Prop. 1993/94:104

Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Regeringens proposition

1993/94:104 &?)

Sveriges tillträde till den internationella

. Prop. Eurocontrolkonventronen och den multilaterala .. . 1993/94. 104 overenskommelsen om undervagsavgrfter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Alf Svensson (Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner deLs den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar, deLs' den multilaterala överenskom— melsen om undervägsavgifter.

Propositionen innehåller också Förslag till den lagstiftning som behövs för att Sverige skall kunna tillträda överenskommelserna.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

] Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 104

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner dels den internationella Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar, deLr den multilaterala överenskommelsen den 12 februari 1981 om undervägsavgifter,

antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

b) lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,

c) lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,

d) lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 1993/941104

2. Lagtext Prop. 1993/94404

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 & luftfartslagen (1957:297)l skall ha följande lydelse.

Nuvamnde lydelse Föreslagen lydelse

13 51 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra allmänna anläggningar eller tjänster för luftfarten.

I den omfattning som följer av 1981 års multilaterala överens- kommelse om undervägsavgifier skall Europeiska organisationen för säkrare flygtraJikU'änst (Euro- control) meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägsav-

gifter-

Beslut angående avgift som är Beslut enligt första stycket an- förfallen till betalning får verkstäl- gående avgift som är förfallen till las enligt utsökningsbalken. betalning får verkställas enligt

utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

lLagen omtryckt 1986:166.

2Senaste lydelse 1989:997.

2.2. Förslag till Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 5 Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsav- gift enligt 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsav- gifter samt om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på överenskommelsen.

2 & Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den flygtrafik- tjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en över- flugen stat tillhandahåller under en flygning, utom vid start och land- ning sarnt ut- och inflygning.

3 5 Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flyg- trafiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

Behörighet

4 ! Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskom- melsen skall talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet

S 5 Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har tillträtt 1981 års multilaterala överenskommelse.

6 5 Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsav- gift grundat på 1981 års multilaterala överenskommelse gäller, om annat inte följer av 7 &, här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol.

mp. 1993/94:104

7 & Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var be— hörig enligt 4 5,

2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunder— na för rättsordningen här i landet,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin alan eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet här i landet och denna alan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgöran— de angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapa— citet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förrnögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

8 & Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får verkställas enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansökan verkställas här.

9 5 Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

Till ansökan skall fogas

1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgörande, handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har delgivits gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av administrativ myn- dighet som avses i 6 &, handling som utvisar att kraven i den bestäm— melsen är uppfyllda,

4. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har upprättats,

5. bevis att gäldenären underrätats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 5 Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har lämnats motparten att yttra sig över ansökan.

Prop. 1993/94:104

11 & Om en ansökan om verkställighet bifalls, skall det utländska Prop. 1993/941104 avgörandet verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraft- ägande dom, såvida inte Högsa domstolen förordnar annat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggan— de och handräckning

Härigenom föreskrivs att 6å lagen (1990:746) om betalningsföre- läggande och handräckning skall ha följande lydelse. -

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 5

Ansökan skall göras hos kronofogdemyndigheten i det län där svaran- den har sitt hemvist. Som hemvist anses därvid den ort där han är bosatt samt, beträffande dödsbo, den ort där den döde senast var bosatt och, beträffande annan juridisk person, den ort som enligt 10 kap. rätte- gångsbalken grundar domstols behörighet i tvistemål i allmänhet.

Ansökan får också göras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendom som tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.

Ansökan mot flera svarande får göras hos den kronofogdemyndighet som enligt första eller andra stycket är behörig i fråga om någon av dem, om ansökningen beträffande var och en stöder sig på väsentligen samma grund.

Avser en ansökan om betalnings- föreläggande åläggande att betala en undervägsavgi/i enligt 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifier skall i stället för vad som sagts i denna paragraf bestämmelserna i 4 5 lagen (1994-000) med anledning av Sveriges tillträde till den multi- laterala överenskommelsen om un- dervägsavgifter tillämpas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1993/94:104

2.4. Förslag till Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privi- legier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall[ skall ha följande lydelse.

Bilaga2

Immunitet och/eller privilegier gäler för följande Tillämplig internationell ___—___— överenskommelse Intemationella organ Fysiska personer

44 Europeiska organi- Medlemsstaternas repre— Den internationella Euro- sationen för säkra- sentanter i organisa— controlkonventionen om re ilygtrafiktjänst tionen, organisationens samarbete för luftfartens (Eurocontrol) personal jämte deras säkerhet med i Bryssel

familjemedlemmar som 1981 vidtagna ändringar ingår i hushållet samt Organets generaldirektör

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

[Lagen omtryckt 1987z34l.

2Senaste lydelse l994:000, prop. 1993/94:23.

Prop. 1993/94:104

10

3. Ärendet och dess beredning

Vid ett europeiskt transportministermöte som hölls i ECAC:sl regi 1988 enades ministrarna om att bl.a. rekommendera ECAC:s med— lemsstater att ansöka om medlemskap i Eurocontrol, eller europeiska organisationen för luftfartens säkerhet. Vid ett skandinaviskt luftfarts- möte 1989 med efterföljande konsultation med Finland beslutade de nordiska luftfartsmyndighetema med undantag av Islands, att genomföra en gemensam studie över de närmare förutsättningarna för en samlad nordisk anslutning till Eurocontrol. En arbetsgrupp, bestående av repre- sentanter från luftfartsmyndighetema i Danmark, Finland, Norge och Sverige redovisade efter genomförd studie i en rapport att ett med- lemskap skulle innebära vissa fördelar för de nordiska länderna, specith vad gäller möjligheterna att påverka utvecklingen av ett gemen- samt europeiskt äygtraäkledningssystcm. '

Mot bakgrund av rapporten begärde Luftfartsverket i en skrivelse den 2 april 1990 till regeringen att få i uppdrag att inleda förhandlingar om ett svenskt medlemskap i Eurocontrol. I regeringsbeslut den 21 juni 1990 uppdrogs åt Luftfartsverket att inleda överläggningar med Euro- control om de närmare förutsättningama för ett svenskt medlemskap i organisationen. Luftfartsverket har därefter i november 1991 redovisat uppdraget och hemställt om regeringens bemyndigande att få ansöka om medlemskap i Eurocontrol och ingå erforderliga överenskommelser.

Utarbetandet av de nu aktuella lagförslagen har föregåtts av ingående diskussioner med Luftfartsverket. Verket har inte haft något att erinra mot förslagens slutliga utformning.

Svea hovrätt, Domstolsverket, Riksskatteverket och Överbefälhavaren har beretts tillfälle att yttra sig över lagförslagen och lämnat dem utan erinran.

Kommunikationsdepartementet har tillsammans med Luftfartsverket anordnat en hearing den 28 oktober 1993 vid vilken innehållet och förslagen i en kommande lagrådsremiss redovisats i sina huvuddrag. En förteckning över vilka som inbjudits till nämnda hearing änns i bilaga 3. Samtliga vid hearingen närvarande har lämnat förslaget om en svenskt anslutning till Eurocontrol uan erinran. De synpunkter som i övrigt framförts redovisas i förekommande fall under respektive avsnitt i det följande.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 4 november 1993 att inhämta Lagrådets ytt- rande över de lagförslag som änns i bilaga 4. Lagrådets yttrande änns i bilaga 5.

lECAC eller European Civil Aviation Conference är ett samarbetsorgan för de europeiska luftfartsmyndighetema när det gäller luftfartsfrågor. Sverige är medlem alltsedan ECAC bildades 1955.

Prop. 1993/94:104

11

Regeringen har i propositionen följt lagrådets förslag. Dessutom har Prop. 1993/94:104 vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Vi återkommer till Lagrådets synpunkter i specialmotiveringen till lagen med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om under- vägsavgifter.

4. Bakgrund

4.1. Flygtraäktjänsten

Det svenska flygtraäkledningssystemet har byggts upp och utvecklats av Luftfartsverket i samarbete med flygbolagen och flygvapnet under de senaste 50 åren. Verksamheten sysselsätter drygt 1 000 personer. Den har sin grund i internationella regler och överenskommelser och har också ett gemensamt språk, engelskan.

Syftet med flygtr'aäkledningen är i första hand att upprätthålla högsta möjliga säkerhet för äygtraäken. Den är vidare ett viktigt instrument för att minimera flygtraäkens miljöstömin gar.

Flygtraäkledningen för civil och militär luftfart är integrerad i Sveri- ge alltsedan 1978. Hela verksamheten sköts av Luftfartsverket. Den organisation inom verket som ansvarar för verksamheten kallas Flyg- traäktjänsten, Air Navigation Services Department (ANS). Flygtrafik- tjänsten omfattar också informationstjänst, meteorologisk tjänst, flyg- räddningstjänst samt teletjänst för luftf'arten. Verksamheten övervakas från flygsäkerhetssunpunkt av luftfartsinspektionen. Tillsynsarbetet sker i samråd med flygvapnet.

4.2 Luftfarten i Europa - trender och problem

Flygtraäksituationen i Västeuropa kännetecknas av brist på äygplatska— pacitet och flygtraäkledningsresurser. Under andra hälften av 1980—alet ökade flygtrafiken i Europa kraftigt med stora förseningar i traäken som följd. Storleken i traäkökningen var oväntad och saknade tidigare motsvarighet. I en studie som de europeiska fiygbolagens samarbets- organisation, Association of European Airlines (AEA), presenterade 1989 uppskattades kostnaderna för brist på kapacitet inom äygtraäkled- ningssystemet till totalt 4,2 miljarder US-dollar bara under 1988. Bland kostnadema återänns t.ex. ökade bränslekostnader beroende på förse- ningar, förlängda flygvägar och oekonomiska äyghöjder. Flaskhalsarna i dagens system ligger utanför Norden, men även för nordiska flygbolag med utomnordisk trafik är situationen besvärlig. För traäk till och från Norden innebär problemen i Centraleuropa störningar i traäken med förseningar till följd. Förseningar på grund av inomnordiska förhållan- den har hittills bara förekommit sporadiskt och har då berott antingen på brist på bankapacitet eller brist på flygledare. I Norden är de största trafikströmmarna koncentrerade till områdets södra delar och utgörs i 12 stor utsträckning av traäk som genereras vid flygplatserna i de nordiska

huvudstäderna. Inrikestrafiken förstärker sedan vissa av dessa traäk- strömmar.

Den kapacitetsbrist som känneteclmar äygtraäken i Europa gör sig gällande på ett flertal områden. Förutom brist på äygledare och utbild- ningsresurser saknas tillräcklig flygplatskapacitet. Ett annat problem är bristen på kompatibilitet mellan olika tekniska system för flygtraäkled- ning. Med vissa undantag är dagens västeuropeiska äygtraäklednings— system moderna och har hög teknisk sandard. De saknar emellertid i stor utsträckning möjligheten att kommunicera med varandra. Manuella och i många fall icke radarbaserade rutiner för överlämning mellan olika kontrollcentraler begränsar kapaciteten. Vidare innehåller systemet för äödesplanering, dvs. planering av flygplansrörelserna, fortfarande en rad brister. Dessa kan t.ex. bestå i att taktiska åtgärder i stor ut- sträclming hindras av bristen på snabba och säkra förbindelser mellan enskilda enheter för flödesplanering och i avsaknaden av en överordnad central för äödesledning med anpassade tekniska hjälpmedel. (I avsnitt 5.2 lämnas en redogörelse för det pågående arbetet med upprättandet av en central enhet för äödeSplanering i Bryssel.) Militära anspråk på luftrum begränsar också det utrymme som är tillgängligt för den civila traäken. Samordning av det dagliga militära luftrumsutnyttjandet mellan olika länder i syfte att minimera begränsningar för den civila traäken saknas i stor utsträckning.

Möjligheterna att på kort sikt förbättra situationen i Västeuropa anses allmänt ligga i åtgärder för ett effektivt utnyttjande av luftrummmet och en fortsatt uppbyggnad av en gemensam europeisk funktion för över- gripande planering och styrning av traäkäödet. På längre sikt däremot anges en harmonisering av nationella tekniska flygtraäkledningssystem och därefter en integrering av desamma vara den bäsa lösningen. I detta sammanhang bör också uppmärksammas att man enligt gällande prognoser räknar med nära nog en fördubbling av äygtraäken under perioden fram till år 2010.

Hänvisningar till S4-1

5. Eurocontrol

5.1. Eurocontrols tillkomst, organisation och uppgifter

Eurocontrol, eller "den europeiska organisationen för säkrare äygtraäk- tjänst” bildades 1960 i Bryssel. Organisationen tillkom efter irriativ av sex europeiska stater, men har nu 15 medlemsstater, nämligen Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Storbriannien, Irland, Portugal, Grekland, Turkiet, Malta, Cypern, Ungern, Schweiz och Österrike. Utöver dessa stater har också Italien, Spanien, Danmark och Norge ansökt om medlemskap och dessa stater vänas bli med— lemmar inom kort.

Eurocontrol, med sina drygt 1 500 medarbetare, har sitt huvudkontor i Bryssel. Där ligger också CRCO (Central Route Charges Oäice), som är Eurocontrols enhet för undervägsavgifter, varom mera nedan. Orga-

Prop. 1993/94:104

13

nisationen har vidare en äygkontrollcentral i Maastricht i Nederlän- dema, ett experimentcenter i Brétigny-sur—Orge i Frankrike samt ett utbildningsinstitut för bl.a. utbildning av äygledare i Luxemburg.

Organisationens högsta beslutande organ ”The Permanent Comrnis— sion”, i det följande kallad kommissionen, svarar för utformandet av organisationens allmänna policy. Kommissionen består av en eller äera represenanter på ministemivå från respektive medlemsstat.

Den verkställande funktionen utövas av ”The Agency”, här benämnd Organet, vilket utgörs dels av en ”Committee of Management”, i det följande kallad den administrativa kommittén, bestående av militära och civila representanter från medlemsstaterna, dels av ett direktorat i vilket man samlat stabsresurser under ledning av en generaldirektör.

I såväl kommissionen som den administrativa kommitten har varje medlemsstat en röst. Rösterna har emellertid olika röstvärde till följd av de röstvägningsprinciper som tillämpas inom organisationen. Dessa medför att små stater har mindre inflyande än stora.

Eurocontrol styrs ytterst av två konventioner, dels den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet, med i- Bryssel 1981 vidtagna ändringar, i det följande kallad Eurocontrolkon- ventionen, dels den multilaterala överenskommelsen om undervägsav- gifter, i det följande kallad den multilaterala överenskommelsen. Euro- controlkonventionen som ingicks den 13 december 1960 och trädde i kraft den 1 mars 1963, hade en giltighetstid på 20 år. Den blev föremål för omfattande ändringar 1981. Ändringsprotokollet, daterat den 12 februari 1981, trädde ikraft den 1 januari 1986 och konventionen i den ändrade lydelsen har en giltighetstid om 20 år från detta damm med automatisk förlängning om den inte sägs upp. Tillträde till Eurocontrol- konventionen medför automatiskt tillträde till den multilaterala överens- kommelsen. Däremot kan en stat ansluta sig till den sistnämnda över- enskommelsen uan att vara medlem i Eurocontrol. Organets sadga är intagen som en bilaga till Eurocontrolkonventionen.

Det främsta syftet med Eurocontrol var ursprungligen att tillskapa en organisation som skulle sköta flygtraäkledningstjänsten för såväl militär som civil 11ng i medlemsstaternas övre luftrum. Det visade sig emellertid att medlemsstaterna, trots betydande påtryclmingar från såväl Europaparlamentet som EG-kommissionen, i mycket begränsad omfatt- ning var beredda att överlåta kontrollen av sina luftrum till Eurocontrol. Organisationen kom därför att utöva äygtraäkledningstjänst endast i ett begränsat område i det övre luftrummet över Benelux-statema och delar av dåvarande Västtyskland samt över Irland. Som en följd härav ändra- de medlemsstaterna Eurocontrolkonventionen 1981 och den ursprungliga tanken att organisationen skulle utöva operativ traäkledning övergavs i praktiken. Eurocontrol kom nu i stället att deänieras som ett planerings- organ och planerings- och utvecklingsfrågor äck en framskjuten plats i verksamheten. Eurocontrol handhar efter konventionsändringen endast flygtraäkledningstjänsten inom det övre luftrummet av norra delen av det tidigare Västtyskland och Benelux-statema.

Förutom dessa uppgifter handhar Eurocontrol för medlemsstaternas räkning samt för de stater som tillträtt den multilaterala överenskom-

Prop. 1993/941104

14

melsen, hanteringen av undervägsavgifter. Undervägsavgift, eller ”en route” avgift som är den internationella beteclmingen, är den avgift som tas upp för utnyttjande av den flygtrafiktjänst och de navigeringshjälp— medel och andra hjälpmedel som den överllugna staten tillhandahåller inom sitt flyginformationspmråde dvs. det luftrum inom vilket man svarar för flygtrafiktjänsten. Avgiften omfattar den tjänst som tillhanda- hålls ”undervägs”, dvs. under hela flygningen bortsett från start och landning samt ut- och inflygning.

Danmark, Norge och Sverige ingick 1964 ett samarbetsavtal med Eurocontrol. Syftet med avtalet - som alltjämt är ilqaft var att säker- ställa ett fortlöpande informationsutbyte avseende flygtrafiktjänsten.

Sverige har alltsedan januari 1991 haft observatörsstatus vid samman— träden i den administrativa kommittén och den utökade kommitten för undervägsavgifter.

Hänvisningar till S5-1

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 9.2.2

5.2. Närmare om Eurocontrols uppgifter, särskilt i förhål- lande till ECAC och ICAO

Den stadigt ökande flygtrafiken och särskilt den väldiga expansion som ägde mm i Europa under slutet av l980-talet kom att visa på såväl stora kapacitetsbrister inom llygtralikledningssystemet som på ineffektivitet vad gäller utnyttjande av befintliga resurser. Dessa alltmer uppmärk- sammade problem ledde till att man inom flyget både på nationell nivå och inom olika internationella organ tog en mängd initiativ till åtgärder i syfte att förbättra flygtraliktjänsten i Europa.

År 1983 fick Eurocontrol i uppdrag att upprätta en central databank (CDB) för fiödesplanering. Initiativet kom vid detta tillfälle från det europeiska regionala möte som Internationella civila luftfartsorganisatio— nen (ICAO) genomförde 1980. (ICAO beslaivs närmare i avsnitt 6.1.2).

När man inom ECAC sedan på allvar tog itu med de ökande kapaci- tetsproblemen inom Hygtrafikledningssystemet och i luftrummet vände man sig också till Eurocontrol. På det tidigare nämnda ministermötet som hölls genom ECAC:s försorg i Frankfurt 1988 och som var det första i sitt slag enades man om en centralisering av flödesplaneringen. Eurocontrol fick i uppdrag att genomföra centraliseringen i två etapper, först genom att den nationella flödesplaneringen överfördes till fem regionala enheter och slutligen genom att informationen från de regiona- la enheterna samlades till en central enhet. Den gemensamma flödes— centralen, Eurocontrol Central Flow Management Unit (CFMU) i Brys— sel väntas tas i drift under hösten 1994.

Arbetet inom ECAC med att harmonisera och integrera tlygtrafikled- ningstjänsten i Europa konkretiserades ytterligare genom antagandet av den s.k. ECAC-strategin vid det andra ministermötet 1990 i Paris. Vid ett tredje ministerrnöte våren 1992 beslöts om en särskild ECAC-strate- gi för flygplatser (APATSI, Airports/ATS Interface) samt en utvidgning av den tidigare antagna strategin för till fem nytillkomna medlemsstater i ECAC. För att komma tillrätta med trängseln i luftrummet och på flygplatsema fordras enligt ECAC-strategin en harmonisering av de

Prop. 1993/94:104

15

nationella flygtrafikledningssystemen och senare även en integrering av desamma. En multilateral inriktning anges vara nyckeln till att förbättra effektiviteten i det europeiska systemet och få till stånd en varaktig lösning. Med harmonisering menas t.ex. att de begränsningar för trafi- ken som de nationella gränserna innebär i dagsläget undanröjs och att man därigenom uppnår ett etfektivare tlygtratikledningssystem. Harmo- nisering innebär också att man ersätter tidsödande och ineffektiv manu- ell samordning och utväxling av meddelanden mellan kontrollcentraler och olika arbetspositioner med datameddelanden. I ett framtida läge med integrering skulle piloterna komma att uppleva det som om det var ett enda fiygtrafrkledningssystem i Europa. Eurocontrol fick i uppdrag att genomföra ECAC-strategin, vilket sker inom EA'ICHIP-projektet (European Air Traffic Control Harmonization and Integration Program- me).

Samtliga europeiska länder bortsett från Serbien, Montenegro, Liech- tenstein och Vatikanstaten har tillträtt Chicagokonventionen och deltar därmed i det arbete som utförs i ICAO:s regi. (En utförligare redogö- relse för Chicagokonventionen finns i avsnitt 6.1.2). Normalt svarar ICAO för planeringen och samordningen av flygtrafiktjänsten inom de nio olika ICAO-regionema. Detta sker genom regionala plandokument som ses över och uppdateras vid de regionala möten som genomförs inom respektive region med 5—10 års mellanrum. I Europaregionen med' dess särskilda problem och komplexitet tillskapades i början av 1970- talet en särskild planeringsgrupp EANPG (European Air Navigation Planning Group) för att mer kontinuerligt bearbeta och uppdatera Euro- paplanen. Europaregionen, som ytrnässigt omfattar bl.a. förutvarande Sovjetunionen, består av ett betydligt större antal stater än vad som ryms inom ECAC:s eller Eurocontrols ramar. Det har ansetts nödvän— digt att det regionala arbetet inom ICAO:s ram fortsätter för att samord— na planeringen inom hela regionen och mot angränsande regioner. I dessa sammanhang utnyttjas i hög grad den kompetens som Eurocontrol byggt Upp-

Hänvisningar till S5-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 4.1

6. Gällande rätt

Som ovan redovisats har Eurocontrol som sin huvudsakliga uppgift att planera och utveckla fiygtrafikledningsrutiner för flyget inom ECAC- området. Därutöver handhar organisationen fastställandet och upp- bärandet av undervägsavgiftema för medlemsstaternas räkning samt för de staters räkning som utan att vara medlemmar i Eurocontrol - tillträtt den multilaterala överenskommelsen. De båda konventioner som styr Eurocontrols verksamhet, Eurocontrolkonventionen och den multi- laterala överenskommelsen, innehåller bestämmelser rörande dessa frågor. Vidare återfinns i konventionerna bestämmelser om behörig domstol, erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vissa avgifter för flygtrafiktjänsten samt föreskrifter angående immunitet och privilegier för organisationen och dess personal. I det följande redogörs

Prop. 1993/941104

16

för gällande svensk rätt inom dessa områden samt i förekommande fall Prop. 1993/94:104 för de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige är bundet av.

6.1. Flygtrafiktjänsten

Hänvisningar till S6-1

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 7.3, 8

6.1.1. Nationella regler

Författningsregleringen rörande flygtrafiktjänsten återfinns i luftfartsla— gen (1957z297), närmare bestämt i dess 6 kapitel som innehåller be- stämmelser om flygplatser och markorganisationen i övrigt. Där sägs i 3 5 att det för att trygga och underlätta luftfarten skall finnas flygtra- fiktjänst. Genom bemyndigande ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om flygnafiktjänsten. Genom förordnande i 74 & luftfartsförordningen (1986:17l) har Luft- fartsverket ålagts att fastställa uppgifter för samt omfattning och ut- formning av flygtrafikledningstjänst, infomationstjänst för luftf'arten, meteorologiSk tjänst för luftfarten, dygräddningstjänst och teletjänst för luftfarten. Detta skall i förekommande fall ske i samråd med chefen för flygvapnet. När det gäller den meteorologiska tjänsten skall samråd äga rum med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Luftfartsverket har möjlighet att uppdra åt innehavare av flygplats eller annan att ombesörja den dygtrafiktjänst som med hänsyn till för- hållandena skäligen kan åläggas honom. Med stöd av luftfartsförord- ningens bestämmelser har Luftfartsverket utfärdat en stor mängd före- skrifter angående flygtraliktjänstens närmare innehåll och utförande. Dessa behandlar exempelvis flygregler samt föreskrifter för flygtrafik- ledningspersonal.

Enligt 6 kap. 13 & luftfartslagen fär regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för tjänster för luftfarten. I 75 & luftfartsf'örordningen delegeras befogenheten att meddela föreskrifter om avgifter för tjänster för luftfarten till I.,uftfarts- verket. De8sa föreskrifter återfinns i luftfartstaxan för luftfartsverkets flygplatser m.m., del 1 och 2 (AIC A1/1993 resp. AIC A2/l993). Av taxans bestämmelser följer att avgift skall betalas för del: luftfartyg som använder civila flygplatser vilka förvaltas av Luftfartsverket, delr luft- fartyg som framförs inom svensk flyginformationsregion (FIR), dels och civila luftfartyg som använder militära flygplatser, vilka enligt avtal med Chefen för flygvapnet och Luftfartsverket upplåtits för reguljär civil trafik. För luftfartyg med högsta tillåtna startvikt, maximum take- off weight (M'POW), ej överstigande 2 000 kg utgörs avgifterna av landningsavgift, TNC-avgift2 (Terminal Navigation Charge) samt under- vägsavgift. För luftfartyg med högsta tillåtna startvikt överstigande 2 000 kg &llkommer security-avgift och passageraravgift. För dessa luftfartyg har också varje flygplats rätt att besluta om hangar— och par-

2Avgift som tas ut för tlygtrafrktjänst som utförs i samband med inflygning. 17

keringsavgift. Betalningsskyldig för de aktuella avgifterna är luftfarty- gets ägare eller brukare.

Vid uppbyggnaden av luftfartstaxan har principen om kostnadsbase- rad prissättning beaktats. Intäkterna bör således inte överstiga de faktis- ka kostnaderna för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. Sverige är härvid bundet av de överväganden och rekommendationer angående principerna för prissättning som gjorts inom ICAO.

De avgifter som i detta sammanhang är av särskilt intresse är under- vägsavgiftema, varför i det följande redogörs närmare för vad som gäller beträffande dessa.

Undervägsavgift skall betalas för luftfartyg som framförs inom svensk flyginformationsregion, FIR, och detta oavsett om flygningen sker enligt instrumentnygregler eller visuellllygregler. För luftfartyg med högsta tillåten startvikt (MTOW) av 5 700 kg eller mindre som är regi- strerat i Sverige utgår en särskild årsavgift vars storlek är beroende av luftfartygets vikt. För utlandsregistrerat luftfartyg i denna viktklass gäller som huvudregel att de skall betala en viss avgift per flygning inom svenskt FIR. Storleken på denna avgift är inte relaterad till flyg- sträckans längd och inte heller beroende av flygplanets vikt. Det finns emellertid möjlighet att i stället erlägga årsavgift. För luftfartyg med MTOW överstigande S 700 kg betalas inte årsavgift utan för dessa gäller, oavsett om de är registrerade i Sverige eller inte, att underväg- savgiften beräknas efter en avgiftsfonnel där ett pris per avgiftsenhet multipliceras med dels en avståndsfaktor, dels en viktfaktor. Luftfarts- verket har i enlighet med taxans bestämmelser möjlighet att meddela befrielse från undervägsavgift i vissa fall.

För militär flygverksamhet debiteras inte någon undervägsavgift. Kostnaden för undervägstjänsten regleras i ett särskilt avtal mellan Försvarsstaben och Luftfartsverket.

Hänvisningar till S6-1-1

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 6.2.1

6.1.2. Internationella åtaganden

Sverige har tillträtt ett stort antal konventioner inom luftfartsområdet. Utfommingen av den svenska luftfartslagstiftningen är följaktligen bero- ende av de internationella åtaganden som Sverige gjort. Bland de in- ternationella överenskommelser som Sverige är bundet av bör i detta sammanhang särskilt nämnas konventionen den 7 december 1944 an- gående internationell civil luftfart, den s.k. Chicagokonventionen (Con- vention on International Civil Aviation). Sverige ratificerade konventio- nen 1946, (sö 1946 nr 2). Drygt 180 stater har anslutit sig nu densam- ma. Genom bestämmelserna i konventionen inrättades Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO (International Civil Aviation Orga- nization). ICAO:s ändamål och uppgift anges i konventionen vara ”att utveckla principerna och tekniken för internationell luftfart samt att befrämja planering och utveckling av internationell lufttrafik”.

Vidare behandlar konventionen bl.a. utarbetandet av internationella normer. ICAO har att anta internationella normer samt förorda regler

Prop. 1993/94:104

18

och tillämpningsförfaranden avseende ett stort antal frågor inom luft- fartsområdet. Dessa normer och rekommendationer utfärdar ICAO i form av bihang (annex) till konventionen. Hittills har 18 annex tillkom— mit, varav ett (Amex 11) rör Air Traäc Services, dvs. äygtraäkled- ning. Annexen är bindande för varje stat, såvida denna inte har med- delat ICAO att vederbörande stat inte kan tillämpa de fastställda nor— merna och rekommendationema.

Förutom dessa normer och rekommendationer utfärdar ICAO s.k. Council Statements, vilka inte är bindande på samma sätt för medlems- staterna, men som ändå kan sägas utgöra vägledande uttalanden från ICAO:s verkställande organ (dess råd) till medlemsstaterna. Rörande principerna för fastställande av avgifter för tjänster för luftfarten änns sådana uttalanden från ICAO, (Doc 9082/4), vilka anger principerna för avgiftssättningen. Denna skall enligt uttalandena vara kostnadsbaserad, dvs. avgiften får inte sättas högre än vad som motiveras av de faktiska kostnaderna för tillhandahållande av den aktuella tjänsten. Bland de kostnader som får täckas av avgifterna märks t.ex. personalkostnader och andra administrationskostnader, drift- och underhållskostnader, av— skrivningar och räntekostnader, men självfallet också kostnader som är speciäkt hänförliga till den tillhandahållna tjänsten. Till kostnader för exempelvis undervägshanteringen kan således även hänföras kostnader för meteorologiska tjänster och äyginformationstjänster m.m. Om den närmare utformningen av avgiftssystemet för undervägsavgiftema sägs att dessa som huvudregel skall sättas i relation till luftfartygets vikt samt flygsträckans längd. Avgiften skall, om möjligt, utformas som en avgift per flygning oavsett om undervägstjänsten tillhandahålls av en stat eller en grupp av stater.

Hänvisningar till S6-1-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 5.2, 8.1

6.2. Mål om betalningsskyldighet för undervägsavgifter

6.2.1. Behörig domstol

Avgifterna för tjänster för luftfarten, däribland undervägsavgifter, fast- ställs enligt vad som redovisats i avsnitt 6.1.1 ovan av Luftfartsverket. De beslut om avgift som Luftfartsverket fattar med stöd av luftfartstax- an är direkt verkställbara (se nedan under avsnitt 6.2.2). Någon tillämp- ning av bestämmelser rörande behörig domstol eller motsvarande blir således inte aktuell enligt nu gällande ordning.

Hänvisningar till S6-2-1

6.2.2. Erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

De grundläggande bestämmelserna om vilka avgöranden som är, verk- ställbara i Sverige återänns i utsökningsbalken (UB). Bland de exeku- tionstitlar som anges märks förvaltningsmyndighets beslut under förut- sättning att det är särskilt föreskrivet att beslutet får verkställas. Au beslut angående avgift för tjänster för luftfarten får verkställas enligt utsökningsbalken följer av 6 kap. 13 & luftfartslagen. Den uppräkning som återfinns i 3 kap. l & UB av vilka exekutionstitlar som är verkställ- bara avser emellertid inte utländska avgöranden. För att en utländsk

Prop. 1993/94le

19

exekutionstitel slall kunna verkställas här krävs att det är särskilt med- givet..Detta följer av 3 lap. 2 & UB. I sådana fall skall UB:s bestäm- melser tillämpas såvida inte annat är föreskrivet. För att ett utländskt avgörande skall kunna verkställas här fordras således en bestämmelse i lag. Sådana bestämmelser grundar sig vanligen på Sveriges åtaganden enligt en konvention, men det änns även exempel på lagstiftning som tillkommit utan att det funnits någon konventionsreglering på området, exempelvis bestämmelserna om verkställighet av utländska avgöranden rörande adoption.

Någon författningsreglering som möjliggör erkännande och verk- ställighet av utländska avgöranden rörande betalningsskyldighet för avgifter för äygtraäktjänst, dvs. för en oäentligrättslig avgift av före— varande slag änns inte. För att ge en överblick lan det emellertid vara av intresse att här kort ge exempel på författningsreglering rörande erkännande och verkställighet av utländsla avgöranden.

På civilrättens område änns anledning att särskilt nämna lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen, genom vilken lag Luganokonventionen görs direkt tillämplig här. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1993. Luganokonventionen gäller inom privaträttens område och omfattar inte straffrätten och inte heller frågor rörande skatter, tull och lilmande oä'entligrättsliga spörsmål. Konventio- nen är inte tillämplig inom hela det privaträttsliga området. Så har exempelvis vissa familjerättsliga frågor undantagits, liksom konkurs- och skiljedomsförfaranden. Konventionen reglerar inte bara frågor angående erkännande och verkställighet utan behandlar bl.a. också domstols internationella behörighet, domsrätt samt vissa andra frågor som är aktuella redan under rättegången. Konventionen gäller i för- hållandet mellan EFTA—länderna och EG-ländema men också mellan EFI'A—länderna inbördes allt i den mån respektive land har tillträtt konventionen. Sverige tillträdde den 1 januari 1993. Luganokonven- tionen ersatte de generella verkställighetskonventioner som gällde mel- lan staterna. Luganokonventionen ersätter däremot inte de konventioner som konventionsstatena har ingått eller kan komma att ingå på speciella områden. Sådana konventioner änns exempelvis inom transporträttens område. Här lan t.ex. nämnas 1980 års fördrag om internationell järn- vägstraäk (COTIF), som införlivats genom lagen (1985:193) om in- ternationell jämvägstraäk. Vidare kan nämnas 1973 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande underhålls- skyldighet, se lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av ut- ländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

På straffrättens område kan nämnas lagen (1963zl93) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straä' m.m. samt lagen (1972z260) om internationellt samarbete rörande verk- ställighet av brottmålsdom, vilka möjliggör att utländska brottmålsdo- mar i vissa fall lan verkställas här och vilka båda bygger på internatio- nella överenskommelser.

På det offentligrättsliga området slutligen änns lagen (1969z200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga, som möjlig- gör exekution här i de fall överenskommelse därom träffats med den

Prop. 1993/94:104

20

främmande staten. Lagen är endast tillämplig på tullar, skatter m.m. Prop. 1993/94:104 som upptas av tullmyndighet.

Hänvisningar till S6-2-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 6.2.1

6.3. Immunitet och privilegier

Sverige är part i och bundet av ett äertal internationella överenskom- melser, vilka rör medlemskap i internationella organisationer och organ. Överenskommelser av detta slag innehåller vanligen bestämmelser om immunitet och privilegier för organisationen ifråga liksom för personer med anknytning till denna. Bestämmelserna avser ofta immunitet för organisationen mot rättsligt förfarande, okränkbarhet för organisationens lokaler och arkiv samt immunitet och skatte- och tullprivilegier för personer som är knutna till organisationen. Bland dessa överenskom- melser kan särskilt nämnas konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immunitet samt konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan. Vidare kan nämnas Wienkonventionema år 1961 och 1963 rörande diplomatiska respektive konsulära förbindelser. De bestämmel- ser om immunitet och privilegier som änns i internationella överen- skommelser som Sverige har tillträtt har införlivats med svensk rätt genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 5 i nämnda lag skall sådana internationella organ och därtill knutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i stadga eller avtal som är ikraft i förhållande till Sverige.

7. Konventionemas huvudsakliga innehåll 7.1 Allmänt

Som tidigare angetts styrs Eurocontrols verksamhet övergripande av Eurocontrolkonventionen vilken är fogad som bilaga I till denna propo- sition. Eurocontrols uppgift att handha hanteringen av undervägsavgifter för bl. a. medlemsstaternas räkning regleras av den multilaterala över- enskommelsen. Denna återänns som bilaga 2. I det följande lämnas en översikt av innehållet i de båda konventionerna. För det fall de enskilda bestämmelserna fordrar utförligare kommentarer kommer hänvisning att göras till de avsnitt som behandlar de frågor som den aktuella bestäm— melsen reglerar.

7.2. Eurocontrolkonventionen

Artiklama I och 2 anger ändamålet med tillskapandet av Eurocontrol, dess verksamhetsområde, organisation och uppgifter. Där sägs således inledningsvis att de fördragsslutande staterna för att stärka samarbetet 21

och utveckla sin gemensamma verksamhet inom luftfartsområdet över- enskommit att gemensamt:

- fastställa gemensamma mål inom luftfartsområdet med avseende på äygtraäkledningstjänster och anordningar, - utarbeta planer för avancerad utbildning, forslcnings- och utvecklings- program med avseende på anordningar och tjänster för säkerhet, effektivitet och snabbhet i äygtraäkäödet, samordna alla andra åtgärder för att trygga ett säkert och välordnat äygtraäkäöde, inrätta en gemensam fond av erfarenheter avseende såväl drifts— som tekniska och ekonomiska aspekter av luftfarten, samordna äödesplaneringen genom att införa ett internationellt äö- desplaneringssystem för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av luftrummet. För de angivna ändamålen tillskapades Eurocontrol med säte i Bryssel.

Av artikel 2 framgår närmare de uppgifter som organisationen slall åta sig. I första punkten återänns de uppgifter som närmast rör planering, harmonisering och vidareutveckling av flygtrafikledningstjänsten. Där anges också organisationens uppgift inom områdena för såväl utbild- ning- och forskning som utveckling av ny teknik inom luftfartsområdet. Organisationens uppgifter i förhållande till den Internationella civila luftfartsorganisationen och andra intemationella organisationer anges också. Slutligen sägs att organisationen för de fördragsslutande staternas räkning och för de staters räkning som är parter till den multilaterala överenskommelsen skall fastställa och uppbära undervägsavgifter.

Utöver de uppgifter som ovan redovisats kan Eurocontrol även ges befogenhet att installera och driva flygtiaäkledningstjänsten för en fördragsslutande stats räkning samt att handha avgiftshanteringen för avgifter inom luftfartsområdet som inte täcks av den mulälaterala över- enskommelsen. Möjligheten att överlåta avgiftshanteringen till Eurocon- trol änns även för icke—medlemsstater. För deras räkning står Eurocon— trol även till förfogande för bl.a. äödesplanering och för planering och anskaffning av äygtraäktjänster och utrustning. I samtliga dessa fall krävs dock en särskild begäran från den stat som önslar ta Eurocontrols tjänster i anspråk.

Artikel 3 anger konventionens fysiska tillämpningsonu'åde till de äyginformationsregioner, FIR, vilka utgör de fördragsslutande staternas luftrum. Inom de fördragsslutande staternas äyginfomrationsregioner anges att konventionen är tillämplig på äygtraäktjänst ”en route”, i tenninalområden samt vid äygplatser.

Eurocontrols status som juridisk person framgår av artikel 4.

Kommissionens sammansättning och uppgifter regleras i artiklarna 5 och 6. Kommissionen skall vara sammansatt av företrädare för de för- dragsslutande staterna vilka har rätt att utse flera delegater. Varje stat har emellertid endast en röst.

Kommissionens beslut fattas efter omröstning bland de fördragsslu- tande staterna och är bindande för dessa. Detta följer av artikel 7.

Prop. 1993/94:104

22

Besluten slall vara enhälliga. Det änns möjlighet för en stat ett meddela en avvikande mening (reservera sig) från ett beslut rörande vissa i artikeln närmare angivna frågor, för det fall överordnade nationella hänsyn så kräver. Kommissionen skall i sådana fall antingen ändra sitt tidigare beslut eller meddela villkor eller begränsningar för avvikelsen. För beslut i vissa frågor räcker det att beslutet fattats med viss majoritet och efter ett särskilt vägningsförfarande av de avgivna rösterna. Närma— re bestämmelser härom återänns i artiklarna 7 och 8. Huvudprincipen för röstvägningen är att antalet röster fastställs i relation till den för- dragsslutande statens procentuella andel av staternas totala årliga bidrag till organisationens budget.

Artiklarna 9—13 behandlar procedurfrågor, kommissionens befogenhet att företräda Eurocontrol i organisationens kontakter med stater och internationella organisationer, den interna fördelningen av befogenheter inom Eurocontrol samt bestämmelser om vad avtal mellan Eurocontrol och andra internationella organisationer eller stater skall innehålla.

Eurocontrols rätt att också utföra vad som ålagts organisationen inom de fördragsslutande staternas territorier kommer till uttryck i artikel 14. I denna sägs att de fördragsslutande staterna skall, när det behövs för att Eurocontrol skall få tillgång till mark för sina installationer, tillrnäta dessa behov karaktären av samhällsintresse för att möjliggöra expropria- tion eller motsvarande förfarande. Staterna förbinder sig också enligt punkten 3 att inte diskriminera Eurocontrol vid tillämpningen av intern rätt rörande restriktioner i äganderätten till fast egendom. I de fall Eurocontrol gör installationer skall således Eurocontrols behov tillmätas karaktären av samhällsintresse på samma sätt som gäller för inhemska tjänster för samma ändamål.

Föreskrifter som behandlar Eurocontrols skyldigheter gentemot de stater som givit organisationen i uppdrag att ombesörja flygtraäkled- ningstjänsten för deras räkning änns i artiklarna 15—17. Eftersom detta inte är aktuellt för Sveriges vidkommande saknas anledning att här närmare redovisa konventionens bestämmelser i dessa frågor.

Aniklama 18—24 samt artikel 26 reglerar frågor om immunitet och privilegier för organisationen som sådan liksom för personer med an— knytning till densamma. Här återänns således bl.a. bestämmelser röran— de okränkbarhet för organisationens installationer och arkiv, immunitet för dess egendom och tillgångar mot rekvisition, konäslation, expro— priation och liknande åtgärder samt föreskrifter om befrielse från valu- tarestriktioner, tullar och skatter. Konventionens närmare innehåll i dessa avseenden kommer att nämtare redovisas i avsnitt 10.4.

Artiklarna 25 och 27 innehåller bestämmelser rörande Eurocontrols ansvar och skyldigheter gentemot de fördragsslutande staterna.

För det fall Eurocontrol givits i uppdrag att handha äygtrafikled- ningstjänsten för en stats räkning änns i artiklarna 28 och 29 ytterligare bestämmelser härom. För det närmare innehållet i konventionen i denna del hänvisas till den bilagda konventionstexten.

Artikel 30 innehåller en bestämmelse av innebörd att de fördragsslu- tande staterna dels erkänner nödvändigheten av att Organet har en ba- lanserad ekonomi dels påtar sig ansvaret för att inom de ramar som

Prop. 1993/94le

23

anges i Organets stadga - ställa skäliga ekonomiska resurser till Orga- nets förfogande.

Tvister med avseende på tillämpningen eller tolkningen av konventio- nen skall, om de inte kunnat slitas genom direkta förhandlingar eller på annat sätt, hänskjutas till skiljedom. Detta framgår av artikel 31, som också innehåller föreskrifter i övrigt rörande skiljeförfarandet.

I artikel 32 fastslås att Organets stadga liksom de ändringar som görs i den gäller inom de fördragsslutande staternas territorier. Vidare gäller att stadgeändringar fordrar enhälligt godkännande av kommissionen. I vissa uppräknade frågor äger dock inte kommissionen rätt att vidta stadgeändringar.

Att konventionens bestämmelser inte påverlar de fördragsslutande staternas handlingsfrihet i händelse av krig och undantagstillstånd fram— går av artikel 33.

De fördragsslutande staterna skyldighet att tillförsäkra Eurocontrol kontinuitet i de tjänster som det allmänna tillhandahåller framgår av artikel 34.

Av slutbestärnmelsema, artiklarna 35 och 36, framgår bl.a. att kon- ventionens giltighetstid är tjugo år från den dag då det ändringsprotokoll som öppnades för undertecknande i Bryssel den 12 februari 1981 trädde i kraft, vilket var 1986. Giltighetstiden förlängs automatiskt med fem år, såvida inte den fördragsslutande stat som önskar frånträda konven- tionen senast två år före utgången av den löpande perioden tillkännager sin avsikt att frånträda konventionen. Anslutning till konventionen av annan stat än signatärstaterna förutsätter dels kommissionens enhälliga godkännande, dels att staten samtidigt deponerar ett instrument om an- slutning till den multilaterala överenskommelsen. Tillträde till Euro- controlkonventionen förutsätter således att staten ifråga samtidigt till- träder den multilaterala överenskorrunelsen. Anslutningen träder i kraft från och med den första dagen i den andra månaden efter deposition av anslutningsinstrumentet, vilken slall ske hos den belgisla regeringen. Konventionen har upprättats på de tyska, engelska, franska, holländska och portugisiska språken. Vid bristande överensstämmelse mellan tex- terna har den franska texten företräde.

Organets stadga utgör en bilaga till konventionen. Stadgan innehåller bestämmelser för Organets verksamhet. Någon anledning att närmare kommentera innehållet i varje enskild bestämmelse änns inte. Här slall emellertid redovisas några bestämmelser som kan vara av särskilt intres- se. Artikel 19 anger principerna för hur de fördragsslutande staternas årliga bidrag till organisationens budget slall beräknas. Således slall 30 % av bidraget utgöra ett belopp som står i viss relation till den aktuella statens bruttonationalprodukt. De resterande 70 % slall beräk— nas i relation till storleken av den aktuella statens ”route facility cost- base”, dvs. kostnadsbasen för undervägsavgiften. En särskild spärregel änns emellertid som medför att ingen stat kan åläggas att betala mer än 30 % av staternas totala bidrag till Eurocontrol.

Prop. 1993/94:104

24

Hänvisningar till S7-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 8

7.3. Den multilaterala överenskommelsen om undervägs- avgifter

Eurocontrol och de europeiska stater som ingick den multilaterala överenskommelsen har genom densamma tillskapat ett gemensamt system för hanteringen av undervägasavgifter, dvs. avgifter för flygtra- äktjänst och hjälpmedel en route.

Av artikel I framgår sålunda de fördragsslutande parternas enighet om att anta en gemensam policy härför inom respektive stats äygin— fonnationsregion, FIR, samt att anförtro hanteringen till Eurocontrol. För detta ändamål utökas Eurocontrols pemranenta kommission och permanenta kommitté med företrädare för de fördragsslutande stater som inte är medlemmar av Eurocontrol. De sålunda tillskapade beslu- tande respektive verkställande organen benämns den utölade kommis- sionen respektive den utökade kommittén.

Enligt huvudregeln har varje stat en röst i den utökade kommissio- nen. Detta framgår av artikel 2. För beslut i vissa frågor används ett system med viktade röster. Till dessa bestämmelser återkommer rege- ringen vid redovisningen av innehållet av artikel 6.

De generella ramarna för kommissionens arbete fastslås i artikel 3, vari också anges de uppgifter som ankommer på kommissionen enligt överenskommelsen. Det gemensamma systemet för undervägsavgifter slall upprättas på ett sådant sätt att avgifterna fastställs enligt en formel som dels beaktar de kostnader som de fördragsslutande parterna har för fiygtraäktjänsten och hjälpmedel en route samt för det praktiska genom- förandet av systemet, dels tar hänsyn till de kostnader som Eurocontrol vidkänns för avgiftshanteringen. Vidare sägs att det gemensamma syste- met skall bygga på att undervägsavgiftema skall uppbäras av Eurocon- trol som en enhetsavgift per flygning. För att genomföra det sålunda angivna ändamålet anges därefter i artikeln vad som ankommer på kom— missionen i detta hänseende. Utöver dessa uppgifter, som hänför sig till fastställande av undervägsavgiftema, har den utökade kommissionen även vissa andra uppgifter vilka normalt ankommer på ett beslutande organ av förevarande slag.

Som huvudregel har varje fördragsslutande stat en röst i den utökade kommitten. Detta framgår av artikel 4. Förfarandet med viktade röster

' förekommer i vissa fall.

Artikel 5 innehåller bestämmelser om den utökade kommitténs uppgif- ter och fordrar inte någon närmare kommentar. I denna del hänvisas till den bilagda överenskommelsen.

Enligt huvudregeln i artikel 6 skall beslut som den utökade kommis- sionen fattar och som rör systemet för undervägsavgiftema vara en- hälliga. Besluten är bindande för de fördragsslutande staterna. För det fall enighet inte kan uppnås kan dock beslut fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. De stater som av överordnade natio- nella hänsyn inte kan tillämm ett sådant beslut skall meddela detta till den utökade kommissionen och ange skälen härför. För vissa övriga i artikeln angivna beslut av den utökade kommissionen och den utökade kommittén krävs inte enhällighet. Det räcker då med tvåtredjedels majo-

Prop. 1993/94:104

ritet av avgivna röster för det &11 röstema omfattar den vägda majorite- ten av medlemsstaterna i Eurocontrol enligt det särskilda röstvägnings— förfarande som partena enats om. Artikeln hänvisar till bilaga 2 till den multilaterala överenskommelsen som bl.a. utgörs av Eurocontrolkon- ventionens röstvägningsregler (artikel 8). Dessa har berörts i avsnittet rörande Eurocontrolkonventionens innehåll, till vilket hänvisas.

I artiklarna 7 och 8 fastslås Eurocontrols befogenhet att dels i enlig- het med tillämpliga regler fastställa de undervägsavgifter som slall erläggas för varje äygning i det luftrum som deänierats i artikel 1, dels uppbära dessa avgifter. Avgifterna skall utgöra en enhetsavgift vilken erläggs för varje äygning. Avgiften skall betalas till Eurocontrols hu- vudkontor och utgörs av en enda fordran.

Betalningsskyldig för avgiften ifråga är den som var brukare av luftfartyget vid tidpunkten för äygningen. För det fall brukarens identi- tet är okänd skall som brukare anses luftfartygets ägare, såvida han inte kan visa vem som i annat fall var brukare. Föreskrifterna om vem som är betalningsskyldig änns i artiklarna 9 och 10.

Vissa bestämmelser om indrivning anges i artiklarna I I och 12. För det tål] en fordran förfallit till betalning och gäldenären inte betalar så får åtgärder för indrivning vidtas. Dessa får vidtas av Eurocontrol, men organisationen har tillagts befogenhet att uppdra åt en fördragsslutande stat att vidta ifrågavarande åtgärder. Det förfarande som kan bli aktuellt lan vara endera ett rättsligt eller ett administrativt förfarande, beroende på vilket som tillämpas i den stat där det inleds. Det ankommer på de fördragsslutande staterna att underrätta Eurocontrol om vilket förfarande som staterna tillämpar, ar1ikel 12.

Enligt artikel 14 ges Eurocontrol även befogenhet att vidta rättsliga åtgärder i stater som inte är parter till den multilaterala överenskom- melsen.

Ett stort antal av överenskommelsens bestämmelser rör frågor om domstols eller administrativ myndighets behörighet samt om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande undervägsavgifter. Överen- skommelsen innehåller inte någon uttömmande reglering av de frågor som rör erkännande och verkställighet av ifrågavarande avgöranden, utan hänvisar tvärtom till de bestämmelser som gäller i den anmodade staten för det fall överenskommelsen inte behandlar frågan, artikel 19 andra punkten. På vissa punkter innehåller emellertid överenskommel- sen detaljerade föreskrifter rörande behörighet samt erkännande och verkställighet. Här följer en genomgång av dessa bestämmelser.

Forurnreglema återänns i artikel 13. Sålunda skall åtgärder för in- drivning inom den fördragsslutande statens territorium vidtas där gälde- nären har sitt hemvist eller säte. Detta är huvudregeln. För det fall gäldenären saknar hemvist eller säte inom en fördragsslutande stats territorium skall han i stället sökas där han har ett ”place of business”, vilket närmast motsvaras av begreppet ”driftställe”. Skulle forum sak- nas enligt ovanstående regler skall åtgärder för indrivning vidtas där gäldenären har tillgångar. I sista hand anges att gäldenären skall sökas där Eurocontrol har sitt huvudkontor, dvs. i Bryssel.

Prop. 1993/94:104

26

Den grundläggande förutsättningen för att ett avgörande skall erkän- nas och verkställas i en fördragsslutande stat är att det rör sig om ett avgörande rörande betalningsansvar för undervägsavgifter. Detta följer redan av artikel I , som anger tillämpningsområdet för den multilaterala överenskommelsen. De närmare f'orutsättningama framgår av artikel 15 , som behandlar vilka typer av avgöranden som slall erkännas och verk— ställas i en fördragsslutande stat. Först och främst uppställs kravet att avgörandet skall vara meddelat i en fördragsslutande stat. Därutöver skall det vara endera ett slutligt avgörande av en domstol eller en ad— ministrativ myndighets avgörande som varit möjligt att överklaga när det gavs men i de fall det inte överklagats ändock blivit slutligt. De fall som omnämns är dels när domstolen avslagit överklagandet genom ett slutligt avgörande, dels när överklagandet dragits tillbaka, dels ock när tiden för att fullfölja överklagandet försuttits.

I artikel 16 görs en uppräkning av de omständigheter som skall med— föra att ett avgörande inte skall erkännas eller verkställas. Sålunda anges för det första att bristande behörighet enligt artikel 13 utgör en sådan omständighet. Vidare utgör ”ordre public” vägransgrund, dvs. att avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen. Därutöver anges att erkännande och verkställighet skall vägras i de fall gäldenären inte i tillräckligt god tid underrättats om det rättsliga för- farandet eller en administrativ myndighets avgörande för att göra det möjligt för honom att ta tillvara sina intressen i processen. Lilaså utgör litispendens vägransgnrnd liksom det förhållandet att avgörandet är oförenligt med ett avgörande rörande samma undervägsavgift som meddelats i den anmodade staten. Slutligen innehåller den multilaterala överenskommelsen en föreskrift av innebörd att en lagvalsregel tillmäts betydelse som vägransgrund. I enlighet därmed skall erkännande och verkställighet vägras i de fall domstolen eller den administrativa myn- digheten avgjort en preliminär fråga rörande i artikeln särskilt upprä— knade förhållanden i strid med en internationell privaträttslig bestäm- melse som gäller i den anmodade staten. Detta förhållande skall emel- lertid inte utgöra vägransgrund om resultatet ändock skulle blivit det- samma vid tillämpningen av den anmodade statens internationellt privat- rättsliga bestämmelser.

Som en grundläggande förutsättning för att ett avgörande skall vara verkställbart i den anmodade staten anges i artikel 17 att det skall kunna verkställas i ursprungsstaten. För det fall detta är möjligt skall sedan själva förfarandet för verkställighet ske enligt den anmodade statens lag.

Artikel 19 slår fast att verkställighet inte får vägras i andra fall än de som anges i artikel 16. Att avgörandet för att vara verkställbart också slall vara verkställbart i ursprungsstaten utgör som ovan påpelats en grundförutsättning och återänns inte bland vägransgrunderna. Ett av- görande får inte omprövas i sak i den anmodade staten.

Som tidigare redovisats skall den anmodade statens lagar tillämpas på förfarandet för erkännande och verkställighet såvida inte annat följer av den multilaterala överenskommelsens bestämmelser. Denna uppställer emellertid vissa krav på vilka handlingar som skall fogas till ansök- ningen. Dessa krav framgår av artikel 18.

Prop. 1993/94:104

27

Eurocontrols skyldighet att redovisa indrivna belopp till de fördrags- slutande staterna regleras av artiklarna 20 och 21. För det fall en för- dragsslutande stat haft kostnader för indrivning skall dessa debiteras Eurocontrol.

De fördragsslutande staternas myndigheter åläggs en allmän skyldig- het att samarbeta med organisationen vid hanteringen av undervägsav- giftema, artikel 22.

För det fall den utökade kommittén enhälligt beslutat att avstå från indrivning av en fordran ankommer det på respektive stat att bestämma om åtgärder för indrivning skall vidtas eller inte. I dessa fall upphör överenskommelsens bestärrunelser om indrivning samt om erkännande och verkställighet att gälla, artikel 23.

I artikel 24 anges att överenskommelsens bestämmelser inte utgör ett hinder mot de fördragsslutande staternas handlingsfrihet i händelse av krig eller undantagstillstånd.

Tvister om tolkning eller tillämpning av den multilaterala överen- skommelsen som inte kunnat lösas genom förhandlingar eller någon annan metod skall på begäran av någon av de tvistande parterna hän— skjutas till skiljedomstol. Detta följer av artikel 25, som också innehål- ler föreskrifter om skiljeförfarandet i övrigt.

Artiklarna 26—30 utgör slutbestämmelser och behandlar bl.a. ratiäka- lion, ikraftträdande, anslutning och bundenhet. Av artiklarna innehåll framgår bl.a. att varje stat får ansluta sig till den multilaterala överen- skommelsen, men att detta förutsätter ett enhälligt godkännande av den utökade kommissionen. Detta gäller dock inte i de fall en europeisk stat ansluter sig till Eurocontrolkonventionen, som ju enligt vad som ovan redovisats under avsnitt 6.1 förutsätter en samtidig anslutning till den multilaterala överenskommelsen. Förutsättningarna för anslutning till den multilaterala överenskommelsen i dessa fall följer i stället av de föreskrifter som gäller anslutning till Eurocontrol-konventionen. Anslut- ningsinstrumentet skall deponeras hos den belgisla regeringen och anslutningen träder ikraft den första dagen i den andra månaden efter deponering av anslutningsinstrumentet.

För stater som tillträtt Eurocontrolkonventionen gäller att dessa är bundna av den multilaterala överenskommelsen under samma tidsperiod som de är bundna av Eurocontrolkonventionen. För andra stater gäller en bundenhet om fem år. Detta följer av artikel 29, som också anger regler för frånträde av överenskommelsen.

Överenskommelsen är upprättad på det tyska, engelska, spanska, franska, nederländska och portugisiska språken som alla har samma giltighet. Vid bristande överensstämmelse skall dock den fransla texten ha företräde, artikel 30.

Den multilaterala överenskonunelsen biläggs denna proposition som bilaga 2. Bilagorna till överenskommelsen har utelämnats. Bilaga 1 till den multilaterala överenskommelsen utgör en förteckning av de för— dragsslutande staternas äyginformationsregioner. Denna saknar intresse i detta sammanhang. Den multilaterala överenskommelsens bilaga 2 består dels av ett utdrag ur Eurocontrolkonventionen innehållande röst-

Prop. 1993/94le

28

vägningsreglema, dels av ett utdrag ur Organets stadga rörande med- lemsstater-nas årliga bidrag till Eurocontrol.

Hänvisningar till S7-3

8. Närmare om undervägsavgiftema

I avsnittet rörande konventionemas huvudsakliga innehåll har i avsnitt 7.2 redogjorts för den multilaterala överenskommelsens regelverk rörande bl.a. fastställande av undervägsavgifter, dvs. den u'aktatmässiga grunden för avgiftssåttningen inom Eurocontrol-systemet. I avsnitt 6.1 har redovisats den judiciella grunden för det svenska systemet. Det kan emellertid finnas anledning att något nämrare studera hur Eurocontrols system ser ut i praktiken och i vad mån det skiljer sig från det svenska systemet. I de följande avsnitten kommer dessa frågor därför att belysas

ytterligare.

Hänvisningar till S8

8.1. Beskrivning av Eurocontrols system för fastställande av undervägsavgiftema

Eurocontrols system för fastställande av undervägsavgiftemas storlek vilar, liksom det svenska systemet, på principen om kosmadsbaserad prissättning. Eurocontrol följer här de föreskrifter och rekommendatio- ner som ICAO utfärdat rörande principerna för prissättning av tjänster- na för tlygtrafrktjänsten. Principen om kostnadsbaserad prissättning, som ju innebär att intäkterna från undervägsverksamheten inte får överstiga de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten (se avsnitt 6.1.2), har medfört att Eurocontrol arbetar efter en modell som illustreras av följande exempel.

Exemplet beslcriver hur man bestämmer undervägsavgiften för 1993. Varje medlemsstat tar under 1992 fram en budget för de kostnader för verksamheten som beräknas för 1993. I denna s.k. kosmadsbas ingår alla kostnader som kan lmytas till undervägsverksamheten (verksam- heten "en route”), såsom personalkostnader, drift- och underhållskost- nader, avskrivningar och räntekostnader. Även kostnader för admini- stration, meteorologiska tjänster och flyginfomiationstjånst ingår. Kost- nadsbasen fördelas sedan på den prognosticerade flygtrafik som finns för 1993. Här är att märka att varje stat får sin egen avgiftsnivå beroen- de på hur stor kostnadsbas och flygtrafikvolym respektive stat har.

Vad sedan gäller principema för återbetalning av undervägsavgiftema till respektive stat gäller följande. Eftersom undervägsavgiftema inte får överstiga de faktiska kostnaderna görs en avstämning efter varje år för att kontrollera utfallet. I exemplet ovan kommer man under 1994 att kontrollera det verkliga utfallet för 1993. För det fall det skulle visa sig att inbetalda avgifter överstiger kostnaderna för verksamheten sker en utjämning. Skillnaden mellan inbetalda avgifter och kostnader för tjäns- ten för undervägsverksamheten överförs till kommande år, i detta ex- empel således till 1995. För det fall en stat t.ex. fått 10 miljoner kr mer

Prop. 1993/94:104

29

i intäkter/avgifter än vad som motsvaras av kostnader för verksamheten minskas det totala avgiftsuttaget för 1995 i motsvarande mån. I ett fungerande system kommer intäkter och kostnader att på lång sikt att vara exakt lika stora, vilket gör att principen om kostnadsbaserad pris- sättning följs.

Eurocontrols avgiftsmodell har tagit sig uttryck i en beräkningsformel som i korthet kan beskrivas enligt följande. För en flygning som passe- rar genom luftrum omfattande flera fördragsslutande stater sammanställs en faktura, som motsvarar summan av avgifterna genererade i de be- rörda staterna. Den nationella avgiften tör en flygning beräknas som produkten av priset per avgiftsenhet och antalet avgiftsenheter för flyg- ningen. Priset per avgiftsenhet beror på kostnadsnivån i den aktuella staten och antalet avgiftsenheter för en given flygning räknas fram med ledning av flygsträckans längd och luftfartygets vikt. Kostnadsbasen ligger till grund för den största delen av priset per avgiftsenhet, men därutöver debiterar Eurocontrols enhet för avgiftshantering, CRCO, en administrativ avgift. (För 1993 uppgår denna avgift till 0,4 ecu per avgiftsenhet). Det fastställda priset per avgiftsenhet publiceras av såväl den fördragsslutande staten som Eurocontrol.

Vissa slags flygningar är undantagna från undervägsavgifter enligt Eurocontrols regelverk. Dessutom har en fördragsslutande stat rätt att inom sitt eget luftrum undanta vissa flygningar från erläggande av undervägsavgifter, nämligen dels flygningar som genomförs helt inom eget luftrum (inrikes flygningar), dels militära flygningar från alla stater, dels ock skolflygningar genomförda uteslutande med avsikt att erhålla, förnya eller bibehålla flygcertifikat eller kvalifikationer hos flygande personal. I de fall en fördragsslutande stat medgivit undantag från avgiftsplikt svarar den aktuella staten för kostnaderna för dessa flygningar.

Inom Eurocontrol pågår för närvarande en översyn av den avgifts- formel som tillämpas i dagsläget. Syftet med denna är att försöka finna en formel som på ett tydligare sätt speglar de marginalkostnader som uppkommer när flygtrafiktjänsten måste ta hand om mer trafik.

Hänvisningar till S8-1

8.2. Det svenska systemet jämfört med Eurocontrols

Vid en jämförelse mellan den avgiftsformel som Eurocontrol tillämpar och den svenska kan följande huvudsakliga skillnader noteras.

Sättet att beräkna avståndsfiktom och viktfaktom skiljer sig år. Vidare tillämpar Eurocontrol en lägsta viktgräns om 2 000 kg (i Sverige 5 700 kg med möjlighet till årsavgift för luftfartyg med en högsta tillåt- na startvikt understigande denna vikt). Flygningar ovanför 61:a bredd- graden behandlas inte med en konstant avståndsfaktor i Eurocontrols system till skillnad från vad som gäller i Sverige. Slutligen är flygning- ar som sker enligt visuellflygregler befriade från undervägsavgifter enligt Eurocontrols regelsystem, liksom även vissa andra flygningar.

En övergång från det svenska systemet till Eurocontrols avgiftsforrnel skulle inte innebära några dramatiska förändringar beträffande avgifts-

Prop. 1993/94:104

30

skyldigheten. Statens årliga intäkter från undervägsverksamheten uppgår till en 540 miljoner kr. Intäkternas storlek kommer efter en övergång till Eurocontrols system i princip att vara oförändrade.

Hänvisningar till S8-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 9.1.2

9. Allmän motivering

9.1. Sveriges tillträde till konventionerna

9.1.1 Behovet av samarbete

Regeringens förslag: Riksdagen skall godkänna konventionema.

Skälen för regeringens förslag: Den kraftigt ökande flygtrafiken i Europa under senare delen av 1980-talet har lett till den omfattande integrerings- och harmoniseringsprocess av det europeiska flygtrafikled— ningssystemet som nu pågår i Europa. I denna process har Eurocontrol kommit att Spela en alltmer framträdande roll, bl.a. genom den centrala funktion organisationen fått i genomförandet av den s.k. ECAC-strate— gin, EA'ICI—IIP. Den roll som ICAO traditionellt haft som det ledande organet för utveckling och planering av flygtrafiktjänsten i bl.a. Europa har delvis övertagits av Eurocontrol. Organisationen har utvecklats till det ledande organet för framtida utveckling, planering och implemente— ring av flygtratiktjänsten i Europa. För Sveriges möjligheter att i fram- tiden aktivt kunna medverka i denna process och i realiteten påverka utvecklingen i önskvärd riktning är ett medlemskap i Eurocontrol av stor betydelse. Sveriges möjligheter till inflytande i organisationens verksamhet blir i och för sig begränsade med tanke på de röstvägnings- principer som tillämpas vid beslutsfattandet i Eurocontrols beslutande organ. Det finns emellertid ett stort antal frågor bl.a. rörande utveck- lingen av flygtrafiktjänsten i Europa där de nordiska länderna har ett gemensamt intresse och där det samlade nordiska inflytandet kan kom- ma att visa sig vara inte helt obetydligt.

Ett medlemskap i Eurocontrol för Sveriges del kan också ses som en helt naturlig och logisk följd på det engagemang som Sverige redan har i andra internationella organ på luftfartens område. Förutom att Sverige såsom medlem i ICAO är delaktigt i den verksamhet som ICAO be- driver deltar ju Sverige aktivt i det arbete som utförs inom ECAC. Sverige har såsom medlem i ECAC ställt sig bakom de gemensamma uttalanden som gjorts vid de ministermöten som hållits i ECAC:s regi, innebärande en rekommendation för medlemsstaterna att söka medlem— skap i Eurocontrol. Även i andra sammanhang har Sverige uttalat en avsikt om ett möjligt framtida medlemskap i organisationen. Avtalet mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, m.m., som ingicks 1991 (prop. 1991/92:29) innehåller således förutom huvudavtalet ett protokoll nr 3 i vilket de avtalsslutande staterna gör vissa gemensamma uttalanden rörande Eurocontrol. Förutom att parterna i protokollet bekräftar behovet av att lösa problemen med lufttrafikstockningar i

Prop. 1993/942104

31

Europa och vikten av det arbete som utförs av Eurocontrol, uttalas där Prop. 1993/94:104 att en anslutning till Eurocontrolkonventionen allvarligt bör övervägas av EG:s medlemsstater. Sverige har således redan i olika sarrunanhang gjort uttalanden till fömrån för ett kommande medlemskap i Eurocon- trol.

Den största nyttan med en anslutning till Eurocontrolkonventionen ligger helt naturligt i de möjligheter som därvid ges att aktivt delta i Eurocontrols verksamhet rörande tillskapandet av ett intereuropeiskt system för flygtrafikledning och flödesplanering, samt att i full utsträck- ning kunna utnyttja de tjänster som Eurocontrol därvid har att erbjuda.

Ett svenskt medlemskap skulle emellertid troligtvis även få positiva effekter för svensk industri. Det pågående arbetet med att förbättra kapaciteten för flygtrafiktjänsten inom Europa kommer att kräva om— åttande investeringar i ny teknik inorn elektronikområdet, ett område där svensk industri är väl representerad. Svenska företags möjligheter att hävda Sig på denna marknad skulle med all sannolikhet förbättras genom ett medlemskap, eftersom man inte helt kan bortse från att leve- rantörens nationalitet kan spela viss roll vid valet av eljest likvärdiga alternativ. En anslutning skulle också förbättra svensk industris förut- sättningar till insyn och kunskapsinhämtande inom verksamhetsområdet.

Eurocontrol har emellertid verksamhetsområden där fördelarna med ett svenskt medlemskap inte är lika påtagliga, men där Sverige ändock har mycket att vinna. Vid Eurocontrols utbildningsinstitut i Luxemburg och forsknings- och utvecklingscenter i Frankrike bedrivs en omfattande verksamhet. De tjänster som Eurocontrol härvid erbjuder kan i viss omfattning utnyttjas av icke-medlemsstater. Som medlemsstat finns dock möjligheten att med större emfas påverka innehållet i verksamheten och att exempelvis initiera forsknings- och utvecklingsprojekt som av ekono- miska eller andra skäl i praktiken skulle vara ogenomförbara i nationell regr.

Tillträde till Eurocontrolkonventionen innebär vidare som nämnts anslutning till organisationens system för hantering av undervägsav- gifter. Från svenska bnrkare, dvs. från dem som tar de aktuella under- vägstjänstema i anspråk och därmed blir avgiftspliktiga, har framförts kritik mot ett svenskt tillträde till den multilaterala överenskommelsen. Sålunda har från SAS och Svenska allmänfiygföreningen, SPAF, sam- manfattningsvis gjorts gällande att Eurocontrols enhet för undervägsav- gifter, CRCO, är ineffektiv och föga brukarvänlig, samt att Eurocon- trols system för hantering av undervägsavgifter inte har några fördelar att erbjuda jämfört med det svenska systemet.

I Sverige finns redan ett väl fungerande system för hantering av undervägsavgiftema. Regeringen har därför förståelse för de synpunkter som framförts mot en anslutning till den multilaterala överenskommel- sen. Någon möjlighet för en stat som önskar vara medlem i Eurocontrol att stå utanför CRCO finns emellertid inte. En övergång till Eurocon- trols system kommer med all nödvändighet att innebära en omställnings— process av teknisk/operationell karaktär som tar viss tid i anspråk. Avsikten är därför att hos Eurocontrol begära anstånd med tillämp- 32 ningen av den multilaterala överenskommelsen under en längre över—

gångsperiod. Möjligheterna att etablera en svensk undercentral till Euro- control/CRCO kommer också att undersökas. Som medlem i Eurocon- trol finns också möjligheter att påverka och förbättra organisationens hantering av undervägsavgiftema.

Man kan således sammanfattningsvis konstatera att tillträde till kon- ventionerna skulle komma att innebära tydliga fördelar, men knappast några nackdelar förutom de redan nämnda avseende undervägsavgifts— systemet. Mot bakgrund av den pågående europeiska integrationsproces— sen i vidare bemärkelse framstår ett svenskt medlemskap i Eurocontrol som alltmer självklart.

För att Sverige skall kunna tillträda konventionerna krävs enligt 10 kap. 2 & regeringsformen att riksdagen godkänner dessa. Enligt vad som närmare redovisas i avsnitt 9.2.2 fordras att riksdagens beslut med anledning av den föreslagna lagstiftningen såvitt avser ändringen i luft- fartslagen fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Samma ordning skall också iakttas vid riksdagens godkännande av konventionerna. Efter riksdagsbehandlingen avser regeringen att fatta beslut om anslutning till de aktuella överenskommelsema.

Hänvisningar till S9-1

9.1.2. Ekonomiska konsekvenser

I avsnitt 8.2 har olikheterna mellan Eurocontrols avgiftssystem och det svenska systemet behandlats. En fråga som härvid uppkommer är vilka ekonomiska konsekvenser tillträde till den multilaterala överenskommel- sen får för brukarna. En jämförande analys av de båda systemen ger vid handen att en övergång till Eurocontrols system kommer att få konse- kvenser för vissa brukare. Således kommer svenskregistrerade luftfartyg med högsta tillåtna startvikt 2 OOO—5 700 kg, vilka i dagsläget erlägger undervägsavgift i form av årsavgift, att få högre avgift. Denna brukar- kategori omfattar privatflyg och bruksflyg med främst tvåmotoriga pro- pellerplan. I brtrkstlyget ingår bl.a. taxiflyget.

Svenska allmänfiygföreningen, SPAF, har härvid anfört att en anslut— ning till den multilaterala överenskommelsen kommer att få allvarliga ekonomiska konsekvenser för bl.a regionalnyget och taxiflyget i Sveri— ge. SPAF har föreslagit att regeringen bör överväga att från Eurocon- trols befogenhet i första hand undanta allt luftrum under flygnivå 195. För det fall Sverige finner samarbetsfonnema med Eurocontrol utveck- lingsbara har SPAF föreslagit att i ett andra steg endast undanta allt luftrum under flygnivå 95.

Regeringen är medveten om de negativa konsekvenserna för vissa brukarkategorier. Undervägsavgifterna _utgör emellertid endast en av flera avgifter för flygtrafiktjänsten. Inom Luftfartsverket pågår en över- syn av alla typer av avgifter i syfte att finna en modell som kan mildra effekterna för de brukare som kan komma att drabbas hårdast. Möjlig- heter finns att - inom ramen för det totala avgiftsuttaget — justera andra avgifter i lämplig omfattning.

Luftfartsverket har ställt sig tveksam till SPAF:s förslag om att ex— kludera visst luftrum från Eurocontrols befogenhet huvudsakligen med

3 Riksdagen ] 993194. [ saml. Nr II)-l

Prop. 1993/94le

33

hänsyn till att förslaget ur rent operationell synpunkt inte är genomför- bart.

Den multilaterala överenskommelsens bestämmelser lämnar inte utrymme för den föreslagna ordningen. Frågan kan emellertid komma att övervägas närmare i samband med att Sverige, såsom ovan redovi- sats, begär anstånd med tillämpningen av den multilaterala överenskom- melsen.

Sveriges årliga bidrag till Eurocontrol beräknas för 1995 uppgå till 47 miljoner kr och för 1996 till 56 miljoner kr. För de närmast följande åren väntas en årlig ökning av avgiften med 10 procent. Att avgiften beräknas stiga i denna omfattning beror på det utvecklingsintensiva skede som organisationen befinner sig i. Avgiften kommer att behandlas som en kostnad för undervägsverksamheten. Den utgör därmed en del av kostnadsbasen för undervägsavgiftema och finansieras genom ett ökat avgiftsuttag. I detta sammanhang är värt att notera att Sverige i dagsläget, vid en internationell jämförelse, har låga undervägsavgifter.

Hänvisningar till S9-1-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 9.5

9.2. Lagstiftningsfrågor

9.2.1 Metod för införlivandet av konventionerna med svensk rätt

Regeringens förslag: Konventionema skall införlivas med svensk rätt genom transformation, utom såvitt avser bestämmelserna rö- rande irnmunitet och privilegier som skall införlivas genom in- korporering.

Skälen för regeringens förslag: Som tidigare nämnts krävs lagstift- ning för att överföra hanteringen av de avgifter för flygtrafiktjänsten varom nu är i fråga till Eurocontrol i enlighet med konventionemas be- stämmelser härom. Den multilaterala överenskommelsens bestämmelser om domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av av- göranden rörande dessa avgifter kräver också lagstiftning. Slutligen kräver Eurocontrolkonventionens bestämmelser om immunitet och privilegier en komplettering av den svenska lagen.

Vid införlivande av bestämmelser i internationella överenskommelser med svensk rätt kan olika metoder användas. Transformationsmetoden innebär att de delar av överenskommelsen som behöver införlivas med svensk rätt omarbetas - transformeras —- till svensk författningstext, varvid det språkka och den systematik som normalt används vid internt lagstiftningsarbete kommer till användning. Ett annat sätt är att i lag eller annan författning föreskriva att konventionens bestämmelser skall gälla som svensk lag, den s.k. inkorporeringsmetoden. De olika metoderna har diskuterats i SOU l974:lOO Internationella överenskom- melser och svensk rätt. Valet av metod uppmärksammades också i lagstiftningsärendet angående Sveriges tillträde till Luganokonventionen (se prop. 1991/92:128 s.l36 fi), som genom lagen (1992z794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen inkorporerades med svensk rätt.

Prop. 1993/94le4

34

lagen om immunitet och privilegier i vissa fall är i huvudsak utfor- mad som en inkorporeringslag. Lagens tekniska uppbyggnad gör det möjligt för Sverige att uppfylla förpliktelsema angående immunitet och privilegier enligt Eurocontrolkonventionen genom en ändring i bilagan till lagen. Konventionens bestämmelser om immunitet och privilegier blir därmed direkt tillämpliga här.

I motsats till Luganokonventionen utgör den multilaterala överen- skommelsens bestämmelser om bl.a. erkännande och verkställighet inte en direkt tillämpbart regelkomplex lämpat för svenska förhållanden. För den aktuella lagstiftningen i övrigt framstår det därför som mest ända- målsenligt att införliva de bestämmelser i konventionerna som behöver införlivas med svensk rätt genom transformation.

9.2.2. Konstitutionella frågor

Regeringens bedömning: Lagrådsremissens lagförslag såvitt avser ändring i luftfartslagen aktualiserar tillämpning av 10 kap. 55

regeringsformen.

Skälen för regeringens bedömning: Tillträde till Eurocontrolkon- ventionen innebär ju som regeringen redogjort för i det föregående (avsnitt 5.1) också att Sverige automatiskt blir bundet av den multilate— rala överenskommelsen. Genom denna överenskommelse har tillskapats en organisation för den totala hanteringen av undervägsavgifter, alltifrån fastställande av avgiftemas storlek på basis av principer beslutade av Eurocontrol, uppbärande av avgifterna samt åtgärder för indrivning av förfallna be10pp. Fråga uppkommer nu om det är konstitutionellt möjligt att överlåta dessa uppgifter till Eurocontrol.

Regeringsformen (RF) bygger på grundsatsen att konstitutionell kom- petens inte kan överlåtas, såvida detta inte uttryckligen framgår av RF:s bestämmelser. Detta gäller såväl överlåtelse till inhemska som till ut- ländska och mellanfolkliga organ. RF:s föreskrifter om rättsskipning och förvaltning utgår likaså från förutsättningen att dessa funktioner skall handhas av svenska organ. För överlåtelse av sådana funktioner krävs således grundlagsstöd. Bestämmelser som gör det möjligt att i vissa fall ÖVerlåta ofl'entligrättsliga uppgifter till utländska organ åter- finns i 10 kap. 5 & RF. Där anges inledningsvis att beslutanderätt, som direkt grundar sig på RF, i begränsad omfattning kan överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete. Stadgandet innebär dels att det skall röra sig om en konstitutionell befogenhet som direkt baserar sig på RF:s bestämmelser, dels att överlåtelsemöjligheten be- gränsas kvantitativt. Härutöver krävs att Sverige endera är eller avser att bli medlem i den aktuella organisationen och att det inte rör sig om beslutanderätt som avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordning eller lag om val till riksdagen eller fråga om begränsning av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. RF. Den

Prop. 1993/94:104

35

beslutanderätt som direkt anges såsom överlåtbar är bl.a normgivnings- makten.

Riksdagens exklusiva rätt att meddela föreskrifter på vissa områden följer av olila bestämmelser i 8 lap. RF. Till det s.k. primära lagom— rådet inom vilket riksdagen tillagts exklusiv normgivningskompetens hör t.ex. föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller som i övrigt avser ingrepp i enskil- das personliga eller ekonomiska förhållanden (3 5). Det rör sig här om ofi'entligrättsliga föreskrifter som är betungande för den enskilde. Hit hör enligt paragrafens ordalydelse uttryckligen föreskrifter om slatt till staten, men stadgandet är även tillämpligt på sådana offentligrättssliga avgifter som det här är fråga om. Riksdagens direkt på RF grundade konstitutionella befogenhet att genom lag meddela föreskrifter om bl.a avgifter till staten faller således inom ramen för RF 10 lap. 5 5 första styckets tillämpningsområde.

Av det sagda framgår således att RF:s bestämmelser möjliggör över- förandet av de befogenheter som enligt nu gällande rätt tillkommer Luftfartsverket att meddela föreskrifter om undervägsavgifter till Euro- control. Angående fonnen för överlåtelse gäller att sådant beslut, lik- som riksdagens beslut rörande godkännande av de aktuella konven- tionerna, slall fattas i samma ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Tillträde till den multilaterala överenskommelsen innebär att även annan hantering av undervägsavgiftema än som avser fastställande av avgiftemas storlek överförs till Eurocontrol, exempelvis påförande av en avgift för en viss flygning, fakturering och indrivning av förfallna belopp. Det rör sig här bl.a. om sådana förvaltningsuppgifter som enligt RF:s grundsatser tillkommer inhemska organ. Enligt 10 kap. 5 & tredje stycket lan emellertid sådana uppgifter överlåtas till bl.a. mellanfolklig organisation. Några konstitutionella hinder mot att överföra uppgifter som visserligen inte innebär nonngivning men som rör avgiftshantering- en i övrigt till Eurocontrol finns således inte.

Hänvisningar till S9-2-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 9.1, 9.3

9.3. Huvudfrågor i den föreslagna lagstiftningen 9.3.1 Fastställande av avgifter för flygtrafiktjänsten

Regeringens förslag: Befogenheten att meddela föreskrifter om undervägsavgifter överläts till Eurocontrol liksom rätten att påföra och driva in undervägsavgift, allt i den omfattning som följer av den multilaterala överenskommelsen. Ett beslut meddelat av Euro- control angående avgift som är förfallen till betalning får inte verkställas enligt utsökningsbalken.

Skälen för regeringens förslag: Enligt vad som ovan redovisats i avsnittet rörande gällande rätt ankommer det enligt nu gällande ordning på Luftfartsverket att meddela föreskrifter om fiygtrafiktjänsten och avgifter för densamma. Det är här fråga om såväl föreskrifter av ren

Prop. 1993/94:104

36

operationell och teknisk karaktär som taxor för de olika tjänstema för luftfarten och föreskrifter hänförliga till avgiftsbestämmandet. Tillträde till den multilaterala överenskommelsen innebär att den befogenhet som nu tillkommer Luftfartsverket såvitt avser hanteringen av undervägsav- giftema överförs till Eurocontrol i den omfattning som den multilaterala överenskommelsen anger. Avgiftshanteringen omfattar bl.a. fastställan- de av avgiftemas storlek genom utfärdande av taxor, påförande av undervägsavgift för en viss äygning samt fakturering och indrivning av förfallna belopp. De konstitutionella aspekterna på att överföra hante- ringen av dessa avgifter har diskuterats i avsnitt 9.2.2. Den lagteknisla lösning som lämpligen bör väljas är att man i luftfartslagen överlåter befogenheten att meddela föreskrifter om undervägsavgifter till Euro- control. I lagen bör också anges att Eurocontrol får rätt att påföra och driva in avgifterna i fråga.

Tillträde till den multilaterala överenskommelsen innebär inte att den fördragsslutande staten frånhänder sig all befogenhet rörande hantering- en av avgifterna. Tvärtom innebär Eurocontrols system att den fördrags- slutande staten behåller vissa befogenheter, exempelvis rätten att ta ut undervägsavgift för vissa kategorier flygningar som är undantagna avgiftplikt enligt Eurocontrols regelsystem. Den närmare gränsdrag- ningen för Eurocontrols befogenhet följer av den multilaterala överen- skommelsens bestämmelser.

Enligt vad som närmare redovisas i avsnitt 9.3.2 innebär tillträde till den multilaterala överenskommelsen behov av bestämmelser enligt vilka utländska avgöranden rörande betalningsskyldighet för underväg- savgift kan erkännas och verkställas i Sverige. Den multilaterala över- enskommelsen förutsätter inte att Eurocontrols beslut angående under— vägsavgift slall vara direkt verkställbara i de fördragsslutande staterna vilket Luftfartsverkets motsvarande beslut är i Sverige. Regeringen anser inte att det är lämpligt att införa en sådan möjlighet beträffande beslut fattade av Eurocontrol.

Hänvisningar till S9-3

9.3.2. Behörighet i mål rörande betalningsskyldighet för under- vägsavgift samt erkännande och verkställighet av utländska av- göranden

Regeringens förslag: Den multilaterala överenskommelsens be- stämmelser om domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden rörande betal-ningsskyldig- het för undervägsavgift transformeras till en särskild lag. Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning komplet- teras med bestämmelser innebärande att lagens bestämmelser om behörig kronofogdemyndighet inte gäller när en ansökan avser åläggande att betala undervägsavgift.

Skälen för regeringens förslag: Den multilaterala överenskommel- sen innehåller ett komplett system för hanteringen av undervägsavgifter- na, alltifrån fastställande av avgifterna till erkännande och verkställighet

Prop. 1993/942104

37

av avgöranden rörande betalningsskyldighet för dessa avgifter. För att Sverige slall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt överenskommelsen fordras en anpassning av den svenska författningsregleringen i flera avseenden. Förutom problematiken rörande fastställande av avgifterna, vilken behandlats i avsnitt 9.3.1, aktualiserar tillträde till den multi- laterala överenskommelsen även ett behov av föreskrifter rörande dom- stols behörighet i mål rörande betalningsskyldighet samt ett regelsystem enligt vilket utländska avgöranden rörande dessa avgifter lan erkännas och verkställas i Sverige. Iden befogenhet som nu tillkommer Luftfarts- verket beträffande handhavandet av undervägsavgiftema ingår bl.a. dels fastställande av storleken på undervägsavgiftema i form av taxor, dels tillämpning av dessa genom meddelande av beslut om undervägsavgift för en viss flygning. Luftfartsverkets beslut är, såsom redovisats i av- snitt 6.2.2, direkt verkställbara. Eurocontrols motsvarande beslut kom- mer vid ett svenskt tillträde till den multilaterala överenskommelsen inte att kunna verkställas enligt utsökningsbalken enligt nu gällande ordning. Någon sådan möjlighet införs inte heller genom den föreslagna regle- ringen. Enligt gällande rätt saknas emellertid även bestämmelser enligt vilka utländsk domstols eller administrativ myndighets avgörande avse- ende betalningsskyldighet för undervägsavgift kan verkställas i Sverige. Den föreslagna lagen motsvarar den multilaterala överenskonunelsens reglering härom. Därutöver innehåller den föreslagna lagen och änd— ringen i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning behörighetsregler motsvarande den multilaterala överenskommelsens in- nehåll i det avseendet.

Överenskommelsens bestämmelser är inte heltäckande. Den före- slagna lagstiftningen reglerar därför naturligt nog inte uttömmande alla frågor rörande behörighet, erkännande och verkställighet. För de fall den föreslagna lagstiftningen inte innehåller föreskrifter i en viss fråga lan i stället annan processrättslig lagstiftning bli tillämplig. Artikel 19.2 stadgar också att den fördragsslutande statens författning skall tillämpas på förfarandet vid erkännande och verkställighet såvida inte överen- skommelsen innehåller bestämmelser i frågan. Lagstiftningen är att betrakta som en specialreglering i förhållande till rättegångsbalkens regler. Huruvida man i rättegångsbalken bör införa en erinran om att det beträffande mål om betalningsskyldighet för undervägsavgifter änns särskilda bestämmelser kan diskuteras. Motsvarande frågeställning behandlades utförligt i samband med Sveriges tillträde till Luganokon- ventionen (se prop. 1991/92:128 5.149 ff, vartill hänvisas). Regeringen ansluter sig till den bedömning som gjordes i det lagstiftningsärendet, vilket innebär att någon ändring i rättegångsbalken inte föreslås i detta fall heller.

Den föreslagna lagen innehåller inledningsvis bestämmelser som anger lagens tillämpningsområde. Dessa avspeglar naturligt nog den multilaterala överenskommelsens innehåll och syfte. För att en tillämp- ning av den föreslagna lagens bestämmelser om behörig domstol över— huvudtaget skall aktualiseras skall målet avse ett anspråk avseende undervägsavgift grundat på den multilaterala överenskommelsen. Det är således anspråkets natur som utgör gnrnden för den föreslagna lagens

Prop. 1993/94:104

38

tillämplighet. Eftersom den multilaterala överenskommelsen innebär att de fördragsslutande statema överlåter rätten att uppbära undervägsav- gifter till Eurocontrol, kommer Eurocontrol att uppträda som käran- depart i dessa mål, eller, i de fall organisationen uppdragit åt en för- dragsslutande stat att vidta åtgärder för indrivning, staten genom Luft- fartsverket. Den föreslagna lagens bestämmelser rörande erkännande och verkställighet är självfallet endast tillämpliga i förhållande till stat som tillträtt den multilaterala överenskommelsen. Regeringen avser att i förordning närmare ange i förhållande till vilka stater den föreslagna lagen skall tillämpas.

I de fall Eurocontrols utökade kommitté beslutat att avstå från in- drivning av en undervägsavgift ankommer det enligt den multilaterala överenskommelsen på den fördragsslutande staten att själv besluta vilka åtgärder som bör vidtas. I sådant fall upphör den multilaterala överen- skommelsens regler angående indrivning samt erkännande och verkstäl- lighet att gälla. I den föreslagna lagen har upptagits en motsvarande bestämmelse, vilken självfallet innebär en betydelsefull inskränkning i lagens tillämpningsområde. I de fall Eurocontrol sålunda avstått från att vidta åtgärder för indrivning av undervägsavgift får det ankomma på Luftfartsverket att besluta om vidare åtgärder.

Den multilaterala överenskommelsen innehåller förutom erkännande- och verkställighetsregler också behörighetsregler. Den är vad man brukar kalla en dubbel konvention. I s.k. enkla verkställighetskonventio— ner ingår indirekta behörighetsregler som får betydelse på verkställig- hetsstadiet. Dessa konventioner stadgar vanligtvis att ett sådant utländskt avgörande varom fråga är enligt konventionens bestämmelser, skall erkännas och verkställas såvida det meddelats av myndighet som anses behörig enligt konventionen, varefter det i en särskild bestämmelse anges i vilka fall en myndighet skall anses behörig. I den multilaterala överenskommelsen finns emellertid direkta behörighetsregler i arti- kel 13, vilka får betydelse redan på rättegångsstadiet. Till följd härav innehåller den föreslagna lagen föreskrifter om behörighet. Dessa kan sägas ha två syften. Dels anger de var talan skall anhängiggöras här i landet, dels kan erkännande och verkställighet av ett utländskt avgöran- _ de vägras i de fall domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet meddelades saknade behörighet enligt behörighets- reglema. Bestämmelserna är utformade i enlighet med den multilaterala överenskommelsens stadganden och innehåller förutom interna behörig- hetsregler även en hänvisning till utrikes fomm i de fall då behörighet eljest saknas. Den multilaterala överenskommelsen innehåller inte några bestämmelser om handläggningen av behörighetsfrågan, om s.k. tyst prorogation, dvs. svarandens möjlighet att ”bota” domstolens bristande behörighet genom att underlåta att göra invändning därom, eller dylika bestämmelser. Starka skäl talar emellertid för att överenskommelsens bestämmelser om behörighet är att uppfatta som tvingande. Förutom att överenskommelsens ordalydelse starkt talar för detta, skall bristande behörighet medföra att avgörandet inte skall erkännas och verkställas. De i den föreslagna lagen upptagna behörighetsreglema får därför anses

Prop. 1993/942104

39

tvingande och skall alltså tillämpas oberoende av om de åberopas eller inte. Ett utländskt avgörande som avser betalningsskyldighet för under- vägsavgift och som grundar sig på den multilaterala överenskommelsen gäller enligt huvudregeln även i Sverige. Överenskommelsens bestäm— melser förutsätter för erkännande och verkställighet inte att avgörandet skall ha vunnit laga kraft. Någon bestämmelse av denna innebörd har därför inte införts i den föreslagna lagen. Som en ytterligare förutsätt- ning för verkställighet gäller att det utländska avgörandet måste vara verkställbart i ursprungsstaten för att vara verkställbart i Sverige. Det utländska avgörandet tillerkänns således inte några rättsverkningar i verkställighetsstaten som det inte har i ursprungslandet, vilket framstår som motiverat.

Den föreslagna lagen innehåller en uppräkning av en rad omstän- digheter som skall medföra att erkännande och verkställighet skall vägras. Dessa blir således att betrakta som undantag och erkännande och verkställighet får inte vägras av något annat skäl än de särskilt angivna. Föreligger en omständighet som utgör vägransgrund skall den emellertid, i den mån den är känd, beaktas ex officio av exekvatnr- domstolen — dvs. den domstol som prövar frågan om erkännande och verkställighet och medföra att erkännande och verkställighet vägras.

Den föreslagna lagen föranleder inte, enligt vad som ovan redovisats, någon ändring i rättegångsbalkens bestämmelser om behörig domstol. Talan om betalningsskyldighet för undervägsavgift kommer också att kunna föras inom ramen för summarisk process. I lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning bör emellertid erinras om att lagens bestämmelser rörande behörig kronofogdemyndighet inte gäller i mål av förevarande slag. I sådana fall blir i stället bestämmelserna om behörighet i den föreslagna lagen tillämpliga.

Hänvisningar till S9-3-2

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 10.2, 9.3

9.3.3. Immunitet och privilegier

Regeringens förslag: Eurocontrolkonventionens bestämmelser om immunitet och privilegier tas in i 1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skälen för regeringens förslag: Eurocontrolkonventionen innehåller ett flertal bestämmelser rörande immunitet och privilegier. Genom tillträde till konventionen är Sverige bundet av konventionens bestäm- melser härom. Dessa ansluter till vad som är gängse beträffande liknan- de internationella organisationer. För att Sverige skall kunna tillträda Eurocontrolkonventionen och Eurocontrol och dess personal m.fi. skall konmra i åtnjutande av de förmåner som anges i konventionen måste en ändring göras i 1976 års lag. Således bör till bilagan till 1976 års lag om immunitet och privilegier fogas en ny punkt upptagande organisa- tionen ifråga, den personkrets som skall komma i åtnjutande av för- månerna samt en hänvisning till konventionsbestämmelserna.

Prop. 1993/94:104

9.4. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Den föreslagna lagstiftningen slall träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skälen för regeringens förslag: Av artikel 36.4 i Eurocontrolkon- ventionen framgår att denna i förhållande till stat som anslutit sig till konventionen - träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att anslutningsinstrumentet har deponerats. Som tidigare an— getts förutsätter anslutning till Eurocontrolkonventionen samtidig anslut— ning till den multilaterala överenskommelsen, vars ikraftträdandebes- tämmelse motsvarar den som återfinns i Eurocontrolkonventionen. Med hänsyn till att det nu inte lan säkert anges när konventionerna lan komma att träda i kraft i förhållande till Sverige, bör den föreslagna lagstiftningen träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Eurocontrol- konventionens bestämmelser om immunitet och privilegier blir tillämpli— ga som svensk lag först från den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 1820). Det åligger regeringen att kungöra tidpunkten då Eurocontrolkonventionen har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

9.5. Kostnadsfrågor

Regeringens bedömning: De förpliktelser som följer av Eurocon- trolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen torde kunna fullgöras inom ramen för redan tillgängliga resurser.

Skälen för regeringens bedömning: En anslutning till den multi- laterala överenskommelsen kommer för Luftfartsverkets vidkommande bl.a. att innebära att den praktiska hanteringen av undervägsavgiftema i vissa delar överförs till Eurocontrol. Detta kommer sannolikt inte att leda till några betydande besparingsmöjligheter. Den verksamhet som består i framtagandet av kosnadsbasen liksom fäktureringsunderlag för undervägsverksamheten kommer även fortsättningsvis att handhas av Luftfartsverket. Därtill kommer de resurser som en övergång till ett annat avgiftssystem ofrånkomligen kräver, liksom de krav ett medlem- skap i sig ställer på berörda organ inom en fördragsslutande stat. För Luftfartsverkets vidkommande torde därför ett svenskt tillträde till de aktuella konventionerna vara att betrakta som kostnadsneutralt. I vilken omfattning ett svenskt tillträde till konventionerna kommer att kräva ökade resurser till domstols- och exekutionsväsendet är svårt att be— döma. Inledningsvis bör dock uppgifterna kunna fullgöras inom ramen för redan tillgängliga resurser. När konventionerna varit i kraft en tid bör frågan emellertid utvärderas närmare. Sveriges årliga bidrag till Eurocontrol kommer, som närmare redovisats i avsnitt 9.1.2, inte att belasta statsbudgeten.

Prop. 1993/94:104

41

Hänvisningar till S9-5

9.6. Annan lagstiftning

Regeringens bedömning: Tillträde till Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen föranleder inte några ytterligare lagändringar. För att täcka det behov av särskilda före- skrifter som konventionerna därutöver ger upphov till krävs inte lagstiftning.

Skälen för regeringens bedömning: I den allmänna motiveringen har redovisats den lagändringar som tillträde till Eurocontrolkonven- tionen och den multilaterala överenskommelsen föranleder samt över- vägandena bakom den föreslagna lagstiftningen. Det finns dock skäl att kommentera några stadganden i överenskommelsema som lan ge upp- hov till överväganden om behovet av ytterligare åtgärder.

Eurocontrols rätt att utnyttja expropriation eller motsvarande för- färande samt de fördragsslutande staternas förpliktelse att inte diskrimi- nera organisationen i dessa sammanhang följer av artikel 14 i Eurocon- trolkonventionen. Bestämmelsen har sin betydelse i de fall en fördrags- slutande stat givit Eurocontrol i uppdrag att i enlighet med artikel 2.2 handha exempelvis flygtrafikledningstjänsten för statens räkning. Även i andra situationer där organisationen givits i uppdrag att förlägga sin verksamhet till den fördragsslutande statens territorium har bestämmel— sen relevans. För Sveriges vidkommande torde emellertid stadgandet salma praktisk betydelse.

Eurocontrols skadeståndsrättsliga ansvar framgår av artikel 25 i Eurocontrolkonventionen och föranleder enligt regeringens bedömande inte någon lagstiftningsåtgärd. Den kontraktsrättsliga skyldighet som åvilar organisationen enligt konventionens stadgande sammanfaller med vad som ändock gäller enligt vår interna rätt. Beträffande den utomo- bligatoriska skadeståndsskyldigheten kan konstateras att konventionens reglering i allt fall inte innebär en inskränkning i förhållande till svensk sladeståndsrätt.

Den multilaterala överenskommelsen innehåller bestämmelser som nödvändiggör införandet av bestämmelser av praktisk karaktär. Dessa kan emellertid ges i annan form än lag. Regeringen bör sålunda med— dela föreskrifter om utfärdande av intyg för att den som ansöker om verkställighet av ett svenskt avgörande utomlands slall kunna uppfylla de krav som uppställs i artiklarna 16 c) och 18.1 c) och d). Vidare bör föreskrifter meddelas till klargörande av vem som är behörig att be- styrka en översättning enligt bestämmelserna i artikel 18.2 (jfr 1 5 för- ordningen (1992z974) med anledning av Sveriges tillträde till Lugano- konventionen). Slutligen bör meddelas bestämmelser till fullgörande av Sveriges skyldigheter enligt artikel 12.3. De krav som överenskom- melsen ställer på att bevis om delgivning bevaras i erforderlig utsträck- ning (jfr artikel 18.1 b)) är redan tillgodosedda genom de ändringar i 195 protokollskungörelsen (197l:1066) för de allmänna domstolarna som Sveriges tillträde till Luganokonventionen föranledde.

Prop. 1993/94:104

42

10. Specialmotivering 10.1 Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) 6 kap. 13 9

I andra stycket anges Eurocontrols befogenheter rörande en av de i första stycket angivna avgifterna för tjänster för luftfärten nämligen undervägsavgiftema. Den nämrare omfattningen av Eurocontrols be- fogenhet i förhållande till den befogenhet som enligt första stycket tillkommer regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer följer av den multilaterala överenskommelsens bestämmelser.

Den befogenhet som lämnas över till Eurocontrol är att fastställa undervägsavgiftemas storlek, dels genom rätten att meddela föreskrifter om undervägsavgifter, dels genom rätten att påföra avgift i det enskilda fallet. Därutöver tillkommer rätten att vidta de åtgärder som behövs för att driva in avgifterna i fråga.

Ändringen i tredje stycket innebär att den möjlighet att få direkt verkställighet av ett beslut angående avgift som är förfallen till betalning inte omfattar beslut meddelade av Eurocontrol.

10.2. Förslaget till lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsav- gifter

På förslag av Lagrådet har lagens disposition delvis omarbetats i syfte att uppnå en klarare disposition. Lagen innehåller inledningsvis be- stämmelser om lagens tillämpningsområde, 1-3 55. Därpå följer en bestämmelse om behörighet, 4 &. I 5—11 55 slutligen, regleras erkän- nande och verkställighet.

Paragrafen som fått sin slutliga utformning på förslag av Lagrådet anger lagens tillämpningsområde. I lagen återfinns bestämmelser om behörig— het och om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden. Lagens tillämpningsområde är emellertid inskränkt till mål rörande betalningsskyldighet för undervägsavgift och erkännande och verkstäl- lighet av utländska avgöranden om undervägsavgift vilka grundar sig på bestämmelserna i den multilaterala överenskommelsen om undervägsav-

gifter.

25

I paragrafen definieras uttrycket undervägsavgift, eller ”en route” avgift som är den internationella beteckningen. Med undervägsavgift avses i lagen sålunda avgift för utnyttjande av den flygtrafiktjänst och de navi- geringshjälpmedel och andra hjälpmedel som den överfiugna staten

Prop. 1993/94:104

43

tillhandahåller. I flygtraäktjänsten ingår flygtraäkledningstjänst, in- formations- och meteorologisk tjänst för luftfarten, äygräddningstjänst och teletjänst för luftfarten. De hjälpmedel förutom navigeringshjälp— medel som det kan vara fråga om är exempelvis kommunikations— och informationshjälpmedel. Det område inom vilket staten ansvarar för äygtraäktjänsten är respektive stats äyginformationsområde, vilket ofta men inte alltid sammanfaller med statens luftterritorium. Avgiften avser äygtraäktjänst som tillhandahålls under hela flygningen bortsett från start och landning och in- och utäygning. Med in- och utäygning avses den del av flygningen under vilken ett luftfartyg uppehåller sig i det s.k. terminalområdet, dvs. det särskilt deänierade luftrum som omger en flygplats. Paragrafen har omarbetats i redaktionellt hänseende på in- rådan av Lagrådet.

35

Lagens räckvidd begränsas ytterligare genom bestämmelsen i 3 &. Stad- gandet innebär att lagens tillämpningsområde inskränks till de fall Euro- controls utölade kommitté inte ärttat beslut om att avstå från att driva in en fordran rörande undervägsavgift. I de fall ett sådant beslut änns gäller således inte den specialreglering som lagens bestämmelser utgör. Lagens bestämmelse motsvaras av artikel 23 i den multilaterala överen- skommelsen. För det fall den utökade kommitten beslutat att inte driva in en avgift ankommer det på respektive fördragsslutande stat att avgöra om den vill driva in avgiften eller inte. Enligt regeringens bedömning kan det inte ankomma på domstolen, eller i förekommande fall krono- fogdemyndigheten, att självmant undersöla huruvida ett sådant beslut änns. I de fall omständigheten är känd skall den emellertid beaktas ex oäicio. På Lagrådets förslag har uttrycket ”Lagens bestämmelser” ändrats till ”lagen”.

45

Denna paragraf innehåller bestämmelser om var ett mål om betalnings- skyldighet för undervägsavgift skall anhängiggöras. Paragrafen motsva- ras av artikel 13 i den multilaterala överenskommelsen som utpekar behörig domstol respektive administrativ myndighet inom en fördrags- slutande stats territorium. Paragrafen har fått sin slutliga utformning på förslag av Lagrådet.

Av första stycket framgår att svarandens hemvist i första hand är behörighetsgrundande. Talan skall sålunda väckas vid tingsrätten på den ort alternativt hos kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sitt hemvist. För det fall svaranden är en juridisk person blir då detta där styrelsen har sitt säte.

När svaranden saknar hemvist i en fördragsslutande stat föreligger behörighet för domstol eller administrativ myndighet i första hand på den ort där svaranden har ett driftställe. För att behörighet enligt andra stycket slall föreligga krävs att hemvist saknas såväl i den stat i vilken

Prop. 1993/94:104

alan väckts som i samtliga andra Sater som tillträtt den multilaterala överenskommelsen. Något krav på att driftstället slall vara fast åter- änns inte i konventionen och uppställs inte heller i den föreslagna la- gen. I andra hand grundar det förhållandet att svaranden har tillgångar på viss ort behörighet i de fall svaranden inte har driftställe i den stat där alan väckts.

Tredje stycket anger att i de fall när omständigheter som skulle kunna grunda behörighet enligt försa eller andra stycket inte föreligger, be- hörighet tillkommer domstol eller administrativ myndighet där Euro- control har sitt huvudkontor, dvs. för närvarande i Bryssel.

5-11 55

Bestämmelserna i dessa paragrafer behandlar erkännande och verkstäl- lighet i Sverige av de utländska avgöranden varom nu är fråga och motsvaras av artiklarna 13 och 16—19 i konventionen. I paragraferna återänns också närmare bestämmelser för exekvaturförfarandet.

55

I S & slås fast att lagens bestämmelser om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift gäller i förhållande till de stater som tillträtt den multilaterala överenskommelsen. Det är således endast avgöranden som meddelats i någon av konventionssatema som omfattas av lagens bestämmelser. På Lagrådets förslag har hänvisningen till vad regeringen förordnar strukits. Den under avsnitt 9.3.2 aviserade förordningen har endast till syfte att ange vilka sater som tillträtt den multilaterala överenskommelsen och vid vilken tidpunkt.

65

Paragrafen motsvaras av 4 och 5 55 i det remitterade förslaget och har fått sin slutliga utfomtning på förslag av Lagrådet. I paragrafen fastslås som huvudregel att ett utländskt avgörande rörande betalningsskyldighet för undervägsavgift gäller i Sverige såvida annat inte följer av de un— danag som följer av 7 5. Av bestämmelsen framgår under vilka förut- sättningar ett utländskt avgörande gäller i Sverige, dvs. att avgörandet tilläggs såväl positiv som negativ rättskraft här. För att avgörandet slall kunna göras gällande krävs till en början att det skall avse betalnings- skyldighet för undervägsavgift grundat på den multilaterala överenskom— melsen. Uanför lagens tillämpningsområde faller således varje annat avgörande rörande anspråk av såväl offentligrättslig som straä'rättslig natur, men också avgöranden av privaträttslig beskaffenhet.

Vidare anges i överensstämmelse med artikel 15 i konventionen de ytterligare förutsättningar som gäller för att ett utländskt avgörande varom nu är fråga skall kunna erkännas och verkställas här. Bestäm- melsen innebär att det skall vara ett slutligt avgörande av en domstol

Prop. 1993/94:104

45

eller administrativ myndighet. Huruvida avgörandet rubricerats som dom eller beslut eller som något annat saknar betydelse. Att avgörandet slall vara slutligt innebär att interimistiska beslut eller andra beslut under rättegången liksom beslut om kvarstad och andra säkerhetsåtgär- der faller utanför lagens tillämpningsområde. Den multilaterala överen- skommelsen innehåller inte någon bestämmelse om rättegångskostnader. Beslut om sådana kostnader bör även uan uttryckliga föreskrifter härom kunna verkställas med stöd av denna lag. För att ett avgörande av en administrativ myndighet slall kunna erkännas och verkställas i Sverige krävs också att det skall ha kunnat överklagas när det gavs. Beträffande administrativa myndigheters avgöranden omfattar bestämmelsen dels avgöranden som i och för sig kunnat prövas av en domstol efter över- klagande men där avgörandet blivit slutligt på grund av att möjligheten till överklagande inte utnyttjats, dels de fall där ett administrativt av- görande varit föremål för prövning av en domstol men inte längre är det beroende på att domstolen avslagit alan eller överklagandet återkallats.

75

I denna paragraf återänns de undanagsbestämmelser som anger när ett utländskt avgörande varom nu är fråga inte skall erkännas i Sverige. Bestämmelserna har sin motsvarighet i artikel 16 i konventionen. På inrådan av Lagrådet har ordet ”endast” i ingresrien strukits såsom obe— hövligt eftersom paragrafens bestämmelser utgör undanag i förhållande till huvudregeln i 6 &.

[bestämmelsen anges under sex olika punkter de omständigheter som medför att ett avgörande inte slall erkännas i Sverige. Uppräkningen är uttömmande och erkännande får således inte vägras av något annat skäl än de särskilt angivna. Bestämmmelserna är obligatoriska, viket medför att avgörandet inte får erkännas när vägransgrund föreligger. Det an- kommer således på exekvaturdomstolen att mot bakgrund av för dom- stolen kända omständigheter utan åberopande av part självmant pröva om vägransgrund föreligger.

I försa punkten anges att erkännande skall vägras om domstolen eller den administrativa myndigheten saknat behörighet enligt bestämmelser- na härom. Den andra punkten avser sitnationen när erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen (ordre public). En bestämmelse av förevarande slag är vanligt förekom- mande i verkställighetskonventioner. Den tredje punkten reglerar de fall när gäldenären visserligen underrättats om en administrativ myndighets avgörande eller ett pågående rättsligt förfarande, men inte givits till- räcng tid för att i praktiken kunna föra sin talan i processen, t.ex. genom att överklaga eller ingå i svaromål. Bestämmelsen har fått sin slutliga utformning på förslag av Lagrådet, till klargörande av att den som verkställighetshinder angivna underlåtenheten att i tid underräta gäldenären om det rättsliga förfarandet gäller förfaranden såväl vid domstol som vid administrativ myndighet. Bestämmelsen motsvaras av artikel 16 e) i den multilaterala överenskommelsen. Denna uppställer

Prop. 1993/94:104

46

inte något formellt krav att gäldenären måste ha delgivits stämning eller motsvarande, inte heller att det är klarlagt att han verkligen fått känne- dom om den administrativa myndighetens avgörande. Vad som krävs är att gäldenären blivit "underrättad”, och detta måste givetvis ha gjorts på något ändamålsenligt sätt. I punkten fyra återänns en s.k. indirekt litis- pendensregel, enligt vilken erkännande slall vägras om samma sak anhängiggjorts här innan alan väcktes i den andra saten och alan allt- jämt är anhängig här. Bestämmelsen syftar till att förhindra att alan angående samma sak förs i äera stater samtidigt. Punkten fem innehål- ler en sorts res judicaa—regel. Avgörandet slall nämligen erkännas i Sverige utom i det fall när det utländska avgörandet strider mot ett här redan meddelat avgörande angående samma sak. Punkten sex slutligen innehåller en bestämmelse som medför att erkännande slall vägras i de fäll domstolen prejudicith avgjort vissa i paragrafen nämrare angivna frågor i strid med en svensk internationell privaträttslig bestämmelse. Erkännande slall dock inte vägras om resultatet ändock skulle ha blivit detsamma om de lagvalsbestämmelser som gäller här hade tillämpats. Paragrafens sista stycke innehåller en bestämmelse om att ett avgör- ande inte får omprövas i sak. Detta medför att någon ny prövning av det utländska avgörandets materiella riktighet inte får göras. Exekvatur- domstolen är således bunden av såväl den bevisprövning som den rätts- tillämpning som legat till grund för det utländska avgörandet.

85

I 8 & slås fast att de avgöranden som gäller i Sverige i enlighet med lagens bestämmelser också är verkställbara här. För verkställighet krävs således att de förutsättningar som angetts i lagen för erkännande före- ligger. De grunder för vägran som är tillåtna är desamma för erkännan- de och verkställighet och är uttömmande reglerade i 7 5. Några ytterli- gare krav för verkställighet uppställs inte, förutom den grundläggande förutsättningen att avgörandet slall vara verkställbart i den konventions- stat som meddelat detsamma.

95

I 9 & sägs inledningsvis att ansölan om verkställighet slall göras hos Svea hovrätt. Domstolen är redan exekvaturdomstol enligt andra för— fattningar rörande verkställighet av utländska avgöranden, t.ex. enligt lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokon- ventionen. I paragrafens andra stycke anges vilka handlingar som slall fogas till ansökan. Uppräkningen följer de krav som ställs på sökanden enligt artikel 18 i den multilaterala överenskommelsen. För det fall hovrätten skulle ha behov av ytterligare handlingar utgör konventionens bestämmelser inte något hinder härför. Verkställighet skall i princip ske i enlighet med verkställighetssatens lagar. Någon uttrycng bestämmel- se enligt vilken hovrätten ges möjlighet att infordra ytterligare hand- lingar är därför inte nödvändig. Beträffande översättning till svensla

Prop. 1993/94:104

47

språket utgör konventionens bestämmelser inte något hinder för domsto- len att infordra en översättning för det fall domstolen vid tillämpning av rättegångsbalkens regler härom beslutar om det. Konventionen irmehål- ler en föreskrift om att legalisering eller liknande förfarande inte får krävas. Några sådana krav ställs inte enligt svensk rätt och bestämmel- sen har därför ingen praktisk betydelse. Till följd av den av Lagrådet föreslagna omdisponeringen av lagens sex första paragrafer har tredje punkten ändrats redaktionellt.

105

I paragrafen anges att en förutsättning för bifall till en ansökan om verkställighet är att motparten beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Bestämmelsen saknar motsvarighet i konventionen. Den stämmer emel- lertid väl överens med svensk rättstradition och återfinns i andra för- fattningar rörande verkställighet av utländska avgöranden.

115

I 11 & slutligen fastslås att det utländska avgörandet — vid bifall till ansökningen skall verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, såvida inte Högsta domstolen förordnar annat. Motsvarande bestämmelse finns i andra författningar rörande verkstäl— lighet av utländska avgöranden.

Hänvisningar till S10-2

10.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

65

Genom den föreslagna lagändringen införs en bestämmelse av innebörd att behörighetsreglema i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning inte skall tillämpas på en ansökan om belalningsföre— läggande som avser betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt den multilaterala överenskommelsen. I dessa fall blir i stället behörighets- reglerna i den föreslagna lagen med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskomelsen om undervägsavgift tillämpliga.

10.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

I detta avsnitt redovisas närmare Eurocontrolkonventionens innehåll rörande immunitet och privilegier.

I artikel 18 anges att spridningen av skrifter och annat inforrnations— material som skickas från eller till Eurocontrol i samband med dess officiella verksamhet inte får begränsas på något sätt. Vidare sägs att organisationen vad avser sina tjänstemeddelanden och sina överföringar

Prop. 1993/94:104

48

skall åtnjuta en behandling som inte är mindre förmånlig än den som varje fördragsslutande part beviljar jämförliga internationella organisa- tioner.

Anikel 19 innehåller bestämmelser om att Eurocontrol skall vara befriat från pålagor, skatter och avgifter i skilda hänseenden som trär- mare anges i artikeln. Vidare sägs att befrielse inte gäller för skatter och avgifter som inkasseras för allmännyttiga tjänster.

I artikel 20 föreskrivs att Eurocontrol skall vara befriat från alla tullavgifter, skatter och andra liknande avgifter utom sådana som avser utförda tjänster. Vidare skall Eurocontrol vara undantaget från import- eller exportförbud eller begränsning vad avser material, utrustning, förråd och andra artiklar som importeras för organisationens verksamhet och som är avsedda för dess byggnader och installationer eller dess verksamhet. Däremot får Eurocontrol inte avhända sig de varor som importerats utom på de villkor som fastställts av den berörda fördrags- slutande statens regering. Artikeln innehåller vidare en bestämmelse enligt vilken Eurocontrol underkastar sig kontroll vad gäller utnyttjandet av privilegier-na. Slutligen sägs att organisationen även med avseende på de tryckalster som omfattas av artikel 25 i den till konventionen bilagda stadgan skall vara befriad från alla tullavgifter och undantas från varje import— eller exportförbud eller begränsning.

Av artikel 21 framgår Eurocontrols rättigheter att inneha vilka valu- tor som helst och inneha konton i varje valuta i den mån det är nödvän- digt för att utföra de transaktioner som fordras för dess syfte. De för- dragsslutande parterna åtar sig enligt artikelns bestämmelser att ge Eurocontrol de bemyndiganden som är nödvändiga för alla kapitalöver— föringar som är förenade med upprättandet av organisationen och med dess verksamhet.

Artikel 22 behandlar privilegier och immunitet för Eurocontrols personal och Organets generaldirektör. Därutöver fastslås inledningsvis i första punkten det verkställande organets rätt att ta i anspråk de tjäns— ter som de fördragslutande staternas undersåtar kan ställa till förfogan- de.

Organisationens personal och familjemedlemmar ingående i deras hushåll skall, med vissa undantag, på samma sätt som vanligen beviljas personal i jämförliga internationella organisationer undantas från inrese- restriktioner och bestämmelser om registrering av utlänningar. Samma personkrets skall också i händelse av internationell kris beviljas samma möjlighet till repatriering som andra intemalionella organisationers personal. För Eurocontrols personal gäller också att de skall befrias från tull och andra avgifter än sådana som avser utförda tjänster när det gäller in- och utförande av personliga tillhörigheter, lösöre och andra hushållsartiklar som inte är nya vid tillträde respektive frånträde av Eurocontrol-tjänst på parts territorium.

Organisationens personal får också när de tillträder respektive från- träder sin tjänst inom någon fördragsslutande parts territorium tullfritt in- och utföra sin privata bil, allt under beaktande av de villkor som den berörda fördragsslutande partens regering i varje särskilt fall anser nödvändiga. I artikeln sägs vidare att de fördragsslutande parterna inte

Prop. 1993/94le

49

är förpliktade att bevilja sina egna undersåtar tullfrihet enligt konventio- Prop. 1993/94:104 nens bestämmelser. De skall dock i likhet med organisationens personal i övrigt åtnjuta okränkbarhet för sina oHiciella dokument.

Förutom de privilegier som gäller för Eurocontrols personal stadgas beträH'ande Organets generaldirektör att denne skall åtnjuta immunitet mot åtal med avseende på handlingar, inklusive ord i tal och skrift, som han utför under sin tjänsteutövning. Dock skall denna immunitet inte gälla för trafikbrott eller skada som vållats av motorfordon som tillhör eller framförs av honom.

Slutligen garanterar de fördragsslutande parterna att överföring av nettolöner kan ske utan restriktioner.

Artikel 23 anger att de fördragsslutande parternas representanter skall åtnjuta okränkbarhet för sina ofliciella dokument under tjänsteutövning och under resor till och från mötesplatser.

Enligt artikel 24 gäller, med visst undantag, befrielse från obligato- riska avgifter till nationella försäkringskassor för Eurocontrol, organisa- tionens personal och för dess generaldirektör.

Artikel 26 stadgar att Eurocontrols installationer är okränkbara. Orga- nisationens egendom och tillgångar är undantagna från varje form av rekvisition, expropriation och konfiskation. Eurocontrols arkiv och oHiciella dokument är okränkbara var de än är placerade. För Eurocon- trols egendom och tillgångar gäller att de endast får tas i beslag och utmätas efter domstolsavgörande. Organisationens installationer är emellertid undantagna från beslag och utmätning. Artikeln innehåller slutligen en rätt till insyn i organisationens arkiv och installationer för att möjliggöra rättsliga utredningar och verkställighet av domstolsbeslut.

50

M'ERNATIONELLA EUROCONTROL- KONVENTIONEN OM SAMARBETE FÖR LUFTFARn—ms SÄKERHET MED r BRYSSEL 1981 VIDTAGNA ÄND- RINGAR

Artikel I

1. De fördragsslutande parterna är överens om att stärka sitt samarbete och att utveckla sin gemensamma verksamhet inom luft- fartsområdet med vederböng hänsyn till försvarets behov och därvid ge alla användare av luftrummet all den frihet som är förean med den säkerhetsnivå som krävs. De har därför kommit överens om att:

a) fastställa gemensamma långsiktiga mål inom luftfartsområdet och att inom denna ram upprätta en gemensam plan på medellång sikt för flygtrafikledningstjänster (ATS) och anordningar,

b) utarbeta gemensamma planer för kvalifice- rad utbildning, för förfaringssätt samt för forsknings- och utvecklingsprogram med av- seende på anordningar och tjänster för säkerhet, effektivitet och snabbhet i flygtra— fikflödet,

c) samordna alla andra åtgärder som är nöd- vändiga för att trygga ett säkert och välordnat flygtrafikflöde,

d) inrätta en gemensam fond av erfarenheter avseende såväl driftsaspekter som de tekniska och ekonomiska aspektema av luftfarten,

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

DISPOSITIF COORDONNE REGROU- PANT LES 'I'EXTES MAINTENUS EN VIGUEUR DE L'ACI'UELLE CONVEN— TION ET LES AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LE PROFOCOLE

Article 1

l. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur cooperation dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dument compte des nécessités de la défense, tout en assurant å tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de Sécurité re- quis. Elles conviennent en consequence:

(a) de fixer des objectifs communs å long terrne en matiere de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun å moyen terme portant sur les services et in— stallations de la circulation aérienne;

(b) d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procedures et aux programmes de recherche et de développement concemant les installa— tions et services visant ä assurer la Sécurité, l'eflicacite et l'écoulement rapide de la circulation aérienne;

(c) de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer 1'écoulement sur et ordonné du trafic aérien;

(d) de constituer un fonds commun d'ex- périence relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aeri- enne;

51

e) samordna sin verksamhet med avseende på flödesplanering (ATFM) genom att införa ett internationellt system för fiödesplanering för att säkerställa ett så eE'ektivt utnyttjande av luftrummet som möjligt.

2. För detta ändamål upprättar de härmed en ”Europeisk organisation för säkrare flygtrafiktjänst” (EUROCONTROL), i det följande kallad ”orgartisationen”, som skall samverka med nationella civila och militära

myndigheter. Organisationen skall omfatta två organ: en ”Permanent kommission för säkrare flygtrafiktjänst”, (”Permanent Commission for the safety of air navigation”), i det föl- jande kallad ”kommissionen", som skall vara ansvarigt organ för att utforma organisation- ens allmänna inriktning,

- ett ”organ för säkrare flygtrafiktjänst” (”Agency for the safety of air navigation”), i det följande kallat ”Organet”, vars stadga återfinns i bilaga 1 till denna konvention. Organet är ansvarigt för fullgörandet av de uppgifter som fastställs i denna konvention eller som det- anförtros av kommissionen i enlighet med konventionen.

3.0rganisationen skall ha sitt säte i Bryssel.

Artikel 2

1. Organisationen skall åläggas följande uppgifter:

Hänvisningar till S10-4

 • Prop. 1993/94:104: Avsnitt 7.2

(e) de coordonner leurs activités en ce qui conceme la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un systeme in- ternational de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus etiicace de l'espace aérien.

2. Elles instituent å cet effet une ”Organi- sation européenne pour la Sécurité de la na- vigation aérien (EUROCONTROL)” ci-ap- res dénommée ”l'Organisation”, qui agira en cooperation avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes:

une ”Commission permanente pour la Sécurité de la navigation aérienne”, ci-apres dénommée ”la Commission”, qui constitne l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation;

une ”Agence pour la Sécurité de la navi- gation arienne”, ci-apres dénommée ”l'Agence”,' dont les Statuts figurent å l'annexe 1 å la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des täches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Com- mission.

3. Le siege de l'Organisation est fixé ä Bruxelles.

Article 2

l. L'Organisation est chargée des täches suivantes :

52

a) att analysera flygtrafikens framtida behov och de nya tekniker som är nödvändiga för att tillfredsställa dessa behov,

b) att utarbeta och anta gemensamma lång— siktiga mål inom luftfartsområdet,

c) att samordna nationella medelfristiga planer för att upprätta en gemensam plan på medellång Sikt för flygtrafikledningstjänster och anordningar inom ramen för de lång- siktiga mål som avses i b) ovan,

(1) att främja gemensamma handlingsprogram för mark- och flygburna navigeringssystem samt utbildning av personal i flygtrafik- ledningstjänster,

e) att undersöka och främja åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten och effektivi- teten inom luftfartsområdet,

1) att främja och leda undersökningar, tester och prov som avser luftfarten samt att samla in och sprida resultaten av de undersök- ningar, tester och prov som utförts av de fördragsslutande parterna inom luftfarts— området,

g) att samordna de fördragsslutande parternas program för forskning och utveckling som avser nya tekniker inom luftfartsområdet,

h) att granska ärenden inom luftfartsområdet som handläggs av Internationella civila luft- fartsorganisationen och andra internationella organisationer inom området för civil luftfart,

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

(a) analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre a ces besoins;

(b) élaborer et adopter des objectifs com- muns å long terme en matiere de navigation aérienne;

(c) coordonner les plans nationaux å moyen terme pour aboutir å l'établissement d'un plan commun å moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aériennne dans le cadre des objectifs å long terme mentionnés au (b) ci-dessus;

(d) promouvoir des politiques communes en matiere de systemes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aéri- enne;

(e) étndier et promouvoir les mesures pro- pres ä accroitre la rentabilité et l'efhcacité dans le domaine de la navigation aérienne;

(f) promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des ex— périmentations effecmés par les Parties contractantes dans le domaine de la naviga- tion aérienne;

(g) coordonner les programmes de recher— che et de développement des Par1ies con— tractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne;

(h) examiner les questions relevant du do- maine de la navigation aérienne mises å l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organi-

53

i) att granska ändringar i de regionala luft— fartsplaner som skall föreläggas Internatio- nella civila luftfartsorganisationen,

j) att utföra alla andra uppgifter som kan komma att anförtros den enligt artikel 1.1 c),

k) att bistå de fördragsslutande partema och intresserade icke-medlemsstater med införan- de och drift av ett internationellt system för -

flödesplanering,

1) att för de fördragsslutande parternas rälming samt för de staters räkning som inte är medlemmar men som är parter i den multilaterala överenskommelsen om under- vägsavgifter fastställa och uppbära avgifter som påförs användare av flygtrafiktjänster enligt den överenskommelsen. Särskilda överenskommelser kan ingås av organisationen och icke—medlemsstater som är intresserade av att medverka i sådana uppgifter.

2. På begäran av en eller flera av de för- dragsslutande parterna får organisationen ges följande uppdrag:

a) att vara dessa parter behjälplig med att utföra speciella uppdrag inom luftfartsom- rådet såsom planläggning och installation av flygtrafikledningstjänster och anordningar,

b) att för dessa parters räkning helt eller delvis tillhandahålla och driva flygtrafikled- ningstjänster och anordningar,

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

sations internationales traitant de [”aviation civile;

(i) étudier les amendements aux plans régio— naux de navigation aérienne å présenter å l'Organisation de l'Aviation Civile Interna— tionale;

(i) exécuter toute autre täche qui pourrait lui etre confiée en application du (e) du para— graphe 1 de l'article 1;

(k) assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en reuvre d'un systeme international de gestion des courants de trafic aérien;

(l) établir et percevoir les redevances impo- sées aux usagers des services de la naviga- tion aérienne conforrnément å l'Accord multilateral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties ä cet Accord. Des accords particuliers peuvent étre con— clus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés å participet å l'exécu— tion de ces täches.

2. L'Organisation peut étre chargée, a la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, des täches suivantes :

(a) assister lesdites Parties, dans l'exécution de täches spécifiques de navigation aérien— ne, telles que la conception et la realisation d'installations et services de circulation aérienne;

(b) foumir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de

54

e) att bistå dessa parter med beräkning och uppbärande av de avgifter som de debiterar användarna av flygtrafiktjänster och som inte täcks av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.

Utförandet av sådana uppdrag skall i varje särskilt fall regleras genom en särskild överenskommelse mellan organisationen och de berörda parterna.

3. Organisationen får vidare, på begäran av en eller flera icke-medlemsstater, anförtros följande uppdrag:

a) att bistå sådana stater med fiödesplanering och planering och anskaffning av flygtrafik- tjänster och utrustning,

b) att bistå dessa stater med beräkning och uppbärande av avgifter som inte täcks av den multilaterala överenskomelsen om under- vägsavgifter och som de debiterar användarna av flygtrafiktjänster.

Utförandet av sådana uppdrag skall i varje särskilt fall regleras genom särskilda överenskommelser mellan organisationen och de berörda staterna.

Artikel 3

1. Denna konvention är tillämplig på flyg- trafiktjänster en route och relaterad inflygning samt flygplatstjänster för flygtrafik i de flyg- informationsregioner som är förtecknade i bilaga 2.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

circulation aérienne, desdites Parties;

pour le compte

(c) assister lesdites Parties en ce qui con— ceme le calcul et la perception des redevan- ces irnposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relevent pas de l'Accord multilateral relatif aux redevances de route.

L'exécution de telles täches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.

3. L'Organisation peut en outre, a la de— mande d'un ou de plusieurs Etats non mem- bres, étre chargée des täches suivantes:

(a) assister lesdits Etats en ce qui conceme la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fouminrre des services et équipements de navigation aérienne;

(b) assister lesdits Etats en ce qui conceme le calcul et la perception des redevances irnposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relevent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

L'exécution de telles täches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressées.

Article 3 1. La présente Convention s'applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents å la circulation aéri-

55

2. Varje ändring som en fördragssluande part vill göra i förteckningen över sina flyginformationsregioner i bilaga 2 förutsätter ett enhälligt samtycke från kommissionen om ändringen skulle leda till en förändring av gränserna för det toala luftrum som täcks av konventionen. Varje ändring som inte leder till en sådan förändring skall anmälas till organisationen av den berörda fördrags- sluande parten.

3. I denna konvention innefattas i uttrycket ”flygtrafik” civila luftfartyg samt de militär-, tull- och polisluftfartyg som tillämpar Inter— nationella civila luftfartsorganisationens för- faranden.

Artikel 4

Organisationen skall vara en juridisk per- son. Inom de fördragsslutande parternas terri- torier har organisationen hela den rättskapa- citet som en juridisk person kan ha enligt intern rätt. Bland annat skall den ha rätt att förvärva eller överlåta lös eller fast egendom och att föra alan. Om inte annat föreskrivs i denna konvention eller i den stadga som är en bilaga till den, skall organisationen företrädas av det organ som skall handla i dess namn. Organet skall förvalta organisationens egendom.

Artikel 5

1. Kommissionen skall bestå av företrädare för de fördragsslutande parterna.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

enne dans les Régions d'Information de Vol énumérées ä l'Annexe 2.

2. Toute modification qu'une Partie con- tractante souhaite apporter a la liste de ses Regions d'Information de Vol figurant å l'Annexe 2 est subordonnée ä l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle autait pour effet de modifier les lirnites de l'espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel elfet sera notifiée å l'Organisation par la Partie contractante intéressée.

3. Au sens de la présente Convention, l'expression ”circulation aérienne” vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforrnent aux procedures de l'Or- ganisation de l'Aviation Civile Intemationa- le.

Article 4

L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties con- tractantes, elle possede la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes mora— les par les législations nationales; elle peut notarnment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou irnmobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Saints ci—annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gere le patrimoine de l'Organisation.

Article 5

1. La Commission est composée de repré- senants des Parties contractantes.

56

Varje fördragsslutande part får utnämna flera delegater för att särskilt göra det möjligt att tillgodose både den civila luftfartens och det nationella försvarets intressen men skall endast äga en röst.

2. Vid tillämpningen av artikel 2.1 1) skall kommissionen utökas så att den omfatar företrädare för icke-medlemsstater som är parter i den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter. Den på deta sätt utökade kommissionen skall fatta beslut enligt bestämmelserna i den närrmda överens- kommelsen.

3. När bestämmelser om detta har fastställts i andra överenskommelser som ingåtts mellan organisationen och icke-medlemsstater enligt artikel 2.1, särskilt i fråga om flödes- planering, skall kommissionen utökas och fatta beslut enligt bestämmelserna i dessa överenskommelser.

Artikel 6

1. För att fullgöra de uppgifter som organisa- tionen ålagts enligt artikel 2.1 skall kommissionen vida följande åtgärder:

a) med avseende på de fördragssluande parterna skall den fatta beslut:

ide fall som avses i artikel 2.1 b) och c), — i de fall som avses i artikel 2.1 a) samt d) till k) närhelst kommissionen anser det nöd- vändigt för de fördragsslutande parterna att

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Chaque Partie contracante peut se faire représenter par plusieurs délégués alin de permettre noamment la représentation des intéréts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.

2. Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de ['article 2, la Commission est élargie aux représenants des Eats non membres de l'Organisation qui sont parties å l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions tixées par cet Accord.

3. Si des dispositions ä cet effet sont pré- vucs dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Eats tiers confor— mément au paragraphe 1 de ['article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et pren- dra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.

Article 6

1. Pour l'accomplissement des täches dévolues å l'Organisation par le paragraphe 1 de l'article 2, la Commission prend les mesures suivantes :

(a) a l'égard des Parties contractantes : elle prend une décision :

dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2

- dans les cas mentionnés aux (a) et (d) å (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contrac-

57

samverka; i sådana fall kan kommissionen även utfärda en rekommendation till de fördragssluande parterna.

b) med avseende på Organet:

— skall den godkänna den årliga arbetsplanen och de fleråriga investerings— och arbets- planer som Organet skall lämna in till kom- missionen för att uppgifterna enligt artikel 2.1 skall kunna fullgöras. Den skall även godkänna budgeten och verk- samhetsberättelsen och ge Organet direktiv närhelst den anser deta nödvändigt för fullgörandet av de uppgifter som tilldelats Organet,

skall den vida alla nödvändiga åtgärder för att utöva sina befogenheter avseende tillsyn enligt denna konvention och

Organets stadga,

- skall den bevilja Organet ansvarsfrihet för dess budgetförvaltning.

2. Kommissionen skall vidare:

a) godkänna budgetförordningen och in- struktioner för personalen samt åtgärder som skall Vidas i kraft av artikel 7.2 och artikel 19.3 i sadgan för Organet samt

b) utse ledamöterna i kontrollnärnnden för en femårsperiod enligt artikel 22.1 i sadgan för Organet.

3. Kommissionen skall bemyndiga Organet inleda förhandlingar om de särskilda över-

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

tantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, forrnuler une recommandation aux Parties contractantes;

(h) a l'égard de l'Agence:

elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'ac— complissement des täches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse ä l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplissement des tåches qui lui sont confiées;

elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vettu de la présente Convention. et des Samts de l'Agence;

elle donne décharge ä l'Agence de sa ges- tion relative au budget.

2. la Commission, en outre :

(a) approuve le samt administratif du per- sonnel et le reglement financier ainsi que les mesures å prendre en application du para- graphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Satuts de l'Agence;

(b) nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contröle en appli- cation du paragraphe 1 de l'article 22 des Satuts de l'Agence.

3. La Commission autorise l'ouvertnre par l'Agence de négociations sur les accords

58

enskommelser som avses i artikel 2 och skall godkänna de överenskommelser som förhandlats fram av Organet.

4. Kommissionen fär inleda förfaranden på organisationens vägnar inför den skilje- domstol varom stadgas i artikel 31.

Artikel 7

1. Beslut av kommissionen, som skall vara enhälliga, skall fattas efter omröstning bland de fördragsslutande parterna, för vilka de är bindande. Skulle emellertid en fördragsslu- ande part underrätta kommissionen om att överordnade nationella hänsyn hindrar den från att handla enligt ett enhälligt beslut som fattats med avseende på de angelägenheter som anges i artikel 2.1 b) och c), får den avvika från detta beslut under förutsättning att den meddelar kommissionen skälen för sin avvikelse. Inom sex månader från en sådan underrättelse skall kommissionen antingen ändra sitt tidigare beslut eller beslua om vissa villkor eller begränsningar som skall gälla för avvikelsen. I båda fallen fordras ett enhälligt beslut efter omröstning bland de fördragsslutande parterna.

2. Kommissionens beslut om de åtgärder som avses i artiklarna 6.2 a), 6.3 och 11.3 skall vara enhälliga med avseende på de avgivna rösterna.

3. Om inte annat föreskrivs, fordras ett majoritetsbeslut i kommissionen i fråga om de direktiv och åtgärder som anges i artikel 6.1 b) och 6.4 under förutsättning att:

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

particuliers visés ä l'article 2 et approuve les accords négociés.

4. Les recours devant le tribunal arbitral prévu ä l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission.

Article 7

1. Les décisions sont prises par la Com- mission statuant ä l'unanimité des Parties contracantes et sont obligatoires pour ces dernieres. Toutefois, si une Partie contrac- ante notifie å la Commission que des rai- sons impératives d'intérét national l'empé- chent de donner suite ä une décision prise å l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (e) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger å ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois å compter de cette notification, la Commis- sion soit révise sa décision antérieure, soit décide si ceraines conditions ou limites doivent s'appliquer å la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision å prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes.

2. La Commission Statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de ['article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au pa— ragraphe 3 de l'article 11 å l'unanimite des suffrages exprimés.

3. Sauf dispositions contraires, les direc- tives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe l et au para- graphe 4 de l'article 6 som adoptées par la Commission a la majorité des suffrages exprimés éant entendu que:

59

rösterna beräknas enligt det vägningsför— farande som föreskrivs i artikel 8 nedan,

rösterna representerar majoriteten av de fördragssluande parter som röstar.

4. De åtgärder som avses i artikel 6.2 b) skall beslutas av kommissionen i överens- stämmelse med punkt 3 ovan, förutsatt att den på detta sätt beräknade majoriteten inte understiger 70 procent av de avgivna vägda rösterna.

5 . För rekommendationer från kommissionen skall krävas en majoritet av de fördragsslut- ande parternas röster.

Artikel 8

1. Det vägningsförfarande som avses i artikel 7 skall beräknas enligt följande tabell:

Fördragsslutande parts årliga bidrag i pto- cent av summan av årliga bidrag från samt- liga fördragssluande parter

Analröster Mindreänl% ............ l Frånltillmindreän2% ..... 2 Från2tillmindreän3% ..... 3 Från3tillmindreän41/r%... 4 Från4'htillmindreän6%....5 Från 6tillmindreän7'å%.... 6 Från7'/rtillmindreän9%....7 Från 9tillmindreänll% ..... 8 Frånlltillmindreänl3% 9 Frånl3tillmindreän15% ....10 FrånlStillmindreän18% ....1l Frånl8tillmindreän21% ....12 Från21tillmindreän24% ....13

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

ces suffrages sont affectés de la pondé- ration prévue å l'article 8 ci—apres,

ces suffrages doivent représenter la majo- rité des Parties contractantes voant.

4. Les mesures prévues au (b) du para- graphe 2 de l' article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée confonnément å ce para- graphe atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés.

5. Les recommandations sont fonnulées par la Commission å la majorité des Parties contractantes.

Article 8

1. La pondération prévue ä l'articlc 7 est détemtinée selon le ableau suivant :

Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contracante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contracantes

Nombre de voix

Inférieurål % ............... 1 De 1 åmoinsde 2 % .......... 2 De 2 ämoinsde 3 % .......... 3 De3 åmoinsde41/z% ........ 4 De4'A åmoinsde6% ......... S De6 åmoinsde7'/r% ........ 6 De7l/z åmoinsde9% ......... 7 De 9 åmoinsde 11 % ......... 8 Dell åmoinsde 13% ......... 9 De 13 åmoins de 15 % ........ 10 De 15 å moins de 18 % ........ 11 De 18 åmoins de 21 % ........ 12 De21 åmoins de 24 % ........ 13

Från24tillmindreän27% ....14 Från27tillmindreän3096 ....15 30% ................... 16

2. Analet röster skall inledningsvis fastställas med verkan från dagen för ikraftträdandet av det protokoll som öppnades för under- tecknande i Bryssel 1981 genom hänvisning till ovanstående abell och enligt regeln i arti- kel 19 i Organets stadga för fastställande av de fördragsslutande parternas bidrag till organisationens budget.

3. Om en stat ansluter sig skall analet röster för de fördragsslutande parterna fastställas på nytt enligt sanuna förfarande.

4. Analet röster skall varje år fastställas på nytt i enlighet med föregående bestämmelser.

Artikel 9

1. Kommissionen skall fastställa sin egen arbetsordning som skall anas enhälligt.

2. Derma skall bland annat innehålla bestärn— melser som hänför sig till ordförandeposten, tillsättandet av arbetsgrupper och kommis- sionens arbetsspråk.

Artikel 10

Den personal och de resurser som krävs för kommissionens verksamhet skall ställas till dess förfogande genom Organets försorg.

Prop. 1993/941104 Bilaga 1 De 24 å moins de 27 % ........ 14 De 27 å moins de 30 % ........ 15 30 % ..................... 16

2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, å compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert ä la signature å Bruxel- les en 1981, par référence au ableau ci— dessus et conforrnément a la regle de déter- mination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organi- sation qui figure å l'article 19 des Statuts de l'Agence.

3. En cas d'adhésion d'un Eat, il est pro- cédé de la méme maniere å une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contracantes.

4. 11 est procédé chaque année ä une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 9

1. La Commission éablit son réglement intérieur qui doit étre adopté å l'unanimité.

2. Ce reglement doit prévoir noamment les régles relatives a la Presidence, å la créa- tion de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.

Article 10 L'Agence met ä la diSposition de la Com- mission de personnel et les moyens matériels nécessaires å son fonctionnement.

61

Artikel 11

1. Kommissionen skall med relevana stater och internationella organisationer upprätthålla förbindelser som är nödvändiga för att organisationens mål skall förverkligas.

2. Kommissionen skall särskilt, med beakt- ande av bestämmelserna i artikel 6.3 och 13, ensam vara bemyndigad att på organisa- tionens vägnar ingå de överenskommelser med internationella organisationer, de för- dragssluande partena eller andra stater som är nödvändiga för fullgörandet av de av organisationens uppgifter som anges i artikel 2.

3. På Organets förslag kan kommissionen till detta delegera beslutet att inleda förhand- lingar och ingå överenskommelser som är nödvändiga för fullgörandet av de uppgifter som avses i artikel 2.

Artikel 12

Överenskommelserna mellan organisationen och en eller flera fördragssluande parter eller en eller flera icke-medlemsstater eller en internationell organisation om de uppdrag som avses i artikel 2 skall fastställa uppgifter, rättigheter och förpliktelser för var och en av parterna i överenskommelsen samt de ekonomiska uppgörelsema och skall ange de åtgärder som skall vidtas. Organet får förhandla om sådana överenskommelser enligt bestämmelserna i artiklarna 6.3 och 11.3.

Artikel 13

Inom ramen för kommissionens direktiv får Organet upprätta de förbindelser som är

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article II

1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles a la realisation de l'objet de l'Organisation.

2. La Commission est noamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compe- tente pour conclure au nom de l'Organisa- tion, avec les organisations internationales, les Parties contracantes ou les Eats tiers, les accords nécessaires å l'exécution des tåches de l'Organisation prévues å l'article 2.

3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer å cette demiere la déci— sion d'ouvrir des négociations et de con- clure les accords nécessaires ä l'exécution des täches prévues å ['article 2.

Article 12

Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contracantes ou un ou plusieurs Eats non membres ou une orgarri— sation internationale, relatifs aux täches prévues å l'article 2 doivent fixer les täches droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et détenniner les mesures å prendre. Ils peuvent étre négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article ll.

Article 13

Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec

62

oundgängliga för samordningen av flygtrafik och för tillhandahållandet av organets tjänster med lämpliga offentliga eller privata serviceorganisationer hos de fördragsslutande parterna, icke-medlemsstater eller inter- nationella organisationer. I detta syfte får avtal av rent administrativ, teknisk eller kommersiell lmaktär ingås av Organet på organisationens vägnar i den mån som de är nödvändiga för Organets verksamhet, på villkor att detta undenättar kommissionen om ingångna avtal.

Artikel 14

1. Karaktären av samhällsintresse skall när det behövs erkännas enligt den interna rätten med de följder som bestämmelserna i denna rätt får i samband med expropriation i det all- männas intresse vad gäller förvärv av fast egendom som är nödvändig för lokalisering av organisationens installationer under förutsättning av den berörda regeringens samtycke. Expropriationsförfarande grundat på samhällsintresse får sättas i gång av den berörda statens behöriga myndigheter, i enlighet med dess interna rätt, för förvärv av sådan egendom när en uppgörelse i godo inte går att uppnå.

2. Inom de fördragsslutande parters territorier där det förfarande som avses i föregående punkt inte finns kan organisationen utnyttja de förfaranden för tvångsköp som kan användas till förmån för civil luftfart och telekommunikationer.

3. De fördragsslutande par-tema erkänner organisationens rätt att med avseende på alla installationer som görs och tjänster som införs för deras räkning inom deras respek- tive territorier utnyttja tillämpningen av

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

les services techniques interessés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes intemationaux, les relations indispensables a la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure å cet elf'et, au nom de l'Organisation, sous reserve d'en informer la Commission, des contrats de caractere purement adrninistratif, technique ou com- mercial dans la mesure oå ils sont nécessai- res å son fonctionnement.

Article 14

l. Le caractbre d'utilité publique est re- connu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les eff'ets qui découlent des dispositions de celles-ci relati- ves å l'expropriation pour cause d'utilite publique, aux acquisitions immobilieres nécessaires å l'implantation des installations de l'Organisation, sous reserve de l'accord des Gouvemements intéressés. La procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique pourra etre diligentee par les autorités com- pétentes de l'Etat en cause, conformément å sa législation nationale, en vue de realiser ces acquisitions å défaut d'accord amiable.

2. Sur le territoire des Parties contrac- tantes ou la procedure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénélicier des procedures d'aquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.

3. Les Parties contractantes reconnaissent å l'Organisation, pour les ouvrages et services etablis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des reglementations nationales relatives aux

63

intern rätt vad gäller de restriktioner i ägan- derätten till fäst egendom som kan föreligga till förmån för samhällsintresset i samband med inhemska tjänster för samma ändamål och särskilt i fråga om servitut.

4. Organisationen skall bära de kostnader som blir en följd av tillämpningen av be- stämmelserna i denna artikel inklusive den ersättning som skall betalas enligt lagen i den stat inom vars territorium egendomen är belägen.

Artikel 15

Om organisationen utför de uppdrag som avses i artikel 2.2 b), skall Organet tillämpa de föreskrifter som gäller inom de fördrags- slutande parternas territorier och i det luftrum där tillhandahållandet av Bygtrafiklednings- tjänster anförtrotts åt dem enligt de interna- tionella överenskommelser som de är parter i.

Artikel 16

Om organisationen utför de uppgifter som avses i artikel 2.2 b), skall Organet inom gränserna för flygtrafikledningstjänsternas be- fogenheter ge befälhavaren på luftfartyg alla nödvändiga instruktioner. Befälhavama på luftfartyg är skyldiga att lyda dessa instruk- tioner utom i de fall av force majeure som förutses i de föreskrifter som avses i föregående artikel.

Artikel 17 I händelse av att organisationen utför de uppgifter som anges i artikel 2.2 b) skall överträdelser av flygtrafikföresluifter som

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

limitations du droit de propriété immobiliere qui existeraient dans l'intérét public au profit des services nationaux pour le méme objet et notamment de celles qui concement les servitudes d'utilite publique.

4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du present article, y compris le montant des indemnités dues conformément a la legisla- tion de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.

Article 15

Dans le cas oh l'Organisation exercerait les täches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les reglements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est conliée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.

Article 16

Dans le cas oö l'Organisation exercerait les täches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits con- férés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéro- nefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conforrner, hormis les cas de force majeure envisagés dans les reglements mentionnés å l'article précédent.

Article 17 Dans le cas oil l'Organisation exercerait les täches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions a la réglementa—

64

görs i det luftrum där Organet anförtrotts tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänster registreras i rapporter av tjänstemän som särskilt bemyndigats av Organet för denna uppgift med beaktande av den rättighet som de fördragsslutande parternas tjänstemän har enligt intern rätt att rapportera överträdelser av samma slag. De ovan nämnda rapportema skall ha samma verkan inför nationella domstolar som de som avfattas av statliga tjänstemän med kompetens att rapportera överträdelser av samma slag.

Artikel 18

l. Spridningen av skrifter och annat informa- tionsmaterial som skickas från eller till organisationen i samband med dess oHiciella verksamhet får inte begränsas på något sätt.

2. Organisationen skall åtnjuta en behandling med avseende på tjänstemeddelanden och överföring av alla sina dokument som inte är mindre fömrånlig än den som varje för- dragsslutande part beviljar jämförliga interna- tionella organisationer.

Artikel 19

l. Organisationen skall vara befriad från alla pålagor, skatter och avgifter med avseende på sin tillkomst, upplösning eller likvidation i den stat där den har sitt säte och inom de fördragsslutande parternas territorier.

2. Organisationen skall vara befriad från alla pålagor, skatter och avgifter som är förenade

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

tion de la navigation aérienne commises dans l'espace oh la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée å l'Agence sont constatées dans les proces— verbaux par des agents specialement com- missionnés par elle å cet effet, sans prejudi- ce du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contrac- tantes de constater les infractions de méme nature. Les proces-verbaux vises ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la méme valeur que ceux dresses par les agents nationaux qualifiés pour constater les infrac- tions de méme nature.

Article 18

1. La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés å celle-ci, et correspondant å ses activités oflicielles n'est soumise å aucune restriction.

2. Pour ses communications ofiicielles et le uansfert de tous ses documents, l'Organi- sation bénélicie d'un traitement aussi favo- rable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationa- les sirnilaires.

Article 19

l. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siege et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes å l'occasion de sa constitution, de sa dissolu— tion et de sa liquidation.

2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de

65

med förvärvet av den fasta egendom som är nödvändig för att den skall kunna genomföra

sitt uppdrag.

3. Organisationen skall vara befriad från alla direkta skatter som är tillämpliga på den, dess egendom, tillgångar och inkomster.

4. Organisationen skall vara befriad från alla indirekta skatter som faller på den till följd av en låneernission.

5. Den skall befrias från all beskattning som har karaktären av undantag eller diskrimine- ring.

6. De typer av befrielse som avses i denna artikel gäller inte för de skatter och avgifter som inkasseras för allmännyttiga tjänster.

Artikel 20

l. Organisationen skall vara befriad från alla tullavgifter, skatter och andra avgifter med motsvarande verkan utom sådana som avser utförda tjänster och skall undantas från varje irnport— eller exportförbud eller begränsning med avseende på material, utrustning, förråd och andra artiklar som importeras för organisationens tjänstebruk och som är avsedda för organisationens byggnader och installationer eller för dess verksamhet.

2. De varor som sålunda importeras får inte säljas, lånas ut eller överlåtas mot eller utan betalning inom den parts territorium dit de införts utom på de villkor som fastställts av

Prop. 1993/941104 Bilaga 1

biens irnmobiliers nécessaires å l'accomplis- sement de sa mission.

3. Elle est exonérée de tous impöts directs susceptibles de s'appliquer å elle-méme, & ses biens, avoirs et revenus.

4. Elle est exonérée des perceptions fisca- les indirectes que pourraient entrainer les emissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.

5. Elle est exonéree de tout impöt de carac— tere exceptionnel ou discriminatoire.

6. Les exonérations prévues au present article ne s'étendent pas aux impöts et taxes percus en rémunération de services d'utilite générale.

Article 20

l. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'eff'et equivalent, autres que des redevances ou irnpositions representatives de services rendus, et ex- emptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui conceme les materiaux, matériels, four- nitures et autres objets importés pour l'usa- ge Officiel de l'Organisation et destinés aux irnmeubles et installations de l'Organisation ou å son fonctionnement.

2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent étre ni vendues, ni prétees ou cédé- es, soit å titre gratuit soit å titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle

66

den berörda fördragsslutande partens rege- ring.

3. Alla kontrollåtgärder som anses lämpliga får vidtas för att säkerställa att den materiel och utrustning, de förråd och andra artiklar som avses i punkt 1 och som importeras för överlämnande till organisationen verkligen har levererats till denna organisation och fak- tiskt används för dess officiella byggnader och installationer eller för dess verksamhet.

4. Vidare skall organisationen befrias från alla tullavgifter och undantas från varje import- eller exportförbud eller begränsning med avseende på de tryckalster som omfattas av artikel 5 i den stadga som är en bilaga till denna konvention.

Artikel 21

1. Organisationen får inneha vilken valuta som helst och ha konton i varje valuta i den rrrån det är nödvändigt för att utföra de transaktioner som fordras för dess syfte.

2. De fördragsslutande parterna åtar sig att ge organisationen nödvändiga bemyndiganden för alla överföringar av kapital som är förenade med upprättandet av organisationen och med dess verksamhet, innefattande emission av lån och räntebetalningar för lån när låneemissionerna har bemyndigats av den berörda fördragsslutande partens regering, enligt de villkor som är fastställda i nationella föreskrifter och internationella överenskom- melser, vilketdera som är tillämpligt.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

elles auront été introduites, å moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvemement de la Partie contractante intéressée.

3. Toutes mesures de contröle jugées utiles pourront étre prises pour s'assurer que les materiaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et 'importés å destination de l'Organisation ont bien été livres å ladite Organisation et affec- tés aux immeubles et installations officiels ou å son fonctionnement.

4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui conceme les publi- cations visées å ['article 25 des Statuts ci—annexés.

Article 21

1. L'Organisation peut détenir toutes devi- ses et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire å l'exécution des operations répondant å son objet.

2. Les Parties contractantes s'engagent å lui accorder les autorisations nécessaires pour effectner, suivant les modalités prévues dans les reglements nationaux et accords intemationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organi- sation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'emission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvemement de la Partie contractante intéressée.

67

Artikel 22

l. Organet får vända sig till kvalificerade personer som är medborgare i de fördragsslu— tande parterna med begäran om deras tjänster.

2. Organisationens personal och familjemed- lemmar som ingår i deras hushåll skall undantas från inreserestriktioner och bestäm- melser om registrering av utlänningar, på samma sätt som vanligen beviljas medlemmar av personalen i jämförliga internationella organisationer.

3. a) I tider av internationell kris skall de för- dragsslutande parterna bevilja organisationens personal och de familjemedlemmar som ingår i deras hushåll samma möjligheter till repatriering som andra internationella organisationers personal.

b) Bestämmelserna i a) påverkar inte perso- nalens förpliktelser mot organisationen.

4. Inget undantag får göras från bestämmel- serna i punkterna 1 och 2 i denna artikel utom av skäl som rör allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

5. Organisationens personal:

a) skall beviljas befrielse från tull och andra avgifter än sådana som avser utförda tjänster när det gäller införande av deras personliga tillhörigheter, lösöre och andra hus- hållsartiklar som inte är nya och som de för in från utlandet när de först bosätter sig inom

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article 22

l. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.

2. Les membres du personnel de l'Organi- sation ainsi que les membres de leur famille vivant å leur foyer bénéficient des excep- tions aux dispositions limitant l'irnmigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales sirnilaires.

3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant å leur foyer, les mémes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.

(b) Les obligations du personnel de l'Orga- nisation vis-å-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.

4. 11 ne peut étre fait exception aux dis- positions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la Sécurité ou de la santé publics.

S . Les membres du personnel de l'Organi- sation :

(a) bénélicient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou irnpositions representatives de services rendus, pour l'importation des eff'ets per- sonnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de

68

territoriet i fråga samt utförande av dessa till- hörigheter och lösöre när de lämnar sin tjänst,

b) får när de tillträder sin tjänst inom något av de avtalsslutande parternas territorier temporärt införa sin privata bil utan att erlägga tull och sedan, men inte senare än i samband med att deras tjänst upphör, utföra detta fordon tullfritt, dock i båda fallen med beaktande av villkor som den berörda för- dragsslutande partens regering i varje särskilt fall anser nödvändiga,

c) åtnjuter okränkbarhet för alla sina officiel- la dokument.

6. De fördragsslutande parterna är inte förpliktade att bevilja sina egna medborgare de lättnader som anges i punkterna 5 a) och b) ovan.

7. Förutom de privilegier, befrielser och lätt- nader som beviljas organisationens personal skall det verkställande organets generaldi- rektör åtnjuta immunitet mot åtal med av— seende på handlingar, inklusive ord i tal och skrift, som han utför under sin tjänsteutöv- ning. Denna immunitet gäller inte för trafik- brott eller skada som vållats av motorfordon som tillhör honom eller framförs av honom.

8. De berörda regeringarna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att överföringen av nettolöner sker utan restrik- tioner.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

leur premier établissement et pour la réex- portation de ces mémes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonc- tions;

(b) peuvent, å l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, irnporter temporairement en franchise leur voiture automobile personnel- le et ensuite, au plus tard A la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous reserve, dans l'une et l'autre hypothese, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvemement de la Partie contractante intéressée.

(c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

6. 11 n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder å leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.

7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privileges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité oHicielle; cette irnmunité n'est pas applicable en cas d'in- fraction å la réglementation de la circulation routiere ou en oas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.

8. Les Gouvemements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.

69

Artikel 23

Representanter för de fördragsslutande parterna skall under tjänsteutövning och under sina resor till och från mötesplatsen åtnjuta okränkbarhet för alla sina oficiella dokument.

Artikel 24

Organisationen, generaldirektören och orga- nisationens personal skall på grund av sitt eget socialförsäkringssystem vara befriade från obligatoriska avgifter till nationella försäkringskassor utan inskränkning av överenskommelser mellan organisationen och de fördragsslutande parterna som gällde vid ikraftträdandet av det protokoll som öppnades för undertecknande i Bryssel 1981.

Artikel 25

1. Organisationens kontraktsrättsliga ansvar bestäms av den lag som är tillämplig på avtalet i fråga.

2. Vad beträffar utomobligatorisk ansvarighet skall organisationen gottgöra skador som den orsakat genom vållande från dess organs sida eller av dess tjänstemän inom ramen för deras anställning i den mån som denna skada kan tillskrivas dem. Föregående bestämmelse utesluter inte rätten till annan ersättning enligt de avtalsslutande parternas interna rätt.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article 23

Les representants des Parties contrac- tantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages å destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

Article 24

En raison de son regime propre de pré— voyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires å des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans prejudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert å la signature å Bruxelles en 1981.

Article 25

1. La responsabilité contractuelle de l'Or- ganisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.

2. En ce qui conceme la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les donmtages causes par la faute de ses orga- nes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure ou ces dommages leur sont irnputables. La disposition qui precede n'est pas exclusive du droit å d'aut— res réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.

70

Artikel 26

l. a) Organisationens installationer är okrän— kbara. Organisationens egendom och till- gångar är undantagna från varje form av rekvisition, expropriation eller konfiskation.

b) Organisationens arkiv och alla dess odici- ella dokument är okränkbara var de än är placerade.

2. Organisationens egendom och tillgångar får inte beslagtas och inte heller får de utrnätas annat än genom domstolsbeslut. Organisationens installationer får dock inte beslagtas eller utrnätas.

3. Behöriga myndigheter i den stat där orga- nisationen har sitt huvudkontor och i andra stater där organisationens installationer och arkiv är placerade skall dock, efter att ha informerat Organets generaldirektör, få tillgång till dessa installationer och arkiv för att möjliggöra rättsliga utredningar och säkerställa verkställigheten av domstolsbeslut inom sina respektive territorier.

Artikel 27

1. Organisationen skall vid alla tillfällen sam- arbeta med de fördragsslutande parternas behöriga myndigheter för att underlätta god rättsskipning, säkerställa efterlevnaden av polisiära föreskrifter och förhindra varje missbruk som de i denna konvention upp- räknade privilegierna, irnmuniteten, befriel- sema och lättnadema skulle kunna ge upphov till.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article 26

l. (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute requi- sition, expropriation et confiscation.

(b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents ofliciels lui appar— tenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent étre saisis ni faire l'objet de mesu— res d'exécution forcée, si ce n'est par déci— sion de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent étre saisies ni faire l'object de mesures d'exécution forcée.

3. Toutfois, pour effectuer les enquétes judiciaires et assurer l'exécution des déci— sions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siege er des autres pays oir sont simées ces in- stallations et archives ont acces, apres en avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.

Article 27

1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'ob- servation des reglements de police, et d'évi— ter tout abus auquel pourraient donner lieu les privileges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Con- vention.

7l

2. Organisationen skall så långt som det är möjligt underlätta utförandet av offentliga arbeten inom eller i närheten av alla fastig- heter som anvisats för dess bruk inom de fördragsslutande parternas territorier.

Artikel 28

I händelse av att organisationen utför de uppdrag som avses i artikel 2.2 b) är in- ternationella överenskommelser och nationella föreskrifter om tillträde till, överflygning av och säkerhet inom de fördragsslutande parternas territorier bindande för Organet, som skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av sådana överenskommelser och föreskrifter.

Artikel 29

Om organisationen utför uppdrag enligt artikel 2.2 b), är Organet skyldigt att lämna de fördragsslutande parter som begär det alla nödvändiga upplysningar om de luftfartyg för vilka det har ansvarighet i sin tjänsteutövning för att de fördragsslutande parterna skall kunna kontrollera att internationella överenskommelser och nationella föreskrifter tillämpas.

Artikel 30

De fördragsslutande parterna erkänner att det är nödvändigt för Organet att ha en balanserad ekonomi och åtar sig att inom de gränser och på de villkor som anges i den till denna konvention bifogade stadgan ställa skäliga ekonomiska resurser till Organets för- fogande med beaktande av dess egen in- komst.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible h réalisation des travaux d'inté— rét public å exécuter sur le territoire des Parties contractantes å l'intérieur ou dans le voisinage des irnmeubles qui lui sont affec- tés.

Article 28

Dans le cas ou l'Organisation exercerait les tåches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internalionaux et les réglementations nationales relatifs å l'acces, au survol et å la Sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessai- res å leur application.

Article 29

Dans le cas ou l'Organisation exercerait les täches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en forrnulent la demande toutes les informations relatives aux aéronef's dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permet- tre auxdites Parties contractantes de contrö— ler l'application des accords intemationaux et des reglements nationaux.

Article 30

Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent å mettre å sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés.

72

Artikel 31

1. Varje tvist som kan uppstå antingen mellan de fördragsslutande parterna eller mellan de fördragsslutande parterna och organisationen, företrädd av kommissionen, med avseende på tolkningen eller tillämpningen av denna konvention eller bilagorna till den och som inte har kunnat slitas genom direkt för- handling eller genom någon annan metod skall hänskjutas till skiljedom på begäran av någon av parterna.

2. För detta ändamål skall var och en av par— terna i varje särskilt fall utse en skiljedomare och skiljedomama skall gemensamt utse en tredje skiljedomare. Skulle någon av parterna inte ha utsett sin skiljedomare inom två månader från dagen för mottagandet av den andra partens begäran eller om de utsedda skiljedomama inte skulle lyckas enas om nomineringen av den tredje skiljedomaren inom dessa två månader, får endera parten anmoda ordföranden i Internationella dom- stolen att utse skiljedomare.

3. Skiljedomstolen fastställer sina egna regler för förfarandet.

4. Varje part skall bära kostnaderna för sin egen skiljedomare och sina företrädare i förhandlingarna inför domstolen. Kostnaderna för den tredje skiljedomaren och övriga kostnader skall bäras lika av parterna i tvisten. Skiljedomstolen får dock fastställa en annan kostnadsdelning om den anser det lämpligt.

5. Skiljedomstolens beslut skall vara bindande för parterna i tvisten.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article 31

1. Tout diEérend qui pourra naitre soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation repré- sentée par la Commission, relatif å l'in- terprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu étre réglé par voie de négociations direc- tes ou par tout autre mode de reglement sera soumis å arbitrage å la requéte de l'une quelconque des parties.

2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas ou une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de reception de la requére de l'autre partie, ou dans le cas or'r les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra deman- der au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder å ces désignations.

3. Le tribunal arbitral déterminera sa pro- pre procedure.

4. Chaque partie prendra å sa charge les frais concemant son arbitre et sa représenta— tion dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition dilférente des frais s'il le juge approprié.

5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

73

Artikel 32

1. Organets stadga liksom ändringar som görs i denna med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna konvention och i den stadga vilken är en bilaga till den gäller inom de fördragsslutande parternas territorier.

2. Varje ändring av bestämmelserna i stadgan skall enhälligt godkännas av kommissionen genom omröstning bland dess medlemmar.

3. Bestämmelserna iartiklama 1, 11, 19 och 20 i den stadga som är en bilaga till denna konvention får emellertid inte ändras av kommissionen.

Artikel 33

I händelse av undantagstillstånd eller krig påverkar bestämmelserna i denna konvention inte de berörda fördragsslutande parternas handlingsfrihet.

Artikel 34

De f'ordragsslutande parterna åtar sig att se till att gällande lagfästa bestämmelser ägnade att säkerställa kontinuiteten i de tjänster som tillhandahålls av det allmänna tillämpas på Organet.

Artikel 35

l. Giltigheten för denna konvention i dess lydelse enligt det protokoll som öppnades för undertecknande i Bryssel 1981 utsträcks till att omfatta en tid av tjugo år från den dag då detta protokoll träder i kraft.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article 32

l. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient appor- tées dans les conditions prévues å la présen- te Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont elfet sur le territoire des Parties contractantes.

2. Toute modificatiun aux dispositions des Smuts est subordonnée å l'approbation de la Commission, statuant å l'unanimité de ses membres.

3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annex— és ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.

Article 33

En cas de crise ou de guerre, les dis- positions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte å la liberté d'action des Parties contractantes concemées.

Article 34

Les Parties contractantes s'engagent å faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées å assurer la continuité des services publics.

Article 35

l. La présente Convention, telle qu'amen- dée par le Protocole ouvert å la signature å Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, å compter de l'entrée en vigu- eur du Protocole précité.

74

2. Denna tidsperiod skall automatiskt för- längas med femårsperioder, såvida inte en fördragsslutande part minst två år före utgången av den löpande perioden till den belgiska regeringen skriftligen uttryckt sin avsikt att frånträda konventionen. Den belgiska regeringen skall underrätta rege- ringarna i de andra statema som är parter i konventionen om ett sådant frånträde.

3. Om organisationen upplöses genom till- lämpning av föregående punkt, skall den anses bestå i avvecklingssyfte.

Artikel 36

Anslutning till denna konvention, i dess lydelse enligt det protokoll som öppnades för undertecknande i Bryssel 1981, av en annan stat än signatärstatema till detta protokoll förutsätter:

a) kommissionens enhälliga godkännande genom omröstning,

b) att staten samtidigt deponerar ett anslut- ningsinstrument för den multilaterala över- enskommelse om undervägsavgifter som öppnades för undertecknande i Bryssel 1981.

2. Kommissionens ordförande skall underrätta den stat som inte tillhör signatärstaterna om beslutet att godkänna anslutningen.

3. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos Belgiens regering som skall underrätta de andra signatärstatemas och anslutna staternas regeringar.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

2. Cette durée sera automatiquement pro- longée par périodes de cinq années å moins qu'une Partie contractante n'ait manifeste par une notification écrite au Gouvemement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin å la Con- vention. Le Gouvemement du Royaume de Belgique avisera les Gouvemements des autres Etats parties å la Convention de ladite notification.

3. Si, en application de ce qui precede, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.

Article 36

1. L'adhésion å la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert a la signature å Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée:

(a) å l'accord de la Commission statuant å l'unanimité;

(b) au dépöt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion å l'Accord multi- latéral relatif aux redevances de route ouvert å la signature å Bruxelles en 1981.

2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée å l'Etat non signataire par le Prési- dent de la Commission.

3. L'instrument d'adhésion est déposé aupres du Gouvemement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvemements des autres Etats signataires et adhérents.

75

4. Anslutningen träder i kraft från och med den första dagen i den andra månaden efter deponeringen av anslutningsinstrumentet.

Denna sammanförda version av bestämm- elserna i konventionen och de ändringar som protokollet innehåller ar upprättad på de engelska, fi'anska, holländska, portugisiska och tyska språken. Enligt slutklausulen i den internationella Eurocontmlkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet den 13 december 1960 samt enligt slutklausulen i protokollet den 12 februari 1981 om ändring av den förut nämnda konventionen skall den franska texten ha företräde i händelse av bristande överensstämmelse mellan texterna.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxieme mois suivant le dépöt de ['in- strument d'adhésion.

Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, fran- caise, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Convention interna- tionale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne ”EUROCONYROL' du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause anaIe du Protocol du 12 février 1981 amen- dant ladite Convention, le texte en langue fi'ancaise fem foi en cas de divergence entre les textes.

76

Bilaga I till EurocontroLkonventionen

ORGANE'IS STADGA

Artikel 1

Denna stadga gäller för det Organ som upprättats enligt artikel 1 i konventionen.

Artikel 2

l. Organet är ansvarigt för fullgörandet av de uppgifter som det anförtros genom konven- tionen eller av kommissionen.

2. När Organet tillhandahåller dygtrafiktjänst skall dess mål vara:

a) att förhindra kollisioner mellan luftfartyg,

b) att trygga ett välorth och snabbt trafik- tlöde,

c) att lämna råd och upplysningar av be- tydelse för luftfartens säkerhet och ctfek- tivitet,

d) att underrätta vederbörande organisation om luftfartyg som är i behov av räddnings- tjänst samt i erforderlig omfattning bistå dessa organisationer.

3. Organet skall installera nödvändiga anord- ningar For fullgörandet av sina uppgifter och svara för att de fungerar tillfredsställande.

4. Organet skall därför verka i nära sam- arbete med de militära myndigheterna för att så effektivt och ekonomiskt som möjligt till-

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1 ANNEXE 1 STATUTS DE L'AGl—NCE Article 1

L'Agence instituée par l'Articlc 1 de la Convention est régie par les presents Sta- mrs.

Article 2

1. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des täches qui lui sont conliées par la Convention ou par la Commission.

2. Lorsqu'elle assure des services de navi- gation aérienne, l'Agence a pour objectifs:

(a) d'éviter les abordages entre aéronefs;

(b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;

(c) de foumir les avis et les renseignements utiles å l'exécution sure et eflicace des vols;

(d) d*alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des servi- ces de recherche et de sauvetage, et de preter å ces organes le concours nécessaire.

3. L'Agence met en place les moyens nécessaires å l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.

4. A cette fin, l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, aiin de satisfaire le plus eflicacement et le plus économiquement possible les besoins

77

godose flygtrafikens behov och den militära luftfartens särskilda behov.

5. För fullgörandet av sin uppgift på de villkor som fastställs i artikel 7.2 nedan får Organet bland annat uppföra och svara för driften av de byggnader och installationer som det behöver, särskilt flygtrafik-, forsk- nings- och försökscentra, centra för tlödes- planering och skolor för kvalificerad och specialiserad utbildning av personal inom tlygtrafiktjänsten. Det skall emellertid ta i anspråk statliga tekniska tjänster och utnyttja befintliga statliga installationer när så är möjligt i syfte att undvika dubblering.

Artikel 3

Med beaktande av de befogenheter som tilldelats kommissionen skall Organet ledas av en styrelsekommitté (Committee of Management), i det följande kallad ”kom— mitten” och en generaldirektör.

Artikel 4

l. Kommittén skall vara sammansatt av företrädare för var och en av de fördrags— slutande parterna, vilka får utnämna flera företrädare särskilt med tanke på att både den civila luftfartens och det nationella försvarets intressen skall kunna tillgodoses. Endast en av företrädama har rätt att rösta och denne skall vara en tjänsteman i hög ställning med ansvar för luftfartsärenden i sitt land. Varje företrädare skall ha en suppleant med befogenhet att företräda honom om han inte själv kan närvara.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.

5. Pour l'exercice de sa mission, sous reserve des conditions prévues au para- graphe 2 de Particle 7 ci-apres, elle peut notamment construire et exploiter les båti- ments et installations qui lui sont néces- saires, en particulier des centres de recher- che et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de tralic aérien et des écoles servant au perfectionne- ment et a la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationa- les existantes chaque foi que cela est pos- sible, afin d'éviter tout double emploi.

Article 3

Sous reserve des pouvoirs reconnus å la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion ci-apres dénommé ”le Comité” et par un Directeur General.

Article 4

l. Le Comité est composé de representants de chacune des Parties contractantes, qui peut nomrner plusieurs representants aiin de permettre notamment la representation des intéréts de l'aviation civile et de la defense nationale, mais dont l'Un seulement a voix délibérative. Ce demier est un haut fonc- tionnaire exercant dans son pays des responsabilites dans le domaine de la navi- gation aérienne. Chaque representant est pourvu d'un suppleant, qui le représente valablement en cas d'empéchement.

78

2. Vid tillämpningen av artikel 2.1 l) i kon- ventionen skall kommittén utökas så att den omfattar företrädare för icke-medlemsstater som är parter i den multilaterala överens- kommelsen om undervägsavgifter. Den på detta sätt utökade kommittén skall fatta beslut enligt bestämmelserna i den nänmda överenskommelsen.

3. När bestämmelser om detta har fastställts i andra överenskommelser som ingåtts mellan organisationen och icke—medlemsstater enligt artikel 2.1 ikonventionen, särskilt i fråga om flödesplanering, skall kommitten utökas och fatta beslut enligt bestämmelserna i dessa överenskommelser.

Artikel 5

1. För att kommitténs skall vara beslutsför krävs närvaro av röstberättigade företrädare för samtliga fördragsslutande parter utom en.

2. Om beslutsförhet inte uppnås, skall över- läggningarna uppskjutas till ett möte som skall sammankallas till ett senare datum, tidigast tio dagar efter det föregående mötet. Vid detta möte är kommittée beslutsför om minst halva antalet röstberättigade företrädare är närvarande.

Artikel 6

l. Kommittén skall fastställa sin egen ar- betsordning irmefattande regler om val av ordförande och vice ordförande samt ut- nämning av en sekreterare.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

2. Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux representants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties å l'Accord multilateral relatif aux redevan- ces de route. Le Comité élargi prend ses decisions dans les conditions lixées par cet Accord.

3. Si des dispositions å cet etl'et sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comite sera élargi et prendra ses decisions dans les conditions prévues par ces accords.

Article 5

l. Le Comite délibére valablement lorsque au moins tous les representants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont presents.

2. Si ee quorum n'est pas atteint, la deli- bération est remise å une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tot que dix jours apres la précédente; pour la deuxieme déli- bération, le quorum exige est de la moitié au moins des representants ayant voix deli- bérative.

Article 6

1. Le Comité élabore son reglement in- térieur, qui frxe notamment les regles regis- sant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que la désignation d'un Secrétaire.

79

2. Arbetsordningen skall innefatta regler om jäv. De skall vidare fastställa att kallelser till möten skall sändas som brev eller i bråd- skande nu som telegram och inkludera föredragningslistan.

3. Arbetsordningen skall godkännas av kom- missionen.

Artikel 7

1. Kommittén skall fatta beslut om Organets organisation efter förslag från generaldirek- tören.

2. Den skall dock inhämta kommissionens godkännande av åtgärder enligt artikel 2.5 ovan.

Artikel 8

Kommittén skall varje år lämna in en rap- port till kommissionen om organisationens verksamhet och ekonomiska ställning.

Artikel 9

1. På begäran av kommissionen skall kom- mittén utarbeta investerings— och arbetsplaner som sträcker sig över flera år. Planerna skall godkännas av kommissionen.

2. Enligt bestämmelserna i konventionen skall kommittén, för godkännande av kom- missionen, särskilt:

a) utarbeta en plan för uppgifterna enligt artikel 2.1 a), e), f) och j) i konventionen;

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

2. Le råglement comporte des dispositions relatives aux incompatibilites. ll prévoit en outre que les convocations aux seances seront envoyées par lettre ou, en cas d'ur- genee, par telegramme, et comprendront l'ordre du jour.

3. Le reglement est soumis å l'approbation de la Commission.

Article 7

l. Le Comite stanre sur l'organisation de l'Agence, qui doit etre proposée par le Di- recteur General.

2. 11 soumet toutefois å l'approbation de la Commission les mesures å prendre en appli- cation du paragraphe 5 de ['article 2 ci— dessus.

Article 8

Le Comité rend compte chaque année å la Commission des activités et de la situation financiere de l'Organisation.

Article 9

1. Le Comité élabore des programmes d'investissement et de navail portant sur plusieurs années, å la demande de la Com- mission. lls sont soumis å l'approbation de celle-ci.

2. En particulier, en vue de les soumetu'e å l'approbation de la Commission qui Statue conformément å la Convention, le Comite :

(a) prepare le programme des täches prévu aux (a), (e), (f) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;

80

b) formulera de gemensamma långsiktiga målen enligt artikel 2.1 b) i konventionen;

c) granska forsknings— och utvecklingspro- grammen enligt artikel 2.1 g) i konventionen;

d) utarbeta de gemensamma planerna på medellång sikt enligt artikel 2.1 c) i kon— ventionen och formulera de gemensamma handlingsprogrammen för mark- och flyg- buma system samt utbildning av personal enligt punkt 1 d) i nämnda artikel;

e) godkänna överenskommelsema enligt artikel 2 i konventionen;

f) utföra granskningama enligt artikel 2.1 h) och i) i konventionen.

3. Inom gränsema för kommissionens dele- gering enligt artikel ll.3 i konventionen skall kommittén fatta beslut om att inleda förhandlingar i syfte att ingå de överenskom- melser som avses i artikel 2 i konventionen och skall i tillämpliga fall godkänna de-över— enskommelser som förhandlats fram.

Artikel 10

Kommittén skall utarbeta och lämna in till kommissionen för godkännande:

- föreskrifter om anbud, avtal om leveranser av varor och tjänster till organisationen samt villkoren för sådana avtal,

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

(b) élabore les objectifs communs å long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;

(c) étudie les programmes de recherche et de développment prévus au (g) du para- graphe 1 de l article 2 de la Convention;

(d) élabore les plans communs å moyen terme prévus au (e) du paragraphe ] de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matiere de systeme au sol et de bord et de formation des person- nels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article;

(e) adopte les accords prévus å l'article 2 de la Convention;

(f) procede aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Con- vention.

3. Le Comite prend, dans la limite de la delegation eventuellement faite par la Com— mission en application du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la decision d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus å l'article 2 de la Convention et approuve, le cas éché— ant, les accords négociés.

Article 10

Le Comité élabore et soumet å l'appro- bation de la Commission:

un reglement pour les appels d'olfres et la passation des marchés relatifs å la fournitrrre des biens et services å l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;

81

- allmänna avtalsvillkor för organisationens tillhandahållande av tjänster.

Artikel 11

Kommittén skall utarbeta och lämna in till kommissionen för godkännande en budget- förordning som i synnerhet skall fastställa de redovisningsrutiner som skall följas med avseende på inkomster och utgifter, villkoren för betalning av nationella bidrag och de villkor på vilka organisationen får ta upp lån.

Artikel 12

l. Kommittén skall utarbeta Organets in- struktion för personal och överlämna den till kommissionen för godkännande. Den skall:

- i synnerhet innefatta föreskrifter om perso- nalens nationalitet, lönetarilfer, pensioner, diskvalificeringsgrunder för tjänst, tystnads- plikt och kontinuitet i tjänsten samt

- ange de tjänster som inte får innehas sam— tidigt med någon annan tjänst utan general- direktörens särskilda tillåtelse.

2. Internationella arbetsorganisationens förvaltningsdomstol har ensam domsrätt i tvister mellan organisationen och Organets personal med uteslutande av alla andra nationella eller internationella domstolars domsrätt.

Artikel I3

l. Organet bemyndigas rekrytera personal direkt endast om de fördragsslutande parterna

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

le cahier des prescriptions générales appli- cables aux marchés realtifs å la foumiture de services par l'Organisation.

Article 11

De Comité élabore et soumet å l'appro- bation de la Commission, le reglement financier qui fixe notamment le procedures comptables å suivre en matiere de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours å l'emprunt par l'Organisation.

Article 12

1. Le Comité élabore et soumet å l'app- robation de la Commission le statut admini- stratif du personnel de l'Agence :

- celui-ci comporte notamment des disposi- tion relatives å la nationalité du personnel, aux barémes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret profession— nel, å la continuité du service;

- il précise les emplois qui ne peuvent étre cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.

2. Le Tribunal administratif de l'Organisa- tion internationale du Travail est seul com- pétent pour connaitre des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, å l'exclusion de toute autre juridictr'on, nationale ou internationale.

Article 13

1. L'Agence n'est habilitée å recruter directement le personnel que si les Parties

82

inte kan ställa kvalificerad personal till dess förfogande. Dock får Organet komma överens med stater som inte är medlemmar i organisationen om att tillåta anställning av kvalificerad personal från dessa stater i sam— band med genomförandet av de överens- kommelser som avses i artikel 5.2 och 3 i konventionen.

2. Personal som tillhandahålls av en nationell förvaltning lyder under hela sin anställnings- tid hos Organet under dettas lnstruktion för personal, dock med bibehållande av karriär- fördelar som garanteras genom nationella bestämmelser.

3. Personal som tillhandahålls av en nationell förvaltning får alltid sändas tillbaka dit utan att detta betraktas som en disciplinär åtgärd.

Artikel 14

1. Kommittén fattar beslut genom en vägd röstrnajoritet.

2. Med en vägd majoritet menas över hälften av antalet avgivna röster under förutsättning att

- dessa röster vägts enligt artikel 8 i kon— ventionen samt att;

- rösterna representerar en majoritet av de fördragsslutande parter som röstar.

3. Skulle lika många röster avges för och emot förslaget, skall ordföranden besluta att antingen företa en andra omröstning under samma möte eller att sätta upp förslaget på föredragningslistan för ett nytt möte för vilket

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

contractantes ne sont pas en mesure de mettre å sa disposition du personnel quali- lié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le endre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention.

2. Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les ad— ministrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans prejudice du maintien des avantages de carriere qui sont garantis par les reglemen— tations nationales.

3. Le personnel fourni par une administra- tion nationale peut toujours étre remis å la disposition de cell-ci sans que cette mesure ait un caractere disciplinaire.

Article 14

l. Le Comité prend ses decisions å la majorité pondérée.

2. La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que:

- ces sud'rages sont affectés de la pondéra- tion prévue å l'article 8 de la Convention;

ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.

3. En cas. de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder å un deuxieme scrutin au cours de la méme séan- ce, soit d'inscrire la proposition å l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il tixe la

83

han skall fastställa datum. Skulle återigen lika många röster avges för och emot under detta andra möte, skall ordföranden ha utslagsröst.

Artikel 15

]. Kommittén skall utnämna generaldirek- tören för en ämbetstid på fem år genom omröstning enligt artikel 14.2, förutsatt att den enligt nämnda punkt 2 beräknade majo- riteten inte understiger 70 % av de avgivna vägda rösterna. Han får återväljas för en ny ämbetstid på samma sätt.

2. Generaldirektören skall företräda organisa- tionen i rättsliga förhandlingar och alla civila sammanhang.

3. I överensstämmelse med det allmänna handlingsprogram som upprättats av kom- mittén och kommissionen gäller vidare att generaldirektören:

a) skall vara ansvarig för att Organet funge- rar effektivt,

b) får anställa personal och säga upp den enligt Instruktion för personal,

c) får låna upp pengar för en tid av högst ett år enligt budgetförordningen och inom de gränser som fastställts för ändamålet av kommissionen,

d) får ingå avtal både om leverans av varor och tjänster till organisationen och om försäljning av varor och tjänster från organi- sationen enligt de föreskrifter som avses i

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Prési- dent est prépondérante.

Article 15

l. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Conrité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, sous reserve que la majorité

calculée conformément å ce paragraphe

dudit article atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mémes conditions.

2. ll représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. En outre, conformément å la politique générale fixée par le Comité et la Commis- sion, le Directeur Général :

(a) veille å l'eflicacité de l'Agence;

(b) nomme les membres du personnel et met lin å leurs services dans les conditions pré- vues au statut administratif du personnel;

(c) contracte les emprunts dont la durée n'excede pas un an, aux conditions pres- crites par le reglement linancier et dans les limites lixées å cet eli'et par la Commission;

(d) passe les contrats de foumitrrre et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le reglement prévu å l'article lO et dans les limites fixées å cet effet par

84

artikel 10 och inom de gränser som fastställts för dessa ändamål av kommissionen.

4. Generaldirektören får fullgöra de nämnda uppgifterna utan att först hänvända sig till kommittén men skall i alla frågor hålla kommittén informerad om de åtgärder han vidtagit under utövandet av de förut nämnda befogenheterna.

5. Kommittén slall bestämma under vilka förhållanden en ersättare för generaldirek- tören får utnämnas om denne skulle bli oförmögen att fullgöra sina åligganden.

Artikel 16

1. Uppskattningar skall göras av Organets alla inkomster och utgifter för varje räken- skapsår.

2. Budgeten skall vara balanserad. Organets inkomster och utgifter med avseende på forsknings- och försökscentra, skolor och varje annan institution som upprättats enligt artikel 2.5 ovan skall redovisas i detalj i en särskild rapport.

3. Den budgetförordning Som antagits enligt artikel 11 ovan skall innehålla bestämmelser om uppskattning, realisering och revision av Organets inkomster och utgifter med be-" aktande av föreskriftema i denna stadga. Artikel 1 7

l. Räkenskapsåret börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

2. Senast den 31 oktober varje år skall kom- mittén överlämna de preliminära beräkning-

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

la Commission.

4. Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertrr des pouvoirs précités.

5 . Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur General est remplacé en cas d'empéchement.

Article 16

l. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.

2. Le budget doit étre équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses. de l'Agence relatives aux centres de recher- ches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus sont détar'llées dans un état special.

3. Le reglement tinancier prévu å l'article ll ci—dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contröle des recettes et dépenses sous reserve des dis- positions des presents Statuts.

Article 17

l. L'exercice budgétaire s'étend du ler jan— vier au 31 décembre.

2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité å

85

ama för varje räkenskapsår till kommissionen för godkännande.

Artikel 18

Kommittén skall till kommissionen för godkännande lämna in förslag om bud- getens utseende och om vilken räkningsenhet som skall användas.

Artikel 19

1. Utan att inskränka tillämpligheten av be- stämmelserna i punkt 2 nedan skall varje fördragsslutande parts årliga bidrag till budgeten bestämmas för varje räkenskapsår enligt följande formel:

a) de första 30 procenten av bidraget skall beräknas i proportion till värdet av den fördragsslutande partens bruttonationalpro- dukt beräknad på det sätt som anges i punkt 3 nedan,

b) återstående 70 procent av bidraget skall beräknas i förhållande till värdet av den fördragsslutande partens kostnadsbas för hjälpmedel och tjänster en route enligt defi- nition i punkt 4 nedan.

2. Det skall inte krävas av någon fördrags- slutande part att den under ett visst räken- skapsår betalar ett bidrag som överstiger 30 procent av summan av bidragen från de fördragsslutande parterna. Skulle någon för- dragsslutande parts bidrag, beräknat enligt punkt 1 ovan, överstiga 30 procent, skall merbeloppet fördelas mellan de övriga fördragsslutande parterna enligt de regler som fastställts i förutnämnda punkt.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Article 18

Le Comité soumet å l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de presentation du budget et l'unité de compte å utiliser.

Article 19

1. Sans prejudice des dispositions du para- graphe 2 ci-dessous, les contributions an- nuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déter- rninées selon la forrnule de répartition ci-apres:

(a) une premiére fraction, å concunence de 30 % de la contribution, est calculée pro- portionnellement å l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au praragraphe 3 ci-dessous;

(b) une deuxieme fraction, å concurrence de 70 % de la contribution, est calculée pro- portionnellement a l'irnportance de l'assiette des redevances de route de la Partie con- tractante telle qu'elle est délinie au para- graphe 4 ci—dessous.

2. Aucune Partie Contractante n'est tenue de_ verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 % du montant global des contributions des Parties contractantes. Sila contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30 %, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les regles fixées audit paragraphe.

86

' 3. Den bruttonationalprodukt som skall ligga till grund för beräkningarna skall erhållas från statistik sammanställd av OECD - eller om sådan statistik inte är tillgänglig, från statistik sammanställd av något annat organ som erbjuder likvärdiga garantier och som utsetts enligt ett beslut av kommissionen - genom att beräkna det aritmetiska medelvär- det för de senaste tre åren för vilka denna statistik finns tillgänglig. Värdet av bnrtto— nationalprodukten skall vara det värde som beräknas på grundval av produktionskostnad och gällande priser uttryckt i europeiska räk- ningsenheter.

4. Den kostnadsbas för hjälpmedel och tjänster en route som skall användas för bcräkningama skall vara den kostnadsbas som upprättats för det näst sista året före det aktuella räkenskapsåret.

Artikel 20

1. Organisationen får låna på internationella kapitalmarknader för att anskaffa de nöd- vändiga medlen för att utföra sina uppgifter.

2. Organisationen får emittera lån på en för- dragsslutande parts kapitalrnarknader enligt nationell lagstiftning om interna lån eller, i avsaknad av sådan lagstiftning, efter överens- kommelse med den fördragsslutande parten.

3. Förfarandena för hur organisationen skall uppta och återbetala lån skall fastställas i budgetförordningen.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Cooperation et de Développement Economique ou å défaut par tout organisme offrant des garan- ties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois. dernieres années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. ll s'agit du Produit national brut au coirt des facteurs et aux prix cou- rants exprimé en unités de compte europé— ennes.

4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultieme année précédant l'exercice bud- gétaire en question.

Article 20

1. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers intemationaux les res- sources nécessaires å l'accomplissement de ses täches.

2. L'Organisation peut emettre des em- prunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la régle- mentation nationale applicable å l'émission d'emprunts intérieurs, ou å défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.

3. Le reglement financier lixe les pro- cédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.

87

4. I varje budget skall det högsta belopp anges som organisationen får låna under det år som budgeten omspänner.

5. I ärenden som omfattas av denna artikel skall organisationen verka i samförstånd med den fördragsslutande partens behöriga myndigheter eller dess sedelutgivande bank.

Artikel 21

Om omständigheterna kräver det, får bud— geten revideras under räkenskapsåret i överensstämmelse med de fastställda kraven för hur den skall utarbetas och godkännas.

Artikel 22

1. Räkenskapema för alla budgetära inkomst- er och utgifter skall granskas årligen av en kontrollnämnd bestående av två sakkunniga tjänstemän från de fördragsslutande parternas förvaltningar. Dessa tjänstemän, som skall vara av olika nationalitet, skall utnämnas av kommissionen på förslag av kommittén enligt artikel 6.2 b) i konventionen. Utgiftema för kontrollnämnden skall bäras av organisa- tionen.

2. Granskningen, som skall utgå från verifi- kationema och om nödvändigt göras på platsen, skall läggas upp i syfte att konstatera intäktemas och utgiftemas stadgeenlighet och att kontrollera att den ekonomiska ledningen är tillfredsställande. Kontrollnämnden skall lägga fram en revisionsberättelse för kommis- sionen efter varje räkenskapsårs slut.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

4. Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'armée couverte par le budget.

5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autoirités compétentes des Parties con- tractantes ou avec leur banque d'émission.

Article 21

Le budget peut etre révisé en cours d'ex- ercice, si les circonstances l'exigent, suivant les regles prévues pour son établissement et son approbation.

Article 22

l. Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examines chaque année par une mission de contröle composée de deux fonctionnaires spécialisés apparte- nant aux administrations des Parties contra- tantes. Ces fonctionnaires, qui doivent étre de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives å la mission de contröle sont å la charge de l'Organisation.

2. La verification, qui a lieu sur pieces et au besoin sur place, a pour objet de consta- ter la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financiere. La mission de contröle adresse å la Com- mission un rapport apres la clötrrre de cha- que exercice.

88

Artikel 23

1. Administrativt eller tekniskt inriktade inspektioner av Organets tjänster får göras, om kommissionen kräver det, på eget initiativ eller på begäran av kommittén eller generaldirektören.

2. Sådana inspektioner skall göras av tjänste- män från de fördragsslutande parternas förvaltningar. Varje inspektionskommitté skall bestå av minst två personer av olika nationalitet, varav om möjligt en som deltagit i en tidigare inspektion.

Artikel 24

Kommittén beslutar om Organets arbets- språk.

Artikel 25

Organet utger de skrifter som är nöd- vändiga för dess verksamhet.

Artikel 26

Med beaktande av bestämmelserna i artikel 32.3 i konventionen skall kommittén till kommissionen för godkännande lämna in varje ändring av stadgan som den anser nödvändig.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 1

Article 23

1. Les services de l'Agence peuvent, å la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général faire l'objet d'inspections adrninistratives et techniques.

2. Ces inspections sont eti'ectrrées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'in- spection est composée d'au moins deux personnes de nationalité dili'érente. Toute mission d'inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé å une inspection précédente.

Article 24

Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence.

Article 25

L'Agence procede aux publications néces- saires å son fonctionnement.

Article 26

Le Comité soumet å l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention.

89

MULTILATERAL ÖVERENSKOMMEL- SE OM UNDERVÄGSAVGIFI'ER

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, KONUNGARIKET BELGIEN, SPANIEN, FRANSKA REPUBLIKEN, FÖRENADE KONUNGARIKET st- BRrrANNrEN OCH NORD—IRLAND, IRLAND, SIORHERrrGDöMET LUXEMBURG, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, PORTUGISISKA REPUBLIKEN, SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET,

i det följande kallade ”de avtalsslutande staterna”, EUROPEISKA ORGANISATIONEN SÄKRARE FLYGI'RAFIKI'JÄNST,

FÖR

i det följande kallad ”EUROCONTROL”,

som beaktar att de överenskommelser som europeiska stater ingått med EUROCON- TROL för uppbärande av undervägsavgifter måste ersättas på grund av ändringen av den internationella EUROCONTROL-konven- tionen om samarbete för luftfartens säkerhet av den 13 december 1960;

som inser att samarbete med avseende på fastställande och uppbärande av undervägs- avgifter har visat sig effektivt tidigare;

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

ACCORD MULTILATERAL RELATlF AUX REDEVANCFS DE ROUI'E

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, L'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAlSE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, L'IRLANDE, LE GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA CONFEDERATION SUISSE,

Ci-apres dénommés ”Les Etats contrac- mms”, L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGA- TION AERIENE,

ci-apres dénommée ”EUROCONTROL”,

Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent étre remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de cooperation pour la Sécurité de la naviga- tion aérienne ”EUROCONTROL” du 13 décembre 1960;

Reconnaissant que la cooperation sur le plan de I'établissement et de la perception des redevances de route s'est avérée eflica- ce dans le passé;

som önskar fortsätta och stärka det upp- rättade samarbetet;

som är beslutna att med vederbörlig hänsyn till de riktlinjer som rekommenderas av Internationella civila luftfartsorganisationen genomföra ett enhetligt europeiskt system för undervägsavgifter, vilket skall stå öppet för så många europeiska stater som möjligt;

som är övertygade om att denna enhetlig- het också komrner att underlätta samråd med användarna;

som beaktar att det är önskvärt för de stater som deltar i EUROCONTROL-syste- met för undervägsavgifter att stärka organi- sationens befogenheter med avseende på indrivning av avgifter;

som inser att ett sådant system fordrar en ny rättslig grund;

har trafat följande överenskommelse:

Artikel 1

1. De fördragsslutande parterna är eniga om att anta gemensamma riktlinjer med avseende på avgifter för flygtrafiktjänst och hjälpmedel en route, i det följande kallade ”under- vägsavgifter”, i luftrummet inom de flygin- fonnationsregioner för vilka de har behörig- het.

2. De är därför eniga om att upprätta ett gemensamt system för fastställande och uppbärande av undervägsavgifter och att för

detta ändamål utnyttja EUROCONTROLzs tjänster.

Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;

Décidés å mettre en aeuvre, compte tenu des orientations recommandées par l'Orga- nisation de l'Aviation Civile lntemationale, un systeme européen unifonne de redevan- ces de route accessible au plus grand nom- bre possible d'Etats européens;

Convaincus que cette unifonnisation perrnettra également de faciliter la consulta— tion des usagers;

Considérant qu'il est souhaitable que les Etats participant au systéme de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l'Organisation en matiere de recouvrement des redevances;

Reconnaissant qu'un tel systéme exige de nouvelles bases juridiques;

Sant convenus des dispositions qui sui- vent:

Article I

1. Les Etats contractants conviennent d'a- dopter une politique commune pour ce qui est des redevances å percevoir au titre des installations et services de navigation aéri- enne de route ci—apres dénornrnées ”rede- vances de route”, dans l'espace aérien des Régions d'Information de Vol relevant de leur competence.

2. Ils conviennent en consequence de créer un systeme commun d'établissement et de perception de redevances de route et d'utili- ser å cette fin les services d'EUROCON- TROL.

91

3. Den permanenta kommissionen och EUROCONTROLzs administrativa kommitté skall därför utökas så att de omfattar företrädare för de avtalsslutande stater som inte är medlemmar i EUROCONTROL och kallas härefter ”den utökade kommissionen” och ”den utökade kommittén”.

4. De flyginformationsregioner som nämns i punkt 1 ovan är förtecknade i bilaga I till denna överenskommelse. Varje ändring som en fördragsslutande stat önskar göra i för- teckningen över sina flyginformationsregioner förutsätter ett enhälligt godkännande av den utökade kommissionen om den skulle leda till en förändring av gränserna för det totala luftrum som omfattas av denna över- enskommelse. Varje förändring som inte leder till en sådan förändring skall av den be- rörda fördragsslutande staten anmälas till EUROCONTROL.

Artikel 2

Varje fördragsslutande stat har en röst i den utökade kommissionen, om inte annat följer av bestämmelserna i arikel 6.1 b).

Artikel 3

1. Den utökade kommissionen skall åta sig att upprätta det gemensamma systemet för undervägsavgifter på ett sådant sätt att

a) dessa avgifter fastställs enligt en gemen- sam formel som tar hänsyn till de kostnader som åsamkas de fördragsslutande parterna med avseende på llygtraliktjänst och hjälp- medel en route, och det praktiska genomför- andet av systemet, likaväl som de kostnader

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

3. A cet efl'et la Commision pemranente et le Comité de gestion d'EUROCONTROL sont élargis aux représentats des Etats con- tractants qui ne sont pas membres d'EURO- CONTROL et sont ci-apres dénommés ”la Commission élargie" et ”le Comité élargi”.

4. Les Régions d'Information de Vol men- tionnées au paragraphe l ci-dessus sont énumérées å l'Annexe 1 au present Accord. Toute modiiication qu'un Etat contractant souhaite apporter å la liste de ses Regions d'lnformation de Vol est subordonnée å l'accord unanime de la Commission élargie, lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée å EUROCON- TROL par l'Etat contractant intéressé.

Article 2

Chague Etat contractant dispose d'une voix å la Commission élagie, sous reserve des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 6.

Article 3

1. La Commission élagrie a pour mission d'établir le systeme commun de redevances de route de maniere que:

(a) ces redevances soient établies suivant une forrnule commune qui tienne compte des coöts encourus par les Etats contractants au titre des installations et service de la navigation aérienne de route et de l'ex- ploitation du systEme ainsi que des coirts

92

EUROCONTROL åsarnkas i samband med det praktiska genomförandet av systemet,

b) dessa avgifter uppbärs av EUROCON- TROL som en enhetsavgift per flygning.

2. Den utökade kommissionen skall för de ändamål som avses ovan:

a) fastställa principer för bedömning av de kostnader som avses i punkt 1 a);

b) fastställa den formel som skall tillämpas vid beräkningen av undervägsavgifter;

c) godkänna återvinningsandelen för varje debiteringsperiod av de kostnader som avses i punkt 1 a) ovan;

d) bestämma den avräkningsenhet i vilken undervägsavgiftema anges;

e) bestämma tillämpningsvillkoren, inklusive betalningsvillkoren, för systemet liksom priser per enhet och tariffer samt den period under vilken de skall gälla;

0 fastställa principerna för befrielse från undervägsavgifter;

g) godkänna den utökade kommitténs rapporter;

h) anta de budgetföreskrifter som skall vara tillämpliga på systemet för undervägsavgifter;

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

encourus par EUROCONTROL pour l'ex- ploitation du systeme;

(b) ces redevances soient percues par EU- ROCONTROL å raison d'une redevance unique par vol effectué.

2. la Commission élargie est chargée å cet ell'et:

(a) d'établir les principes régissant la déter- mination des coftts mentionnés au (a) du paragraphe l ci-dessus;

(b) d'établir la forrnule de calcul des rede— vances de route;

(c) d'approuver pour chaque période d'ap- plication le taux de recouvrement des cofrts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-des— sus;

(d) de détenniner l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont ex- primées;

(e) de détenniner les conditons d'application du systbme, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application;

(0 de détemtiner les principes applicables en matiere d'exonération de redevances de route;

(g) d'approuver les rapports du Comité élargi;

(h) d'arréter le reglement financier appli- cable au systéme de redevances de route;

93

i) godkänna överenskommelser mellan EUROCONTROL och varje stat som önskar begagna sig av EUROCONTROL:s resurser eller tekniska medverkan i samband med luft- fartsavgifter som inte omfattas av denna över- enskommelse;

j) godkänna den budgetbilaga som den utökade komnrittén skall lägga fram enligt artikel 5.1 c).

3. Den utökade kommissionen skall en- hälligt fastställa sina procedurregler genom omröstning bland samtliga fördragsslutande stater.

Artikel 4

Varje fördragsslutande stat har en röst i den utökade kommittén, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 6.2 b).

Artikel 5 1. Den utökade kommittén skall åta sig att

a) förbereda den utökade kommissionens beslut;

b) övervaka det praktiska genomförandet av systemet för undervägsavgifter innefattande utnyttjandet av de resurser som EURO- CONTROL använder för detta ändamål och att vidta alla nödvändiga åtgärder, särskilt vad gäller återvinning av undervägsavgifter, enligt den utökade kommissionens beslut;

c) redogöra inför den utökade kommis- sionen för de resurser som behövs för verk- samheten avseende systemet för undervägs-

Prop. 1993/941104 Bilaga 2

(i) d'approuver les accords entre EURO- CONTROL et tout Etat désireux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EU- ROCON'I'ROL en matiere de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord;

(j) d'approuver l'annexe budgétaire pro- posée par le Comité élargi conformément au (e) du paragraphe 1 de l'article 5 .

3. La Commission élargi établit son regle- ment intérieur å l'unanimité de tous les Etats contractants.

Article 4

Chaque Etat contractant dispose d'une voix au Comité élargi, sous reserve des dispositions du (b) du paragraphe 2 de l'article 6.

Article 5 1. Le Comité élargi est chargé:

(a) de preparer les décisions de la Commis- sion élargie;

(b) de surveiller le fonctionnement du syste- me de redevances de route, y compris l'utilisation des moyens mis en atuvre å cette fin par EUROCONTROL et de prend- re toutes mesures nécessaires notamment en ce qui conceme le recouvrement des rede- vances de route, conformément aux déci- sions de la Commission élargie;

(c) de faire rapport å la Commission élargi sur les moyens nécessaires au fonctionne- ment du systéme de redevances de route et

94

avgifter och förelägga kommissionen den budgetbilaga som avser EUROCONTROL:s verksamhet i samband med undervägsav-

gifter;

d) utföra varje annan uppgift som den utökade kommissionen anförtror den.

2. Den utökade kommittén skall fastställa sina egna procedurregler med beaktande av bestämmelserna i artikel 6.2 a).

Artikel 6

I. Den utökade kommissionens beslut skall fattas enligt följande:

a) Beslut i de ärenden som avses i artik- el3.2 a)-f) och h) skall lättas enhälligt genom omröstning bland samtliga fördrags- slutande stater och skall vara bindande för alla fördragsslutande stater. Om ett enhälligt beslut inte uppnås, skall den utökade kommi- ssionen fatta beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna röstema. Varje fördragsslutande stat som på grund av över- ordnade nationella hänsyn inte kan tillämpa detta beslut, skall till den utökade kommis- sionen lämna en förklaring och ange skälen för detta.

b) För beslut i ärenden som avses i artikel 3.2 i) och j) fordras två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster under förutsättning att rösterna omfattar den vägda majoriteten av medlemsstaterna i EUROCONTROL enligt de bestämmelser som återges i bilaga 2 till denna överenskommelse. EUROCON- TROL skall varje år underrätta de fördrags- slutande stater som inte är medlemsstater i EUROCONTROL om det antal röster som

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

de lui soumettre l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en matiere de redevances de route;

(d) de toutes autres täches qui lui sont con- fiées par la Commission élargie.

2. Le Comité élargi établit son reglement intérieur sous réserve des dispositions pré- vues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6.

Article 6

l. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:

(a) dans les cas prévus aux (a) å (D et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises å l'unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant; å défaut de décisions una- nime, la Comnrissions élargie prend une décision å la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons irnpératives d'inté- rét national, appliquer cette décision présen- te å la Commission élargie un exposé de ces raisons;

(b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la décisions est prise å la majorité des deux tiers des suffra- ges exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d'EUROCON'I'ROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites å l'An- nexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaitre aux Etats contractants qui ne sont pas membres

95

medlemsstaterna har rätt till enligt de nämnda bestämmelsema.

c) För beslut i ärenden som anges i artikel 3.2 g) fordras två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster. Detta gäller även för förhandlingar som den utökade kommissionen på EUROCONTROL:s vägnar inleder inför den skiljedomstol som avses i artikel 25.

2. a) Den utökade kommitténs procedurreg- ler, inklusive reglerna om beslutsfattande, skall enhälligt godkännas av den utökade kommissionen genom omröstning bland samtliga fördragsslutande stater.

b) I ärenden som avses i artikel 5.1 c) skall dock den utökade kommitténs beslut fattas enligt bestämmelserna i punkt 1 b) i denna artikel.

Artikel 7

EUROCONTROL skall i enlighet med tillämpliga regler fastställa de undervägsav- gifter som skall erläggas för varje flygning i det luftrum som definieras i artikel 1.

Artikel 8

EUROCONTROL skall uppbära de under- vägsavgifter som anges i artikel 7. De skall utgöra en enhetsavgift som skall erläggas för varje flygning och motsvaras av en enda fordran vilken tillkommer EUROCONTROL och som skall betalas till dess huvudkontor.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

d'EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d'EUROCON- TROL en application de ces dispositions;

(c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les decisions sont prises å la majorité des deux tiers des suö'rages ex- primés. 11 en est de méme pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu å l'article 25.

2. (a) Le reglement intérieur du Conrité élargi y compris les regles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie å l'unanimité de tous les Etats contractants.

(b) Toutefois, au cas mentionné au (e) du paragraphe 1 de l'article 5 , les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe l du présent article.

Article 7

EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol eH'ectué dans l'espace aérien défini å l'article l.

Article 8

EUROCONTROL pergoit les redervances de route mentionnées å l'article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable å son siege.

96

Artikel 9

Skyldig att betala avgiften är den som var brukare av luftfartyget vid den tidpunkt då flygningen utfördes.

Artikel 10

Om brukarens identitet är okänd, skall luftfartygets ägare anses vara brukaren om hanintevisarvemsomiannatfallvar brukare.

Artikel 11

När en gäldenär inte har betalat belopp som har förfallit till betalning, får åtgärder vidtas för indrivning.

Artikel 12

1. Åtgärder för indrivning av det till be- talning förfallna beloppet får vidtas antingen av EUROCONTROL eller på EUROCON- TROL:s begäran av en fördragsslutande stat.

2. Indrivning skall genomföras genom antingen rättsligt eller administrativt för- farande.

3. Varje fördragsslutande stat skall under- rätta EUROCONTROL om de förfaranden som tillämpas i denna stat samt om behöriga domstolar eller administrativa myndigheter.

Artikel 13

Åtgärder för indrivning inom den fördrags- slutande statens territorium skall vidtas:

Prop. 1993/942104 Bilaga 2

Article 9

la redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment oir le vol a en lieu.

Article 10

Au cas ou l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé étre l'exploitant jusqu'å ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Article ]]

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement force.

Article 12

1. La procédure de recouvrement de la sonune due est engagée, soit par EURO- CONTROL, soit, å la requéte d'EURO— CONTROL, par un Etat contractant.

2. De recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.

3. Chaque Etat contractant fait connaitre å EUROCONTROL les procedures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juri- dictions ou les autorités administratives compétentes.

Article 13

La procédure de recouvrement est intro— duite dans l'Etat contractant:

97

a) där gäldenären har sitt hemvist eller säte,

b) där gäldenären har ett driftsställe om varken hans hemvist eller säte är beläget inom en fördragsslutande stats territorium,

c) när de behörighetsgrunder som anges i a) och b) ovan inte föreligger: där gäldenären har tillgångar;

d) när behörighetsgrunderna enligt a) - c) ovan inte föreligger: där EUROCONTROL har sitt huvudkontor.

Artikel 14

EUROCONT ROL skall ha befogenhet att vidta rättsliga åtgärder inför behöriga dom- stolar och administrativa myndigheter i stater som inte är parter i denna överenskommelse.

Artikel 15

Följande avgöranden som meddelats i en fördragsslutande stat skall erkännas och verkställas i övriga fördragsslutande stater:

a) slutliga avgöranden av en domstol;

b) administrativ myndighets avgörande som varit möjligt att överklaga till domstol men inte längre är det antingen på grund av att domstolen avslagit överklagandet genom ett slutligt avgörande eller på grund av att överklagandet har dragits tillbaka eller därför att tiden för fullföljd har löpt ut.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

(a) 00 le débiteur a son donricile ou son siege;

(b) oö le débiteur possede un établissement commercial si son donricile ou siege ne sont pas situés srrr le territoire d'un Etat contrac- tant;

(c) 00 le débiteur possede des avoirs, en l'absence des chefs de competence énoncés aux paragraphes (a) et (b)ci-dessus;

(d) ou EUROCONTROL a son siege, en l'absence des chefs de competence énoncés aux paragraphes (a) å (c) ci—dessus.

Article 14

EUROCONTROL a la capacité d'introdu— ire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord.

Article 15

Som reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant:

(a) les décisions juridictionelles définitives;

(b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision definiti- ve, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.

98

Artikel 16

Avgöranden enligt artikel 15 skall inte erkännas eller verkställas i följande arr:

a) om domstolen eller den administrativa myndigheten i ursprungsstaten saknade behörighet enligt artikel 13;

b) om avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i den anmodade staten;

c) om gäldenären inte i tillräckligt god tid underrättats om den administrativa myndig— hetens avgörande eller det rättsliga förfaran- det för att göra det möjligt för honom att föra sin talan eller överklaga till en domstol eller;

d) om talan med avseende på samma un- dervägsavgifter redan anhängiggjorts och väntar på avgörande vid domstol eller en administrativ myndighet i den anmodade - staten;

e) om avgörandet är oförenligt med ett avgörande rörande samma undervägsavgifter som meddelats i den anmodade staten;

0 om domstolen eller myndigheten i ur- sprungslandet för att komnra fram till sitt avgörande har avgjort en preliminär fråga om fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller rättshandlingsförrnåga, rätt till egendom grundad på makars förmögen- hetsförhållanden, arv eller testamente på ett sätt som står i strid med en intemationth privaträttslig bestämmelse i den stat i vilken erkännande begärs, såvida inte samma resultat skulle uppnåtts genom tilllärnpning av

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

Article 16

Les decisions mentionnées å l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les ms suivants:

(a) si la juridiction ou l'autorité admini- strative de l'Etat d'origine n'etait pas com- pétente dans les terrnes énoncés par l'article 13;

(b) si la décision est manifestement con— traire å l'orde public de l'Etat requis;

(c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative en de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défen- dre ou exercer les recours juridictionnels;

(d) si une instance relative aux mémes rede- vances, introduite en premier lieu, est pen- dante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis;

(e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mémes redevances et rendue dans l'Etat requis;

(f) si la juridiction ou l'autorité administrati— ve de l'Etat d'origine, pour rendre sa déci— sion, a, en tranchant une question relative å l'état ou å la capacité des personnes physi— ques, aux régirnes matrimoniaux, aux testa- ments et aux successions, méconnu une regle de droit intemational privé de l'Etat requis, å moins que sa décision n'aboutisse au méme résultat que s'il avait fait applica- tion des regles du droit international privé de l'Etat requis.

99

sistnämnda stats intemationellt privanättsliga bestämmelser.

Artikel 17

De avgöranden som avses i artikel 15 skall, om de går att verkställa i ursprungs- landet, verkställas enligt den anmodade statens lagar. Vid behov skall en verkställig- hetsorder på begäran utfärdas av en domstol eller en administrativ myndighet i den an- modade staten.

Artikel 18 1. Begäran skall åtföljas av: a) en bestyrkt kopia av avgörandet;

b) när det gäller en meddelad tredskodom: originalet eller en bestyrkt kopia av en handling som visar att gäldenären vederbör- ligen delgivits stämning;

c) när det gäller ett administrativt avgöran- de: en handling som visar att lcraven i artikel 15 är uppfyllda;

d) en handling som visar att avgörandet är verkställbart i ursprungslandet och att gälde- nären underrättats om avgörandet i tillräcklig tid.

2. En vederbörligen bestyrkt översättning av handlingarna skall tillhandahållas om domstolen eller den administrativa myndig- heten i den anmodade staten begär det. Legalisering eller annat liknande förfarande får inte krävas.

Prop. 1993/942104 Bilaga 2

Article 17

Les décisions mentionnées å l'article 15 qui sont exécutoires dans l'Etat d'origine sont mises å exécution conformément å la législation en vigueur dans l'Etat requis. En tant que de besoin, la décision est revétue de la forrnule exécutoire sur simple requéte par une juridiction ou une autorité admini- strative de l'Etat requis.

Article 18 1. la requéte est accompagnée: (a) d'une expedition de la décision;

(b) dans le cas d'une décision jurisdiction- nelle rendue par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un docu— ment établissant que le débiteur a recu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance;

(c) dans le cas d'une décision administrati- ve, d'un document établissant que les exi- gences prévues å l'article 15 som satisfaites;

(d) de tout document établissant que la déci- sion est exécutoire dans l'Etat d'origine et que le débiteur a regn en temps utile une signification de la décision.

2. Une traduction dument certifiée des documents est fourrrie si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat requis l'exige. Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.

100

Artikel 19

1. Begäran kan endast vägras på någon av de gnrnder som anges i artikel 16. Beslutet får under inga förhållanden omprövas i sak i den anmodade staten.

2. Tillämplig lag på förfarandet för erkän- nande och verkställande av avgörandet skall vara den anmodade statens lag iden mån inte annat föreskrivs i denna överenskommelse.

Artikel 20

De belopp som uppbärs av EUROCON- TROL skall betalas till de fördragsslutande staterna enligt den utökade konunitténs beslut.

Artikel 21

När en fordran indrivs av en fördragsslut- ande stat, skall det uppburna beloppet oför- dröjligen betalas till EUROCONTROL som skall förfara enligt artikel 20. De kostnader för indrivning som denna stat ådragit sig skall debiteras EUROCONTROL.

Artikel 22

Behöriga myndigheter i de fördragsslutande staterna skall samarbeta med EUROCON- TROL när det gäller fastställande och upp- bärande av undervägsavgifter.

Artikel 23

Om den utökade kommittén enhälligt be- slutar att avstå från indrivning av en avgift, får de berörda fördragsslutande staterna vidta den åtgärd de bedömer lämplig. I ett sådant

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

Article 19

1. 1.11 requéte ne peut etre rejetée que pour l'un des motifs prévus å l'article 16. En aucun cas, la décision ne peut fair l'objet d'une revision au fond dans l'Etat requis.

2. La procédure relative å la reconnaissance et å l'exécution de la décision est régie par la loi de l'Estat requis dans la mesure oir le présent Accord n'en dispose pas autrement.

Article 20

Le montant pereu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.

Article 21

Lorsqu'un Etat Contractant a recouvré la créance, le montant efl'ectivement perqu est versé dans les meilleurs délais å EURO- CONTROL, qui applique la procédure prévue å l'article 20. Les frais de recouvre- ment encourus par cet Etat sont mis å la charge d'EUROCONTROL.

Article 22

Les autorités des Etats contractants coope- rent avec EUROCONTROL dans l'établisse- ment et la perception des redevances de route.

Article 23

Si le Conrité élargi décide å l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une rede- vance, les Etats Connactants concemés peuvent prendre toutes mesures qu'ils jugent

101

fall upphör bestämmelserna om indrivning samt erkännande och verkställande av avgöranden i denna överenskommelse att gälla.

Artikel 24

I händelse av undantagstillstånd eller krig påverkar bestämmelserna i denna överens- kommelse inte de berörda fördragsslutande staternas handlingsfrihet.

Artikel 25

1. Varje tvist som kan uppstå antingen mellan de fördragsslutande staterna eller mellan de fördragsslutande staterna och EUROCONTROL, företrädd av den utökade kommissionen, med avseende på tolkningen eller tillämpningen av denna överenskom- melse eller av bilagorna till den och som inte har kunnat slitas genom direkt förhandling eller med någon annan metod skall hänskjutas till skiljedom på begäran av någon av par— tema.

2. För detta ändamål skall var och en av parterna i varje särskilt tall utse en skilje- domare och skiljedomarna skall gemensamt utse den tredje.

3. Skiljedomstolen fastställer sina egna regler för förfarandet.

4. Varje part skall bära kostnaderna för sin egen skiljedomare och sina företrädare i förhandlingarna inför domstolen. Kostnaderna för den tredje skiljedomaren och övriga kostnader skall bäras lika av parterna i tvisten. Skiljedomstolen får dock fastställa en annan kostnadsdelrring om den anser det lämpligt.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

appropriées. En pareil cas, les dispositions du present Accord relatives au recouvre- ment, å la reconnaissance et å l'exécution des décisions cessent d'étre applicables.

Article 24

En cas de crise ou de guerre, les disposi- tions du présent Accord ne peuvent porter atteinte å la liberté d'action des Etats con- tractants concemés.

Article 25

1. Tout dili'érend qui pourra naitre soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargi, relatif å l'interprétation on l'application du present Accord ou des ses Annexes et qui n'aura pu étre réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de reglement sera sounris å arbitrage å la requéte de l'une quelconque des parties.

2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre.

3. Le tribunal arbitral déterminera sa pr0pre procedure.

4. Chaque partie prendra å sa charge les frais concernant son arbitre et sa représenta- tion dans la prcédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties å parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition diHérente des frais s'il le juge approprié.

102

5. Skiljedomstolens beslut är bindande för partema i tvisten.

Artikel 26

Denna överenskommelse ersätter den multilaterala överenskommelsen om upp- bärande av undervägsavgifter den 8 sep- tember 1970.

Denna bestämmelse inskränker inte giltig- heten av något avtal mellan EUROCON- TROL och en icke—medlemsstat i EURO- CONTROL om uppbärande av undervägsav— gifter med avseende på de äyginformations- regioner som avses i artikel 1 av denna överenskommelse. Ett sådant avtal skall fortsätta att gälla till dess att staten i fråga blir part i denna överenskommelse.

Artikel 27

1. Denna överenskommelse skall, före dagen för ikraftträdandet, stå öppen för undertecknande av varje stat som vid tiden för undertecknandet deltar i EUROCON- TROL-systemet för uppbärande av under- vägsavgifter eller som genom ett enhälligt beslut av den permanenta kommissionen medgivits rätt att underteckna.

2. Denna överenskommelse skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Belgiens regering. Ratifikation av det protokoll om ändring av den internationella EUROCONTROL-konventionen om sam- arbete för luftfartens säkerhet den 13 december 1960, som öppnades för under- tecknande i Bryssel den 12 februari 1981, i det följande kallat ”protokollet”, skall även utgöra ratifikation av denna överenskommel— se.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

Article 26

Le présent Accord remplace l'Accord multilateral relatif å la perception des rede— vances de route du 8 septembre 1970.

Cette disposition ne porte pas préjudice å tout Accord entre EUROCONTROL et un Etat non membre d'EUROCONTROL, rela- tif å la perception des redevances de route qui conceme les Régions d'Information de Vol visées å l'Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu'å ce que cet Etat devienne partie au présent Accord.

Article 27

1. Le present Accord est ouvert å la signa- ture, avant la date de son entré en vigueur, de tout Etat participant å la date de la signa- ture au systeme de perception des redevan- ces de route EUROCONTROL ou adnris å signer de l'accord unanime de la Commis- sion permanente.

2. Le présent Accord sera sounris å ratifi- cation. Les instruments de ratification seront déposés aupres du Govemememt du Royau- me de Belgique. La ratification du Protoco- le, ouvert å la signature le 12 février 1981 å Bruxelles, amendant la convention in- ternationale de cooperation pour la Sécurité de la navigation aérienne ”EUROCONT- ROL” du 13 décembre 1960, ci-apres dé- nommé "le Protocole”, emporte ratification dudit Accord.

103

3. Denna överenskommelse träder i haft den dag då protokollet träder i kraft med avseende på EUROCONTROL, medlems- staterna i EUROCONTROL och de stater som har deponerat sina ratifikationsinstru- ment före denna dag.

4. När en stat deponerar sitt ratifikationsin— strument efter den dag då denna överens- kommelse trädde i kraft, träder överenskom— melsen med avseende på denna stat i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då ratifikationsinstrumentet depone- rades.

5. EUROCONTROL blir part i denna överenskommelse genom att underteckna den.

6. Belgiens regering skall underrätta rege- ringarna i de övriga signatärstatema i denna överenskommelse om varje undertecknande av denna överenskommelse, om deponering av varje ratifikationsinstrument och om datum för denna överenskommelses ikraftträdande.

Artikel 28

1. Varje stat får ansluta sig till denna överenskommelse. Med undantag för de europeiska stater som ansluter sig till den ändrade konventionen enligt artikel 27.2 får stater endast ansluta sig till denna överenskommelse sedan den utökade kommissionen efter omröstning lämnat sitt enhälliga godkännande.

2. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos Belgiens regering som skall undenätta regeringarna i övriga fördragsslutande stater.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

3. Le présent Accord entrera en vigueur å la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui conceme EUROCONTROL, les Etats membres d'EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratifi- ration å une date antériuere.

4. Pour tout Etat dont l'instrument de ratifi- cation est déposé apres la date de l'entrée en vigueur du present Accord, celui-ci entrera en vigueur la premier jour du deuxieme mois suivant la date du dépöt de son instrument de ratification.

5. Par sa signature EUROCONTROL devi- ent partie au présent Accord.

6. Le Gouvemement du Royaume de Belgi- que avisera les Gouvemements des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépöt d'in- strument de ratification et de la date d'en- trée en vigueur de l'Accord.

Article 28

1. Tout Etat peut adhérer au présent Ac— cord. Toutefois, å l'exception des Ems euro- péens adhérant å la Convention amendée visée aus paragraphe 2 de l'article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu'avec l'approbation de la Commission élargie statuant å l'unanimité.

2. L'instrument d'adhésion est déposé aup- res du Gouvemement du Royaume de Belgi- que qui en avisera les Gouvemements des autres Ems contractants.

104

3. Anslutningen träder i kran från den första dagen i den andra månaden efter deponeringen av anslutningsinstrumentet.

Artikel 29

1. Stater som är parter i den ändrade konventionen är bundna av denna överens- kommelse så länge som konventionen är i

kraft.

2. Stater som inte är parter i den ändrade konventionen är bundna av denna överens- kommelse under en tid av fem år från dagen då överenskommelsen träder i kraft med avseende på den berörda staten eller till dess att konventionen upphör, beroende på vilket som inträffar tidigast. Denna femårsperiod skall automatiskt förlängas med ytterligare femårsperioder om inte den berörda staten minst två år före utgången av den löpande perioden skriftligen underrättar Belgiens regering om sin avsikt att frånträda överens- kommelsen. Belgiens regering skall skrift- ligen underrätta regeringarna i övriga tör- dragsslutande stater om ett sådant frånträde.

3. Belgiens regering skall skriftligen under- rätta regeringarna i övriga fördragsslutande stater om varje meddelande från en för- dragsslutande part i den ändrade konventio- nen om dess avsikt att säga upp denna kon- vention.

Artikel 30 Denna överenskommelse skall genom den

belgiska regeringens försorg registreras hos Förenta nationernas generalsekreterare enligt

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

3. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxieme mois suivant le dépöt de l'instrument d'adhésion.

Article 29

l. Les Ems parties å la Convention amen- dée sont lies par le present Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur.

2. Les Etats qui ne sont pas parties å la Convention amendée seront lies par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée å partir du jour ou il est, å leur égard, entré en vigueur ou jusqu'å expira- tion de la Convention, si cette demiere date est la plus rapprochee. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par période de cinq ans å moins que l'Etat conceme n'ait manifesté par une notiiication écrite au Gouvemement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'ex- piration de la période en cours, son-inten- tion de mettre tin å sa participation au present Accord. Le Gouvemement du Royaume Belgique avisera par écrit les Gouvemements des autres Ems contractants de ladite notifcation.

3. Le Gouvemement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouveme- ments des autres Etats contractants de toute notification iäjte par une Partie countrac- tante å la Convention amendée de son in- tention de mettre tin å ladite Convention.

Article 30 Le Gouvemement du Royaume de Belgique fera enregistrer le present Accord aupres du Secrétaire Général des Nations

105

arikel 102 i Förenta nationernas stadga och hos Internationella civila luftfartsorganisa- tionens råd enligt artikel 83 i konventionen om internationell civil luftfart som undertecknades i Chicago den 7 december 1944.

Till bekräftelse härpå har undertecknade befullmäktigade, efter att ha uppvisat sin oinskränkta fullmakt som befunnits vara i vederböng ordning, undertecknat denna överenskommelse.

Upprättad i Bryssel den 12 februari 1981 på engelska, spanska, franska, nederländska, portugisiska och tyska språken, vilka alla äger lika giltighet, i ett enda original som skall deponeras i den belgiska regeringens arldv. Den belgiska regeringen skall över- lämna bestyrkta kopior till de andra signa- tärstatemas regeringar. I händelse av bris- tande överensstämmelse mellan texterna skall den franska texten ha företräde.

Prop. 1993/94:104 Bilaga 2

Unies, conformément å l'article 102 de la Charte des Nations Unies et aupres du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément å l'article 83 de la Convention relative å l'Aviation Civile Internationale signée å Chicago le 7 décembre 1944.

EN FOIE DE QUOI, les Plénipotentiaires scussignés, apres presentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forrne, out signe le present Accord.

FAIT å Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, francaise, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvemement du Royame de Belgique qui en communiquera copie certifi— cée conforme aux Gouvemements des autres Etats signataires. Le texte en langue fran- caise fera foi en cas de divergence entre les textes.

106

Förteckning över vilka som inbjudits till hearing Prop. 1993/94:104 angående Sveriges anslutning till Eurocontrol

Scanair Transwede Airways AB Golden Air Commuter AB Swedair AB Handels- och tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Flygbranchens Arbetsgivarförbund Euro Flight Sweden AB

Skyways

Helikoptertlygföretagens Riksförbund, I-IFR Taxitlygföretagens Riksförbund, TFR SAS/GS Sverige Airbome of Sweden AB Svenska Allmänllygf'oreningen, SPAF Falcon Aviation AB

Nyge—Aero Tralildlyg

Air One AB Scanjet Sweden AB Air Partner of Sweden AB Jonair Atlärstlyg AB Stanson Air AB Billingen Flyg AB

Nordkalottilyg AB

Waltair AB Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK Chefen för flygvapnet Air Express i Norrköping AB Bromma Flygskola AB Jivair Marketing AB PA—tlyg AB SOS Flygambulans AB Vännlandsllyg AB Basair AB Nordic East AB Malmö Aviation Schedule AB Holmstroem Air

Helikopterservice

SAAB-Scania AB Abal Air AB Inter Air AB Sweden Airways AB Flying Enterprice AB Ravema AB Airbome AB International Business Air Skywings AB 107

Gothia Shuttle Express Prop. 1993/94:104 Rikspolisstyrelsen Bilaga 3

108

Lagrådsremissens lagförslag Prop. 1993/94:104 _

1 Förslag till Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 & lufdartslagen (1957:297)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 ? Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer tär meddela föreskrifter om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra allmänna anläggningar eller tjänster för luftfarten.

I den avfattning som följer av 1981 års rnultilaterala överens- kommelse om undervägsavgifter skall Europeiska organisationen för säkrare fiygtrqfiky'änst (Euro— control) meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägsav—

gitter-

Beslut angående avgift som är Beslut enligt första stycket an— förfallen till betalning får verk- gående avgift som är förfallen till ställas enligt utsökningsbalken. betalning för verkställas enligt

utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

lLagen omtryckt 1986: 166.

109 2Senaste lydelse 1989z997.

2 Förslag till Prop. 1993/94:104 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala Bilaga 4 överenskommelsen om undervägsavgifter

Härigenom föreskrivs följande.

'Illlämpningsområde

1 & Bestämmelserna i denna lag om behörighet gäller i mål om betal- ningsskyldighet för undervägsavgift enligt 1981 års multilaterala över- enskommelse om undervägsavgifter.

Med undervägsavgilt förstås i lagen avgift för den tlygtraliktjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en övertlugen stat tillhandahåller under en äygning, utom vid start- och landningsfas samt ut- och inflygningsfas.

2 & Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift skall enligt förordnande av regeringen tillämpas i förhållande till stat som har tillträtt den i 1 & angivna överenskommelsen. -

3 & Lagens bestämmelser gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare llygtraliktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt be- slutat att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

4 & Ett utländskt avgörande som grundas på överenskommelsen och som gäller betalningsskyldighet för undervägsavgift gäller här i landet om inte annat följer av 7 5.

5 5 Med avgörande avses i denna lag

1. slutligt avgörande av en domstol,

2. slutligt avgörande av en administrativ myndighet i de en avgörandet kunnat överklagas.

Behörighet

6 & Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall, inom en fördragsslutande stats territorium, väckas

1. där svaranden har sitt hemvist,

2. om svaranden salmar hemvist i stat som tillträtt överenskommelsen, där svaranden har ett driftställe,

3. om behörighet enligt punkterna 1 och 2 saknas, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

110

Erkännande och verkställighet Prop. 1993/94:1047 & Erkännande av utländskt avgörande skall vägras endast Bilaga 4

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig enligt 6 5,

2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grundema för rättsordningen här i landet,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller den administrativa myndighetens avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rätts- kapacitet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars f'onnögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

8 & Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får verkställas enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansökan verkställas här.

9 & Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

Till ansökan skall fogas

1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgörande, handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har delgivits gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande som avses i 5 5 2, handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,

4. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har upprättats,

5. bevis att gäldenären underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 & Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har lämnats motparten att yttra sig över ansökan.

111

11 & Om en ansökan om verkställighet bifalls, skall det utländska Prop. 1993/94:104 avgörandet verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraft— Bilaga 4 ägande dom, såvida inte Högsta domstolen förordnar annat efter överklagande av hovrättens beslut.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

112

Bilaga 4

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföre- läggande och handräckning

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1990:746) om betalnings— föreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 5

Ansökan skall göras hos kronofogdemyndigheten i det län svaranden har sitt hemvist. Som hemvist anses därvid den ort där han är bosatt samt, beträffande dödsbo, den ort där den döde senast var bosatt och, beträffande annan juridisk person, den ort som enligt 10 kap. rättegångsbalken grundar domstols behörighet i tvistemål i allmänhet.

Ansökan får också göras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendom som tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.

Ansökan mot flera svarande får göras hos den kronofogdemyndighet som enligt första eller andra stycket är behörig i fråga om någon av dem, om ansökningen beträffande var och en stöder sig på väsentligen samma grund.

Avser en ansökan om betal- ningsföreläggande åläggande att betala en undervägsavgift enligt 1981 års multilaterala överens— kommelse om undervägsavgifter skall i stället för vad som sagts i denna paragraf bestämmelserna i 6 5 lagen (1994.-000) med anled- ning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter tillämpas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1993/94:104

113

Bilaga 4

4 Förslag till Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagantill lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, skall ha följande lydelse.

Bilagaz

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

44 Europeiska orga- nisationen för säkrare flygtrafik- tjänst (Eurocontrol)

Fysiska personer

Medlemsstaternas repre- sentanter i organisa- tionen, organisationens personal jämte deras familjemedlemmar som ingår i hushållet samt Organets generaldirektör

Tillämplig internationell överenskommelse

Den internationella Euro- controlkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

lLagen omtryckt 1987:34l.

2Senaste lydelse l993:000, prop. 1993/94:23.

Prop; 1993/94:104

114

Lagrådets yttrande Prop. 1993/94:104

Närvarande: f. d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Arne Baekkevold.

Enligt en lagrådsremiss den 4 november 1993 (kommuni- kationsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessom Marianne Gauffin-Pehrson.

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

I syfte att uppnå en klarare disposition av de föreslagna bestämmelsema och att ge vissa av dem en avfattning som överensstämmer närmare med den i motiven angivna innebörden föreslår Lagrådet att de sex första paragraferna i förslaget får den lydelse som framgår av bilagan till Lagrådets protokoll.

I 7 & bör ordet ”endast” i ingressen strykas och i punkten 3 orden ”den administrativa myndighetens” ersättas med ”en administrativ myndighets”, det sistnämnda för att klargöra att den som verkställig- hetshinder angivna underlåtenheten att i tid underrätta gäldenären om det rättsliga förfarandet gäller förfaranden såväl vid domstol som vid administrativ myndighet.

På grund av omdisponeringen av 1-6 55 bör beskrivningen av de exekutionstitlar som nämns i 9 5 3 lyda ”avgörande av administrativ myndighet som avses i 6 5”.

Övriga lagförslag Förslagen lämnas utan erinran.

115

Bilaga till Lagrådets protokoll 1993-11-22 Prop. 1993/94:104 'I'illämpningsområde Bilaga 5 1 i

Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter samt om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på överenskommelsen.

25

Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den Hygtmfiktjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en överflugen stat tillhandahåller under en flygning, utom vid start— och landning samt ut- och inflygning.

3!

Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

Behörighet 4 !

Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskommelsen skall talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet 5 &

Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har tillträtt 1981 års multinationella överenskommelse.

65

Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat på 1981 års multinationella överenskommelse gäller, om annat inte följer av 7 5, här i landet, när avgörandet är slutligt och har med- delats antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol. 116

Kommunikationsdepartementet Prop. 1993/94:104

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 december 1993

Närvarande: statsnrinistem Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, VVrbble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Svensson

Regeringen beslutar proposition 1993/94:104 Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överens- kommelsen om undervägsavgifter.

117

Rättsdatablad

Författningsrubrik

Luftfartslagen (1957:297)

Bestämmelser som inför, ändrar, upp- häver eller upprepar ett normgivnings- bemyndigande

13kap.65

Celanummer för bakomliggande EG-

regler

Prop. 1993/94:104

118