Upphävd författning

Lag (1991:341) om strategiska produkter

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-05-16
Ändring införd
SFS 1991:341 i lydelse enligt SFS 1995:1661
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av strategiska produkter2.

[S2]Utöver vad som sägs i denna lag kan bestämmelserna i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet vara tillämpliga. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: Lagen innehåller också vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden.

Utöver vad som sägs i denna lag kan bestämmelserna i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ...

1 a §  Tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall lämnas, om det inte strider mot utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Lag (1995:1661).

1 b §  Frågor om tillstånd enligt denna lag och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

[S3]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen. Lag (1995:1661).

Tillämpningsområde

2 §  Lagen gäller i den utsträckning regeringen föreskriver

 1. fullständiga robot- och raketsystem och andra obemannade luftfarkoster som kan utnyttjas som bärare av massförstörelsevapen,
 2. delsystem, komponenter och konstruktionsmaterial för system som avses i 1 och som kan uppnå en räckvidd av minst 300 kilometer,
 3. provnings- och tillverkningsutrustning för system, delsystem och komponenter som avses i 1 och 2,
 4. biologiska agenser som kan användas i biologiska vapen och kemiska produkter som kan användas för tillverkning av kemiska vapen (kemiska prekursorer),
 5. utrustning som kan användas för tillverkning av biologiska eller kemiska vapen samt av sådana biologiska agenser och kemiska prekursorer som avses i 4,
 6. kärnämnen, mineraler med halt av kärnämne, vad som framställts av kärnämne eller varor där sådana ämnen ingår,
 7. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller ställts i ordning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämnen,
 8. utrustning eller material som kan användas för framställning av kärnladdningar,
 9. andra högteknologiska produkter som direkt eller indirekt kan användas i förstörelsebringande syfte,
 10. programvaror för automatisk databehandling och andra programvaror särskilt utformade för produkter som avses i 1--3 och 9 eller sådan utrustning eller sådant material som avses i 5, 7 och 8, och
 11. produkter i övrigt som helt eller delvis är eller kan vara avsedda för användning i samband med
  1. utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, uppspårning, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen,
  2. utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler i stånd att bära sådana vapen som omfattas av motsvarande internationella exportkontrollarrangemang. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: 1. fullständiga robot- och raketsystem och andra obemannade luftfarkoster som kan utnyttjas som bärare av massförstörelsevapen,

2. delsystem, komponenter och konstruktionsmaterial för sådana system som avses i 1 och som kan uppnå en räckvidd av minst 300 kilometer,

3. provnings- och tillverkningsutrustning för system, delsystem och komponenter som avses i 1 och 2,

4. biologiska ämnen som kan användas i biologiska stridsmedel och kemiska prekursorer ...

Definitioner

2 a §  I denna lag förstås med

[S2]tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån, gåva eller förmedling,

[S3]tillverkningsrätt: varje rätt att tillverka en produkt som omfattas av lagens bestämmelser,

[S4]kärnämne: uran, plutonium eller andra ämnen som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller föreningar där ett sådant ämne ingår, torium eller andra ämnen som är ägnade att omvandlas till kärnbränsle eller föreningar där ett sådant ämne ingår, och använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar. Lag (1994:718).

Utförsel

3 §  Regeringen meddelar föreskrifter om vilka strategiska produkter enligt 2 § som skall omfattas av krav på tillstånd till utförsel enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för att komplettera bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3381/94. Lag (1995:500).

3 a §  I fråga om export utan tillstånd av en produkt som avses i 3 § första stycket tillämpas bestämmelserna om varusmuggling och försök därtill i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Utförsel som avses i artiklarna 19--21 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 får inte äga rum utan tillstånd. Lag (1995:500).

Avtal om tillverkningsrätt

5 §  Avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt till produkter som avses i 2 § 1--5 och 7--9 till någon i utlandet får inte ingås här i landet utan tillstånd.

[S2]Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet ingå sådant avtal utan tillstånd. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen.

Paragraferna motsvarar 1 a och 1 b §§ i den nuvarande lagen (1 a § ändrad senast 1995:1661, 1 b § tillkom genom 1995:1661).

Ändring av avtal

5 a §  Avtal om tillägg till eller ändring av avtal av det slag som kräver tillstånd enligt 5 § får inte ingås utan tillstånd, om ändringen eller tillägget avser

 1. de produkter som omfattas av avtalet,
 2. vidareupplåtelse eller vidareöverlåtelse av rätt enligt avtalet,
 3. rätt att tillhandahålla produkt till mottagare som inte angivits tidigare, eller
 4. förlängning av avtalets giltighetstid. Lag (1994:718).

Tillhandahållande

6 §  Produkter som avses i 2 § och som finns i utlandet får inte här i landet tillhandahållas åt någon i utlandet utan tillstånd.

[S2]Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller i utlandet tillhandahålla sådana produkter utan tillstånd. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: 1. vilka produkter enligt 2 § som skall omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3381/94,

2. vilka produkter enligt 2 § som skall omfattas av krav på tillstånd till utförsel enligt artikel 19.1 b i rådets förordning (EG) nr 3381/94,

3. vilka produkter enligt 2 § som artikel 19.1 a och 19.2 ...

6 a §  /Träder i kraft I:när regeringen bestämmer/ Produkter som avses i 2 § 4 får inte föras in i landet utan tillstånd.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för vissa produkter eller för införsel från vissa länder. Lag (1995:499).

Deklarationer, m. m.

6 b §  Enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar skall en deklaration varje år lämnas av den som

 1. producerar, bereder, förbrukar, importerar eller exporterar produkter som avses i 2 § 4,
 2. under något av de tre senaste åren har producerat, berett, förbrukat, importerat eller exporterat sådana produkter, eller
 3. producerar diskreta organiska kemikalier.

[S2]Deklarationen skall innehålla uppgifter om

 1. verksamheten under det gångna kalenderåret,
 2. den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret,
 3. ändringar i verksamheten som planeras för pågående kalenderår. Lag (1995:1661).

6 c §  Den som har lämnat deklaration enligt 6 b § skall efter anmodan av den myndighet som regeringen utsett att ta emot deklarationer lämna de uppgifter och handlingar som kan behövas för kontroll av de uppgifter som lämnats i deklarationen.

[S2]För denna kontroll har företrädare för myndigheten rätt till tillträde till de områden, lokaler och anläggningar där verksamhet bedrivs som omfattas av deklarationsskyldigheten och får där göra undersökningar och ta prover.

[S3]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras. Lag (1995:1661).

6 d §  Föreskrifter om skyldighet för tillverkare av produkter som avses i denna lag att betala årliga avgifter för att täcka statens kostnader för Inspektionen för strategiska produkter finns i 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Den som är avgiftsskyldig skall årligen till inspektionen enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar lämna en deklaration med de uppgifter som behövs för att bestämma avgifterna.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från deklarationsskyldigheten. Lag (1995:1661).

Villkor m. m.

7 §  Ett tillstånd enligt denna lag får förenas med villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Prop. 1997/98:68: En exportör som känner till att hans produkter i ett enskilt fall är avsedda för något sådant ändamål som avses i 2 § 12 är skyldig att genast underrätta Inspektionen för strategiska produkter om det. Inspektionen skall därvid besluta om tillstånd skall krävas för exporten.

Paragrafen är helt ny och genomför förslaget om krav på exporttillstånd för produkter som är eller kan vara avsedda för krigsmateriel som olagligen har förts ut ur landet eller vidareexporterats. I förhållande ...

Återkallelse

8 §  Tillstånd enligt 3 och 5-6 §§ kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i denna lag eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

[S2]En återkallelse får inte avse tillstånd till avtal enligt 5 § eller 5 a § som redan ingåtts.

[S3]En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas. Lag (1995:1661).

Prop. 1997/98:68: Krav på tillstånd till utförsel enligt artikel 19.3 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall gälla för sådana produkter som avses i 6 § första stycket 1 och 7 § samt i artikel 4.1 och 4.2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka produkter enligt 2 § som skall omfattas av krav på tillstånd till utförsel enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

Paragrafens första stycke motsvarar i huvudsak 3 a § ...

Överklagande

8 a §  Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag eller enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 får inte överklagas. Lag (1995:1661).

Ansvarsbestämmelser m. m.

9 §  Bestämmelser om olovlig utförsel och försök därtill finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

10 §  Den som bryter mot 5, 5 a eller 6 § döms,

 1. om gärningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år,
 2. om gärningen har skett av oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som uppsåtligen genom vilseledande förmår regeringen eller någon annan myndighet att lämna tillstånd enligt 5, 5 a eller 6 § och därigenom föranleder att avtalet eller tillhandahållandet kommer till stånd, döms till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen har skett av oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S3]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1995:1661).

Prop. 1997/98:68: Sverige eller exporteras utan tillstånd enligt denna lag eller enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94.

Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller i utlandet ingå ett sådant avtal utan tillstånd.

Paragrafens första stycke motsvarar i sak 5 § första stycket i den nuvarande lagen (5 § ändrad senast 1995:500).

I förhållande till den bestämmelsen har lagts till att det skall ...

11 §  Har brott enligt 10 § begåtts uppsåtligen och är det att anse som grovt skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

[S2]Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om produkterna varit av särskilt farligt slag, om brottet avsett betydande värde eller om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art.

Prop. 1997/98:68: Paragrafen motsvarar 5 a § i den nuvarande lagen (5 a § ändrad senast 1994:718).

12 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. i annat fall än som avses i 3 a § första stycket, 9 § och 10 § andra stycket lämnar oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt denna lag eller rådets förordning (EG) nr 3381/94 eller i en deklaration,
 2. åsidosätter villkor eller bryter mot kontroll- eller ordningsbestämmelse som har meddelats med stöd av denna lag,
 3. åsidosätter uppgiftsskyldighet enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller i utlandet tillhandahålla sådana produkter utan tillstånd.

Paragrafen motsvarar i sak 6 § i den nuvarande lagen (6 § ändrad senast 1995:500).

I paragrafens första stycke har gjorts ett tillägg av samma slag och av samma skäl ...

13 §  Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Prop. 1997/98:68: Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för vissa produkter eller för införsel från vissa länder.

Paragrafen motsvarar helt 6 a § i den nuvarande lagen och träder i kraft den dag regeringen bestämmer (jfr SFS 1994:121, 6 a § ändrad senast 1995:499).

14 §  Utbyte av brott som avses i 10 och 11 §§ skall förklaras förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt.

Prop. 1997/98:68: Paragrafen motsvarar helt 7 § i den nuvarande lagen.

15 §  Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid ge in en sådan deklaration som avses i 6 b eller 6 d §, får den myndighet som skall ta emot deklarationen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Lag (1995:1661).

Prop. 1997/98:68: En återkallelse får inte avse tillstånd till avtal enligt 10 eller 11 § som redan har ingåtts.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 § i den nuvarande lagen (8 § ändrad senast 1995:1661).

En ändring i förhållande till 8 § som har gjorts innebär att alla tillstånd till utförsel eller export enligt lagen om strategiska produkter eller rådets förordning (EG) nr 3381/94 kan ...

Tillsyn och kontroll

16 §  Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller av den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten). Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen. Lag (1995:1661).

Prop. 1997/98:68: Inspektionen för strategiska produkter finns i 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Den som är avgiftsskyldig skall varje år lämna en deklaration till inspektionen med de uppgifter som behövs för att bestämma avgifterna, enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag ...

17 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen av den som för utförsel tar befattning med strategiska produkter.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där exportörens verksamhet bedrivs. Vad som nu sagts gäller dock inte bostadsutrymmen.

[S3]Tillsynsmyndigheten har rätt att begära biträde från andra statliga myndigheter för sin tillsyn. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: 2. under något av de tre senaste åren har producerat, berett, förbrukat, fört in, fört ut eller exporterat sådana produkter, eller

18 §  Den som enligt artikel 14.2 eller artikel 19.2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 är skyldig att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten uppvisa handlingar skall bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i annan lag eller författning. Lag (1995:500).

Prop. 1997/98:68: För denna kontroll har företrädare för myndigheten rätt till tillträde till de områden, lokaler och anläggningar där sådan verksamhet bedrivs som omfattas av deklarationsskyldigheten och får där göra

undersökningar och ta prover. Vad som nu har sagts gäller dock inte bostadsutrymmen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:341) om strategiska produkter

Lag (1992:1301) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:106) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.
  Tillstånd som meddelats med stöd av äldre bestämmelse skall vid tillämpningen av de nya bestämmelserna anses som meddelat enligt dessa.
  Bestämmelserna i 5 a § skall tillämpas på avtal av det slag som avses i 5 §, även om avtalet på grund av äldre bestämmelser inte krävt tillstånd.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:154, Bet. 1992/93:UU12
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 3, 5, 6, 8, 10 §§, rubr. närmast före 3, 5, 6, 8 §§; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 2 a, 5 a §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1994:121) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:174, Prop. 1993/94:120, Bet. 1993/94:UU12
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 15 §§, rubr. närmast före 6 a, 6 b §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:336, Prop. 1993/94:176, Bet. 1993/94:UU24
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 a, 3, 5, 5 a, 6 §§, 6 a § i 1994:121; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:2061) om ikraftträdande dels av lagen (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. dels av två till den lagen anknytande andra lagar

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:718 utom 6 a §

Lag (1995:499) om ändring i lagen (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:342, Prop. 1994/95:159, Bet. 1994/95:UU18
  Omfattning
  ändr. 6 a § i 1994:718

Lag (1995:500) om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:342, Prop. 1994/95:159, Bet. 1994/95:UU18
  Omfattning
  nuvarande 1 § betecknas 2 §; ändr. 1 a, den nya 2 §, 3, 5, 6, 6 b, 12 §§; nya 1, 3 a, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2, 16 §§
  CELEX-nr
  394R3381
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:876) om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:391, Prop. 1994/95:118, Bet. 1994/95:NU21
  Omfattning
  ny 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1991:341) (1995:1036) om strategiska produkter

  Omfattning
  omtryck

Lag (1995:1661) om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter

Förarbeten
Rskr. 1995/96:93, Prop. 1995/96:31, Bet. 1995/96:UU3
Omfattning
ändr. 1 a, 6 b, 6 c, 8, 10, 15, 16 §§; nya 1 b, 6 d, 8 a §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
1996-02-01

Ändring, SFS 1998:397

Omfattning
upph.