/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1994-12-22
Ändring införd
SFS 1994:2087 i lydelse enligt SFS 2014:928
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter samt om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på överenskommelsen.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen samt om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på konventionen. Lag (2004:670).

2 §  Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den flygtrafiktjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en överflugen stat tillhandahåller under en flygning, utom vid start och landning samt ut- och inflygning.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

3 §  Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

3 §  Lagen gäller inte om rådet inom Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) enhälligt beslutat att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften. Lag (2004:670).

Behörighet

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

4 §  Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där svaranden har sitt hemvist.

[S2]Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskommelsen skall talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden har tillgångar.

[S3]Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

4 §  Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt konventionen skall talan inom en fördragsslutande parts territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor. Lag (2004:670).

Erkännande och verkställighet

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

5 §  Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har tillträtt 1981 års multilaterala överenskommelse.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

5 §  Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har tillträtt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen. Lag (2004:670).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

6 §  Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat på 1981 års multilaterala överenskommelse gäller, om annat inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

6 §  Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat på bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen gäller, om annat inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol. Lag (2004:670).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

 1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig enligt 4 §,
 2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i landet,
 3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan eller överklaga till domstol,
 4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
 5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande angående samma sak,
 6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträttsliga bestämmelser.

[S2]Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

 1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig enligt 4 §,
 2. om avgörandet är oförenligt med grunderna för rättsordningen här i landet,
 3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan eller överklaga till domstol,
 4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
 5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande angående samma sak,
 6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten. Lag (2004:670).

8 §  Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får verkställas enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansökan verkställas här.

9 §  En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

[S2]Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

 1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,
 2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande avgörande, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning har delgetts gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,
 3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av en administrativ myndighet som avses i 6 §, en handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,
 4. bevis om att verkställighet får ske i den stat där exekutionstiteln har upprättats, och
 5. bevis om att gäldenären har underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid. Lag (2014:928).

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för en ansökan om verkställbarhetsförklaring och vad en ansökan om verkställbarhetsförklaring ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

10 §  Om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. Lag (2014:928).

11 §  Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:928).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:201, Prop. 1993/94:104, Bet. 1993/94:TU19
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1996:1127

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (2004:670) om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:259, Prop. 2003/04:67, Bet. 2003/04:TU9
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§

Lag (2014:928) om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-10