposition of any property other than property referred to in paragraphs 1 through 5 shall be taxable only in the Con- tracting State of which the person disposing of the property is resident.

7. In the case of an individual who had been a resident of Sweden and who has become a resident of the United States, the provisions of paragraph 6 shall not affect the right of Sweden to tax gains from the dis- position of any property derived by such individual at any time during the ten years following the date on which the individual has ceased to be a resident of Sweden.

Article 14 Independent personal services

Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of personal services in an in- dependent capacity shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State to the extent that such services are or were perfor— med in that other State and the income is attributable to a fixed base regularly avail- able to the individual in that other State for the purpose of performing his activities.

5. Sådan vinst som anges i artikel 12 skall beskattas endast enligt bestämmelserna i artikel 12.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som anges i punkterna 1—5 beskattas, om inte punkt 7 föreskriver annat, endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

7. Beståmmelsema i punkt 6 inverkar inte på Sveriges rätt att, i fråga om fysisk person som haft hemvist i Sverige och som fått hemvist i Förenta Staterna, beskatta vinst som förvärvats av en sådan person på grund av överlåtelse av tillgång vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt vid vilken denne person upphört att ha hemvist i Sverige.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Inkomst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva självständig yrkesverksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emel- lertid också beskattas i den andra avtals- slutande staten till den del verksamheten utövas eller utövats i denna andra stat och inkomsten är hänförlig till en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande i denna andra stat för att utöva verksamheten.

Article 15 Dependent personal services

l. Subject to the provisions of Articles 16 (Directors' fees), 19 (Pensions and annuities) and 20 (Government service), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employ— ment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em- ployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-men- tioned State if

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any consecutive twelve month period;

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

c) the remuneration is not bome by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in re- spect of an employment as a member of the regular complement of a ship or aircraft operated in international traffic, including an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), shall be taxable only in that State, except that remuneration deriv— ed in respect of an employment as a member of the regular complement of a ship operated

Prop. 1994/ 95:60

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be- skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som samman- lagt inte överstiger 183 dagar under en sammanhängande tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbets- givaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning som uppbärs av person med hemvist i en avtals- slutande stat för arbete som utförs i egenskap av medlem av den reguljära besättningen ombord på skepp eller luftfartyg som an- vänds i internationell trafik, endast i denna stat. Detta gäller även när arbetet utförs ombord på luftfartyg som används i intema— tionell trafik av luftfartskonsortiet Scandina- vian Airlines System (SAS). Ersättning för arbete, som utförs i egenskap av medlem av

in international traffic by a Swedish enterpri- se may be taxed in Sweden.

Article 16 Directors ' fees

Directors' fees derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a mem- ber of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. How- ever, such fees shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State to the extent such fees are derived in respect of services performed in that State.

Article 17 Limitation on benefits

1. A person that is a resident of a Con- tracting State and derives income from the other Contracting State shall be entitled under this Convention to relief from taxation in that other State only if such person is:

a) an individual; b) a Contracting State or a political sub- division or local authority thereof;

c) engaged in an active conduct of a trade or business in the first-mentioned Contracting State (other than the business of making or managing investments, unless these activities are banking or insurance activities carried on by a bank or insurance company), and the income derived from the other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, that trade or business;

den reguljära besättningen ombord på ett skepp som används i internationell trafik av ett svenskt företag, får dock beskattas i Sverige.

Artikel 16 Styrelsearvode

Styrelsearvode som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Sådant arvode beskattas emellertid endast i den förstnämnda avtals- slutande staten till den del arvodet uppbärs för arbete som utförts i denna stat.

Artikel 17 Begränsning av förmåner

1. En person som har hemvist i en av— talsslutande stat och uppbär inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten skall enligt detta avtal vara berättigad till nedsättning av skatt i denna andra stat endast om denna person är:

a) en fysisk person;

b) en avtalsslutande stat eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myn- digheter;

c) verksam genom att aktivt bedriva en affärsrörelse i den förstnämnda staten (med undantag för affärsverksamhet som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar, såvida denna verksamhet inte utgör bank— eller försäkringsverksarnhet som bedrivs av en bank eller ett försäkringsföre- tag), och den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten uppbärs i sam- band med eller är en följd av denna affärs— rörelse;

d) a person, other than an individual, if:

(i) more than 50 percent of the beneficial interest in such person (or in the case of a company more than 50 percent of the number ' of shares of each class of the company's shares) is owned, directly or indirectly, by persons entitled to benefits of this Convention under subparagraphs a), b), e) or f) of this paragraph or who are citizens of the United States; and

(ii) not more than 50 percent of the gross income of such person is used, directly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to per- sons who are not entitled to benefits of this Convention under subparagraph a), b), e) or f) of this paragraph and are not citizens of the United States;

e) a company in whose principal class of shares there is substantial and regular trading on a recognized stock exchange; or

f) an entity which is a not-for-profit orga- nization (including pension funds and private foundations), and which, by virtue of that status, is generally exempt from income taxation in the Contracting State of which it is a resident, provided that more than one half of the beneficiaries, members or partici- pants, if any, in such organization are per- sons that are entitled, under this Article, to the benefits of the Convention.

2. A person that is not entitled to the benefits of the Convention pursuant to the provisions of paragraph 1 may, nevertheless, be granted the benefits of the Convention if the competent authority of the Contracting State in which the income in question arises so determines.

3. For the purposes of subparagraph e) of paragraph 1, the term "a recognized stock exchange" means:

Prop. 1994/95 :60

(1) en person, som inte är fysisk person, om:

1) mer än 50 procent av den verkliga äganderätten till denna person — eller i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av varje slag av aktier eller andelar i bolaget — innehas, direkt eller indirekt, av perso- ner berättigade till avtalsförmåner enligt a, b, e eller f i denna punkt eller som är medborgare i Förenta Staterna; och

2) högst 50 procent av en sådan persons bruttointäkt används, direkt eller indirekt, för att infria betalningsskyldighet (inklusive skyldighet att betala ränta och royalty) till personer som inte är berättigade till avtals- förmåner enligt a, b, e och f i denna punkt och som inte är medborgare i Förenta Staterna;

e) ett bolag vilkets viktigaste aktieslag i väsentlig omfattning och regelmässigt om- sätts på en erkänd aktiebörs; eller

f) en organisation utan vinstintresse (inklu- sive pensionsfonder och privata stiftelser), och som, på grund av detta förhållande, generellt sett är undantagen från beskattning i den avtalsslutande stat där den har hemvist, under förutsättning att mer än hälften av förrnånstagama, medlemmarna eller deltagar- na, om det finns några, i en sådan organisa- tion är personer som enligt bestämmelserna i denna artikel är berättigade till avtalsför- måner.

2. Person som inte är berättigad till avtals— förmåner i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 kan, likväl, tillerkännas sådana förmåner om den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör beslutar att medge detta.

3. Vid tillämpning av punkt 1 e, avser uttrycket "en erkänd aktiebörs":

a) the NASDAQ System owned by the Na- tional Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the Securities and Exchange Commission as a national securities exchange for the purposes of the Securities Exchange Act of 1934;

b) the Stockholm Stock Exchange (Stock- holms Fondbörs); and

c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contract- ing States.

4. The competent authorities of the Con- tracting States shall consult together with a view to developing a conunonly agreed application of the provisions of this Article. The competent authorities shall, in accordan- ce with the provisions of Article 26 (Ex- change of information), exchange such in- formation as is necessary for carrying out the provisions of this Article and safeguarding, in cases envisioned therein, the application of their domestic law.

Article 18 Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Ar- ticles 14 (Independent personal services) and 15 (Dependent personal services), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio, or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State, except where the-amount of the gross receipts derived by such entertainer or ath- lete, including expenses reimbursed to him or bome on his behalf, from such activities

a) "NASDAQ"-systemet som ägs av "the National Association of Securities Dealers, Inc." och varje aktiebörs, som registrerats hos Värdepappers- och börskommissionen ("the Securities and Exchange Commission") såsom en inhemsk värdepappersbörs enligt Värdepappersbörslagen ("the Securities Exchange Act") från år 1934;

b) Stockholms fondbörs; och

c) varje annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommit överens om.

4. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall överlägga med varandra i syfte att utveckla en gemensamt överenskommen tillämpning av bestämmel- serna i denna artikel. De behöriga myndig- heterna skall i överensstämmelse med be— stämmelserna i artikel 26, utbyta sådan information som är nödvändig för att till- ämpa bestämmelserna i denna artikel och för att garantera, i fall som förutsetts däri, tillämpningen av deras interna lagstiftning.

Artikel 18 Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av beståmmelsema i artik- larna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvär- var genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat. Detta gäller dock inte om bruttoinkom- sten som sådan artist eller idrottsman erhåller genom sådan verksamhet, däri inbegripet kostnader som sådan person ersatts för eller som betalats för hans räkning, inte överstiger

does not exceed six thousand United States dollars ($6,000) or its equivalent in Swedish kronor for any 12 month period.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the enter- tainer or athlete but to another person, that income of that other person may, notwith- standing the provisions of Articles 7 (Busi- ness profits) and 14, be taxed in the Con- tracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised, unless it is established that neither the entertainer or athlete nor persons related thereto participate directly or indirectly in any profits of that other person in any manner, including the receipt of deferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions or other distributions.

Article 19 Pensions and annuities

1. Subject to the provisions of Article 20 (Government service) and of paragraph 2 of this Article, pensions and other similar remuneration in consideration of past em- ployment and annuities derived and benefici- ally owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph 2 of Article 20, pensions (including the Swedish "allmän tilläggspension") and other benefits paid out under provisions of the social security or similar legislation of a Contracting State to a resident of the other Contracting State or a citizen of the United States shall be taxable only in the first-men- tioned State.

Prop. 1994/95:60

sex tusen amerikanska dollar (6 000 $) eller motsvarande belopp i svenska kronor under en tolvmånadersperiod.

2. I fall då inkomst genom personlig verk- samhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna andra persons inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, be- skattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, såvida det inte kan visas att varken artisten eller idrottsmannen eller denne närstående person direkt eller indirekt på något sätt får del av denna persons vinst, häri inbegripet mottagandet av uppskjuten ersättning, grati- fikation, arvode, utdelning, inkomst från handelsbolag och annan utdelning av vinst.

Artikel 19 Pension och livränta

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20 och punkt 2 i denna artikel föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersätt- ning på grund av tidigare anställning och livränta som uppbärs av och rätteligen till- konuner person med hemvist i en avtals- slutande stat endast i denna avtalsslutande Stat.

2. Pension, svensk allmän tilläggspension däri inbegripen, och andra förmåner som utgår enligt bestämmelserna i en avtalsslutan- de stats socialförsäkrings— eller liknande lagstiftning till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller till person som är medborgare i Förenta Staterna, be— skattas - utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i artikel 20 endast i den först- nämnda staten.

3. The term "annuities" as used in this Ar- ticle means a stated sum paid periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration (other than services rendered or to be rendered).

4. a) In determining the taxable income of an individual who renders personal services and who is a resident of a Contracting State but not a national of that State, contributions paid by, or on behalf of, such individual to a pension or other retirement arrangement that is established and maintained and recog- nized for tax purposes in the other Contract- ing State shall be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension or other retire- ment arrangement that is established and maintained and recognized for tax purposes in that first-mentioned State, provided that:

(i) contributions were paid by, or on behalf of, such individual to such arrange- ment before he became a resident of the first—mentioned State; and

(ii) the competent authority of the first—mentioned State agrees that the pen— sion or other retirement arrangement gene- rally corresponds to a pension or other retirement arrangement recognized for tax purposes by that State.

b) A pension or other retirement arrange- ment is recognized for tax purposes in a State if the contributions to the arrangement would qualify for tax relief in that State.

3. Uttrycket "livränta" i denna artikel åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbö- randes livstid eller under visst angivet eller fastställbart antal år och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetal- ningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag (med undantag för redan utförda eller framtida tjänster).

4. a) Vid bestämmandet av den beskatt- ningsbara inkomsten för en fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat utan att vara medborgare i denna stat, med an- ledning av dennes tjänsteutövning, skall avgifter som betalas av eller för denne fysis- ka person till en pensionsplan eller annan plan för tryggande av ålderdomen, som är grundad i och administreras i den andra avtalsslutande staten och även är erkänd för beskattningsändamål i denna andra stat, vid beskattningen behandlas i den förstnämnda staten på samma sätt som avgift som betalas till en pensionsplan eller annan plan för tryggande av ålderdomen, som är grundad i och administreras i den förstnämnda staten och erkänd för beskattningsändamål i denna stat. Detta gäller emellertid endast om

1) avgifter betalades av eller för denne fysiska person till sådan plan innan han fick hemvist i den förstnämnda staten; och

2) den behöriga myndigheten i den först- nämnda staten anser att planen motsvarar en sådan plan som vid beskattningen är erkänd i denna stat.

b) En pensionsplan eller annan plan för tryggande av ålderdomen anses som erkänd vid beskattningen i en stat om avgifter till sådan plan är avdragsgilla eller eljest medför skattenedsättning i denna stat.

Article 20 Government service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who

(i) is a citizen of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a citizen of, that State.

3. The provisions of Articles 14 (Indepen- dent personal services), 15 (Dependent personal services), 16 (Directors' fees), 18 (Artistes and athletes) and 19 (Pensions and annuities) shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Prop. 1994/95:60

Artikel 20 Ojfentlig tjänst

1.a) Ersättning, med undantag för pension, som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myn- digheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist där och

1) är medborgare i denna stat; eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu- tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politis- ka underavdelningars eller lokala myndig- heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och år med- borgare i denna stat.

3. Beståmmelsema i artiklarna 14, 15, 16, 18 och 19 tillämpas på ersättning och pen- sion som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Article 21 Students and trainees

Payments received for the purpose of maintenance, education, or training by a student, apprentice, or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for the purpose of his full-time education or training shall not be taxed in that State, provided that such pay- ments arise from sources outside that State.

Article 22

Other income

l. Items of income of a resident of a Con- tracting State, Wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Con- vention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph l shall not apply to income, other than income from real property as defined in paragraph 2 of Article 6 (Income from real property), if the be- neficial owner of the income, being a resi- dent of a Contracting State, carries on busi- ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the income is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 14 (Independent personal services), as the case may be, shall

apply.

Artikel 21 Studerande och praktikanter

Studerande, lärling eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten för undervisning eller utbildning på heltid, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 22 Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Beståmmelsema i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om den som har rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt inkomsten är hänförlig till det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm— melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Article 23 Relief from double taxation

1. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be' amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States

tax on income

a) the income tax paid to Sweden by or on behalf of such citizen or resident; and

b) in the case of a United States company owning at least 10 percent of the voting stock of a company which is a resident of Sweden and from which the United States company receives dividends, the income tax paid to Sweden by or on behalf of the dis- tributing company with respect to the profits out of which the dividends are paid.

For the purposes of this paragraph and pa- ragraphs 3 and 4, the taxes referred to in paragraphs 1 b) and 2 of Article 2 (Taxes covered) shall be considered income taxes except for the taxes referred to in paragraphs 1 b) v) and vi).

2. a) Where a resident of Sweden derives income which may be taxed in the United States in accordance with the provisions of this Convention [except when income is taxed only in accordance with the provisions of paragraph 4 of Article 1 (Personal sco- pe)], Sweden shall allow subject to the provisions of the law of Sweden (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) as a deduction from Swedish tax on the income of that resident an amount equal to the in- come tax paid in the United States.

Prop. 1994/95:60

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med bestämmelserna i Förenta Statemas lagstiftning - sådan den kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras och med beaktande av de begränsningar som anges i denna lagstiftning, skall Förenta Staterna medge person som har hemvist eller är medborgare i Förenta Staterna av- räkning från i Förenta Staterna utgående skatt på inkomst av

a) den inkomstskatt som erlagts i Sverige av personen i fråga eller för hans räkning; och

b) beträffande bolag i Förenta Staterna som äger minst 10 procent av röstetalet för aktier- na i ett bolag som har hemvist i Sverige och från vilket förstnämnda bolag erhåller ut- delning, den inkomstskatt som erlagts i Sverige av eller för det utdelande bolaget på vinst av vilken utdelningen betalas.

Vid tillämpningen av denna punkt och punkterna 3 och 4 skall de skatter som anges i artikel 2 punkterna 1 b och 2 anses vara inkomstskatter utom såvitt avser skatterna som anges i punkterna 5) och 6) i 1 b).

2.a) I fall då en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt be- stämmelserna i detta avtal får beskattas i Förenta Staterna, skall Sverige, utom då inkomst beskattats endast enligt bestämmel- serna i artikel 1 punkt 4, med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras — från denna persons in— komstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Förenta Staterna.

The provisions of this subparagraph shall apply equally to the computation of tax on income of an individual resident of the Uni- ted States from gains taxed in Sweden in accordance with paragraph 7 of Article 13 (Gains).

b) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in the United States in accordance with the pro- visions of paragraph 2 of Article 19 (Pen- sions and annuities) and Article 20 (Govem- ment service) Sweden may, when determi- ning the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the United States.

c) Dividends paid by a company being a resident of the United States to a company which is a resident of Sweden shall be ex- empt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This provision shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in the United States.

3. Where a United States citizen is a resi- dent of Sweden, the following rules shall apply

a) Sweden shall allow, subject to the pro- visions of the law of Sweden (as it may be amended from time to time without changing the general principle thereof), as a deduction from Swedish tax the income tax paid to the United States in respect of profits, income or gains which arise in the United States, except that such deduction shall not exceed the amount of the tax that would be paid to the United States according to this Convention if the resident were not a United States citizen;

Beståmmelsema ovan i denna punkt tilläm- pas på motsvarande sätt vid beräkningen av skatt på sådan vinst som uppbärs av person med hemvist i Förenta Staterna och som får beskattas i Sverige enligt artikel 13 punkt 7.

b) I fall då en person med hemvist i Sveri- ge förvårvar inkomst som enligt bestämmel- serna i artikel 19 punkt 2 och i artikel 20 skall beskattas endast i Förenta Staterna, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Förenta Staterna.

c) Utdelning från bolag med hemvist i Förenta Staterna till bolag med hemvist i Sverige skall vara undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska. Denna bestämmelse tillämpas endast om den vinst av vilken utdelningen betalas har underkastats allmän bolagsskatt i Förenta Staterna.

3. I fall då en medborgare i Förenta Stater— na har hemvist i Sverige skall följande regler gälla:

a) Sverige skall i enlighet med bestäm- melserna i svensk lagstiftning - såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras — från den svenska skatten avräkna den inkomstskatt som betalats till Förenta Staterna på inkomst eller vinst som härrör från Förenta Staterna. Sådan avräkning skall dock inte ske med högre belopp än den skatt som enligt detta avtal skulle ha erlagts till Förenta Staterna om personen inte var med- borgare i Förenta Staterna.

b) for the purpose of computing the United States tax, the United States shall allow, subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), as a credit against United States income tax the income tax paid or accrued to Sweden after the deduction refer- red to in subparagraph a), provided that the credit so allowed shall not reduce that por- tion of the United States tax that is deduc- tible from Swedish tax in accordance with subparagraph a); and

c) for the purposes of subparagraph b) pro- fits, income or gains shall be deemed to arise in Sweden to the extent necessary to avoid double taxation of such income.

4. For the purposes of allowing relief from double taxation pursuant to this Article and subject to such source rules in the do- mestic laws of the Contracting States as apply for the purpose of limiting the foreign tax credit, income shall be deemed to arise exclusively as follows

a) income derived by a resident of a Con- tracting State shall be deemed to arise in the other Contracting State if it may be taxed in that other State in accordance with this Convention unless it is taxable in that other State solely by reason of (i) citizenship in accordance with paragraph 4 of Article 1 (Personal scope) or (ii) former residency in accordance with paragraph 7 of Article 13;

b) income derived by a resident of a Con- tracting State which may not be taxed in the other Contracting State in accordance with the Convention shall be deemed to arise in the first-mentioned State.

The rules of this paragraph shall not apply in determining credits against United States tax for foreign taxes other than the taxes referred to in paragraphs 1 b) and 2 of Ar- ticle 2.

Prop. 1994/95:60

b) Vid beräkningen av skatten i Förenta Staterna skall Förenta Staterna, med beaktan- de av de begränsningar som finns i Förenta Statemas lagstiftning såsom den kan kom- ma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras — från den inkomstskatt som utgår i Förenta Staterna avräkna den inkomstskatt som be- talats till eller tillkommer Sverige efter det att avräkning medgivits enligt punkt a ovan. Den sålunda medgivna avräkningen skall dock inte minska den del av skatten i Förenta Staterna som får avräknas från svensk skatt enligt punkt a ovan.

c) Vid tillämpning av punkt b ovan skall inkomst eller vinst anses härröra från Sverige i den omfattning som behövs för att undvika dubbelbeskattning av inkomsten.

4. Vid undanröjande av dubbelbeskattning enligt denna artikel och med förbehåll för sådana källregler i en avtalsslutande stats interna lagstiftning som syftar till att begrän- sa avräkning av utländsk skatt skall frågan varifrån en inkomst anses härröra avgöras uteslutande enligt följande regler:

a) Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat skall anses härröra från den andra avtalsslutande staten om den får beskattas i denna andra stat i enlighet med detta avtal, såvida den inte får beskattas i denna andra stat endast på grund av 1) medborgarskap enligt artikel 1 punkt 4 eller 2) tidigare hemvist enligt artikel 13 punkt 7.

b) Inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat som enligt avtalet inte får beskattas i den andra avtalsslutande staten skall anses härröra från den förstnämnda staten.

Bestämmelserna i denna punkt skall inte tillämpas vid avräkning från skatt i Förenta Staterna av andra utländska skatter än de som anges i artikel 2 punkterna 1 b och 2.

Article 24 Non-discrimination

1. A citizen of a Contracting State or a legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which a citizen of that other State or a legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that other State in the same circum- stances is or may be subjected. This pro- vision shall, notwithstanding the provisions of Article 1 (Personal scope), also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. However, for the purposes of United States tax, a United States citizen who is not a resident of the United States and a Swedish citizen who is not a resident of the United States are not in the same circumstances.

2. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be con- strued as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs, and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat eller juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat, skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskatt- ning eller därrned sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhäng- ande krav som medborgare i denna andra stat, juridisk person eller annan samman- slutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. Därvid gäller emellertid vid beskattning i Förenta Staterna, att medborgare i Förenta Staterna, som inte har hemvist i Förenta Staterna, inte anses befinna sig under samma förhållanden som medborgare i Sverige, som inte har hemvist i Förenta Staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att med- ge person med hemvist i den andra avtalsslu— tande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Except where the provisions of para- graph 1 of Article 9 (Associated enterprises), paragraph 5 of Article ll (Interest), or paragraph 4 of Article 12 (Royalties) apply, interest, royaltics, and other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of the first-mentioned resi- dent, be deductible under the same condi- tions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable capital of the first-mentioned resi- dent, be deductible under the same condi- tions as if they had been contracted to a resident of the first—mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first- mentioned State to any taxation or any requi- rement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other simi- lar enterprises of the first—mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be constru- ed as preventing imposition of a tax descri- bed in paragraph 8 of Article 10 (Dividends).

6. The provisions of this Article shall, not- withstanding the provisions of Article 2 (Taxes covered), apply to taxes of every kind and description imposed by a Contracting State or a political subdivision or local autho- rity thereof.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt' 1, artikel 11 punkt 5 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas är ränta, royalty och annan betalning från person med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hem- vist i den andra avtalsslutande staten av- dragsgilla vid bestämmandet av den beskatt- ningsbara inkomsten för den förstnämnda personen på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda sta- ten. På samma fått är skuld som person med hemvist i en avtalsslutande stat har till per- son med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av den förstnämnda personens beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda sta- ten. '

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera perso— ner med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inté i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.;

| 5. Beståmmelsema i denna artikel hindrar inte beskattning| med en sådan skatt som anges i artikel 10 punkt 8.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffen- het som påförs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myn- digheter.

Prop. 1994/ 95 :60

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the compe— tent authority of the Contracting State of which he is a resident or citizen.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satis- factory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent autho- rity of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con- tracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In particular the compe- tent authorities of the Contracting States may agree on

a) the attribution of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a Contracting State to its permanent establish- ment situated in the other Contracting State;

b) the allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons;

c) the characterization of particular items of income;

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutan- de stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser eller andra processuella begränsningar i de av- talsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De behöriga myndigheterna kan även över- lägga med varandra i syfte att komma över- ens om

a) fördelningen av inkomst, avdrag, av- räkning eller betalningar mellan ett företag i en avtalsslutande stat och dess fasta driftstäl- le i den andra avtalsslutande staten;

b) fördelningen av inkomst, avdrag, av- räkning eller betalningar mellan olika perso- ner;

c) till vilket inkomstslag viss inkomst skall hänföras;

d) the application of source rules with re- spect to particular items of income; and

e) a common meaning of a term. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26 Exchange of information

1. The competent authorities of the Con— tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1 (Personal scope). Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and admini- strative bodies) involved in the assessment, collection, or administration of, the enfor- cement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the informa- tion only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

Prop. 1994/ 95:60

(1) tillämpningen av källregler beträffande viss inkomst; samt

e) definitionen av ett visst uttryck. De kan även överlägga i syfte att undvika dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna kan träda i direkt för- bindelse med varandra i syfte att träffa över- enskommelse i de fall som angivits i före- gående punkter.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstift- ning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myn- digheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär, administrerar eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa perso- ner eller myndigheter skall använda upp- lysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rätte- gång eller i domstolsavgöranden.

2. In no case shall the provisions of para- graph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would dis- close any trade, business, industrial, com- mercial, or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a Con- tracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same manner and to the same extent as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and Were being impos- ed by that other State. If specifically reque- sted by the competent authority of a Contrac- tting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide infor- mation under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (in- cluding books, papers, statements, records, accounts, and writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

2. Beståmmelsema i punkt 1 anses inte i något fall medföra skyldighet för en avtals— slutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra av- talsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är till- gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksarnhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot all- männa hänsyn (ordre public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys— ning enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten skaffa fram de upp- lysningar som framställningen avser på samma sätt och i samma omfattning som om den förstnämnda statens skatt var denna andra stats skatt och påförd av denna andra stat. Om behörig myndighet i en avtalsslutan— de stat särskilt begär det, skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av ej redigerade original- handlingar (däri inbegripet böcker, doku- ment, rapporter, protokoll, räkenskaper eller skriftväxling) i samma omfattning som såda- na intyg och handlingar kan erhållas enligt lagstiftning och administrativ praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

4. The competent authorities may by mutu- al agreement settle the mode of application of the preceding paragraphs of this Article. Such agreements may include but need not be limited to procedures for implementing routine, Spontaneous and industrywide ex- changes of information, information exchang- es on request, simultaneous tax examinations and such other methods of exchanging in- formation as may be necessary or appropri- ate to carry out the purposes of paragraph l.

5. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes covered), to taxes of every kind imposed by a Contracting State.

Article 27

Administrative assistance

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other in the collection of the taxes to which this Con— vention applies, together with interest, costs, and additions to such taxes.

2. In the case of applications for enfor- cement of taxes, revenue claims of each of the Contracting States which have been finally determined may be accepted for enforcement by the other Contracting State and may be collected in that State in accord- ance with the laws applicable to the enfor- cement and collection of its _own taxes.

3. Any application shall include a certifica- tion that under the laws of the State making the application the taxes have been finally determined.

Prop. 1994/ 95 : 60

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan genom ömsesidig över- enskommelse bestämma sättet för tillämp- ningen av föregående punkter i denna artikel. Sådana överenskommelser kan omfatta men behöver inte begränsas till, förfaringssättet för genomförandet av automatiskt och spon- tant utbyte av upplysningar samt av upp- lysningar avseende viss industriell verksam— het, utbyte av upplysningar på begäran, samtidiga skatterevisioner och andra sådana metoder att utbyta upplysningar som kan vara nödvändiga eller lämpliga för att ge- nomföra de i punkt 1 angivna syftena.

5. Vid tillämpningen av denna artikel tillämpas avtalet, utan hinder av bestämmel- serna i artikel 2, på skatter av varje slag som påförs av en avtalsslutande stat.

Artikel 27 Administrativ handräckning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra handräckning och bistånd vid indrivning av skatter på vilka avtalet tillämpas, jämte räntor, kostnader och tillägg hänförliga till sådana skatter.

2. I fråga om framställning om indrivning av skatt kan en avtalsslutande stats skatte- fordran, som har blivit slutgiltigt fastställd, godtas för indrivning av den andra avtalsslut- ande staten och kan drivas in i denna stat enligt de lagar som gäller beträffande in- drivning och uppbörd av dess egna skatter.

3. Framställning skall vara åtföljd av bekräftelse som visar, att skatten blivit slut- giltigt fastställd enligt lagstiftningen i den stat som gör framställningen.

4. The assistance provided for in this Article shall not be accorded with respect to the citizens, companies, or other entities of the State to which the application is made, except as is necessary to insure that the ex- emption or reduced rate of tax granted under this Convention to such citizens, companies, or other entities shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.

5. This Article shall not impose upon either of the Contracting States the obligation to carry out administrative measures which are of a different nature from those used in the collection of its own taxes, or which would be contrary to its sovereignty, securi- ty, or public policy.

Article 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29 Entry into force

1. This Convention shall be subject to ratification in accordance with the applicable procedures of each Contracting State and instruments of ratification shall be exchanged at Washington as soon as possible.

4. Handräckning enligt denna artikel skall inte medges beträffande medborgare, bolag eller andra sammanslutningar i den stat hos vilken framställningen görs. Detta gäller dock inte handräckning som är nödvändig för att garantera att den skattebefrielse eller skattenedsättning som enligt avtalet medges sådan medborgare, sådant bolag eller sådana sammanslutningar inte tillkommer personer som inte är berättigade till sådana förmåner.

5. Denna artikel medför inte skyldighet för någondera avtalsslutande staten att vidta förvaltningsåtgärder som är av annat slag än de som används för att driva in dess egna skatter eller som skulle strida mot dess suveränitet, säkerhet eller allmänna hänsyn.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Beståmmelsema i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmel- ser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare och konsulära tjän- stemän.

Artikel 29 Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras enligt det förfarande som gäller i vardera avtalsslutande staten och ratifikationshandlingama skall utväxlas i Washington snarast möjligt.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratifica- tion and its provisions shall have effect

a) in the case of the United States

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force; and b) in the case of Sweden

(i) in respect of taxes on income, for in- come derived on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force;

(ii) in respect of the State capital tax, for tax which is assessed in or after the second calendar year following that in which the Convention enters into force;

(iii) in respect of the excise tax imposed on insurance premiums paid to foreign in- surers, for premiums paid on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force.

3. Upon the coming into effect of this Convention, the Convention and accompa— nying Protocol between the Government of the United States of America and the King- dom of Sweden for the avoidance of double taxation and the establishment of rules of reciprocal administrative assistance in the case of income and other taxes, signed at Washington on March 23, 1939, as modified by a Supplementary Convention signed at Stockholm on October 22, 1963, shall termi- nate. The provisions of the 1939 Convention, as modified. shall cease to have effect with respect to the United States and Sweden from the date on which the corresponding pro- visions of this Convention shall, for the first time, have effect according to the provisions

Prop. 1994/95:60

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingama och dess be— stämmelser tillämpas:

a) i Förenta Staterna

1) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller till- godoförs den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare;

2) beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare; och b) i Sverige

1) beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare;

2) beträffande förmögenhetsskatten, skatt som påförs det andra kalenderåret som följer på det under vilket avtalet träder i kraft eller senare;

3) beträffande skatten på vissa premiebe- talningar som betalas till utländska för- säkringsgivare, på premiebetalningar som görs den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller sena- re.

3. I och med att förevarande avtal blir tillämpligt skall det avtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av be- stämmelser angående ömsesidig handräck- ning beträffande inkomst- och andra skatter och det till avtalet hörande protokollet, vilka undertecknades i Washington den 23 mars 1939 och ändrades genom tilläggsavtal, som undertecknades i Stockholm den 22 oktober 1963, upphöra att gälla. Bestämmelserna i 1939 års avtal i dess ändrade lydelse skall upphöra att tillämpas beträffande Förenta Staterna och Sverige från och med den dag då motsvarande bestämmelser i förevarande avtal skall tillämpas första gången enligt bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

of paragraph 2 of this Article. With regard to the Swedish State capital tax, the 1939 Con- vention shall be applied for the last time for tax assessed the first year after the year in which this ConventiOn enters into force.

Article 30 Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Con- vention at any time after 5 years from the date on which the Convention enters into force, provided that at least 6 months prior notice of termination has been given through diplomatic Channels. In such event, the Convention shall cease to have effect

a) in the case of the United States

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the expiration of the 6 months period;

(ii) in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day of January next following the expiration of the 6 months period; and

b) in the case of Sweden

(i) in respect of taxes on income, for in— come derived on or after the first day of January next following the expiration of the 6 months period;

(ii) in respect of the State capital tax, for tax which is assessed in or after the second calendar year following the expiration of the 6 months period;

(iii) in respect of the excise tax imposed on insurance premiums paid to foreign in- surers, for premiums paid on or after the first day of January next following the expiration of the 6 months period.

Beträffande den svenska förmögenhetsskatten skall 1939 års avtal tillämpas sista gången på skatt som påförs det första året som följer på det under vilket avtalet träder i kraft.

Artikel 30 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills det uppsägs av en avtalsslutande stat. Endera avtalsslutan- de staten kan säga upp avtalet när som helst efter fem år räknat från den dag då avtalet träder i kraft, under förutsättning att med- delande om uppsägningen lämnats på diplo- matisk väg minst sex månader i förväg. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

a) i Förenta Staterna

1) beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller till- godoförs den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare;

2) beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari som följer närmast efter utgången av sex- månadersperioden eller senare; och b) i Sverige

1) beträffande skatter på inkomst, på in- komst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmåna- dersperioden eller senare;

2) beträffande förmögenhetsskatten, skatt som påförs det andra kalenderåret som följer efter utgången av sexmånadersperio- den eller senare;

3) beträffande skatten på vissa premiebe- talningar som betalas till utländska för- säkringsgivare, på premiebetalningar som görs den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

IN WITNESS WHEREOF, the undersig— ned, being duly authorized by their respec- tive governments, have signed the Conven- tion.

DON E at Stockholm, in duplicate, in the English language, this first day of Septem- ber, 1994.

FOR THE GOVERNMENT OF SWEDEN

Bo Lundgren

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Thomas L. Siebert

SKRIFTVÄXLING

I have the honor to refer to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Re- spect to Taxes on Income, which was signed today, and to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached bet— ween our two Governments.

l. Scandinavian Airlines System (SAS) is a consortium within the meaning of Article 8 (Shipping and Air Transport), its participa- ting members being Det Danske Luftfartssel- skab A/S (DDL), Det Norske Luftfarts- selskap A/S (DNL), and AB Aerotransport (ABA). In order to avoid the problems in- herent in operating in the United States through a consortium, the members of the consortium in 1946 established a New York

Prop. 1994/95:60

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respek- tive regering, undertecknat avtalet.

Som skedde i Stockholm den 1 september 1994 i två exemplar på engelska språket.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Bo Lundgren

FÖR AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING

Thomas L. Siebert

(Översättning)

Jag har äran att hänvisa till det denna dag undertecknade avtalet mellan Sveriges rege— ring och Amerikas Förenta Staters regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande in- komstskatter, samt att på uppdrag av Ameri- kas Förenta Staters regering bekräfta följande överenskommelser som träffats mellan våra båda regeringar.

l. Scandinavian Airlines System (SAS) är ett konsortium i den betydelse detta uttryck har i artikel 8 och dess delägare utgörs av Det Danske Luftfartsselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfartsselkap A/S (DNL) samt AB Aerotransport (ABA). För att undvika de problem som är förenade med bedrivandet av verksamhet i Förenta Staterna genom ett konsortium, bildade delägarna i konsortiet år 1946 ett bolagi New York, Scandinavian

corporation, Scandinavian Airlines of North America Inc. (SANA Inc.) originally under the name Scandinavian Airlines Sys- tem, Inc. to act on their behalf in the United States pursuant to an agency agreement dated September 18, 1946. A similar agreement was entered into by SAS directly and SANA Inc. on March 14, 1951 and revised on August 4, 1970.

Pursuant to the agency agreement, SANA Inc. is authorized to perform only such functions as SAS assigns to it, all in connec- tion with international air traffic. Under that agreement, all revenues collected by SANA Inc. are automatically credited to SAS. Operating expenses incurred by SANA Inc. are debited to SAS in accordance with the terms of the agency agreement. SAS is obligated under the terms of the agency agreement to reimburse SANA Inc. for all of its expenses irrespective of the revenues of SANA Inc. SANA Inc. does not perform any functions except those connected with or incidental to the business of SAS as an operator of aircraft in international traffic.

In view of the special nature of the SAS consortium and in view of the agency agree- ment as described above, the United States for purposes of Article 8 (Shipping and Air Transport) of the Convention signed today shall treat all of the income earned by SANA Inc. which is derived from the operation in international traffic of aircraft as the income of the SAS consortium.

2. It is understood that the reference in paragraph 2 of Article 19 (Pensions and Annuities) to legislation similar to the social security legislation of a Contracting State is intended, in the case of the United States, to refer to tier 1 Railroad Retirement benefits. If this is in accordance with your under- standing, I would appreciate an acknowledg- ment from you to that effect.

Airlines of North America Inc. (SANA Inc.) — ursprungligen benämnt Scandinavian Airlines System, Inc.— för att på deras vägnar bedriva verksamhet i Förenta Staterna enligt ett agenturavtal daterat den 18 septem- ber 1946. Ett liknande avtal ingicks direkt mellan SAS och SANA Inc. den 14 mars 1951 och reviderades den 4 augusti 1970.

Enligt agenturavtalet är SANA Inc. be- hörigt att fullgöra endast sådana uppgifter som SAS tilldelar SANA Inc., vilka alla har samband med internationell luftfart. Enligt detta avtal krediteras SAS automatiskt alla intäkter som uppbärs av SANA Inc. SAS debiteras för driftskostnadema för den av SANA Inc. bedrivna verksamheten i enlighet med villkoren i agenturavtalet. Det åligger SAS enligt villkoren i agenturavtalet att ersätta SANA Inc. för alla kostnader oavsett vilka intäkter som SANA Inc. har. SANA Inc. bedriver ingen annan verksamhet än sådan som sammanhänger med eller föran- leds av den verksamhet som SAS bedriver med luftfartyg i internationell trafik.

Med hänsyn till SAS-konsortiets speciella beskaffenhet och med hänsyn till det ovan beskrivna agenturavtalet, kommer Förenta Staterna vid tillämpningen av artikel 8 i det denna dag undertecknade avtalet att behandla all inkomst som SANA Inc. förvärvar genom användningen av luftfartyg i internationell trafik som inkomst förvärvad av SAS-konsor- tiet.

2. Det förutsätts att med hänvisningen i artikel 19 punkt 2 till lagstiftning liknande socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslu- tande stat avses, beträffande Förenta Stater- na, "tier 1 Railroad Retirement benefits".

Om detta är i överensstämmelse med Eder uppfattning, skulle jag uppskatta en bekräf- telse på detta från Er.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 1 September, 1994

For the Secretary of State:

Mr. Thomas L. Siebert Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America

___—___________________

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of 1 September, 1994 which reads as follows:

"I have the honor — - assurances of my highest consideration. "

I have the honor to confirm, on behalf of the Government of Sweden, that the treat- ment of Scandinavian Airlines of North America Inc. and of tier 1 Railroad Retire- ment benefits as specified by you, is in accordance with our understanding.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 1 September, 1994

Bo Lundgren

Prop. 1994/95:60

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäkran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 1 september 1994

För utrikesministern Mr. Thomas L. Siebert Utomordentlige och Befullmäktigade Ambassadör för Amerikas Förenta Stater

(Översättning)

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert brev daterat den 1 september 1994 som lyder enligt följande:

"Jag har äran - - försäkran om min utmärkta högaktning. "

Jag har äran att bekräfta, på den svenska regeringens vägnar, att den av Er föreslagna behandlingen av Scandinavian Airlines of North America Inc. och "tier l Railroad Retirement benefits", är i överensstämmelse med vår uppfattning.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäkran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 1 september 1994

Bo Lundgren

3. Ärendet och dess beredning

Det nu gällande dubbelbeskattningsavtalet med Amerikas Förenta Stater är från den 23 mars 1939 och vårt allra äldsta i dag gällande dubbelbe- skattningsavtal. Förhandlingar om ingående av ett nytt dubbelbeskatt- ningsavtal har pågått under nästan 15 år.

Ett avtalsutkast paraferades i Washington redan den 15 november 1984. Därefter har mycket utdragna och komplicerade förhandlingar förts för att slutligen fastställa dess exakta ordalydelse. De allra sista frågorna löstes vid diskussioner under sommaren 1994. De frågor som diskutera- des avsåg bl.a. beskattningen av försäkringsbolag.

Det paraferade utkastet, som är upprättat på engelska, har översatts till svenska och remitterats till Kammarrätterna i Stockholm och Jönköping samt till Riksskatteverket. De synpunkter som remissinstansema haft har beaktats under förhandlingsarbetet och dessutom kommer vissa klargöran- den att lämnas i propositionen. Avtalet undertecknades den 1 september 1994. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Som framgår av 2 & i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skatt- skyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1—4, dels av en bilaga som innehåller den överenskomna avtalstexten och därtill fogad skriftväxling på engelska och en svensk översättning.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (l 5). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom komrnunalskattelagen (19282370, KL), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) etc. föreskrivits en skattskyldig- het kan beskattning komma i fråga. 1 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person förvärvar inkomst som enligt avtalet beskattas endast i Amerikas Förenta Stater skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige har genom progressionsregeln i art. 23 (metodartikeln) punkt 2 b i där angiv- na fall rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige

avstår emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till pro- gressionsuppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera, bl.a. innebär det en minskning av arbetsbördan för skattemyn- dighetema och en förenkling av regelsystemet. Dessutom är det bortfall av skatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräkning helt försumbart från statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående från progressionsuppräkning även i förhållande till Amerikas Förenta Stater. Slutligen föreskrivs i 4 (i i förslaget att Riksskatteverket skall vara behörig myndighet på svensk sida när det gäller att avgöra om avgifter som betalas till pensionsplan e.d. i Förenta Staterna i vissa fall skall behandlas på samma sätt som avgifter till en svensk motsvarighet.

Enligt art. 29 träder avtalet i kraft med utväxlingen av ratifikations- handlingama. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5. Översiktligt om skattesystemet i Amerikas Förenta Stater

5.1. Fysiska personer

Medborgare och personer som är skatterättsligt bosatta i Förenta Staterna är skattskyldiga där till federal inkomstskatt för i princip all sin inkomst, oavsett varifrån den härrör. Personer som inte är medborgare eller anses skatterättsligt bosatta i Förenta Staterna är endast skattskyldiga där för inkomst som har sin källa i Förenta Staterna.

Frågan om en fysisk person skall anses bosatt i Förenta Staterna avgörs varje kalenderår. En person anses bosatt i Förenta Staterna under ett kalenderår om

a) han är "lagligen" permanent bosatt i Förenta Staterna ("legal alien under the immigration laws", s.k. "green card holder"); eller

b) han vistas i Förenta Staterna viss tid under en treårSperiod enligt ett "substantial presence test".

En person uppfyller kraven i detta test om

a) han vistas i Förenta Staterna mer än 31 dagar under ett kalenderår, och

b) den sammanlagda vistelsetiden i Förenta Staterna under kalenderåret plus en tredjedel av vistelsetiden året innan samt en sjättedel av andra året före det aktuella kalenderåret överstiger 183 dagar.

Skattesatsen är progressiv. Den högsta skattesatsen uppgår till cirka 40 %. Realisationsvinster beskattas enligt ordinarie skattesatser, dock högst med 28 %. Skattskyldighet kan även föreligga till en alternativ rninimiskatt ("the alternative minimum tax") för det fall denna överstiger den normala skatten. Minimiskatten uppgår efter vissa grundavdrag till 26 % upp till och med 175.000 US $ och till 28 % på överstigande belopp.

Prop. 1994/95:60

Även om huvudregeln är att all inkomst skall beskattas finns en del undantag, bl.a. undantas från beskattning vissa naturafönnåner av mindre värde och realisationsvinst vid försäljning av permanentbostad i vissa fall.

Fysisk person som inte anses som skatterättsligt bosatt i Förenta Staterna är skattskyldig där till federal inkomstskatt för inkomst som är "effectively connected" med rörelse i Förenta Staterna. Skattesatsen är densamma som för amerikanska medborgare och där bosatta. " Effectively connected" innefattar inkomst som har sin källa i Förenta Staterna och inkomst som härrör från utlandet som har samband med amerikansk rörelse. Inkomst som har källa i Förenta Staterna, men som inte är "effectively connected" med rörelse där är underkastad en källskatt på 30 % på bruttoinkomsten. Sådan inkomst avser t.ex. utdelning, royalty och vissa räntebetalningar.

5 .2 Bolagsbeskattningen

Ett bolag är hemmahörande i Förenta Staterna om det är bildat i enlighet med lagstiftningen där. Förenta Staterna använder inte platsen för ett bolags verkliga ledning för att avgöra om ett bolag är hemmahörande där. Alla bolag som är hemmahörande i Förenta Staterna är skattskyldiga till federal inkomstskatt för all sin inkomst, oavsett varifrån den härrör. Bolag som inte är hemmahörande i Förenta Staterna är endast skattskyldi- ga till federal inkomstskatt för inkomst som har källa där.

Skattesatsen för bolag uppgår till 35 %. Källskatt på utdelning utgår enligt interna regler med 30 %. Denna skattesats är oftast reducerad om det finns ett skatteavtal (motsvarande gäller för andra betalningar till utlandet såsom ränta och royalty). Filial till utländskt bolag som bedriver rörelse i Förenta Staterna är också skattskyldig till federal inkomstskatt. Sådana filialer är dessutom skattskyldiga till två olika källskatter som var och en uppgår till 30 %. Källskatten utgår på överföring av vinst och på räntebetalningar till huvudkontoret. Även dessa källskatter reduceras i regel på grund av skatteavtal.

För att undvika kedjebeskattning får bolag i Förenta Staterna avdrag i vissa fall med 70—100 % av mottagen utdelning. Avdragets storlek är beroende av andelsägandet i dotterbolaget. Lämnad utdelning är inte avdragsgill. Även bolag är underkastade en alternativ minimiskatt, jfr föregående avsnitt (5.1) beträffande fysiska personer. Denna skatt utgår i stället för bolagsskatten om den överstiger bolagsskatten. Skattesatsen uppgår till 20 %.

5.3. Beskattning av handelsbolag, truster och dödsbon m.m.

Handelsbolag

Ett amerikanskt handelsbolag är normalt inte ett skattesubjekt utan liksom beträffande svenska handelsbolag är det delägarna som är skattskyldiga

till inkomstskatt. Delägama är skattskyldiga för sin andel av bolagets inkomst. Delägama kan vara obegränsat eller begränsat ansvariga för bolagets skulder. Ett skriftligt bolagsavtal sluts oftast, men det är inte alltid som detta krävs. Det som bl.a. skiljer amerikansk rätt från svensk rätt är att det enligt amerikansk rätt är möjligt för ett handelsbolag att under vissa förutsättningar bli beskattat som ett aktiebolag trots att det enligt civilrättsliga regler är att anse som ett handelsbolag. Det är också möjligt för ett aktiebolag att under vissa omständigheter bli beskattat som ett handelsbolag.

Truster

Amerikanska "truster" beskattas antingen enligt reglerna för "simple trusts" eller "complex trusts". "Simple trusts" kan inte ackumulera inkomst. "Simple trusts " behandlas som skattesubjekt ("taxable entities") men måste årligen dela ut all sin inkomst till förrnånstagarna, vilket medför att trusten inte får någon skattepliktig inkomst. "Complex trusts" kan däremot både ackumulera inkomst och dela ut inkomst. En "complex trust" behandlas också som ett skattesubjekt. Sådana truster är skattskyl- diga för all inkomst som ackumuleras. Utdelad ackumulerad inkomst är inte skattepliktig för förrnånstagama.

Dödsbon

Ett amerikanskt dödsbo är en juridisk person som äger alla tillgångar och skulder efter en avliden person. Dödsbon beskattas i regel som "complex trusts" i fråga om inkomst som förvärvas. Skifte av egendom från ett dödsbo till en arvinge är inte inkomstskattepliktigt. En sådan rättshand- ling kan däremot i vissa fall utlösa arvsbeskattning.

REM] C :s

REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit) är ett subjekt ("entity") som i skattehänseende valt att bli behandlat enligt den särskilda skattelagstiftning som gäller för REMIC:s. Dess tillgångar består endast av fordringar för vilka inteckningar tagits i fast egendom. REMIC har ordinarie och övriga andelar ("regular" resp. "residual shares"). Ett REMIC är inte ett skattesubjekt utan skattskyldiga är vissa andelsägare ("residual interest holders"). Avkastning från "regular shares" behandlas som ränta och vinst från försäljning av sådana andelar som vanlig inkomst, inte realisationsvinst. Ett REMIC kan etableras i form av ett bolag, handelsbolag eller en trust. Den vanligaste etableringsforrnen är trust. Allmänheten kan förvärva andelar i ett REMIC. Avkastning utöver vad som anses som normal avkastning - överränta ("excess inclusion") — till "residual interest holder" som inte är bosatt i Förenta Staterna är

Prop. 1994/95:60

underkastad särskilda regler. Källskatten för sådan inkomst uppgår till 30 %. Sådan inkomst behandlas i art. 11 punkt 7 i avtalet, se vidare under avsnitt 6.4.

RI C :s

RIC ("Regulated Investment Companies") är ett bolag som är registrerat enligt "Investment Company Act of 1940" (en värdepapperslag som reglerar investmentföretag) och som väljer att i skattehänseende bli behandlat som ett RIC. RIC:s används främst för värdepappersin- vesteringar. För ett RIC uppställs flera krav på den typ av inkomst som uppbärs av bolaget, bl.a. krävs att minst 90 % av bruttoinkomsten härrör från utdelning, ränta, realisationsvinst avseende värdepapper etc. I slutet av året krävs att minst 50 % av tillgångarna består av kontanter och värdepapper.

Ett RIC:s är i princip inte skattesubjekt (för att undvika bolagsskatt krävs dock en väsentlig årlig utdelning). Andelsägama i ett RIC beskattas efter normala regler för mottagen utdelning. Särskilda regler gäller i vissa fall, bl.a. för utdelning av realisationsvinster. Sådan utdelning behandlas enligt realisationsvinstreglema. Utdelning från sådana bolag behandlas i art. 10 punkt 3 i avtalet, se vidare under avsnitt 6.4.

REIT :s

REIT:s ("Real Estate Investment Trusts ") används främst för investering- ar i fast egendom. En REIT definieras som ett bolag vars andelar är överlåtbara och som dessutom inte ägs av ett försäkringsbolag eller en bank. En REIT måste ägas av mer än 100 personer. Dessutom får inte fem eller färre personer äga 50 % eller mer av andelarna. En REIT väljer att i skattehänseende bli behandlad som en sådan. Det krävs att den erhåller mindre än 30 % av sin bruttoinkomst från realisationsvinst på värdepapper och fast egendom som innehafts endast under kortare tid och att den vid årets slut har minst 75 % av sina tillgångar investerade i fast egendom, kontanter samt värdepapper utgivna av staten.

En REIT är i princip inte ett skattesubjekt (för att undvika bolagsskatt krävs dock en väsentlig årlig utdelning). Den årliga utdelningen måste i princip överstiga 95 % av erhållen inkomst. Om detta är fallet medges avdrag för utbetald utdelning, vilket innebär att bolagsskatten i princip elimineras. Andelsägama i en REIT beskattas efter normala regler för mottagen utdelning. Liksom för ett RIC gäller särskilda regler för utdelning av realisationsvinster. Sådan utdelning behandlas enligt realisationsvinstreglema. Utdelning från en REIT behandlas i art. 10 punkt 3 i avtalet, se vidare under avsnitt 6.4.

Hänvisningar till S5-3

  • Prop. 1994/95:60: Avsnitt 6.2, 6.4

5.4. Några skatteflyktsbestämmelser Avsägelse av amerikanskt medborgarskap

Eftersom Förenta Staterna beskattar sina medborgare för i princip all inkomst oavsett varifrån den härrör och oavsett var de är bosatta har för att undvika skatteundandragande åtgärder vidtagits för att säkerstäl- la detta beskattningsanspråk. Enligt dessa regler beskattas en person såsom medborgare under en tid av tio år från avsägelsen av medborgar- skapet. Skattskyldigheten i sådant fall omfattar dock endast inkomst som har sin källa i Förenta Staterna. För det fall den fysiska personen kan visa att skatteundandragande inte var det huvudsakliga skälet till avsägelsen av medborgarskapet kan han dock undgå sådan beskattning.

Arylyttningsskatt

I Förenta Staterna finns regler för att motverka skatteundandragande genom överföring av tillgångar till närstående bolag m.m. Reglerna har utformats som två s.k. "exit taxes ". Dessa skatter tar över eljest gällande regler. Den ena skatten är en inkomstskatt där vanliga skattesatser gäller. Den andra skatten är en punktskatt som tas ut med 35 % i vissa fall då den förstnämnda skatten inte kan tas ut.

Lagstiftning mot viss typ av ägande i utländska bolag (controlled foreign corporations)

Om i Förenta staterna oinskränkt skattskyldiga delägare, som var och en direkt eller indirekt äger minst 10 % av aktierna, tillsammans äger mer än 50 % av aktiekapitalet eller röstetalet i ett utländskt bolag (controlled foreign corporation) gäller följande. Den skattskyldige beskattas löpande i Förenta Staterna för den del av det utländska bolagets icke utdelade inkomster som belöper på honom om inkomsterna härrör från någon av bl.a. följande aktiviteter:

1) viss i utlandet bedriven försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet, 2) verksamhet i utländskt bolag i det fall mer än 50 % av kapitalet eller röstetalet direkt eller indirekt ägs av högst fem fysiska personer som är bosatta i eller medborgare i Förenta Staterna samt minst 50 % (60 % vid det första kvalifikationsåret) av bolagets bruttointäkter utgörs av "passiva" intäkter, dvs. utdelningar, räntor, hyresintäkter, royalties och realisationsvinster,

3) verksamhet som består i försäljning av varor och tjänster eller sjö- eller luftfartsverksarnhet, som bedrivs utanför den stat där bolaget är bildat eller organiserat eller i utlandet bedriven oljeprospektering e.d., och

4) verksamhet i vissa fall som innefattar tillgångar som är belägna i Förenta Staterna. '

Prop. 1994/95:60

I fall då i Förenta Staterna oinskränkt skattskyldigas innehav inte uppgår till 10 % resp. 50 % av det utländska bolagets kapital eller röstetal, eller då förutsättningama i punkt 2) ovan inte är uppfyllda, finns ytterligare regler som syftar till att skärpa beskattningen av utländska investmentbolag, aktiefonder etc. som inte löpande delar ut vinstmedel utan låter dessa ackumuleras i bolaget eller fonden. Vid ett senare utdelningstillfälle eller då aktierna eller andelarna säljs tas en ränteavgift ut, utöver skatt på utdelning alternativt realisationsvinst, ("interest charge") på grund av den uppskjutna beskattningen.

6. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 6.1 Bakgrund

Det nu gällande dubbelbeskattningsavtalet med Amerikas Förenta Stater ingicks 1939. Avtalet reviderades 1963 men är starkt föråldrat och har medfört tillämpningsproblem.

Genom principen att senare lagstiftning tar över tidigare lagstiftning har Amerikas Förenta Stater i ett flertal fall infört lagstiftning som strider mot gjorda åtaganden i skatteavtal ("tax treaty override"). Således har Förenta Staterna enligt intern lagstiftning (FIRPTA; Foreign Investment in Real Property Tax Act, 1980) och i strid med det nu gällande avtalets regler beskattat realisationsvinst vid försäljning av aktier i amerikanska dotterbolag ägda av svenska bolag om aktiernas värde till väsentlig del berott på fastighetsinnehav i Förenta Staterna. Denna tillämpning av intern amerikansk lagstiftning har lett till dubbelbeskattning som inte kunnat undanröjas vare sig med avtalet eller intern lagstiftning.

Det nu gällande avtalet innehåller inte några regler för att bestämma i fall av dubbel bosättning i vilken av staterna en person med dubbel bosättning skall anses ha sitt skatterättsliga hemvist ("tie breaker-rules"). Detta har inneburit att t.ex. svenska dotterbolagschefer i amerikanska dotterbolag i förväg tvingats begära ömsesidiga överenskommelser, dvs. överenskommelser mellan Finansdepartementet och Internal Revenue Service (IRS) för att få sin skattesituation klarlagd. Förfarandet har varit långsamt och omständligt.

I det nu gällande avtalet finns dessutom inte några regler som uttryckligen åsidosätter amerikanska regler om preskription, "statute of limitations", vilket medfört att Förenta Staterna i flera fall av dubbelbe— skattning visserligen erkänt sig ha tagit ut skatt felaktigt men ändock inte återbetalat denna skatt.

Det nya avtalet bygger på de bestämmelser som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Tax Convention on Income and on Capital"). Utformningen har emellertid i flera viktiga hänseenden påverkats av intern amerikansk lagstiftning. Att notera är t.ex. art. 1 punkt 4 som ger Förenta Staterna rätt att i många fall beskatta som om avtalet inte gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Sverige går över från undantagande (exempt) till avräkning av utländsk skatt (credit of tax) såsom huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning i det nya avtalet. Detta är helt i linje med den policy som Sverige tillämpat under mycket lång tid.

Genom det nya avtalet kommer svenska försäkringsbolag som försäkrar amerikanska risker att slippa den amerikanska punktskatt som hittills utgått (art. 7 p. 8 a). Liksom i det nu gällande avtalet har överenskom- mits att helt avstå från källbeskattning på ränta och royalty (art. 11 och 12). Beträffande utdelning mellan bolag har i det nya avtalet över- enskommits gynnsammare regler för att begränsa källskatten på utdelning till 5 % (art. 10 p. 2 3).

Det nya avtalet innehåller också regler för att avgöra var en person skall anses ha skatterättsligt hemvist (art. 4). Avtalet innefattar även bestämmelser som möjliggör återbetalning av amerikansk skatt trots att amerikanska tidsfrister för återbetalning löpt ut (art. 25 p. 2). I det nya avtalet har också bestämmelserna utformats på sådant sätt att dubbelbe- skattning av inkomst vid försäljning av aktier i amerikanska fastighets- bolag kan undanröjas (art. 13 jämförd med art. 23 p. 2 a).

Hänvisningar till S6

6.2. Avtalets tillämpningsområde

Art. 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Om inte annat särskilt anges i avtalet skall det i enlighet med punkt ] tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs därmed dels att fråga är om en person som avses i art. 3 punkt 1 a eller b, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtals- slutande stat. På grund av dessa bestämmelser är avtalet således endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständig- het. För handelsbolag, dödsbo och trust anges särskilda villkor i art. 4 punkt 1 b. Dessa subjekt omfattas av uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" endast till den del dess inkomst är skattepliktig på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos personen som sådan eller hos dess delägare eller för- månstagare. Angående beskattningen av dessa subjekt se vidare under avsnitt 5.3. En medborgare i Förenta Staterna eller en utlänning med tillstånd att enligt lag varaktigt uppehålla sig där anses ha hemvist i Förenta Staterna, men endast i det fall en sådan person uppehåller sig där under betydande tid, har en permanent bostad eller vistas stadigvarande i Förenta Staterna. Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper i princip endast person som är oinskränkt skattskyldig, dvs. inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Den skattskyldighet som avses här är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Personen skall vara skyldig att erlägga skatt enligt de reguljära inkomstskattetabeller som normalt

Prop. 1994/95:60

tillämpas för personer bosatta i staten i fråga för de olika inkomster denne kan uppbära såväl från bosättningsstaten som från andra stater.

Av art. 1 punkt 2 framgår att avtalet inte begränsar undantag från beskattning. skattebefrielse eller annan skattenedsättning som medges eller kommer att medges enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat eller enligt annan överenskommelse mellan de avtalsslutande staterna. Bestämmelsen i punkt 2 a ger uttryck för den princip som normalt brukar framgå av lagen till varje dubbelbeskattningsavtal (2 5), nämligen att avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före— ligga. Tillämpningen av avtalet i sig kan således inte medföra en utvidgning av Skattskyldigheten enligt svensk intern lagstiftning. I detta sammanhang kan nämnas att ingående av dubbelbeskattningsavtal alltid innebär åtaganden om begränsningar av Skattskyldigheten enligt svensk intern lagstiftning. Omvänt gäller givetvis att om Sverige enligt intern lagstiftning har rätt att beskatta viss inkomst och inte genom avtal avstått från denna rättighet, så skall beskattning ske i Sverige. Bestämmelserna i punkt 2 b innebär att förmåner som exempelvis ges till medlem av diplomatisk beskickning eller av konsulat enligt bestämmelser i särskilda överenskommelser mellan de avtalsslutande staterna inte kan vägras på grund av avtalets bestämmelser.

Punkt 3 i art. 1 behandlar avtalets förhållande till de båda avtalsslutan- de staternas åtaganden enligt andra avtal. Utan hinder av sådana avtal föreskrivs i punkt 3 a att en tvist om huruvida en åtgärd faller inom avtalets tillämpningsområde skall avgöras av de behöriga myndighetema i de avtalsslutande staterna och det förfarande som föreskrivs i avtalet om ömsesidig överenskommelse (art. 25) skall uteslutande tillämpas på en sådan tvist, Detta innebär att eventuella bestämmelser i andra avtal mellan de avtalsslutande staterna inte skall tillämpas för att bestämma tillämpningsområdet för detta avtal.

I punkt 3 b fastslås att diskrimineringsregeln (art. 24) skall gälla som huvudregel såvida inte de behöriga rrryndighetema har beslutat att en skatteåtgärd faller utanför avtalets tillämpningsområde. Detta gäller dock inte såvitt avser bestämmelser om mest gynnad nations-klausul resp. åtagande om nationell likabehandling enligt GATT—avtalet avseende handel med varor. Enligt art. 1 punkt 4 har Amerikas Förenta Stater en långtgående rätt att, oavsett avtalets övriga regler utom punkt 5 i samma artikel, beskatta person som enligt art. 4 har hemvist där ("overriding taxing right" eller "savings clause"). Förenta Staterna har enligt samma bestämmelser rätt att på grund av medborgarskap beskatta person som är medborgare eller i vissa fall har varit medborgare i Förenta Staterna som om avtalet inte gällt. I de fall Amerikas Förenta Stater utnyttjar sin rätt att beskatta enligt denna bestämmelse skall den amerikanska skatten nedsättas genom avräkning av den skatt som tagits ut i Sverige enligt be- stämmelsema i avtalet (art. 23 punkt 3). Om exempelvis en person med hemvist i Sverige utövar självständig yrkesverksamhet i Förenta Staterna och inkomsten inte är hänförlig till en stadigvarande anordning där innebär huvudregeln i art. 14 att Förenta Staterna inte har rätt att beskatta

denna inkomst. Om denna person också är amerikansk medborgare tillåter emellertid art. 1 punkt 4 Förenta Staterna att beskatta inkomsten. Anledningen till att Förenta Staterna tar in en regel av detta innehåll i samtliga sina avtal är att avtal enligt den amerikanska uppfattningen inte skall kunna användas för att erhålla en mer gynnsam skattemässig behandling än vad som är fallet enligt intern amerikansk lagstiftning. Under punkt 5 redovisas vissa undantag från Amerikas Förenta Staters rätt att i vissa fall beskatta som om avtalet inte gällt.

Art. 2 punkt 1 anger de skatter på vilka avtalet tillämpas. Avtalet tillämpas såsom framgår av denna punkt inte på de skatter som tas ut av delstaterna. Av punkt 2 framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de i punkt 1 angivna skatterna. Avtalet omfattar generellt sett inte förmögenhetsskatt. Det finns emellertid regler som berör den svenska förmögenhetsskatten. Enligt svensk lagstiftning blir en person i princip oinskränkt skattskyldig till förmögenhetsskatt genom att vistas här sex månader. För att undvika att amerikansk medborgare eller person med hemvist i Förenta Staterna skall bli oinskränkt skattskyldig till förmögenhetsskatt här gäller för vissa fall enligt art. 2 punkt 3 endast en inskränkt skattskyldighet till förmögen- hetsskatt. Bestämmelsen är bl.a. tillämplig på medborgare i Förenta Staterna, som inte är medborgare i Sverige, som tillfälligt vistas i Sverige under en period som inte överstiger två år och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i Förenta Staterna i enlighet med art. 4 (p. 3 c). De personer som uppräknas i a—e är under vissa förutsättningar endast skattskyldiga till förmögenhetsskatt i fråga om fast egendom belägen i Sverige och lös egendom hänförlig till fast driftställe som sådan person har i Sverige eller till en stadigvarande anordning som står till sådan persons förfogande i Sverige för självständig yrkesutövning.

6.3 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i stort sett med OECD:s modell- avtal, dock att definitionen av "person" (p. 1 a) uttryckligen också inbegriper dödsbo, "trust" och handelsbolag. Uttrycket "internationell trafik" (p. 1 d) har fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande utformning. Anledningen härtill är att hemvistet i stället för den verkliga ledningen valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se art. 8 punkt 1. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen får hänvisas till vad som anförts därom i pro- positionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f., jfr även propositionerna om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och de baltiska staterna, exempelvis mellan Sverige och

Prop. 1994/ 95 : 60

Litauen, prop. 1993/94z7, s. 52 f. och 63 f.). Huvudsakligen syftar dubbelbeskattningsavtal till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera källbeskattning av utdelning, ränta och royalty samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande länderna. Givetvis syftar avtalen inte till att åstadkomma total skattefrihet för vissa inkomster eller för vissa skattskyl- diga.

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Förutom vad avser den redan under art. 1 kommenterade avvikelserna avseende handelsbolag, dödsbon, truster och amerikanska medborgare samt beträffande utlänning som har erhållit tillstånd enligt lag att varaktigt uppehålla sig i Amerikas Förenta Stater, bestäms ett bolags och annan person än fysisk persons hemvist vid dubbel bosättning på ett annat sätt än enligt motsvarande be- stämmelser i OECD:s modellavtal (se p. 3 och 4 och redogörelsen nedan). Väsentligt vid avtals tillämpning är att hemvistreglema i art. 4 inte har någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning. De reglerar endast var en person har sitt hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvistregler saknar relevans exempelvis då det gäller att avgöra huruvida utdelning på svenska aktier skall belastas med kupongskatt. Utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskattningsavtal, skall således inte belastas med kupongskatt.

Punkterna 2—4 reglerar fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Amerikas Förenta Stater anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt dessa bestämmelser. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Amerikas Förenta Stater enligt resp. stats interna regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Amerikas Förenta Stater skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattnings- rätten enligt avtalet vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag. Fall av dubbel bosättning för bolag och annan person än fysisk person regleras i punkterna 3 och 4. Bolag anses vid dubbel bosättning endast ha hemvist i den avtalsslutande stat enligt vars lagstiftning bolaget bildats. Om annan person än fysisk person och bolag har dubbel bosättning avgörs frågan av de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse.

Art. 5 definierar uttrycket "fast driftställe" i avtalet. Uttrycket motsvarar i princip den innebörd uttrycket har i OECD:s modellavtal. Punkt 2 innehåller endast en uppräkning — på intet sätt uttömmande - av exempel, som vart och ett kan anses utgöra fast driftställe. Dessa

exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsledning", "filial", "kontor" osv. utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1.

Punkt 3 skiljer sig något från OECD:s modellavtal. Liksom i modellav- talet framgår att byggnadsverksamhet etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än tolv månader, men förutom sådan verksamhet anges också att användningen av installation, borrplattforrn eller skepp i vissa fall utgör fast driftställe endast om användningen i en stat pågår under mer än tolv månader. I punkt 7 återfinns den allmänt erkända principen att förekomsten av ett dotterbolag inte i och för sig medför att dotterbolaget utgör fast driftställe för sitt moderbolag. I det fall t.ex. att dotterbolaget inte kan anses som oberoende representant i den mening som avses i punkt 6 och om bolaget har och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i moderbolagets namn utgör emellertid dotterbolaget fast driftställe för sitt moderbolag.

Beståmmelsema om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Amerikas Förenta Stater skall kunna beskattas för inkomst av näringsverksarnhet från fast driftställe i Sverige krävs att sådant driftställe föreligger enligt be- stämmelserna i avtalet. Naturligtvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 5 i den föreslagna lagen om dubbelbeskattningsavtal med Amerikas Förenta Stater). I de flesta fall när fast driftställe föreligger enligt avtalets bestämmelser torde detta också föreligga enligt bestämmelserna i KL.

Hänvisningar till S6-2

  • Prop. 1994/95:60: Avsnitt 6, 6.4, 6.6

6.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6—16 och 18—22 innehåller avtalets regler om fördelning av beskatt- ningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas-. I de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6—16 och 18-22, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i sådana fall undanröjas. Hur detta genomförs regleras i art. 23.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt KL beskattas inkomst av fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet be- stäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta in-

Prop. 1994/95:60

komsten. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i art. 22 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att enligt art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Begreppet "fast driftställe" har defini- erats i art. 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat skall anses ha sådan närvaro/aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat skall få beskatta del av företagets rörelseinkomst.

Om ett företag hemmahörande i Amerikas Förenta Stater bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall arrnslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret — hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. en skälig del av utgifterna för företagets ledning och allmänna förvaltning samt forsk- nings- och utvecklingskostnader, räntor och andra utgifter som upp- kommit för företaget i dess helhet (eller den del därav som inbegriper det fasta driftstället) får dras av som en utgift hos det fasta driftstället, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (p. 6). Punkt 8 a innebär att Amerikas Förenta Stater såvitt avser svenska försäkringsgivare avstår från att ta ut den amerikan- ska punktskatt (Federal excise tax) på försäkrings- eller återförsäkrings- premier som betalas till utländska försäkringsgivare. Detta gäller oavsett om rörelsen bedrivs genom fast driftställe i Förenta Staterna eller inte. Skattebefrielse medges dock endast i den mån ifrågavarande risker inte direkt eller indirekt återförsäkrats hos person som inte är berättigad till befrielse från sådan skatt. I gengäld avstår Sverige från att ta ut den

särskilda skatt på försäkringspremier, som annars utgår enligt lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, i de fall premien betalas till försäkringsgivare med hemvist i Amerikas Förenta Stater. I punkt 9 anges den allmänt vedertagna principen att varje inkonrst, realisation- svinst eller utgift som hänförs till ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning under dess fortbestånd är skattepliktig eller avdragsgill i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen även om betalningarna har skjutits upp till dess det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen har avvecklats. Denna bestämmelse har i förtydligande syfte intagits på amerikanskt initiativ.

Observera att bestämmelserna i art. 7 inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjöfart och luftfart i internationell trafik. Inkomst genom uthyrning av fullt bemannade skepp och luftfartyg omfattas av bestämmelserna i punkt 1. Annan uthyrning av skepp och luftfartyg behandlas i punkt 2. Dessutom har i punkt 3 intagits regler om inkomst genom användning, underhåll eller uthyrning av containers (trailers, pråmar och annan liknande utrustning för transport av containers däri inbegripna). Beträffande all inkomst som omfattas av förevarande artikel gäller att sådan inkomst endast skall beskattas i den stat där personen som bedriver verksamheten har hemvist. Detta gäller även om företaget har fast driftställe i den andra staten. Såsom framgår av art. 3 punkt 1 c åsyftas med "företag i en avtalsslutande stat" företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat. De särskilda reglerna för SAS i punkt 4 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Punkt 3 är endast ett förtydligande av att de i punkt 1 angivna reglerna givetvis inte innebär någon begränsning eller utvidgning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat, utan anger i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Art. IO behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 4, skiljer sig något från den i OECD:s modellavtal. I detta avtal innefattar uttrycket även inkomst genom dispositioner, skuldförbindelser däri inbegripna, med rätt till andel i vinst i den utsträckning sådan inkomst anses utgöra utdelning enligt lagstift- ningen i den avtalsslutande stat där inkomsten uppkommer. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Prop. 1994/ 95:60

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skatten får dock enligt punkt 2 a inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som äger minst 10 % av det utbetalande bolagets röstetal. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp (p. 2 b). Av bestämmelserna i punkt 3 framgår att nedsättningen till 5 % inte gäller i de fall utdelningen betalas av ett "U.S. Regulated Investment Company" (RIC) eller en "Real Estate Investment Trust" (REIT). På sådan utdelning har källskatten begränsats till 15 %. Om utdelningen betalas av en REIT gäller dock denna begränsning till 15 % endast om den som har rätt till utdelningen är en fysisk person som innehar mindre än 10 % av en REIT. För svenska bolag med dotterbolag utomlands är bestämmelserna om begränsning av källstatens rätt att ta ut källskatt på utdelning de centrala bestämmelserna i svenska dubbelbeskattningsavtal. Eftersom Sverige normalt undantar utdelning från utländska dotterbolag som betalas till svenska moderbolag från skatt hos moderbolaget minskar varje procentenhet i källskatt direkt nettoavkastningen på investeringen utomlands. Mot denna bakgrund innebär givetvis svensk avtalspolicy att utdelning från utländska dotterbolag till svenska moderbolag helst helt skall undantas från källskatt. I det nya avtalet har Sverige i jämförelse med nu gällande avtal erhållit mer gynnsamma villkor för att källskatten skall begränsas till 5 %.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 1) och royalty (art. 12 p. 1), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret avser att förhindra att Skattelättnad ges enligt avtalet när den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Enligt punkt 7 undantas stiftelse, eller annan organisation med hemvist i Sverige som drivs i religiöst, vetenskapligt, litterärt, utbildnings- främjande eller välgörande syfte från amerikanska punktskatter om organisationen erhåller nästan alla sina medel från personer som inte är medborgare eller har hemvist i Förenta Staterna. Bestämmelsen innebär t.ex. att Nobelstiftelsen undantas från denna beskattning. Beståmmelsema i punkt 8 möjliggör för de avtalsslutande staterna att ta ut en skatt på överföring av vinst från filial till huvudkontor. Sverige har för närvaran— de inte någon sådan möjlighet enligt intern lagstiftning men har således rätt att ta ut en sådan skatt enligt denna bestämmelse i avtalet för det fall sådan lagstiftning införs. En motsvarande skatt får också tas ut om ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat är skattskyldigt i den andra avtalsslutande staten för inkomst av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten eller för realisationsvinst vid försäljning av sådan egendom. Vissa begränsningar finns beträffande beskattningsunderlaget när det gäller att ta ut denna skatt. Av punkt 9 framgår att den skatt som får tas ut inte får överstiga 5 %.

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Art. ]] behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta i den där angivna situationen beskattas endast i den stat där den som har rätt till räntan har hemvist. Vad som menas med ränta framgår av punkt 2 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma principer gäller också för ränta).

Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 3, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall be- skattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkes- utövning. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får "överränta" ("excess inclusion") enligt punkt 7 beskattas i källstaten i vissa fall. Bestämmelsen har tillkommit på Förenta Statemas initiativ och är föranledd av amerikansk lagstiftning som reglerar beskattningen av avkastningen på investeringar i en "real estate mortgage investment conduit", (REMIC), se närmare om den skattemässiga behandlingen av . ett sådant subjekt under avsnitt 5.3.

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Royalty som avses i art. 12 punkt 2 och som härrör från en av- talsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas endast i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma princip gäller också för royalty) omfattar i likhet med OECD:s modellavtal i dess nuvarande lydelse inte leasingavgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom. Beträffande sådana avgifter och ersättningar skall i stället be- stämmelserna i art. 7 (inkomst av rörelse) tillämpas. I motsats till OECD:s modellavtal inbegriper uttrycket "royalty" också vinst på grund av överlåtelse av sådan rättighet eller egendom om vinsten beror på resultatet, användningen eller överlåtelsen av denna.

Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1 görs i punkt 3 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

- Observera att bestämmelserna i att. 12 inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se närmare under avsnitt 6.2.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Beståmmelsema skiljer sig i flera hänseenden från motsvarande bestämmelser i OECD:s

Prop. 1994/ 95:60

modellavtal. Vinst på grund av överlåtelse av fast egendom får alltid beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen (p. 1). I punkt 2 definieras vad som avses med "fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten" vid tillämpningen av punkt 1. I det fall Förenta Staterna får beskatta den fasta egendomen inbegriper uttrycket sådan fast egendom som avses i art. 6 och som är belägen där och "a United States real property interest" samt andel i ett handelsbolag, trust eller dödsbo till den del dessa subjekts tillgångar består av "a United States real property interest". Bestämmelsen är en avspegling. av FIRPTA—lagstiftningen (Foreign Investment in Real Property Tax Act) i Förenta .Statema. Amerikansk policy är att alltid få beskattningsrätt i enlighet med denna lagstiftning i alla sina avtal. På grund av denna lagstiftning har Förenta Staterna ansett sig ha rätt att utan stöd i det nu gällande avtalet beskatta överlåtelse av andelar i bolag vars tillgångar väsentligen består av fast egendom, trots att Sverige har den uteslutande beskattningsrätten till sådan inkomst ("tax treaty override"). Uppkommen dubbelbeskattning har inte kunnat undanröjas. Genom det nya avtalet får beskattning av vinst som person med hemvist i Sverige förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom belägen i Förenta Staterna ske i både Sverige och Förenta Staterna. Den svenska skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a i princip med den skatt som utgått i Förenta Staterna, (se även för ytterligare bakgrund under avsnitt 6.1). Vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. vinst vid avyttring av containers och lös egendom som är hänförlig till använd— ningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 4 endast i den stat där personen i fråga har hemvist. Även en sedvanlig SAS- -regel har intagits i denna punkt. I punkt 7 återfinns en bestämmelse som möj- liggör för Sverige att beskatta fysisk person, som har haft sitt hemvist i Sverige men som tagit hemvist i Förenta Staterna, för realisationsvinst som härrör från överlåtelse av tillgång om överlåtelsen inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige. Av art. 23 punkt 2 a andra stycket framgår att Sverige i detta fall åtagit sig att nedsätta den svenska skatten med den skatt som erlagts i Förenta Staterna.

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Enligt art. 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av självständig yrkesverksamhet endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande får dock inkomsten även beskattas i denna andra stat.

Det bör observeras att denna artikel behandlar "självständig yrkesverk- samhet". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän bedriver, utan deras verksamhet omfattas av art. 18.

Observera att bestämmelsema i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Art. 15 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Huvud— regeln är att sådan inkomst beskattas endast i hemviststaten. Detta gäller t.ex. om arbetet utförs där eller i en tredje stat. Punkt 1 innebär att inkomst av enskild tjänst i princip också får beskattas i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs där. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hem- viststat. 1 punkt 3 har intagits regler om beskattning av ersättning för arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik och en särskild regel angående SAS. Sådan ersättning får beskattas endast i den anställdes hemviststat. Ersättning för arbete som utförs i egenskap av medlem av den reguljära besättningen ombord på ett skepp som används i internationell trafik av ett svenskt företag får dock beskattas i Sverige.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 i regel beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist. Det angivna innebär att Styrelsearvode får beskattas i såväl Sverige som Förenta Staterna. För styrelseledamot med hemvist i Sverige nedsätts den svenska skatten med den skatt som erlagts i Förenta Staterna. I det fall Styrelsearvode förvärvats på grund av tjänster utförda i ledamotens hemviststat får beskattning dock endast ske i denna stat. Därvid anses såväl enligt svensk som amerikansk rättstillämpning att arbetet utförts i bolagets hemviststat i den mån styrelseledamoten bevistat styrelsesammanträden där.

Observera att bestämmelserna i art. 15 och 16 inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Beståmmelsema i art. 17 är avsedda att motverka s.k. "treaty shopping". Detta sker genom att källstaten endast medger avtalsförmåner till personer i den andra avtalsslutande staten i vissa särskilt angivna fall.

Bestämmelserna i punkt 1 a och b

Fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter är enligt dessa bestämmelser berättigade till nedsättning av skatt i den andra avtalsslutan- de staten (källstaten) för inkomst som härrör från denna stat. Avtalsför- måner medges dessa personer eftersom det inte ansetts sannolikt att denna kategori kan utnyttjas för att ge personer i tredje stat tillgång till förmåner enligt detta avtal. För t.ex. fysiska personer finns i de enskilda artiklarna begränsningar i form av att "den som har rätt till" exempelvis en utdelning måste ha hemvist i en avtalsslutande stat.

Prop. 1994/95:60

Bestämmelsen i punkt 1 c

Denna bestämmelse innehåller en prövning av huruvida person med hemvist i en avtalsslutande stat som inte kvalificerar för att erhålla avtalsförmåner enligt övriga bestämmelser i denna punkt kan uppfylla kraven enligt c och därmed ändå medges avtalsförmåner i källstaten. Den prövning som görs enligt denna bestänrrnelse tar sikte på den typ av verksamhet som person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver i denna stat. Det måste finnas ett affärsmässigt samband mellan denna verksamhet och den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten för att avtalets förmåner ska tillkomma personen i fråga. Därutöver krävs att den verksamhet som bedrivs är en aktiv affärsverksamhet. Affärsverksamhet som består i att göra kapitalplaceringar eller av att förvalta investeringar kvalificerar dock inte för avtalsförmåner enligt dessa regler såvida denna verksamhet inte utgör bank- eller försäkrings- verksamhet som bedrivs av en bank eller ett försäkringsföretag. En inkomst anses ha samband med en aktiv affärsverksamhet i en av- talsslutande stat om verksamheten i denna stat på något sätt är integrerad med verksamheten i den andra avtalsslutande staten (källstaten). Om exempelvis en amerikansk verksamhet består i att sälja produkter från en svensk tillverkare eller tillhandahålla delar till tillverkningsprocessen i Sverige eller om en verksamhet i Förenta Staterna säljer samma slag av produkter som avyttras av affärsrörelsen i Sverige anses sådan inkomst förvärvad i samband med den svenska affärsverksamheten. En inkomst anses ha samband med den svenska affärsrörelsen om den t.ex. avser ränteintäkter på investeringar av rörelsekapitalet i amerikanska värdepap- per. En inkomst kan också "ha samband med" eller "vara en följd av" den svenska affärsrörelsen även om t.ex. ett svenskt bolag förvärvar inkomsten indirekt från ett amerikanskt rörelsedrivande bolag genom ett amerikanskt mellanliggande holdingbolag. Avtalsförmåner kan således medges även i det fall person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst indirekt från en eller flera personer som har hemvist i Förenta Staterna.

För att reglerna skall vara tillämpliga krävs att verksamheten i hemviststaten är av väsentlig omfattning i förhållande till verksamheten i källstaten. Med hänsyn till att omfattningen av Förenta Statemas ekonomi är betydligt större än Sveriges krävs dock inte att den svenska verksamheten är lika stor som den amerikanska verksamheten, men den svenska verksamheten kan inte endast uppgå till en väldigt liten procent av den amerikanska verksamheten, vid beaktande av omsättning, tillgångar nedlagda i verksamheterna eller liknande mått.

Bestämmelsen i punkt 1 d

Bestämmelsen i denna punkt innehåller ett tvådelat test, ett ägartest och ett test som avser att skydda skattebasen i källstaten ("the ownership and base erosion tests"). Enligt bestämmelsen medges person med hemvist i en avtalsslutande stat som inte är fysisk person avtalsförmåner i den

andra avtalsslutande staten om 1) mer än 50 % av den verkliga ägande- rätten till denna person eller i fråga om aktiebolag, mer än 50 % av antalet av varje aktieslag i bolaget — innehas, direkt eller indirekt, av personer berättigade till avtalsförmåner enligt punkt a, b, e eller f eller som är amerikanska medborgare. Dessutom får högst 50 % av en sådan persons bruttointäkter användas, direkt eller indirekt, för att infria betalningsskyldighet (inkl. skyldighet att betala ränta och royalty) till personer som inte är berättigade till avtalsförmåner enligt punkt a, b, e och f och som inte är amerikanska medborgare. Det övergripande syftet med denna bestämmelse är liksom övriga bestämmelser i denna artikel att hindra att avtalsfömråner ges till person med hemvist i tredje stat. Regeln är bl.a. avsedd att motverka följande situation. En person med hemvist i tredje stat lånar ut medel till ett svenskt bolag vilka medel i sin tur lånas ut till person med hemvist i Förenta Staterna. En räntebetalning direkt från Förenta Staterna till tredje stat är i vissa fall underkastad en källskatt på 30 % om avtal inte finns mellan dessa båda länder. En räntebetalning från Förenta Staterna till det svenska bolaget är emellertid enligt detta avtal inte underkastad någon källskatt. En räntebetalning från det svenska bolaget till tredje stat är skattemässigt avdragsgill i Sverige. Då någon källskatt på ränta inte tas ut i Sverige då mottagaren är inskränkt skattskyldig här, innebär detta att Förenta Statemas eftergift av källskatt i förhållande till Sverige överförts till person med hemvist i tredje stat.

De avtalsslutande staterna är eniga om att begreppet "gross income" skall tolkas i enlighet med amerikansk lagstiftning. Begreppet innefattar i princip bruttointäkter minus kostnad för sålda varor.

Bestämmelsen i punkt 1 e

Enligt bestämmelsen i e är ett bolag vilkets viktigaste aktieslag i väsentlig omfattning och regelmässigt omsätts på en erkänd aktiebörs berättigat till avtalsförmåner. Begreppet "erkänd aktiebörs" definieras i punkt 3. För svensk del avses Stockholms fondbörs. De behöriga myndigheterna kan även komma överens om att annan aktiebörs skall omfattas av uttrycket.

Bestämmelsen i punkt 1 f

Denna bestämmelse handlar om organisationer utan vinstintresse (inkl. pensionsfonder och privata stiftelser) och som härigenom är i sin helhet undantagna från beskattning i sin hemviststat. För att en sådan organisa- tion skall omfattas av avtalets förmåner krävs att mer än hälften av förmånstagarna, medlemmarna eller deltagarna i en sådan organisation är personer som är berättigade till avtalsförmåner enligt denna artikel.

Prop. 1994/95:60

Bestämmelsen i punkt 2

Denna regel möjliggör för person med hemvist i en avtalsslutande stat som inte är berättigad till avtalsförmåner enligt bestämmelserna i punkt 1 att ges sådana förmåner om behörig myndighet i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör beslutar detta. Vid tillämpningen av punkt 2 kommer de behöriga myndigheterna att göra en helhetsbedömning. En skattskyldig får begära att behörig myndighet avgör hans ärende utan att behöva invänta att skattemyndigheten har beslutat att avtalsförmåner inte kan ges enligt övriga bestämmelser i denna artikel. Om behörig myndighet medger avtalsförmåner kan ett sådant beslut gälla retroaktivt.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 18. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (p. 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Det angivna gäller dock inte om bruttointäkten som artisten eller idrottsmannen erhåller, inkl. kostnader som sådan person ersatts för eller som betalats för hans räkning, uppgår till högst 6.000 U.S. $ eller motsvarande belopp i svenska kronor under en tolvmånadersperiod. I sådant fall avgörs källstatens beskattningsrätt av övriga bestämmelser i avtalet (art. 14 och 15). Inkomst enligt art. 18 får i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten även om ersättningen tillfaller en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv (p. 2).

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Art. 19 behandlar beskattning av pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare anställning och livränta samt utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen. Sådan pension som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat eller dess politiska underavdel- ningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i statens eller myndighetens tjänst omfattas dock inte av denna artikel, utan av art. 20 punkt 2. I fråga om sådan i art. 19 behandlad ersättning får den i vissa fall endast beskattas i hemviststaten och i vissa fall endast i källstaten. Pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare anställning i enskild tjänst och livränta (inkl. pensionsför- säkring) beskattas endast i hemviststaten (p. 1). Detta innebär t.ex. att ITP-betalningar och utbetalning från pensionsförsäkring endast får beskattas i hemviststaten. ATP och andra utbetalningar enligt bestämmel- serna i en avtalsslutande stats socialförsäkringslagstiftning eller liknande lagstiftning till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller till medborgare i Förenta Staterna får dock beskattas endast i källstaten (p. 2). I punkt 2 i den till avtalet hörande skriftväxlingen anges be- träffande Förenta Staterna att liknande lagstiftning omfattar "United States tier l Railroad Retirement benefits". Av punkt 4 framgår att

betalningar till pensionsplan, pensionsförsäkringspremie eller motsvarande som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat erlägger i den andra avtalsslutande Staten, under vissa förutsättningar kan behandlas på samma sätt i skattehänseende i hemviststaten som betalningar till pensionsplan m.m. i denna stat.

Observera att bestämmelserna i denna artikel (utom p. 2) inte in— skränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med att. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Inkomst av ojfentlig tjänst — med undantag för pension - beskattas enligt art. 20 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas emellertid sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 2 finns bestämmelser rörande beskattning av pension på grund av tidigare offentlig tjänst. Sådan pension beskattas endast i källstaten (p. 2 a), om inte personen i fråga har hemvist och är medborgare i den andra staten (p. 2 b). I Sådana fall sker beskattning endast i hemviststaten. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvoden), art. 18 (Artister och idrottsmän) resp. art. 19 (Pension m.m.).

Art. 21 innehåller regler för studerande och praktikanter. Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte gällt gäller såvitt avser art. 20 och 21 inte beträffande vissa personer, se vidare under avsnitt 6.2.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6—21 beskattas enligt art. 22 (Annan inkomst) som huvudregel endast i inkomsttagarens hemviststat. Dessa bestämmelser tillämpas dock normalt inte då inkomsten är hän- förlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra staten (p. 2). Som tidigare påpekats är det viktigt att notera att artikelns tillämp- ningsområde inte är begränsat till inkomst som härrör från en avtals- slutande stat, utan också avser inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare kommentaren till art. 21 i OECD:s modellavtal. Viktigt att observera är också att artikelns tillämpningsom— råde även omfattar inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

Observera att bestämmelserna i denna artikel inte inskränker Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte hade gällt, se vidare under avsnitt 6.2.

Hänvisningar till S6-4

  • Prop. 1994/95:60: Avsnitt 5.3

6.5. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 6.5.1 Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 23. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a avräkning av skatt ("credit of tax")

Prop. 1994/95:60

som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Normalt ankommer det på hemviststaten att undanröja uppkommen dubbelbeskattning men beträffande realisationsvinst som beskattas enligt art. 13 punkt 7 har Sverige som källstat åtagit sig att avräkna amerikansk skatt (s.k. omvänd avräkning). Amerikas Förenta Stater använder uteslutande avräkning av skatt som metod att undvika dubbelbeskattning (p. 1). Beträffande bolag använder Förenta Staterna även en variant av denna metod som brukar benämnas "indirect foreign tax credit" eller "deemed paid foreign tax credit" ("underlying credit" i Storbritannien). " Indirect foreign tax credit" innebär att Förenta Staterna i princip medger avräkning för den under— liggande bolagsskatt som ett utländskt dotterbolag betalat. Innebörden av ' "indirect foreign tax credit" är att ett amerikanskt bolag som äger minst 10 % av röstetalet för aktierna i ett svenskt bolag får nedsättning av den amerikanska skatten med den inkomstskatt som det svenska bolaget erlagt på den vinst av vilken utdelningen betalas. Den amerikanska skatten beräknas på ett belopp motsvarande utdelningen plus den svenska skatten. Bestämmelsen är en avspegling av amerikansk intern lagstiftning. Metoden medger avräkning för skatt som erlagts på utdelningar från dotterbolag etc. i tre led, om ägarandelen i resp. bolag uppgår till minst 10 % av röstetalet för aktierna. Härutöver krävs att det amerikanska bolaget har ett indirekt ägande i sådant dotterbolag på minst 5 % av röstetalet för aktierna. Om detta test uppfylls anses den skatt som erlagts av det direktägda svenska dotterbolaget inkludera den skatt som detta bolag anses ha erlagt beträffande utdelning från dotterbolag i andra och tredje led vid bedömningen av den skatt som skall avräknas mot den skatt som utgår i Förenta Staterna. Innebörden av den "normala" avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelsema i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

6.5.2. Skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Amerikas Förenta Stater till svenskt bolag

Art. 23 punkt 2 6 innehåller bestämmelser om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Amerikas Förenta Stater till svenskt bolag. För att sådan utdelning skall vara undantagen från svensk skatt krävs dels att utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska och dels att den inkomstbeskattning som det amerikanska bolaget underkastats utgör normal bolagsbeskattning i Förenta Staterna. Här kan också erinras om bestämmelserna om skattefrihet för utdelning från utländskt dotterbolag i 7 & 8 mom. SIL. Skulle en tillämpning av SIL:s bestämmelser vara mer gynnsam, skall dessa tillämpas.

6.5.3. Avräkning i de fall Förenta Staterna utnyttjat sin "overriding taxing right"

Beståmmelsema i punkt 3 har tillkommit för att reglera den dubbelbe- skattning som uppkommer när Förenta Staterna utnyttjar sin rätt att enligt art. 1 punkt 4 beskatta som om avtalet inte hade gällt. I punkt 3 a har Sverige åtagit sig att avräkna amerikansk skatt på inkomst eller vinst som härrör från Förenta Staterna när medborgare i Förenta Staterna har hemvist i Sverige. Sådan avräkning skall dock inte ske med högre belopp än den skatt som enligt detta avtal skulle ha erlagts i Förenta Staterna om personen inte varit medborgare där. Punkt 3 b behandlar den dubbelbe- skattningssituation som kan uppstå till följd av att Sverige begränsat sitt avräkningsåtagande enligt punkt 3 a. Bestämmelsen innebär att Förenta Staterna avräknar svensk skatt, efter avdrag för den avräkning som medgivits enligt punkt 3 a. I punkt 3 c finns en presumptionsregel som anger att inkomst eller vinst skall anses härröra från Sverige för att i den omfattning som behövs undvika dubbelbeskattning av inkomsten. Bestämmelsen behövs för att man på amerikansk sida skall kunna tillämpa de interna avräkningsreglema i de fall som avses i punkt 3 b.

Om exempelvis en person med hemvist i Sverige utövar självständig yrkesverksamhet i Förenta Staterna och inkomsten inte är hänförlig till en stadigvarande anordning där innebär huvudregeln i art. 14 att Förenta Staterna inte har rätt att beskatta denna inkomst. Om denna person emellertid också är amerikansk medborgare tillåter art. 1 punkt 4 Förenta Staterna att beskatta inkomsten. Eftersom punkt 3 a föreskriver att Sverige högst skall avräkna den skatt som enligt detta avtal skulle ha erlagts till Förenta Staterna om personen inte var medborgare där utgår full skatt i Sverige i detta exempel. Av punkt 3 b framgår att Förenta Staterna i ett sådant fall från den inkomstskatt som utgår i Förenta Staterna skall avräkna den inkomstskatt som erlagts i Sverige. Ytterligare ett exempel på reglerna i denna punkt är om en fysisk person som är medborgare i Förenta Staterna har hemvist i Sverige och uppbär utdelning från bolag i Förenta Staterna. I ett sådant fall får Förenta Staterna beskatta utdelningen enligt intern lagstiftning utan iakttagande av den begränsning av beskattningsrätten som annars skulle följa av art. 10 punkt 2 b. Såsom framgår av punkt 3 a skall i sådant fall Sverige medge avräkning för den skatt som erlagts i Förenta Staterna. Avräkning skall dock inte ske med högre belopp än den skatt som enligt avtalet skulle ha erlagts i Förenta Staterna om personen inte var medborgare i Förenta Staterna. Med andra ord skall avräkning i Sverige i detta fall inte ske med högre belopp än 15 % av utdelningens bruttobelopp eftersom detta är den skatt som enligt art. 10 punkt 2 b i avtalet annars skulle ha erlagts. Enligt punkt 3 b skall därefter Förenta Staterna undanröja den kvarvarande dubbelbeskattningen genom att medge avräkning för den svenska skatt sorn betalats till eller tillkommer Sverige efter avräkning enligt punkt 3 a.

Prop. 1994/ 95 : 60

6.6. Särskilda bestämmelser

1 art. 24 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid beskattningen. Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler som förhindrar diskriminerande beskattning bidrar avtalen till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Reglerna om förbud mot diskriminering i detta avtal är som tidigare omnämnts tillämpliga på skatter av varje slag och beskaffenhet (p. 6). Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel också kan åberopas beträffande arvs- och gåvoskatt, mervärdesskatt, energiskatt etc. Ett vanligt missförstånd är att omfattningen av förbudet mot diskriminering är lika vidsträckt som betydelsen av detta uttryck enligt allmänt språkbruk. Viss typ av diskriminering eller olikabehandling är emellertid tillåten. Att så är fallet framgår redan av punkt 1.

1 punkt 1 slås fast att medborgare i en avtalsslutande stat eller juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat inte i den andra avtalsslutande staten skall bli mindre fördelaktigt behandlad än vad- en medborgare eller juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i denna andra stat blir behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket "under samma förhållanden" har detta en central betydelse och avser skattskyldig (fysisk eller juridisk person eller annan sammanslutning) som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en i huvudsak likartad situation som den person som är medborgare eller juridisk person eller annan sammanslutning i den andra staten. Om således en utländsk medborgare hävdar att han i enlighet med be— stämmelserna i denna punkt diskriminerats skall bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha givits en fördelaktigare skattemässig behandling än den utländske medborgaren föreligger diskriminering enligt punkt 1 (se t.ex. RA 1988 ref 154). Av detta följer t.ex. att om en avtalsslutande stat gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de i skattehänseende är att betrakta som bosatta i landet eller inte, är denna stat inte skyldig att behandla medborgare i den andra staten, vilka skattemässigt inte är att betrakta som bosatta i landet, på samma sätt som sina egna medborgare som är skattemässigt bosatta i landet, utan endast förpliktad att ge dem samma behandling som i landet icke bosatta egna medborgare. Ett exempel på detta är att det av vissa gjordes gällande att det stred mot diskrimi- neringsförbudet i skatteavtalen att bibehålla kupongskatten på utdelning på svenska aktier till personer bosatta i utlandet, samtidigt som skattefri- het infördes på utdelning på svenska aktier för personer bosatta i Sverige. Som redan konstaterats är detta dock en felsyn eftersom regeln tillåter olikabehandling mellan bosatta resp. icke bosatta personer. För att Förenta Staterna skall kunna behandla amerikanska medborgare som inte

har hemvist i Förenta Staterna och svenska medborgare som inte har hemvist i Förenta Staterna olika har intagits en regel i punkt 1 som anger att dessa personer inte anses befinna sig under samma förhållande. Detta hänger samman med att Förenta Staterna i princip beskattar sina medborgare för all inkomst oavsett var de är bosatta.

Bestämmelserna i punkt 2 tar inte sikte på diskriminering på grund av medborgarskap utan diskriminering på grund av ett företags faktiska belägenhet. En situation där diskrimineringsförbudet kan bli tillämpligt är när en stat beskattar överföring av vinstmedel från en filial till bolagets hemviststat men inte beskattar motsvarande överföring från filial till huvudkontor som sker inom den egna staten. För att möjliggöra en sådan beskattning har på initiativ av Förenta Staterna intagits en bestämmelse som tillåter detta (p. 5).

Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt - av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling. I RÅ 1987 ref 158 ansågs en bestämmelse motsvarande denna medföra att realisationsvinstbeskattning enligt bestämmelserna i 2 5 4 mom. nionde stycket SIL skulle underlåtas vid koncemintem överlåtelse av organisationsaktier mellan två svenska aktiebolag trots att det gemensanrrna moderbolaget var ett utländskt bolag. Regeringsrätten har relativt nyligen i två förhandsbesked (RÅ 1993 ref 91) behandlat diskrimineringsförbudets omfattning såvitt avser kon- cernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner. I det ena fallet ägde X AB samtliga andelar i det amerikanska bolaget Y Inc. som i sin tur ägde samtliga aktier i Z AB. Frågan gällde om — mot bakgrund av innehållet i 2 5 3 mom. SIL den omständig- heten att det mellanliggande bolaget var amerikanskt hindrade att X AB med skattemässig verkan gav Z AB koncernbidrag. Skatterättsnämnden ansåg i sitt beslut att diskrimineringsregelns förbud mot beskattning eller därmed sammanhängande krav som är "av annat slag" medförde rätt att i denna situation få bidraget behandlat enligt reglerna i 2 5 3 mom. SIL. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde nämndens förhandsbesked.

Det andra fallet gällde möjligheten att samtidigt tillämpa diskrimine- ringsreglema i olika dubbelbeskattningsavtal. Det tyska bolaget X AG ägde samtliga andelar i det schweiziska bolaget A AG och mer än 90 % av andelarna i det tyska bolaget B AG. Dessa båda bolag ägde samtliga aktier i Z AB resp. Y AB. Frågan gällde om Z AB och Y AB med tillämpning av diskrimineringsreglema i Sveriges avtal med Tyskland resp. Schweiz kunde ge varandra koncernbidrag med skattemässig verkan. Frågan besvarades nekande av Skatterättsnämnden eftersom be- stämmelserna i varje dubbelbeskattningsavtal är avsedda att tillämpas enbart mellan de avtalsslutande staterna och inte i förhållande till en stat

Prop. 1994/ 95:60

som inte är avtalspart. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet. Skatterättsnämnden har dock i ett ärende som rörde Sveriges avtal med de nordiska länderna ansett att förutsättningar för koncernbidrag förelåg på grund av att de länder som var inblandade omfattades av samma dubbelbeskattningsavtal. Avgörandet har inte prövats av Regeringsrätten.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 25. Här kan erinras om att punkt 2 möjliggör återbetalning av amerikansk skatt trots att amerikanska tidsfrister för återbetalning löpt ut. Detta har stor betydelse i förhållande till Förenta Staterna som har en lagstiftning som normalt medför att det är omöjligt att överpröva en beskattningsåtgärd om inte den skattskyldige inom rätt tid anfört besvär över det beslut varigenom skatten påförts. Detta har föranlett problem vid tillämpningen av det nu gällande avtalet. Art. 26 innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar. Art. 27 behandlar regler om administrativ handräckning. Enligt bestämmelserna i denna artikel förbinder sig de avtalsslutande staterna att lämna bistånd vid indrivning av skatter som omfattas av avtalet.

I art. 28 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän. Förenta Statemas rätt att i enlighet med art. 1 punkt 4 i vissa fall beskatta som om avtalet inte gällt gäller inte beträffande vissa personer, se vidare under avsnitt 6.2.

Hänvisningar till S6-6

6.7. Slutbestämmelser

Art. 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Enligt art. 29 träder avtalet i kraft med utväxlingen av ratifikations- handlingama. Avtalet tillämpas i Sverige på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Avtalet kan enligt art. 30 sägas upp först sedan fem år förflutit sedan , ikraftträdandet.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssarnmanträde den 27 oktober 1994 Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Persson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:60 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater.

Prop. 1994/95:60

gotab 47162, Stockholm 1994