Upphävd författning

Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:615 i lydelse enligt SFS 2007:1098
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller otillbörliga beteenden vid upphandling som omfattas av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lag (2007:1098).

2 §  Med enhet avses i denna lag: upphandlande myndighet enligt 2 kap. 23 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och upphandlande enhet enligt 2 kap. 22 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lag (2007:1098).

Ingripande mot otillbörligt beteende

3 §  Marknadsdomstolen får efter ansökan förbjuda en enhet att vid genomförande av upphandling i anbudskonkurrens tillämpa ett visst beteende avseende upphandling som vid en samlad bedömning är att anse som otillbörligt på grund av att

 1. något företag påtagligt diskrimineras i förhållande antingen till den verksamhet som enheten själv bedriver för att tillgodose behovet av en vara, tjänst eller annan nyttighet eller till ett annat företag, eller
 2. beteendet på något annat sätt påtagligt snedvrider förutsättningar för konkurrens vid upphandlingen.

[S2]En förutsättning för att Marknadsdomstolen skall få förbjuda ett visst beteende är att enheten tidigare tillämpat beteendet eller att det av annan särskild anledning är sannolikt att enheten kommer att tillämpa detta.

[S3]Ett förbud får gälla inte bara ett visst angivet beteende utan även beteenden som väsentligen överensstämmer med det angivna.

Beslut i väntan på slutlig prövning

4 §  Om det finns särskilda skäl för det, får beslut om förbud enligt 3 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts.

Omprövning

5 §  Har Marknadsdomstolen prövat en fråga om förbud enligt 3 § hindrar detta inte att frågan efter ny ansökan omprövas, om

 1. de omständigheter som låg till grund för det första avgörandet har förändrats i något väsentligt avseende, eller
 2. det finns något annat särskilt skäl som bör föranleda omprövning.

Ansökan

6 §  Ansökan om förbud enligt 3 § eller om omprövning enligt 5 § får göras av Konkurrensverket.

[S2]Om verket för ett visst fall beslutar att inte göra ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av konsumenter, löntagare eller företag eller av ett företag som berörs av beteendet.

[S3]Ansökan om omprövning får också göras av en enhet mot vilken ett beslut om förbud riktar sig.

Uppgiftsskyldighet

7 §  Om det behövs för att Konkurrensverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga en enhet eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat.

[S2]Ett sådant åläggande får inte innebära att någon betungas onödigt.

8 §  Ett förbud eller åläggande enligt 3 eller 7 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Vite

9 §  Ett förbud eller åläggande enligt 3 eller 7 § får förenas med vite.

10 §  Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs vid länsrätten av Konkurrensverket. I fråga om vite som Marknadsdomstolen har förelagt på talan av någon annan, får talan om utdömande föras även av denne.

Överklagande

11 §  Konkurrensverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos länsrätten. Andra beslut av verket enligt denna lag får inte överklagas.

Frivillig granskning

12 §  En handelskammare som är auktoriserad enligt lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar får på begäran av en enhet utse en oberoende granskare som prövar och ser över enhetens rutiner för att ta till vara konkurrensmöjligheter när enheten skall tillgodose behovet av varor och tjänster. Granskaren skall därefter i ett skriftligt utlåtande redovisa utfallet av granskningen.

[S2]Enheten skall stå för kostnaderna för granskningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:383, Prop. 1993/94:222, Bet. 1993/94:FiU22
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1999:312) om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2007:1098) om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:31, Prop. 2006/07:128, Bet. 2007/08:FiU7
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:587) om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

Övergångsbestämmelse

Lagen gäller dock fortfarande för ärenden som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före nämnda tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
upph.