Upphävd författning

Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:758
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ombildning av den institution som regleras i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar.

2 §  Landshypoteksföreningarna skall gå upp i en av föreningarna bildad ekonomisk förening. Delägarna i landshypoteksföreningarna blir medlemmar i den ekonomiska föreningen. Landshypoteksföreningarna upplöses utan likvidation och deras tillgångar och skulder övertas av den ekonomiska föreningen. Ombildningen skall göras den dag regeringen bestämmer.

3 §  Efter ombildningen skall den ekonomiska föreningen tillskjuta sin rörelse som apportegendom till ett av föreningen bildat kreditmarknadsbolag mot att föreningen erhåller samtliga aktier i bolaget. Sveriges allmänna hypoteksbank skall överlåta sin rörelse, utom obligationsskulden och övrig upplåning, till kreditmarknadsbolaget. Regeringen skall besluta om tidpunkt och villkor för överlåtelsen.

4 §  I stället för 4 kap. lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag gäller för kreditmarknadsbolaget 10--13 §§ lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Bestämmelsen i 4 § upphör att gälla den 1 juli 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (2011:452) om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:234, Prop. 2010/11:71, Bet. 2010/11:FiU26
Omfattning
upph.