Upphävd författning

Brottsskadelag (1978:413)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1978-05-18
Ändring införd
SFS 1978:413 i lydelse enligt SFS 2010:1227
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i 2-17 §§ i denna lag gäller ersättning av svenska statsmedel för skada till följd av brott (brottsskadeersättning).

[S2]Bestämmelserna tillämpas om brottet har begåtts i Sverige. Vid personskada och sådan kränkning som avses i 2 § andra stycket är bestämmelserna dessutom tillämpliga om brottet har begåtts utomlands mot någon som hade hemvist i Sverige. Bestämmelserna tillämpas även om ett barn som har hemvist i Sverige har bevittnat ett sådant brott som sägs i 4 a § utomlands.

[S3]Bestämmelserna tillämpas inte, om brottet och den skadelidande har så ringa anknytning till Sverige att det inte är rimligt att skadan ersätts av svenska statsmedel.

[S4]I 18 och 19 §§ finns bestämmelser om sådan ersättning som på grund av föreskrift i annan medlemsstat i Europeiska unionen betalas av statsmedel för skada till följd av brott som begåtts i den staten (europeisk brottsskadeersättning). Lag (2006:933).

Prop. 2005/06:166: Paragrafen innehåller de grundläggande förutsättningarna för att lagen skall vara tillämplig. I det andra stycket har införts en ny mening som innebär att lagen skall tillämpas även när ett barn med hemvist i Sverige utomlands har bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Härigenom kommer möjligheten till denna form av ersättning att omfatta även händelser under exempelvis semesterresor.

Prop. 2005/06:26: Paragrafen anger i första och andra styckena tillämpningsområdet för 217 §§brottsskadelagen, vilka bestämmelser reglerar förutsättningarna för bestämmande och utbetalning av ersättning av svenska statsmedel för skada i anledning av brott (brottsskadeersättning). Dessa förutsättningar ...

Prop. 2013/14:94: Paragrafen anger den grundläggande förutsättningen för att brottsskadeersättning ska kunna betalas. Den motsvarar 1 § första stycket i 1978 års lag (se prop. 1977/78:126 s. 38 f.).

Av paragrafen framgår att den ersättning som betalas enligt lagen kallas brottsskadeersättning. Sådan ersättning betalas till den som har drabbats av skada till följd av brott. Ett anspråk på brottsskadeersättning utgör ...

Brottsskadeersättning

Förutsättningar för brottsskadeersättning

2 §  Brottsskadeersättning betalas för personskada. Som personskada ersätts även skada på kläder, glasögon och liknande föremål som den skadade bar på sig vid skadetillfället.

[S2]I fall då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid betalas brottsskadeersättning för den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:733).

Prop. 2000/01:68: Paragrafens andra stycke har ändrats efter den nya lydelsen av 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Kränkning genom brott utgör nu en egen skadetyp, varför brottsskadelagens bestämmelser om personskada inte längre skall

tillämpas ...

Prop. 2013/14:94: Brottsskadeersättning enligt 4 och 5 §§ betalas även om brottet har begåtts utomlands, om den skadelidande vid tidpunkten för brottet hade hemvist i Sverige. Brottsskadeersättning enligt 9 § betalas även till ett barn som har bevittnat brott utomlands, om barnet vid tidpunkten för brottet hade hemvist i Sverige.

Paragrafen reglerar tillsammans med 3 § lagens geografiska tillämpningsområde. Den motsvarar 1 § andra stycket i 1978 års lag (<a href="https://lagen.nu/prop/1977/78:126#sid39" ...

3 §  Brottsskadeersättning utgår för sakskada i fall då brottet har begåtts av någon som var

 1. intagen i kriminalvårdsanstalt,
 2. intagen för vård i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 3. intagen för vård i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 4. häktad enligt beslut som hade verkställts, eller
 5. underkastad motsvarande frihetsberövande i Danmark, Finland, Island eller Norge.

[S2]Första stycket tillämpas även på ren förmögenhetsskada, om särskilda skäl föreligger. Lag (1990:59).

Prop. 2013/14:94: Första stycket gäller inte i fråga om uppsåtliga våldsbrott som har begåtts i Sverige, om den skadelidande vid tidpunkten för brottet var medborgare eller hade hemvist i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

Paragrafen reglerar tillsammans med 2 § lagens geografiska tillämpningsområde. Första stycket motsvarar 1 § tredje stycket i 1978 års lag (prop. 1977/78:126 s. 39). Andra stycket saknar motsvarighet ...

4 §  Brottsskadeersättning utgår för sakskada och ren förmögenhetsskada även i annat fall än som avses i 3 § i den mån den skadelidandes möjligheter att försörja sig allvarligt har äventyrats genom skadan eller ersättningen annars framstår som särskilt angelägen. Lag (1988:255).

Prop. 2013/14:94: Brottsskadeersättning för personskada bestäms enligt 5 kap.13 §§skadeståndslagen (1972:207). Ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av underhåll betalas med ett engångsbelopp eller i form av livränta eller med ...

4 a §  Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Lag (2006:933).

Prop. 2005/06:166: Genom paragrafen, som är ny, har införts en särskild rätt till brottsskadeersättning för barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Berättigade till ersättning enligt bestämmelsen är barn, varmed i detta sammanhang förstås personer under 18 år. Avgörande för rätten till ersättning är barnets ...

Bestämmande av brottsskadeersättning

5 §  Brottsskadeersättning med anledning av personskada bestäms enligt 5 kap.1-5 §§skadeståndslagen (1972:207). Livränta betalas dock endast när ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadelidandes framtida vård eller försörjning. Livränta värdesäkras enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

[S2]Brottsskadeersättning med anledning av kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen.

[S3]Brottsskadeersättning med anledning av sakskada bestäms enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen.

[S4]Brottsskadeersättning enligt 4 a § bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

[S5]I fråga om brottsskadeersättning tillämpas också 6 kap. 3 § skadeståndslagen. Rätten till brottsskadeersättning faller dock inte bort, om en ansökan om ersättning före dödsfallet gjorts hos Brottsoffermyndigheten. Lag (2006:933).

Prop. 2005/06:166: Paragrafen innehåller regler för hur brottsskadeersättning bestäms. I det nya fjärde stycket regleras hur sådan brottsskadeersättningen skall bestämmas som tillkommer ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person. Bestämmelsen har utformats i huvudsak i enlighet med Lagrådets förslag.

Avsikten är att ersättningen skall bestämmas utifrån en objektiv bedömning av hur grovt det brott som barnet bevittnat ...

Prop. 2000/01:68: Paragrafen anger hur brottsskadeersättning skall bestämmas. I ett nytt andra stycke har det införts en hänvisning till 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen. Hänvisningen innebär att bestämmelserna i den paragrafen skall tillämpas också vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av kränkning. I ett nytt fjärde stycke föreskrivs att den nya bestämmelsen i <a href="https://lagen.nu/1972:207#K6P3" ...

Prop. 2013/14:94: Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).

I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om skadestånd för kränkning får brottsskadeersättningen i denna del inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av domstolens avgörande, om inte annat följer av denna lag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om brottsskadeersättning ...

6 §  Vid bestämmande av brottsskadeersättning avräknas skadestånd som har betalts eller bör kunna bli betalt till den skadelidande på grund av skadan.

[S2]Har betalning skett av sådan europeisk brottsskadeersättning som avses i 18 och 19 §§ eller av annan ersättning av utländska statsmedel för skada till följd av brott, avräknas också den. Lag (2005:955).

Prop. 2005/06:26: I paragrafen regleras den avräkning av annan ersättning som i vissa fall skall ske vid bestämmande av brottsskadeersättning. I andra stycket, som är nytt, framhålls närmast i förtydligande syfte att också sådan europeisk brottsskadeersättning som avses i 18 och 19 §§ och annan eventuellt utgående statlig, utländsk ersättning skall avräknas enligt förevarande paragraf. Till skillnad från vad som enligt första stycket är fallet beträffande skadestånd skall dock avräkning av dessa ersättningsslag ...

Prop. 2013/14:94: – intagen i kriminalvårdsanstalt, – intagen för vård i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

– intagen för vård i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser ...

7 §  Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av personskada avräknas, utöver vad som sägs i 6 §, annan ersättning som den skadelidande har rätt till på grund av skadan och som inte har avräknats redan med stöd av 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207). Avräkning sker dock inte i den mån ersättningen motsvarar ett sparande på den skadelidandes sida.

[S2]Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada avräknas, utöver vad som sägs i 6 §, annan ersättning som den skadelidande har rätt till på grund av skadan. Lag (2005:955).

Prop. 2000/01:68: I paragrafens andra stycke har den följdändringen gjorts att kränkning genom brott förts in som en särskild skadetyp. Det innebär ingen ändring i sak.

Prop. 2005/06:26: I paragrafen regleras avräkning av viss annan ersättning som den skadelidande kan ha rätt till. Ett par redaktionella ändringar har gjorts i anledning av den ändring som gjorts i 6 §.

Prop. 2013/14:94: Paragrafen innehåller bestämmelser om brottsskadeersättning för ren förmögenhetsskada som utgör s.k. rymlingsskada. Den motsvarar 3 § andra stycket i 1978 års lag (prop. 1977/78:126 s. 42).

8 §  Vid bestämmande av brottsskadeersättning för skada på egendom, som

[S2]ej var försäkrad mot skaderisken och som den skadelidande måste antagas ha underlåtit att försäkra på grund av omfattningen av sina tillgångar och riskspridningen i sin verksamhet, avräknas försäkringsersättning som skulle ha utgått om försäkring hade funnits.

[S3]Vid bestämmande av brottsskadeersättning för skada på egendom, som enligt vedertaget bruk borde ha hållits försäkrad mot skaderisken men som den skadelidande har försummat att försäkra, avräknas i skälig omfattning försäkringsersättning som skulle ha utgått om försäkring hade funnits.

Prop. 2013/14:94: Paragrafen innehåller ytterligare bestämmelser om brottsskadeersättning för sakskada och ren förmögenhetsskada. Den motsvarar 4 § i 1978 års lag (prop. 1977/78:126 s. 42 f. och prop. 1987/88:92 s. 14 f.).

I paragrafen anges att brottsskadeersättning betalas för sakskada och ren förmögenhetsskada även i andra fall än som ...

9 §  I fråga om jämkning av brottsskadeersättning på grund av medverkan genom vållande på den skadelidandes sida tillämpas 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

[S2]Brottsskadeersättning kan även i fall då det inte följer av första stycket sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken. Vid sakskada eller ren förmögenhetsskada kan ersättningen också sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande genom underlåtenhet att vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: Paragrafen innehåller regler om jämkning av brottsskadeersättning vid medvållande och i andra fall när den skadelidande genom sitt uppträdande eller på annat liknande sätt eller – om det är fråga om sakskada eller ren förmögenhetsskada – genom sin underlåtenhet att vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken (jfr avsnitt 4.4). Paragrafens första stycke är oförändrat....

Prop. 2013/14:94: Brottsskadeersättning till barn som har bevittnat brott bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt brottet är.

Paragrafen innehåller bestämmelser om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat brott. Den motsvarar 4 a § och 5 § fjärde stycket i 1978 års lag (prop. 2005/06:166 s. 35 f.). Överväganden finns i avsnitt ...

10 §  Vid personskada, vid kränkning och vid sakskada eller ren förmögenhetsskada avräknas ett självriskbelopp. Beloppet fastställs av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer och beräknas med ledning av de lägsta självriskbelopp som tillämpas här i landet vid konsumentförsäkring som innefattar skydd mot skada till följd av brott.

[S2]Första stycket gäller ej i fråga om skada till följd av brott av någon som avses i 3 §, om brottet har begåtts på eller i närheten av anstalt eller annan plats där han var omhändertagen eller fick vård. Första stycket gäller ej heller, om det i övrigt finns särskilda skäl att inte avräkna något självriskbelopp. Lag (2001:733).

Prop. 2000/01:68: I paragrafens första stycke har den följdändringen gjorts att kränkning genom brott förts in som en särskild skadetyp. Det innebär att kränkningsersättning i fortsättningen skall behandlas för sig när det gäller självrisk. I dag behandlas det som en del av personskadeersättningen.

Den skadelidande kan alltså råka ut för att två självrisker dras bort från hans ersättning för ideell skada. Detta är i konsekvens med att kränkningsersättningen även i andra hänseenden ses som en särskild ...

Prop. 2013/14:94: Vid bestämmande av brottsskadeersättning avräknas skadestånd dock endast till den del skadeståndet har betalats eller bedöms bli betalat. Europeisk brottsskadeersättning enligt 35 § eller annan ersättning av utländska statliga medel avräknas endast till den del den utländska ersättningen har betalats.

Ersättning som motsvarar ett sparande på den skadelidandes sida ska inte avräknas från brottsskadeersättningen.

Paragrafen anger att brottsskadeersättning är ...

11 §  Brottsskadeersättning med anledning av personskada som fastställs i form av engångsbelopp betalas med högst tjugo gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller då ersättningen bestäms. Ersättning som fastställs i form av livränta betalas för varje år med högst tre gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

[S2]Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med högst tio gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

[S3]Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av självriskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor, utbetalas ingen ersättning. Lag (2010:1227).

Prop. 2000/01:68: Paragrafen innehåller beloppsmässiga tak för den brottsskadeersättning som kan betalas ut. Taket på tjugo basbelopp för brottsskadeersättning med anledning av personskada omfattar enligt gällande rätt både ersättning för personskada och kränkning. Kränkningsersättningen har nu förts över till bestämmelsens andra stycke och omfattas därmed av taket på tio basbelopp. Det sammanlagda taket för ersättning för ideell skada har därmed blivit högre, nämligen 30 basbelopp. Liksom tidigare gäller ett särskilt ...

Prop. 2013/14:94: Vid bestämmande av brottsskadeersättning för sakskada avseende egendom som enligt vedertaget bruk borde ha hållits försäkrad mot skaderisken men som den skadelidande har försummat att försäkra avräknas i skälig omfattning försäkringsersättning som skulle ha betalats om försäkring hade funnits.

Paragrafen innehåller bestämmelser om avräkning av ersättning från en tänkt försäkring, dvs. försäkringsersättning som skulle ha betalats ut om försäkring hade funnits. Den motsvarar 8 ...

Prövningen av ärende om brottsskadeersättning

12 §  Ärende om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndigheten. Regeringen kan dock föreskriva att annan myndighet skall pröva ärende om ersättning för skada vållad av någon som avses i 3 §1 eller 2, om ansökan gäller ersättning med högst 500 kronor. Ett beslut av en sådan myndighet överklagas hos Brottsoffermyndigheten.

[S2]Brottsoffermyndighetens beslut får inte överklagas. Lag (1994:424).

Prop. 2013/14:94: Brottsskadeersättning för sakskada eller ren förmögenhetsskada får även jämkas om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande genom att inte vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.

Paragrafen innehåller bestämmelser om jämkning av brottsskadeersättning. Den motsvarar 9 § andra stycket i 1978 års lag (prop. 1977/78:126 s. 49 f. och s. 100 ...

13 §  Hos Brottsoffermyndigheten finns en nämnd som skall avgöra ärenden om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Nämnden får avgöra även andra ärenden om brottsskadeersättning.

[S2]Ordföranden och vice ordförandena i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

[S3]Nämnden utses av regeringen. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: Paragrafen innehåller regler om Brottsoffermyndighetens nämnd.

I paragrafens första stycke har intagits en ny bestämmelse som innebär att nämnden får pröva en ansökan om brottsskadeersättning även om ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt (jfr avsnitt 5.3). Avsikten med bestämmelsen är att en tjänsteman inte i onödan skall pröva sådana ärenden där sökanden innan ärendet ...

Prop. 2013/14:94: Ett avdrag ska inte göras om brottet har begåtts av någon som avses i 6 § och brottet har begåtts på eller i närheten av en anstalt eller annan plats där han eller hon var intagen eller häktad. Ett avdrag ska inte heller göras i fråga om ersättning till barn som har bevittnat brott, eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om avdragsbeloppet.

Paragrafen innehåller bestämmelser ...

13 a §  Brottsoffermyndighetens nämnd skall hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: Paragrafen är ny och behandlar rätten till muntlig förhandling i ärenden om brottsskadeersättning som handläggs inför Brottsoffermyndighetens nämnd (jfr avsnitt 5.4).

Enligt paragrafen skall muntlig förhandling hållas hos nämnden, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt att förhandling hålls. En begäran om muntlig förhandling kan framställas ända fram till dess att ärendet har avgjorts. ...

13 b §  Muntliga förhandlingar enligt 13 a § ska vara offentliga.

[S2]Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon uppgift för vilken hos Brottsoffermyndigheten gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.

[S3]Om sökanden är under femton år eller lider av en psykisk störning, får ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Lag (2009:425).

Prop. 1998/99:41: Paragrafen är ny och innehåller regler om offentlighet vid muntlig förhandling vid Brottsoffermyndigheten (jfr avsnitt 5.4).

Paragrafens första stycke föreskriver att muntliga förhandlingar hos Brottsoffermyndighetens nämnd är offentliga. Nämnden får dock enligt andra stycket förordna att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar, om det kan det antas att det vid förhandlingen kommer ...

14 §  Om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.

[S2]Om det finns synnerliga skäl kan en ansökan prövas även om den har kommit in för sent.

[S3]Ansökan prövas endast om brottet har anmälts till åklagare eller polismyndighet eller om sökanden visar giltig anledning till att någon sådan anmälan inte har gjorts.

[S4]I fråga om preskription av en fordran på brottsskadeersättning gäller vad som föreskrivs i 3 § preskriptionslagen (1981:130) om preskription av en fordran på skadestånd i anledning av brott. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: Ansökan prövas endast om brottet har anmälts till åklagare eller polismyndighet eller om sökanden visar giltig anledning till att någon sådan anmälan inte har gjorts.

I fråga om preskription av en fordran på brottsskadeersättning gäller vad som föreskrivs i 3 § preskriptionslagen (1981:130) om preskription av en fordran på skadestånd i anledning av ...

Prop. 2013/14:94: Brottsskadeersättning för sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med sammanlagt högst tio gånger det prisbasbelopp som gäller vid den tidpunkt ersättningen bestäms.

Brottsskadeersättning betalas inte om den sammanlagda ersättningen är lägre än 100 kronor.

Paragrafen innehåller bestämmelser om beloppsbegränsningar vid brottsskadeersättning för vissa skador. Den motsvarar delvis 11 § i 1978 års lag (prop. ...

14 a §  Finner Brottsoffermyndigheten att ett beslut i ett ärende om brottsskadeersättning är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske utan att det blir till nackdel för sökanden. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: Paragrafen är ny och innehåller en omprövningsregel som avviker från 27 § förvaltningslagen. I paragrafen anges de allmänna förutsättningarna för ändring av tidigare beslut efter omprövning. För att Brottsoffermyndigheten skall vara skyldig att ändra ett beslut om brottsskadeersättning krävs inte som i förvaltningslagen att det är uppenbart oriktigt eller att ändringen ...

14 b §  Har ett beslut i ett ärende om brottsskadeersättning fattats av generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid Brottsoffermyndigheten skall ärendet omprövas av nämnden, om sökanden begär det.

[S2]Ärendet behöver dock inte omprövas av nämnden, om det är uppenbart att beslutet skall ändras i enlighet med sökandens begäran. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: generaldirektören eller någon annan tjänsteman skall ärendet omprövas av nämnden, om sökanden begär det.

Ärendet behöver dock inte omprövas av nämnden, om det är uppenbart att beslutet skall ändras i enlighet med sökandens begäran.

Paragrafen är ny och innebär att en sökande på begäran kan få sin ansökan om brottsskadeersättning omprövad av Brottsoffermyndighetens nämnd. I lagrådsremissen ...

15 §  Kostnader för biträde eller utredning i ärenden om brottsskadeersättning kan ersättas av allmänna medel, om det finns särskilda skäl med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter.

[S2]En sökande som har inställt sig till en muntlig förhandling får av Brottsoffermyndigheten beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om myndigheten finner att sökanden skäligen bör ersättas för sin inställelse. Myndigheten får bevilja förskott på sådan ersättning. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Lag (1999:253).

Prop. 1998/99:41: Paragrafen innehåller regler om ersättning av allmänna medel för kostnader som uppkommer i brottsskadeärenden (jfr avsnitt 5.4). Första stycket är i sak oförändrat.

I andra stycket har införts en möjlighet för sökanden att få ersättning för resa och uppehälle. För att ersättning skall utgå krävs att Brottsoffermyndigheten finner det skäligt. Motsvarande regel finns bl.a. i <a href="https://lagen.nu/1971:291#P15" ...

Prop. 2013/14:94: Om brott har begåtts mot ett barn eller om ett barn har bevittnat brott enligt 9 §, får barnet trots första stycket göra en ansökan fram till den dag han eller hon fyller 21 år.

Om det finns synnerliga skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent.

Paragrafen reglerar inom vilken tid en ansökan om brottsskadeersättning ska göras. Den motsvarar delvis 14 § första och andra styckena i 1978 års lag (<a href="https://lagen.nu/prop/1977/78:126#sid53" ...

Övriga bestämmelser

16 §  Anspråk på brottsskadeersättning får inte överlåtas innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

[S2]Anspråk på brottsskadeersättning med anledning av personskada får inte tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrivs i 7 kap.utsökningsbalken. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Lag (1981:819).

Prop. 2013/14:94: 1. brottet har anmälts till en brottsutredande myndighet eller sökanden visar giltig anledning till att någon sådan anmälan inte har gjorts, samt

2. den skadelidande i skälig utsträckning har bidragit till att det anmälda brottet kan utredas.

Paragrafen innehåller vissa ytterligare förutsättningar för att en ansökan om brottsskadeersättning ska prövas. Första punkten motsvarar 14 § tredje stycket i 1978 års lag (<a href="https://lagen.nu/prop/1977/78:126#sid53" ...

17 §  Utgår brottsskadeersättning, inträder staten intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd till den del detta ej har avräknats vid bestämmande av ersättningen. Detsamma gäller beträffande annan förmån på grund av skadan som hade bort avräknas vid ersättningens bestämmande men som då inte var känd.

Europeisk brottsskadeersättning

18 §  Om en ansökan om brottsskadeersättning gäller en skada till följd av ett uppsåtligt våldsbrott som har begåtts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, skall ansökningen anses även vara en begäran om europeisk brottsskadeersättning.

[S2]Första stycket gäller inte, om det framgår för Brottsoffermyndigheten att europeisk brottsskadeersättning redan har betalts. Lag (2005:955).

Prop. 2005/06:26: Paragrafen är ny och utgör en central del av det svenska genomförandet av direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Av första stycket framgår att en ansökan om ersättning av svenska statsmedel för skada i anledning av brott (brottsskadeersättning) i vissa fall skall anses vara även en begäran om europeisk brottsskadeersättning. Så skall vara fallet om skadan lidits på grund av ett ...

Prop. 2013/14:94: Paragrafen tillåter att endast en av vårdnadshavarna i vissa fall ansöker om brottsskadeersättning för barnets räkning. Den saknar motsvarighet i 1978 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Paragrafen utgör ett undantag från huvudregeln i 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken, som innebär att båda vårdnadshavarna tillsammans ...

19 §  Sökandens begäran om europeisk brottsskadeersättning skall av Brottsoffermyndigheten överlämnas till en behörig myndighet i den andra medlemsstaten.

[S2]Brottsoffermyndigheten får besluta om brottsskadeersättning även om ett överlämnande har skett enligt första stycket.

[S3]Om en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen beslutar om europeisk brottsskadeersättning efter det att Brottsoffermyndigheten har betalt brottsskadeersättning, inträder staten intill det av Brottsoffermyndigheten betalda beloppet i den skadelidandes anspråk på ersättning från den utländska myndigheten. Lag (2005:955).

Prop. 2005/06:26: Paragrafen är ny och föreskriver i första stycket att Brottsoffermyndigheten skall överlämna sökandens begäran om europeisk brottsskadeersättning till en behörig myndighet i den andra medlemsstaten. Närmare föreskrifter om vad som åligger Brottsoffermyndigheten inför och i samband med ett sådant överlämnande ges i brottsskadeförordningen.

I andra stycket erinras om att det förhållandet att Brottsoffermyndigheten ...

Prop. 2013/14:94: Om brott har begåtts mot ett barn eller om ett barn har bevittnat brott enligt 9 §, preskriberas barnets anspråk på brottsskadeersättning tidigast den dag han eller hon fyller 21 år.

Paragrafen reglerar preskription av ett anspråk på brottsskadeersättning. Första stycket motsvarar 14 § fjärde stycket i 1978 års lag (prop. 1998/99:41 s. 45 f.). Andra stycket saknar motsvarighet i den lagen. Övervägandena ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Brottsskadelag (1978:413)

Lag (1979:1103) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Lag (1981:819) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Lag (1981:1262) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Lag (1984:935) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Lag (1988:255) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om skada som inträffat dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:92
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 15 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1479) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Lag (1990:59) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Lag (1994:424) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1999:253) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. Den äldre lydelsen av 9 § skall tillämpas när det gäller skadefall som har inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:175, Prop. 1998/99:41, Bet. 1998/99:JuU20
Omfattning
ändr. 9, 13, 14, 15 §§; nya 13 a, 13 b, 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2001:733) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:216, Prop. 2000/01:68, Bet. 2000/01:LU19
Omfattning
ändr. 2, 5, 7, 10, 11 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:346) om ändring i brottskadelagen (1978:413)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:238, Prop. 2001/02:133, Bet. 2001/02:LU31
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2005:955) om ändring i brottskadelagen (1978:413)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:57, Prop. 2005/06:26, Bet. 2005/06:JuU6
Omfattning
ändr. 1, 6, 7 §§; nya 18, 19 §§, rubr. närmast före rubr. före 2 §, rubr. närmast före 18 §; omtryck
CELEX-nr
32004L0080
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:933) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.
 2. De nya föreskrifterna skall tillämpas även på ansökningar som grundar sig på händelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:293, Prop. 2005/06:166, Bet. 2005/06:JuU19
Omfattning
ändr. 1, 5 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2006-11-15

Lag (2009:425) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 13 b §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1227) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2014:322

Omfattning
upph.