Upphävd författning

Lag (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:759 i lydelse enligt SFS 1997:469
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Hypoteksbankens ändamål

1 §  Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen. Hypoteksbanken skall

 1. till den 1 juli 1997 låna upp och till det nybildade kreditmarknadsföretaget låna ut medel som bolaget behöver till sin rörelse,
 2. förvalta sina fordringar och skulder. Lag (1997:469).

Styrelse, verkställande direktör och revisorer

2 §  Hypoteksbanken förvaltas av en styrelse som består av sex ledamöter. Regeringen utser två ledamöter och suppleanter för dem. Regeringen förordnar en av dessa ledamöter att vara ordförande och en att vara vice ordförande.

[S2]Tre ledamöter och tre suppleanter för dem väljs av styrelsen för den av landshypoteksföreningarna bildade ekonomiska föreningen.

[S3]De fem ledamöterna som utsetts enligt första och andra styckena utser en verkställande direktör. Denne ingår som ledamot i styrelsen.

[S4]Ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av högst två år.

[S5]Regeringen bestämmer arvoden till de av regeringen utsedda ledamöterna och suppleanterna.

3 §  Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande och tre av dem är ense om beslutet. Om endast fyra ledamöter är närvarande, måste ordföranden eller vice ordföranden vara en av dessa tre ledamöter.

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

[S3]Beslut om uppläggande av obligationslån eller annan upplåning skall ha biträtts av ordföranden eller vice ordföranden.

4 §  För revision av styrelsens förvaltning och hypoteksbankens räkenskaper utser Finansinspektionen årligen två revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer.

4 a §  Om revisorn vid fullgörande av sitt uppdrag i Hypoteksbanken får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar Hypoteksbankens verksamhet, eller
 2. kan påverka Hypoteksbankens fortsatta drift negativt, skall revisorn omgående rapportera detta till Finansispektionen. Lag (1996:758).

5 §  Regeringen avgör frågan om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för styrelsen efter samråd med den av landshypoteksföreningarna bildade ekonomiska föreningen.

Grundfond och upplåning

6 §  Som grundfond för Hypoteksbanken ställer staten en garantiförbindelse till förfogande som utfärdas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret. Regeringen meddelar föreskrifter om grundfondens storlek samt om de villkor i fråga om avgift och i övrigt som skall gälla för grundfonden.

[S2]Efter anmälan till Riksgäldskontoret får Hypoteksbanken ta grundfonden i anspråk för att fullgöra sina förpliktelser om Hypoteksbanken för tillfället saknar tillgängliga medel för detta.

[S3]När grundfonden har tagits i anspråk enligt andra stycket, skall Hypoteksbanken betala staten den ränta på beloppet som Riksgäldskontoret bestämmer och snarast möjligt återbetala vad som har tagits i anspråk.

7 §  Hypoteksbankens sammanlagda låneskuld får inte uppgå till mer än tio gånger summan av grundfonden och bankens egna kapital.

Likvidation

8 §  Regeringen beslutar om Hypoteksbankens likvidation och förfarandet därvid.

[S2]Efter anmälan till Riksgäldskontoret får grundfonden tas i anspråk när Hypoteksbanken har trätt i likvidation, om det saknas andra tillgångar som svarar för Hypoteksbankens förpliktelser.

[S3]Hypoteksbankens behållning efter likvidation skall överföras till kreditmarknadsbolaget, eller vad som trätt i bolagets ställe.

Hypoteksbankens verksamhet

9 §  Närmare föreskrifter om Hypoteksbankens verksamhet meddelas av regeringen.

Kapitaltäckning

10 § Har upphävts genom lag (1994:759).
11 § Har upphävts genom lag (1994:759).
12 § Har upphävts genom lag (1994:759).
13 § Har upphävts genom lag (1994:759).

Tillsyn

14 §  Hypoteksbanken står under tillsyn av Finansinspektionen.

[S2]Hypoteksbanken skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

[S3]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om tillsynen över Hypoteksbanken.

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar skall upphöra att gälla. (I kraft den 1 januari 1995, 1994:1536).
  2. Den styrelse och de revisorer som har utsetts enligt bestämmelserna i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar utgör styrelse och revisorer i banken till dess att ny styrelse och nya revisorer har utsetts enligt den nya lagen.
  3. Bestämmelserna i 10-13 §§ upphör att gälla den 1 juli 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1536) om ikraftträdande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1994:2021) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164
  Omfattning
  ändr. 12 §

Lag (1995:1565) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Lag (1996:84) om ändring i lagen (1995:1565) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:152
  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1565

Lag (1996:758) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ny 4 a §
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:469) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

Förarbeten
Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
Omfattning
ändr. 1, 8, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
1997-07-01

Lag (2011:453) om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

Förarbeten
Rskr. 2010/11:234, Prop. 2010/11:71, Bet. 2010/11:FiU26
Omfattning
upph.