Upphävd författning

Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 1996:52
Upphäver
Förordning (1993:970) om märkning av hushållsapparater
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra

 • rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 rörande luftburet buller från hushållsapparater/n1/, och
 • rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser/n2/

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Förordningen gäller sådana hushållsapparater som avses i 1 § lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater.

[S2]Konsumentverket får meddela föreskrifter om att förordningen inte skall tillämpas på vissa slags hushållsapparater.

Definitioner

3 §  I denna förordning avses med

[S2]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S3]leverantör: tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom EES eller den person som släpper ut produkten på marknaden inom EES,

[S4]andra resurser: vatten, kemikalier och andra ämnen som en hushållsapparat förbrukar vid normal användning,

[S5]informationsblad: standardiserad uppställning av information om den aktuella hushållsapparaten,

[S6]bullernivå: den A-vägda ljudeffektnivån från en hushållsapparat, uttryckt i decibel relativt en picowatt överförd via luften,

[S7]serie: alla hushållsapparater som hör till samma modell eller typ, som har bestämda egenskaper och som produceras av samma tillverkare,

[S8]parti: en viss angiven kvantitet av hushållsapparater av en viss serie framställd under likartade förhållanden.

[S9]harmoniserad standard: en standard som har utarbetats av de europeiska standardiseringsorganen efter särskilt uppdrag från EG-kommissionen och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Märkning av hushållsapparater

Information om energiförbrukning

4 §  Vid marknadsföring av hushållsapparater till konsumenter skall information lämnas om den energi och andra resurser som apparaterna förbrukar.

[S2]När sådana hushållsapparater marknadsförs på sälj- eller uthyrningsstället skall informationen lämnas på etiketter och i informationsblad som har tillhandahållits av leverantören. Leverantören är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla sådana etiketter och informationsblad.

[S3]Närmare föreskrifter om informationsskyldigheten får meddelas av Konsumentverket. Förordning (1996:52).

Information om bullernivåer

5 §  När en hushållsapparat märks eller på något annat sätt förses med information om bullernivån, får det bara ske med uppgifter som har lämnats av leverantören.

[S2]Konsumentverket får meddela föreskrifter om det sätt på vilket informationen skall utformas.

6 §  När bullernivåer skall bestämmas skall man tillämpa en mätmetod som är så noggrann att mätosäkerheten svarar mot en standardavvikelse på högst 2 decibel när det gäller A-vägda ljudeffektnivåer.

[S2]Standardavvikelsen enligt första stycket skall motsvara den sammanlagda inverkan av alla källor till osäkerhet i mätningarna, med undantag av variationen i apparatens ljudnivå vid olika mätningar.

Vem som ansvarar för informationen

7 §  Leverantören ansvarar för att den lämnade informationen om förbrukningen av energi och andra resurser samt om bullernivån är riktig.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

8 §  Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs.

Konsumentverkets föreskrifter

9 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om

 1. de metoder och standarder som skall användas för att bestämma förbrukningen av energi och andra resurser,
 2. de metoder och standarder som i enlighet med föreskrifterna i 6 § skall användas för att bestämma bullernivåer, och
 3. vilka tekniska beskrivningar som skall upprättas och hållas tillgängliga för kontroll.

Metoder vid kontroll av information om bullernivån

10 §  När riktigheten av informationen om bullernivån skall kontrolleras, skall kontrollen utföras på minst tre hushållsapparater i samma parti med hjälp av ensidigt bestämda tester. Apparaterna skall väljas ut genom stickprov.

[S2]De grundläggande statistiska parametrarna skall därvid vara sådana att sannolikheten för ett godtagande är 95 procent, om 6,5 procent av bullernivåerna i ett parti är högre än den deklarerade nivån. För detta krävs att man använder en total referensstandardavvikelse på 3,5 decibel.

Upplysningskyldighet

11 §  En näringsidkare som tillhandahåller hushållsapparater som har märkts eller på något annat sätt har försetts med information om energi- och annan resursförbrukning eller om bullernivåer, är skyldig att på begäran lämna Konsumentverket sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen.

[S2]Konsumentverket får begära att en leverantör skall tillhandahålla sådana tekniska beskrivningar som avses i 9 § 3, bara om det finns anledning att misstänka att den lämnade informationen om energi- och annan resursförbrukning är oriktig.

Kostnader för provtagning och undersökning av prov

12 §  Den som enligt 7 § ansvarar för informationen är skyldig att betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av prov, om det vid kontroll visar sig att den information som har lämnats om energi- eller annan resursförbrukning eller om bullernivåer i något väsentligt avseende är oriktig.

Rättelse av felaktig information

13 §  Om det vid kontroll visar sig att bullernivån från ett parti hushållsapparater överskrider den deklarerade nivån, är den som enligt 7 § ansvarar för informationen skyldig att genast rätta den.

[S2]Detta gäller dock inte, om leverantören i stället väljer att återkalla det defekta partiet från marknaden.

Förelägganden och vite

14 §  Konsumentverket får förena ett sådant föreläggande eller förbud som avses i 5 § andra stycket lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater med vite.

Straffbestämmelser

15 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna i 4--6 §§ eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 9 § skall dömas till böter.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

16 §  Till ansvar enligt denna förordning skall inte dömas, om gärningen

 1. är belagd med straff i brottsbalken,
 2. kan föranleda marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen (1995:450), eller
 3. omfattas av ett vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen eller denna förordning. Förordning (1995:1349).

Allmänt åtal

17 §  Allmänt åtal för brott som avses i 15 § får väckas bara efter anmälan av Konsumentverket.

Ändringar

Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1349) om ändring i förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:52) om ändring i förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-02-20

Förordning (2005:1108) om ändring i förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 17 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:516) om ändring i förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2011:1022

Omfattning
upph.