Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:692 i lydelse enligt SFS 2019:888
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:738).

Prop. 2016/17:171: I paragrafen ändras hänvisningen till kommunallagen.

2 §  I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om

 1. dag för omröstningen,
 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

[S2]Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen.

[S3]Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den kommunala folkomröstningen äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall omröstningsdistrikt och valdistrikt sammanfalla.

[S4]Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall röstsedlarna för den kommunala folkomröstningen ha en färg som avviker från de övriga val- eller röstsedlarna.

[S5]Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen Lag (2002:250).

Prop. 2001/02:80: 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen.

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den ...

3 §  Kommunen eller regionen ska på lämpligt sätt informera sina medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i övrigt gäller för folkomröstningen. Lag (2019:888).

4 §  För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar val- nämnden.

[S2]För folkomröstningens genomförande i en region svarar valnämnden i den kommun inom regionens område som regionen träffar överenskommelse med. Om överenskommelse inte kan träffas, ska folkomröstningen genomföras av valnämnden i den kommun där regionen har sin anslagstavla. Lag (2019:888).

5 §  Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

 1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
 2. är medborgare i Island eller Norge, eller
 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

[S2]Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

[S3]Rösträtt vid folkomröstning i en region har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom regionen. Lag (2019:888).

Prop. 2016/17:171: Paragrafens första stycke tredje punkten justeras språkligt.

Prop. 2001/02:80: 1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

6 §  När en kommunal folkomröstning ska hållas, ska en röstlängd upprättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen som ska ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.

[S2]Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.

[S3]Ska folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröstningen. I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller den nationella folkomröstningen ska kommunen eller regionen framställa röstlängd och upprätta röstkort med ledning av registeruppgifterna från den centrala valmyndigheten.

[S4]Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som föranleds av den kommunala folkomröstningen. Lag (2019:888).

Prop. 2001/02:80: Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.

Skall folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala folkomröstningen samordnas med valet eller med den nationella folkomröstningen. I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller ...

7 §  Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om förtidsröstning skall ske, skall röstkorten vara de röstberättigade till handa senast den dag som förtidsröstningen inleds. Lag (2002:250).

Prop. 2001/02:80: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Nuvarande 7 § skall betecknas 11 §. Paragrafen är ny och behandlar den tidpunkt som kommunen eller landstinget senast skall skicka ut röstkorten vid en kommunal folkomröstning.

Enligt 7 kap. 8 § vallagen (1997:157) skall röstkorten skickas ut så snart som möjligt, dock senast ...

8 §  Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort ska få ett duplettröstkort om de begär det.

[S2]Om den kommunala folkomröstningen ska hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhandahållas hos centrala valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller region som ansvarar för folkomröstningen.

[S3]De som vill ha ett duplettröstkort ska lämna uppgift om namn och personnummer. Lag (2019:888).

Prop. 2001/02:80: Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhandahållas hos centrala valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller det landsting som ansvarar för folkomröstningen.

De som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om namn och personnummer.

Förslaget ...

9 §  Om folkomröstning ska äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap.5-7 §§ samt 15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 9 §vallagen (2005:837) ska då tillämpas.

[S2]I annat fall ska de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära hos den kommun eller region som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf. Lag (2019:888).

Prop. 2001/02:80: I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära hos den kommun eller det landsting som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Nuvarande ...

10 §  En röstsedel är ogiltig om den

 1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller
 2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

[S2]Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga. Lag (2002:250).

Prop. 2001/02:80: 2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga.

Paragrafen motsvarar nuvarande 6 §. Endast redaktionella ändringar har gjorts.

11 §  Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall röstsedlarna läggas in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen skall förseglas.

[S2]Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att sammanräkningen har avslutats. Lag (2002:250).

12 §  Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med anledning av en folkomröstning i en region ska anslås på regionens anslagstavla. Lag (2019:888).

13 §  Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i en region får på begäran av en medlem av den regionen överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap.kommunallagen (2017:725). Lag (2019:888).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:379, Prop. 1993/94:188, Bet. 1993/94:KU40
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1998:256) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (2002:250) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:190, Prop. 2001/02:80, Bet. 2001/02:KU14
Omfattning
nuvarande 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13, 6 §§; ändr. 2, 5, 6, 10 §§; nya 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2005:844) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2017:738) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 1, 5, 13 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:888) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 §§
Ikraftträder
2020-01-01