Förordning (1994:426) om brottsofferfond

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:426 i lydelse enligt SFS 2014:1147
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Brottsofferfondens ändamål

1 §  Bidrag från brottsofferfonden får lämnas för att stödja forskning, utbildning, information och utvecklingsverksamhet. Bidrag får även lämnas till ideella organisationer i form av verksamhetsstöd. Förordning (2007:1169).

Förvaltningen av brottsofferfondens medel

2 §  Brottsofferfondens medel skall förvaltas av Kammarkollegiet. För förvaltningen gäller förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning.

[S2]Kostnaderna för förvaltning och administration av fonden får ersättas av fondens medel.

Beslut om bidrag från brottsofferfonden

3 §  Frågor om bidrag från brottsofferfonden skall prövas av ett råd vid Brottsoffermyndigheten. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor att bidragstagaren skall redovisa användningen av bidraget till myndigheten.

[S2]Brottsoffermyndighetens beslut i frågor om bidrag från brottsofferfonden får inte överklagas. Förordning (1995:348).

4 §  Brottsoffermyndigheten skall följa användningen av de bidrag myndigheten har beslutat om. Myndigheten skall också se till att resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden offentliggörs på lämpligt sätt.

5 §  Brottsoffermyndigheten skall varje år före den 15 oktober lämna en berättelse till regeringen om användningen av brottsofferfondens medel under det senaste budgetåret.

Information om brottsofferfonden

6 §  När en domstol eller en åklagare meddelar ett beslut om avgift enligt lagen (1994: 419) om brottsofferfond skall domstolen eller åklagaren i samband därmed informera den avgiftsskyldige om brottsofferfonden och dess uppgifter. Sådan information behöver inte lämnas om den redan har lämnats av en lägre domstol eller av åklagaren. Förordning (1995:348).

Uppbörd och indrivning av avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

7 §  Bestämmelser om uppbörd och indrivning av fondavgifter finns i bötesverkställighetslagen (1979:189), lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., bötesverkställighetsförordningen (1979:197) och indrivningsförordningen (1993:1229). Polismyndigheten ska varje månad redovisa inbetalda fondavgifter till Kammarkollegiet. Kronofogdemyndigheten ska redovisa indrivna fondavgifter till Kammarkollegiet. Förordning (2014:1147).

8 §  Om en fordran på fondavgift och en fordran på böter har tagits upp i samma exekutionstitel får endast en grundavgift enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten tas ut, oavsett om fordringarna registreras som ett eller flera mål. Förordning (2006:775).

Ändringar

Förordning (1994:426) om brottsofferfond

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:348) om ändring i förordningen (1994:426) om brottsofferfond

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1999:1213) om ändring i förordningen (1994:426) om brottsofferfond

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2006:775) om ändring i förordningen (1994:426) om brottsofferfond

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:1169) om ändring i förordningen (1994:426) om brottsofferfond

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2014:1147) om ändring i förordningen (1994:426) om brottsofferfond

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01