Upphävd författning

Förordning (2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
SFS 2005:1032
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja alla brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Myndigheten skall vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

2 §  Brottsoffermyndigheten skall

  1. pröva ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978:413),
  2. handlägga ärenden om europeisk brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen och brottsskadeförordningen (1978:653),
  3. pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond och förordningen (1994:426) om brottsofferfond,
  4. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brottsskadeersättning och om möjligheterna till bidrag från brottsofferfonden,
  5. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,
  6. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor samt ta tillvara synpunkter och erfarenheter från dem som drabbats av brott,
  7. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,
  8. för statens räkning återkräva utbetald brottsskadeersättning samt i övrigt företräda staten vid och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 17 och 19 §§brottsskadelagen.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på brottsoffermyndigheten med undantag för 4, 5, 10-14, 17, 22, 27, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

5 §  Brottsoffermyndigheten bestämmer sin egen organisation i de delar den inte regleras i denna instruktion.

Nämnden för brottsskadeersättning

6 §  Vid brottsoffermyndigheten finns en nämnd som skall avgöra ärenden enligt 13 § första stycket brottsskadelagen (1978:413) och andra ärenden som enligt lag skall prövas av nämnden.

7 §  Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden skall det finnas en ersättare. Enligt 13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) skall ordföranden och vice ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare. Ledamöterna och ersättare i nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

8 §  Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa skall ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt minst två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning skall föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål tillämpas. Ordföranden skall dock säga sin mening först.

[S3]Nämnden får i en arbetsordning närmare meddela föreskrifter om sina arbetsformer och rutiner.

Rådet för brottsofferfonden

9 §  Vid brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond och förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

10 §  Rådet består av generaldirektören som ordförande och sju andra ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid.

11 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och fyra andra ledamöter är närvarande. Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller någon annan anställd att avgöra sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt skall dock alltid prövas av rådet.

[S2]Rådet får i en arbetsordning närmare meddela föreskrifter om sina arbetsformer och rutiner.

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av nämnden för brottsskadeärenden eller av rådet för brottsofferfonden.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver avgöras av generaldirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i en arbetsordning eller i särskilda beslut.

13 §  För prövning av ärenden om brottsskadeersättning gäller bestämmelserna i 12-15 §§brottsskadelagen (1978:413).

[S2]För prövning av frågor om bidrag från brottsofferfonden gäller bestämmelsen i 3 § förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

[S3]För övriga ärenden gäller bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322).

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1171

Omfattning
upph.