Upphävd författning

Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:572 i lydelse enligt SFS 1995:349
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1988:984) med instruktion för Brottsskadenämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Brottsoffermyndigheten har till uppgift att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen.

2 §  Brottsoffermyndigheten skall särskilt

  1. pröva ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978: 413),
  2. pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994: 419) om brottsofferfond och förordningen (1994: 426) om brottsofferfond,
  3. genom information verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brottsskadeersättning och till bidrag från brottsofferfonden,
  4. företräda staten vid och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 17 § brottsskadelagen. Förordning (1995:349).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Brottsoffermyndigheten med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 19--22 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Brottsoffermyndighetens generaldirektör är chef för myndigheten.

Nämnden för ärenden om brottsskadeersättning

5 §  Vid Brottsoffermyndigheten finns en nämnd för prövning av vissa ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978:413). Förordning (1995:349).

6 §  Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden skall finnas en ersättare. Enligt 13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) skall ordföranden och vice ordförandena i nämnden vara lagfarna och erfarna i domarvärv. Nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

7 §  Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa skall ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning skall föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål tillämpas. Ordföranden skall dock säga sin mening först.

Rådet för frågor om bidrag från brottsofferfonden

8 §  Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994: 419) om brottsofferfond och förordningen (1994: 426) om brottsofferfond. Rådet består av generaldirektören som ordförande och fem andra ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Rådet är beslutsmässigt med ordföranden och tre andra ledamöter. Förordning (1995:349).

Ärendenas handläggning

9 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av nämnden eller rådet.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall gå till skall anges i en arbetsordning eller i särskilda beslut. Förordning (1995:349).

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Brottsoffermyndigheten.

Anställning av personal

11 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Övrig personal anställs av Brottsoffermyndigheten.

Ändringar

Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1995:349) om ändring i förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 5, 8, 9 §§, rubr. närmast före 5, 8 §§
Ikraftträder
1995-06-01

Ändring, SFS 2005:1032

Omfattning
upph.