Upphävd författning

Kommunalförbundslag (1985:894)

Departement
Inrikesdepartementet KL
Utfärdad
1985-11-28
Ändring införd
SFS 1985:894
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kommunalförbund

[K1]1 §  För att ha hand om en eller flera kommunala angelägenheter får kommuner eller landsting sluta sig samman till kommunalförbund enligt bestämmelserna i denna lag. En sådan sammanslutning får också ske mellan kommuner och landsting.

[S2]Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunal- förbund för ett visst ändamål, skall de gälla i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (1991:1695)

[K1]2 §  När ett kommunalförbund har hand om angelägenheter, om vilka det finns regler i särskild författning, skall författningens bestämmelser om kommun eller landsting gälla för förbundet. Lag (1991:1695).

[K1]3 §  I denna lag avses med förbundsmedlem de kommuner och landsting som ingår i ett kommunalförbund.

[S2]Med förbundsmedlems fullmäktige avses kommunfullmäktige och landstingsfull- mäktige samt med förbundsmedlems styrelse kommunstyrelsen och landstings- styrelsen. Lag (1991:1695).

[K1]4 §  Ett kommunalförbund kan ha fullmäktige, styrelse och andra nämnder (kommunalförbund med fullmäktige) eller vara organiserat enbart med en förbundsdirektion (kommunalförbund med förbundsdirektion).

[K1]5 §  Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall tillskjuta så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som har bestämts enligt 9 § 7.

Kommunalförbunds bildande

[K1]6 §  Ett kommunalförbund kan bildas för bestämd eller obestämd tid.

[K1]7 §  För varje kommunalförbund skall finnas en förbundsordning som antas av förbundsmedlemmarna.

[S2]Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits och undertecknats av förbundsmedlemmarna.

[K1]8 §  Förbundsordningen i gällande lydelse skall finnas tillgänglig hos kommunalförbundet och hos dess medlemmar.

[K1]9 §  Förbundsordningen skall ange

 1. förbundets ändamål och medlemmar,
 2. förbundets benämning och den ort där förbundet skall ha sitt säte,
 3. den tid som förbundet skall bestå om det inte har bildats för obestämd tid,
 4. om förbundet skall vara ett förbund med fullmäktige eller med förbundsdirektion,
 5. på vilken förbundsmedlems anslagstavla tillkännagivande om justering av protokoll skall ske,
 6. de begränsningar som förbundsmedlemmarna har överenskommit i fråga om förbundets rätt att ta upp lån, ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder,
 7. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder, och om någon annan grund skall gälla för medlemmarnas deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet, den grunden,
 8. de bestämmelser i fråga om förutsättningarna för förbundets likvidation och upplösning som skall gälla utöver vad som föreskrivs i 4 kap.1 och 2 §§,
 9. grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar samt
 10. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar och förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

[S2]I förbundsordningen för ett förbund som skall ha hand om en angelägenhet som enligt särskild författning ankommer på kommuner eller landsting får inte, såvitt angår den angelägenheten, tas in någon bestämmelse om begränsning av förbundsmedlems skyldighet att tillhandahålla medel. Lag (1991:1695).

[K1]10 §  För kommunalförbund med fullmäktige skall förbundsordningen, utöver vad som sägs i 9 §, innehålla bestämmelser om

 1. antalet ledamöter i fullmäktige och, om ersättare skall utses, deras antal samt det antal ledamöter och ersättare som varje förbundsmedlem skall utse,
 2. antalet ledamöter och ersättare i förbundets styrelse samt, om styrelsen även skall vara sådan nämnd som anges i särskild författning, vad som skall gälla angående valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid,
 3. huruvida i förbundet skall finnas endast styrelse eller därutöver en eller flera nämnder och i det senare fallet vilka av förbundets angelägenheter som skall handhas av de olika förvaltningsorganen. Lag (1991:1695).

[K1]11 §  För kommunalförbund med förbundsdirektion skall i förbundsordningen, utöver vad som sägs i 9 §, finnas bestämmelser om antalet ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen och om det antal ledamöter och ersättare som varje medlem skall utse.

[S2]Om förbundsdirektionen även skall vara sådan nämnd som anges i särskild författning, skall i förbundsordningen finnas bestämmelser om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid. Lag (1991:1695).

Beslutanderätt och förvaltning

[K2]1 §  I kommunalförbund med fullmäktige utövas beslutanderätten av förbundets fullmäktige.

[K2]2 §  Förvaltning och verkställighet tillkommer förbundets styrelse och övriga nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäktige. För sådana uppgifter kan en särskild beredning bestående av en eller flera personer tillsättas.

[S2]Partssammansatta organ får inrättas med uppgift att svara för viss beredning, förvaltning och verkställighet inom förbundets verksamhetsområde.

Fullmäktige

[K2]3 §  Föreskrifterna i 3 kap. 10 § första stycket och 16--18 §§, 4 kap.8, 9, 11--16 §§, 18 § första stycket, 19, 20 och 22 §§ samt 5 kap.7--23, 25--34, 36--46 och 48--62 §§kommunallagen (1991:900) skall tillämpas i fråga om kommunalförbunds fullmäktige. Föreskrifterna i 5 kap.12--17 §§ nämnda lag tillämpas dock bara om ersättare har utsetts. Lag (1992:352).

[K2]4 §  Varje förbundsmedlem skall vara representerad i förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter skall bestämmas till ett udda antal.

[S2]Förbundsmedlemmarna får bestämma att ersättare skall utses för ledamöterna. Lag (1991:1695).

[K2]5 §  Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige väljs av medlemmarnas fullmäktige.

[S2]Om en medlem skall utse mer än en ledamot eller mer än en ersättare, skall valet vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter, som motsvarar den kvot som erhålls, om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

[S3]Om ersättare ej väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring. Lag (1991:1695).

[K2]6 §  Förbundsmedlemmarna får till ledamot eller ersättare i förbundsfull- mäktige välja endast ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Den omständigheten att tjänstgöringstiden för ledamöter och ersättare i för- bundsmedlemmarnas fullmäktige upphör vid utgången av oktober månad det år då val i hela riket till kommunfullmäktige och landsting har ägt rum medför ej att uppdraget som ledamot eller suppleant i förbundsfullmäktige upphör före tjänstgöringstidens utgång. Lag (1991:1695).

[K2]7 §  Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt rum.

[S2]Val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige förrättas av de nyvalda fullmäktige det år då val i hela riket till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt rum.

[S3]Om val till en medlems fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna i medlemmens fullmäktige därvid har ändrats, upphör uppdragen för de ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige som har utsetts av en sådan medlem två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall en sådan förbundsmedlems fullmäktige förätta nytt val av ledamöter och ersättare för återstoden av tjänstgöringstiden. Lag (1994:695).

[K2]8 §  När val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige sker första gången, skall det avse tiden från valets förrättande till ingången av det år, då nästa tjänstgöringstid för fullmäktige börjar.

[S2]När sammanträde med förbundsfullmäktige skall hållas första gången utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i fullmäktige hos den förbunds- medlem som har flest röstberättigade invånare eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordförande i samma fullmäktige. Lag (1991:1695).

[K2]9 §  Om en ledamot i förbundsfullmäktige som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden och om suppleanter har utsetts, inträder ersättare i den avgångnes ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Ersättarna inträder i den ordning som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot i annat fall under tjänstgöringstiden skall den medlem som utsett honom förrätta fyllnadsval för den återstående delen av tjänstgöringstiden. Lag (1991:1695).

[K2]10 §  Förbundsfullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som fullmäktige utser.

11 § har upphävts genom lag (1991:1695).

[K2]12 §  Kungörelse om fullmäktiges sammanträde skall anslås på anslagstavlan för varje förbundsmedlem.

[K2]13 §  Tillkännagivande om justering av fullmäktiges protokoll skall ske på en av förbundsmedlemmarnas anslagstavla i enlighet med vad som har bestämts i förbundsordningen.

Styrelse och övriga nämnder m. m.

[K2]14 §  Om inte något annat är särskilt föreskrivet, gäller bestämmelserna i 4 kap.5, 6, 8, 9, 11--15, 17--23 §§, 6 kap.1--7, 9--38 §§ och i 7 kap.kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar i fråga om kommunalförbunds styrelse och övriga nämnder, partssammansatta organ m.m.

[K2]15 §  I ett nybildat förbund skall val av ledamöter och ersättare i förbundets styrelse äga rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. Valet skall avse tiden från valets förrättande till ingången av det år, då nästa tjänst- göringstid för ledamöter och ersättare börjar. Lag (1991:1695).

[K2]16 §  Kommunalförbundets styrelse skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd.

[S2]Styrelsen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

[K2]17 §  När justering av protokoll tillkännages skall 13 § tillämpas.

Ekonomisk förvaltning

[K2]18 §  Bestämmelserna i 8 kap.1--4 §§, 5 § första och andra styckena, 10 §, 12--16 §§, 17 § första stycket och 18 §kommunallagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunalförbunds ekonomiska förvaltning.

[S2]I övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån, ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlemmarna har tagit in i förbundsordningen. Lag (1991:1695).

[K2]19 §  Förslaget till budget skall göras upp av förbundsstyrelsen. Övriga nämnder skall, inom tid som styrelsen bestämmer, ge in sina budgetförslag till denna.

[S2]Innan förslaget till budget görs upp, skall förbundsstyrelsen samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser.

[S3]Vid sammanträde med förbundsfullmäktige före utgången av september månad fastställs kommunalförbundets budget.

[K2]20 §  När budgeten fastställs bestämmer fullmäktige det bidrag som varje medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i förbundsordningen.

Revision

[K2]21 §  Bestämmelserna i 9 kap.kommunallagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar i fråga om revision hos kommunalförbund.

[S2]I ett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorsersättare äga rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. Valet skall avse granskning av verksamheten under tiden från valet till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorsersättare börjar. Lag (1991:1695).

[K2]22 §  Kopia av revisionsberättelsen jämte infordrade förklaringar skall tillställas förbundsmedlemmarnas styrelser minst två veckor före det sammanträde, då berättelsen läggs fram för förbundsfullmäktige.

Beslutanderätt och förvaltning

[K3]1 §  I kommunalförbund med förbundsdirektion utövas beslutanderätt, förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionen.

[S2]Partssammansatta organ får inrättas med uppgift att svara för viss beredning, förvaltning och verkställighet inom förbundets verksamhetsområde.

Förbundsdirektion

[K3]2 §  Förbundsmedlemmarna bestämmer antalet ledamöter och ersättare i förbunds- direktionen. Antalet ledamöter får inte vara mindre än fem. Antalet ersättare bör vara minst lika stort som antalet ledamöter.

[S2]Varje förbundsmedlem skall ha minst en ledamot eller en ersättare i förbundsdirektionen. Lag (1991:1695).

[K3]3 §  Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs av medlemmarnas fullmäktige. I fråga om sådana val m. m. skall bestämmelserna i 2 kap.5--9 §§ tillämpas.

[S2]Förbundsdirektionen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som förbundsdirektionen bestämmer. Till dess valet har förrättats utövas ordförandeskapet av den som förbunds- direktionen utser. Lag (1991:1695).

[K3]4 §  Förbundsmedlemmarna får besluta närmare föreskrifter om förbunds- direktionens verksamhet.

[S2]Förbundsdirektionen får uppdra åt en särskild avdelning, bestående av ledamöter eller ersättare i förbundsdirektionen, åt en ledamot eller ersättare eller åt en tjänsteman hos förbundet att på förbundsdirektionens vägnar besluta i viss grupp av ärenden, vilkas beskaffenhet skall anges i reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller yttrande till medlem liksom yttrande med anledning av överklagande av förbundsdirektionens beslut får dock beslutas endast av förbundsdirektionen samfällt.

[S3]Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall anmälas till förbundsdirektionen, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Lag (1991:1695).

[K3]5 §  Föreskrifterna i 3 kap.16--18 §§, 4 kap.5, 6, 8, 9, 11--15 och 17--23 §§, 6 kap.10, 11 och 18--31 §§ samt i 7 kap.1--7 §§kommunallagen (1991:900) skall i tillämpliga delar gälla i fråga om förbundsdirektionen. Härifrån skall dock följande avvikelser gälla.

[S2]I fråga om tillkännagivande om justering av förbundsdirektionens protokoll gäller föreskrifterna i 2 kap. 13 § denna lag.

[S3]Sammanträde för fastställande av budget skall vara offentligt. Därvid skall bestämmelserna i 5 kap.8--10 §§ och 39 §kommunallagen gälla i tillämpliga delar. Lag (1993:1297).

[K3]6 §  Förbundsdirektionen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd.

[S2]Förbundsdirektionen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att förbundsdirektionen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Ekonomisk förvaltning

[K3]7 §  Bestämmelserna i 8 kap.1--4 §§, 5 § första och andra styckena samt 10, 12 och 13 §§kommunallagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar i fråga om ekonomisk förvaltning i kommunalförbund med förbundsdirektion.

[S2]I övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån, ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlemmarna har tagit in i förbundsordningen. Lag (1991:1695).

[K3]8 §  Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad. Förbundsdirektionen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten.

[K3]9 §  När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen det bidrag som varje medlem skall lämna till förbundet enligt de grunder som anges i förbundsordningen.

[K3]10 §  Förbundsdirektionen skall fortlöpande föra räkenskaper över kommunalförbundets medel och skall inom skälig tid årligen sammanfatta och avsluta räkenskaperna.

Revision

[K3]11 §  Varje förbundsmedlems fullmäktige väljer en eller flera revisorer och minst lika många revisorsersättare för revision av förbundets verksamhet.

[S2]För granskning av ett nybildat förbund skall val av revisor och revisors- ersättare ske senast när förbundet bildas. Valet skall avse tiden från valets förrättande till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorsersättare börjar.

[S3]Bestämmelserna i 9 kap.kommunallagen (1991:900) gäller i övrigt i tillämpliga delar i fråga om revision. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Prop. 1984/85:216: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en förbundsordning skall innehålla och motsvarar i stora delar 4ä KFL.

Första stycket.

Utträde, likvidation och upplösning

[K4]1 §  Ett kommunalförbund som har bildats för bestämd tid, skall träda i likvidation när tiden har gått ut.

[S2]Om ett kommunalförbund har bildats för obestämd tid, får en förbundsmedlem säga upp sitt medlemskap när som helst. Förbundet skall i sådant fall träda i likvidation ett år efter uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har bestämts i förbundsordningen.

[K4]2 §  Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att en medlem av ett kommunalförbund i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, skall på begäran av förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation.

[K4]3 §  När grund för likvidation enligt 1 eller 2 § har uppkommit får förbunds- medlemmarna avtala att en medlem får utträda ur förbundet i stället för att förbundet skall träda i likvidation. I avtalet skall bestämmas från vilken tidpunkt utträdet skall ske.

[S2]Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.

[S3]När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits i det avtal som avses i första stycket.

[K4]4 §  Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse eller av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

[S2]När förbundet har trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller likvidatorn.

[S3]När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

[K4]5 §  När styrelsen eller förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen eller förbundsdirektionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

[K4]6 §  När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall styrelsen eller förbunds- direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

[S2]Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

[K4]7 §  En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av förbundets styrelse eller av förbundsdirektionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

[K4]8 §  Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.

[K4]9 §  Tvister om kommunalförbunds likvidation och upplösning enligt 1 och 2 §§ samt om förbundsmedlems rätt till utträde enligt 3 § handläggs enligt lagen (1929:145) om skiljemän.

Besvär

[K4]10 §  Bestämmelserna i 10 kap.kommunallagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landsting som ingår i förbundet.

[S2]I fråga om överklagande av länsrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 § kommunallagen. Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får beslutet överklagas också av en förbundsmedlem. Lag (1995:62).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kommunalförbundslag (1985:894)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986, då lagen (1957:281) om kommunalförbund skall upphöra att gälla.
 2. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till den gamla lagen eller till en föreskrift i denna som har ersatts genom en föreskrift i den nya lagen, tillämpas i stället den nya lagen eller den nya föreskriften, om inte annat följer av punkt 3.
 3. Den nya lagen gäller även för kommunalförbund som har bildats enligt den gamla lagen. I stället för bestämmelserna i 4 kap.1 och 2 §§ gäller dock till och med år 1990 att ett kommunalförbund som har bildats enligt den gamla lagen skall träda i likvidation på begäran av en förbundsmedlem, om det vid en samlad bedömning framstår som skäligt att låta medlemmen frånträda sitt medlemskap.
Om medlemmarna inte kan enas om ett kommunalförbunds likvidation på nu angiven grund, skall frågan överlämnas till regeringen för avgörande.
 1. Utan hinder av punkt 3 får medlemmarna i ett kommunalförbund som har bildats enligt den gamla lagen genom ändring i förbundsordningen besluta att även bestämmelserna i 4 kap.1 och 2 §§ i den nya lagen skall gälla för förbundet.
 2. En förbundsordning som har fastställts enligt den gamla lagen gäller även om den inte stämmer överens med bestämmelserna i 1 kap.9 och 10 §§ i den nya lagen.
 3. Om en särskild likvidator har utsetts för ett kommunalförbund som har trätt i likvidation före den nya lagens ikraftträdande, skall denne slutföra likvidationen.
Förarbeten
Prop. 1984/85:200
Ikraftträder
1986-01-01

Lag (1991:1695) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  upph. 2 kap 11 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 9, 10 11 §§, 2 kap 3-9, 14, 15, 18, 21 §§, 3 kap 2, 3, 4, 5, 7, 11 §§, 4 kap 10 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:352) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:85
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1297) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:46, Prop. 1993/94:48, Bet. 1993/94:KU13
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:695) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. När mandattid räknas första gången enligt de nya bestämmelserna skall som år då val i hela riket till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt rum gälla år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:315
  Omfattning
  ändr. 2 kap 7 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:62) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 4 kap 10 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Ändring, SFS 1997:550

  Omfattning
  upph.