Upphävd författning

Förordning (1988:984) med instruktion för brottsskadenämnden

Departement
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1988-09-08
Ändring införd
SFS 1988:984
Ikraft
1988-11-01
Upphäver
Förordning (1978:655) med instruktion för brottsskadenämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Brottsskadenämnden prövar ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978:413).

[S2]Nämnden företräder staten vid och utom domstol i fråga om fordran som avses i 17 § brottsskadelagen.

[S3]/r3/ Sammansättning

2 §  Nämnden består av de ledamöter som anges i 13 § brottsskadelagen (1978:413). För varje ledamot utom ordföranden skall finnas en eller flera ersättare.

[S2]/r3/ Organisation

3 §  Vid nämnden finns ett kansli som förestås av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på brottsskadenämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]18 § om ärendeförteckning,

[S5]28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

[S7]Brottsskadenämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 3 § första stycket, 4 §, 5 § första stycket, 6, 7, 9 och 10 §§verksförordningen och vad i övrigt följer av denna instruktion. Förordning (1990:2).

[S8]/r3/ Handläggning av ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413)

5 §  13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) är nämnden beslutför med fyra ledamöter. Av dessa skall ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först.

6 §  Ordföranden eller en vice ordförande får på nämndens vägnar

 1. avskriva ett ärende på grund av återkallelse,
 2. avvisa en ansökan om den är så ofullständig att den inte kan prövas och sökanden har underlåtit att följa ett föreläggande om komplettering, 3. avslå en ansökan om det är uppenbart att skadan, efter avräkning av självriskbelopp enligt 10 § brottsskadelagen (1978:413), täcks av försäkringsersättning.

[S2]Ordföranden får överlämna åt en tjänsteman vid nämndens kansli att på nämndens vägnar fatta beslut som avses i första stycket.

7 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlämna åt ordföranden, en vice ordförande eller en tjänsteman vid nämndens kansli att på nämndens vägnar avgöra ärenden om brottsskadeersättning som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Förordning (1990:2).

8 §  En översiktlig redogörelse för de ärenden som har avgjorts enligt 6 eller 7 § skall regelbundet lämnas vid sammanträde med nämnden.

9 §  Ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413) avgörs efter föredragning. Denna ankommer på chefen för kansliet eller en tjänsteman vid nämnden.

[S2]Ordföranden eller en vice ordförande får överta beredning och föredragning av ett ärende.

[S3]Chefen för kansliet får närvara även när ett ärende föredras av någon annan.

10 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

[S2]/r3/ Handläggning av administrativa ärenden

11 §  Vid sammanträde med nämnden avgörs sådana ärenden som avses i 13 och 19 §§verksförordningen (1987:1100). Föreskrifterna i 5 § första stycket tillämpas även i dessa ärenden. Chefen för nämndens kansli deltar i avgörandena.

12 §  Föreskrifterna i 5 § andra stycket om omröstning tillämpas även i administrativa ärenden som avses i 11 §, i den utsträckning inte annat följer av bestämmelserna i 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och 26 § anställningsförordningen (1965:601) om omröstning i vissa personalfrågor.

13 §  Andra administrativa ärenden än som anges i 11 § avgörs på nämndens vägnar av ordföranden eller, efter dennes beslut, chefen för kansliet.

14 §  I fråga om föredragning och beredning av administrativa ärenden samt skiljaktig mening i sådana ärenden gäller det som sägs i 9 och 10 §§.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

15 §  Ordföranden, vice ordförandena och övriga ledamöter i nämnden samt ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster vid kansliet tillsätts av nämnden.

[S3]/r3/ Överklagande

16 §  Brottsskadenämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

Ändringar

Förordning (1988:984) med instruktion för Brottsskadenämnden

Ikraftträder
1988-11-01

Förordning (1990:2) om ändring i förordningen (1988:984) med instruktion för brottsskadenämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-03-01

Ändring, SFS 1994:572

  Omfattning
  upph.