Upphävd författning

Förordning (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1335 i lydelse enligt SFS 2003:563
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1993:1272) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skogsvårdsorganisationen

1 §  Skogsvårdsorganisationen omfattar Skogsstyrelsen och en skogsvårdsstyrelse för varje region enligt den indelning som framgår av följande förteckning.

RegionLän
Norrbotten Västerbotten Mellannorrland Dalarna-Gävleborg Värmland-Örebro MälardalenNorrbottens Västerbottens Jämtlands och Västernorrlands Dalarnas och Gävleborgs Örebro och Värmlands Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms
Västra GötalandVästra Götalands
Östra Götaland Gotland Jönköping-Kronoberg Södra Götaland Förordning (1997:1155).Kalmar och Östergötlands Gotlands Kronobergs och Jönköpings Hallands, Skåne och Blekinge

2 §  Skogsvårdsorganisationen skall verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att de av statsmakterna beslutade målen för skogspolitiken kan uppnås.

3 §  Skogsvårdsorganisationen skall särskilt

 1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,
 2. i enlighet med sitt sektorsansvar och i samråd med de myndigheter som ansvarar för naturvård och kulturmiljövård verka för biologisk mångfald och en rik och varierad kulturmiljö,
 3. ansvara för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,
 4. utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen (1979:429) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
 5. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
 6. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
 7. medverka i den regionalpolitiska planeringen, och
 8. informera om landets skogar och skogsbruk. Förordning (2001:1103).

4 §  Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna får ta ut ersättning för varor och tjänster som rör skogsinventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogsvärdering, skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning, rådgivning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med organisationens uppgifter.

[S2]Skogsstyrelsen får föreskriva avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för hur ersättningen för sådana varor och tjänster skall beräknas.

5 §  Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna får bedriva sådan tjänsteexport inom sina verksamhetsområden som är förenlig med myndigheternas uppgifter i övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver.

Skogsstyrelsen

Uppgifter

6 §  Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna.

7 §  Skogsstyrelsen skall särskilt

 1. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets område,
 2. besluta om mål och ange riktlinjer för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet samt följa och utvärdera verksamheten,
 3. fördela de resurser som står till förfogande för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna,
 4. utarbeta statistik och prognoser till ledning för skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket samt ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 5. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av luftföroreningar, djur och sjukdomar,
 6. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska skogsträden,
 7. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder anpassade till de naturgivna förutsättningarna,
 8. verka för en långsiktig och god försörjning med skogsodlingsmaterial,
 9. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,
 10. ha tillsyn över virkesmätningen, och
 11. förvalta skogsvårdsorganisationens fasta egendom och andra tillgångar. Förordning (2003:563).

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skogsstyrelsen.

Myndighetens ledning

9 §  Skogsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelse

10 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322), om föreskrifterna inte är av större vikt.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Skogsstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelsen

Uppgifter

12 §  Skogsvårdsstyrelsen är regional myndighet för frågor om skogsbruket.

13 §  Skogsvårdsstyrelsen skall särskilt

 1. följa skogsbrukets utveckling och vidta eller hos Skogsstyrelsen föreslå lämpliga åtgärder för att främja skogsnäringen,
 2. bedriva rådgivning och lämna information i syfte att främja ett rationellt skogsbruk och en biologisk mångfald,
 3. besluta om statligt stöd till skogsbruket,
 4. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger hjälpa andra myndigheter att planera och utföra åtgärder inom skogsvårdsstyrelsens verksamhets- och kompetensområden, och
 5. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling av skogarna.

Verksförordningens tillämpning

14 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på skogsvårdsstyrelsen med undantag av 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 27, 28, 30, 32, 34 och 35 §§. Förordning (1996:1492).

15 § har upphävts genom förordning (1996:1492).

Styrelse

16 §  Skogsvårdsstyrelsens styrelse utser inom sig vice ordförande. Förordning (1996:1492).

17 § har upphävts genom förordning (1996:1492).

18 §  Skogsvårdsstyrelsens styrelse skall, utöver frågor som anges i 11 och 12 §§verksförordningen (1995:1322), behandla frågor av principiellt slag eller av större vikt.

Organisation

19 §  Skogsvårdsstyrelsernas regionkanslier skall vara lokaliserade till Luleå, Umeå, Sollefteå, Söderhamn, Karlstad, Uppsala, Borås, Västervik, Växjö och Kristianstad. Skogsstyrelsen får i övrigt meddela föreskrifter om skogsvårdsstyrelsens organisation och formerna för styrelsens verksamhet. Förordning (1997:1155).

Ärendenas handläggning

20 §  Skogsvårdsstyrelsen skall överlämna ärenden till Skogsstyrelsen för avgörande när

 1. ett ärende berör flera skogsvårdsstyrelsers verksamhets- områden,
 2. ett ärende eller en grupp av ärenden är av principiell betydelse, eller
 3. skogsvårdsstyrelsen i annat fall anser att prövningen bör göras av Skogsstyrelsen.

[S2]Skogsstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1995:1322) också för anställda hos skogs- vårdsstyrelserna. Förordning (1997:215).

21 §  Skogsstyrelsen får besluta att ett ärende som gäller bevakning av statens rätt skall överlämnas av skogsvårdsstyrelsen till Skogsstyrelsen.

22 §  Om det kan ske utan väsentliga kostnader för skogsvårdsstyrelsen, är styrelsens anställda skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med skogsvårdsstyrelsens uppgifter. Förordning (1996:1492).

23 § har upphävts genom förordning (1996:1492).

24 §  När skogsvårdsstyrelsens styrelse skall behandla ett ärende som berör någon annan regional myndighets arbetsområde skall denna myndighet underrättas. En företrädare för den berörda myndigheten får delta i överläggningarna.

Anställningar m.m.

25 §  Skogsvårdsstyrelsens chef och övrig personal anställs av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen får dock överlämna till skogsvårdsstyrelsen att anställa övrig personal.

[S2]För tiden till och med den 31 december 2006 skall denna bestämmelse inte tillämpas på sådan verksamhet som omfattas av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Förordning (2003:563).

26 § Har upphävts genom förordning (2003:563).

Överklagande av skogsvårdsstyrelsens beslut

27 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos Skogsstyrelsen, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1492) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:114, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JoU1
  Omfattning
  upph. 15, 17, 23 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 14, 16, 19, 22, 25, 26 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:215) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1155) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 1, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:113) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:1103) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:563) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Omfattning
upph. 26 §; ändr. 7, 25 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Ändring, SFS 2005:1160

Omfattning
upph.