Upphävd författning

Förordning (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1666 i lydelse enligt SFS 1998:1353
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak1 .

[S2]I rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner2, finns bestämmelser om förbud mot uppfyllande av rättsanspråk. Förordning (1997:4).

Undantag från förbuden

2 §  Tillstånd enligt artikel 2.3 a i förordningen (EG) nr 2465/96 meddelas av regeringen. Förordning (1997:4).

Förbud mot betalningar

3 §  Till Iraks regering eller någon annan mottagare i Irak får inte utifrån lämnas betalning eller kredit. Inte heller får betalning eller kredit lämnas till någon utanför Irak, om betalningen eller krediten är avsedd för någon i Irak eller för verksamhet av ekonomisk art som drivs i eller från Irak.

[S2]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket.

[S3]Förbuden i första och andra stycket omfattar inte betalningar som avser olja eller oljeprodukter med ursprung i Irak, när Iraks export har godkänts i enlighet med Förenta nationernas (FN) säkerhetsråds resolution 986 (1995) och på de betalningsvillkor som fastställts av FN:s sanktionskommitté som inrättats genom säkerhetsrådets resolution 661 (1990). Förordning (1997:4).

Gemensamma bestämmelser

4 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1 eller 3 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra stycket den balken.

5 §  Bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall finns i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde. Förordning (1998:1353).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:4) om ändring i förordningen (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997 men skall dock tillämpas för tid från och med den 10 december 1996.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  CELEX-nr
  396R2465
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1998:1353) om ändring i förordningen (1994:1666) om vissa sanktioner avseende Irak

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-12-15

Ändring, SFS 2003:492

Omfattning
upph.