Inaktuell version

Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2013:778
Upphäver
Förordning (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
Förordning (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Förordning (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning anges de myndigheter som ska pröva frågor och fullgöra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt rättsakter som beslutats inom Europeiska unionen och som rör civil luftfart. Om en lag eller en annan förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. (Förordning 2012:816).

2 §  Transportstyrelsen ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt

 1. rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart,
 2. rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser,
 3. kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”), med undantag för artikel 4,
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”), med undantag för artiklarna 2.3, 9a.3 och 16.3,
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”),
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”),
 8. artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 847/2004 av den 29 april 2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer,
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag,
 10. kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet,
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG, med undantag för artiklarna 11 och 12,
 12. kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen,
 13. kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 av den 11 maj 2006 om luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 195,
 14. kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet,
 15. kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst,
 16. kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet,
 17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, med undantag för artiklarna 3 och 4,
 18. kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster, med undantag för artiklarna 9.2 och 9.4,
 19. kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst,
 20. kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 av den 12 november 2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG,
 21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG,
 22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002,
 23. kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 av den 16 april 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG avseende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen,
 24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning), med undantag för artiklarna 16, 17, 18.1 och 23,
 25. kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet,
 26. kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 av den 30 mars 2009 om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet,
 27. kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008,
 28. kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder,
 29. kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet,
 30. kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 2010 om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum,
 31. kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd,
 32. kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM),
 33. kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om ändring av förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster,
 34. kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011 om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas och ändras,
 35. kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 av den 7 juli 2011 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010, med undantag för bilaga II,
 36. kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 av den 10 augusti 2011 om detaljerade bestämmelser för flygledarcertifikat samt vissa andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008,
 37. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1034/2011 av den 17 oktober 2011 om säkerhetstillsyn inom flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010,
 38. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den 17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010,
 39. kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008,
 40. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 av den 22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet,
 41. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1207/2011 av den 22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och driftskompatibilitet för det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag för artikel 8 i fråga om militär luftfart,
 42. kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften,
 43. kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,
 44. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010,
 45. kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008,
 46. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 av den 16 november 2012 om fastställande av krav avseende kanalseparation vid röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet,
 47. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner,
 48. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster, med undantag för artikel 10.2 och 10.5.

[S2]När Transportstyrelsen handlägger en fråga som hänför sig till denna paragraf och som rör försvaret, ska myndigheten inhämta synpunkter från Försvarsmakten. Förordning (2013:778).

3 §  Trafikverket ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning). (Förordning 2012:816).

4 §  Konkurrensverket ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 januari 2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89.

[S2]Innan Konkurrensverket lämnar in en begäran enligt artikel 8.2 i förordningen ska verket inhämta synpunkter från Transportstyrelsen. (Förordning 2012:816).

5 §  Transportstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”).

[S2]Transportstyrelsen är samordnande och övervakande myndighet enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. (Förordning 2012:816).

6 §  Konsumentverket ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning). (Förordning 2012:816).

7 §  Försvarsmakten ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt artikel 8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1207/2011 av den 22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och driftskompatibilitet för det gemensamma europeiska luftrummet, i fråga om militär luftfart. (Förordning 2012:816).

8 §  Trafikanalys ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post. (Förordning 2012:816).

Ändringar

Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:77) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (2004:674) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 5 §
CELEX-nr
32004R0552
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:1122) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:388) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
CELEX-nr
32004R0785
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1398) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2, 5 §§
CELEX-nr
32006R1107
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1163) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2012:816) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§; nya 3, 6, 7, 8 §§; omtryck
CELEX-nr
32012R0965
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:778) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32013R0391
Ikraftträder
2013-11-15

Förordning (2014:1465) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Förarbeten
Rskr. 2014/15:5, Prop. 2013/14:239, Bet. 2014/15:CU3
Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:588) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2017:160) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:1735) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-12-17