Inaktuell version

Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2008:176
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
 • LMVFS 2003:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller registrering och andra åtgärder enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Registeruppgifter

2 §  För varje inteckning som registreras i pantbrevsregistret skall i registret anges

 1. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,
 2. datum för registreringen av inteckningen.

[S2]I förekommande fall skall i registret anges

 1. pantbrevshavarens namn och datum för registreringen av pantbrevshavaren,
 2. uppgift som avses i 9 § andra meningen lagen (1994:448) om pantbrevsregister,
 3. beslut enligt 10 eller 11 § lagen om pantbrevsregister.

[S3]Vid sådan redovisning av pantbrev som avses i 4 § tredje stycket lagen om pantbrevsregister skall i registret dessutom anges de ytterligare uppgifter som fordras för identifiering av pantbrevet. Förordning (2003:260).

Registrering av nya inteckningar

/Träder i kraft I: 2008-06-01/

3 §  En ansökan om registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende om inteckning.

[S2]Inskrivningsmyndigheten ska i anslutning till sitt beslut i inskrivningsärendet underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om ansökan. Underrättelsen ska lämnas med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2008:176).

/Träder i kraft I: 2008-06-01/

3 a §  I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska Lantmäteriverket (verket) sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet. Förordning (2008:176).

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

4 §  Föreskrifter om bevarande av sådana inteckningshandlingar som avses i 23 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken och som har givits in i ärenden om registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister meddelas av verket efter samråd med Riksarkivet. Förordning (1995:1458).

5 §  I samband med registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister skall verket sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden skall anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

[S2]Om den som skall underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2003:260).

Registrering av pantbrevshavare m.m.

6 §  När verket vidtar en registreringsåtgärd enligt 7 eller 7 a § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, skall verket sända en underrättelse om åtgärden till

 1. den som är sökande i ärendet, och
 2. den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden skall anses som pantbrevshavare.

[S2]Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, skall både sökanden och ombudet underrättas.

[S3]Om den som skall underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2003:260).

Utfärdande av skriftligt pantbrev

/Träder i kraft I: 2008-06-01/

7 §  Skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister utfärdas av verket på blankett som verket fastställer.

[S2]Pantbrevet ska innehålla uppgift om

 1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,
 2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,
 3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,
 4. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,
 5. det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är belägen,
 6. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

[S3]Pantbrevet ska också innehålla uppgift om att det har utfärdats av verket samt uppgift om datum för utfärdande. Förordning (2008:176).

8 §  När verket utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, skall verket sända en underrättelse om åtgärden till den som är sökande i ärendet.

[S2]Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, skall både sökanden och ombudet underrättas.

[S3]Om den som skall underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2003:260).

Hinder mot avregistrering

9 §  En begäran om att hinder mot avregistrering skall hävas enligt 10 § andra stycket lagen (1994:448) om pantbrevsregister skall ges in till inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten skall genast underrätta verket om begäran. Underrättelsen får lämnas med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2003:260).

Ändring av namnuppgift

10 §  Om en registrerad pantbrevshavare byter namn, får verket efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret. Förordning (2003:260).

Rättelse m. m.

11 §  Om verket finner att en uppgift i pantbrevsregistret är felaktig, skall verket, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det föranleder osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret. Anmärkningen skall tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

[S2]Om ett beslut att registrera en inteckning eller att registrera eller avregistrera en pantbrevshavare har överklagats, skall även detta anmärkas i registret. Anmärkningen skall tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (2003:260).

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

12 §  Ansökan enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister görs skriftligen hos verket. Sökanden skall ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

[S2]Innan verket meddelar tillstånd eller återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, skall den, om det inte är obehövligt, ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. Förordning (1995:1458).

Elektronisk ingivning

13 §  Verket får meddela föreskrifter om

 1. att annan än den som har fått tillstånd enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister får ge in ansökningar, medgivanden till registreringsåtgärder och framställningar om utlämnande av uppgifter genom ett elektroniskt dokument,
 2. det tekniska förfarandet när ansökningar, medgivanden och framställningar ges in till verket genom ett elektroniskt dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

[S2]Innehavare av tillstånd enligt 14 § lagen om pantbrevsregister skall underrätta verket om ändring i personalorganisationen eller annat förhållande som medför att lösen skall fastställas, ändras eller upphävas. Förordning (2006:157).

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

14 §  Verket får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid förandet av pantbrevsregistret. Förordning (1995:1458).

Avgifter

15 §  I ärenden om registrering eller avregistrering enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister skall sökanden betala avgifter enligt följande.

Registrering av ny inteckning (5 §)3 kr
Registrering av tidigare beviljad inteckning (6 § )4 kr
Registrering av pantbrevshavare (7 §), per inteckning5 kr

[S2]Avregistrering eller byte av pantbrevshavare (7 a §), per inteckning 5 kr

Avregistrering med utfärdande av skriftligt pantbrev (8 § första meningen) Förordning (2003:260).20 kr

15 a §  Verket får meddela föreskrifter om att avgift enligt 15 § skall betalas när ansökan ges in. Om verket har meddelat föreskrifter om detta och sökanden inte har betalat avgiften, skall sökanden föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte detta föreläggande, skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet. Förordning (2003:260).

15 b §  Verket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 15 §. Förordning (2003:260).

16 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas. Förordning (1998:1041).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i 16 § tillämpas dock först i fråga om beslut som har meddelats efter den 30 september 1994. Beslut om avgift som har meddelats dessförinnan får överklagas till kammarrätten.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1458) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

  Omfattning
  ändr. 3-14, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:27) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1998:1041) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1830) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2003:260) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 3 a, 15 a, 15 b §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:386) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:157) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-04-15

Förordning (2008:176) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 3, 3 a, 7 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:685) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 3 a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 15 b §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2018:961) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01