Upphävd författning

Förordning (1994:1667) om vissa sanktioner mot Libyen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1667
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993.

[S2]I rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 finns bestämmelser om förbud mot uppfyllande av rättsanspråk.

Undantag från förbuden

2 §  Tillstånd enligt artikel 3 i förordningen (EEG) nr 3274/93 meddelas av regeringen.

Förbud mot handel med krigsmateriel och liknande materiel

3 §  Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning

  1. materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
  2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk, och
  3. förnödenheter särskilt avsedda för tillverkning eller underhåll av materiel som anges i 1 och 2.

4 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Libyen.

5 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras in i Libyen.

6 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte tillhandahållas utanför Libyen om den är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Libyen.

[S2]Inte heller får genom upplåtelse av licens för tillverkning eller underhåll sådan materiel tillhandahållas inom Libyen i verksamhet av ekonomisk art.

7 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 4--6 §§ och som innebär att

  1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller reparera krigsmateriel eller liknande materiel eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
  2. lasta, lossa, transportera eller ta emot krigsmateriel eller liknande materiel till förvaring,
  3. överlåta krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåta särskild rätt till materielen,
  4. överlåta en uppfinning av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåta särskild rätt därtill, eller
  5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--4.

Frysning av tillgångar

8 §  Penningmedel som tillhör Libyen eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från Libyen får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör Libyen eller en sådan juridisk person överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

[S2]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första och andra stycket.

[S3]Förbuden enligt första och andra stycket omfattar inte tillgångar som avses i artikel 4 i förordningen (EEG) nr 3274/93.

Gemensamma bestämmelser

9 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1 eller 4--8 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra stycket den balken.

Ändringar

Förordning (1994:1667) om vissa sanktioner mot Libyen

Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1999:232

Omfattning
upph.