Upphävd författning

Förordning (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1669 i lydelse enligt SFS 1998:1354
Upphäver
Förordning (1993:1061) om vissa sanktioner avseende Angola
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som behövs för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 864 (1993) den 15 september 1993 såvitt avser beslutet att förhindra försäljning och leverans av krigsmateriel till Unita (União Nacional para a Independência Total de Angola).

[S2]Ytterligare bestämmelser om sanktioner som gäller Angola finns i rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97. Förordning (1998:1354).

Förbud mot handel med krigsmateriel och liknande materiel

2 §  Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

3 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Angola.

4 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras in i Angola.

[S2]Undantag från förbuden

5 § har upphävts genom förordning (1998:12).

6 §  Efter beslut av regeringen i det enskilda fallet får varor som anges i 3 och 4 §§ föras in i Angola vid sådana gränsstationer i landet som anges i bilaga 4 till rådets förordning (EG) nr 1705/98. Förordning (1998:1354).

Gemensamma bestämmelser

7 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1, 3 eller 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra stycket den balken.

Ändringar

Förordning (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola

Förordning (1998:12) om ändring i förordningen (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 6 §§
  CELEX-nr
  397R2229
  Ikraftträder
  1998-02-15

Förordning (1998:1354) om ändring i förordningen (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
CELEX-nr
398R1705
Ikraftträder
1998-12-15

Ändring, SFS 2003:6

Omfattning
upph.