Upphävd författning

Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet KE
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1517 i lydelse enligt SFS 1999:677
Upphäver
Lag (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting
Lag (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2 §  Genom lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting upphävs.

  1. lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner,
  2. lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting.

3 §  De upphävda lagarna enligt 2 § gäller dock fortfarande i fråga om statligt utjämningsbidrag och skatteutjämningsbidrag för år 1995 och tidigare år.

4 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer ett referensbidrag för varje kommun och landsting.

5 §  Vad som i denna lag benämns bidragsminskning eller bidragsökning utgörs av skillnaden mellan summan av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 1999 enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting samt denna lag och motsvarande summa enligt de två förstnämnda lagarna i deras lydelse från den 1 januari 2000, om dessa bestämmelser skulle ha gällt för år 1999. Lag (1999:677).

6 §  Vad som i denna lag sägs om landsting tillämpas också i fråga om kommuner som inte ingår i ett landsting.

Kommuner

7 §  Bidragsminskningen för åren 2000-2004 får uppgå till högst 1 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999. Om kommunen under åren 1996-1999 haft en bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996-2004 högst uppgå till 1 200 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999.

[S2]För de kommuner vars uppräknade skattekraft för år 1993 översteg garantinivån i det statliga utjämningsbidraget år 1993 enligt lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner gäller att bidragsminskningen för åren 2000-2004 får uppgå till högst 2 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999. Om kommunen under åren 1996-1999 haft en bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996-2004 högst uppgå till 3 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999. Lag (1999:677).

8 §  Den sammanlagda bidragsminskningen begränsas årligen genom att ett fast införandetillägg betalas ut till de kommuner som får beräknade sammanlagda bidragsminskningar som överstiger beloppsgränserna enligt 7 §.

[S2]Ett fast införandetillägg motsvarar skillnaden mellan beloppsgränserna enligt 7 § och den beräknade totala bidragsminskningen.

9 §  En årlig begränsning av bidragsminskningen görs för de kommuner vars beräknade bidragsminskning överstiger 200 kronor per invånare. Dessa kommuner får ett rörligt införandetillägg, som uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade bidragsminskningen, minskad med det fasta införandetillägget, och - 200 kronor för år 2000, - 400 kronor för år 2001, - 600 kronor för år 2002, och - 800 kronor för år 2003. Lag (1999:677).

10 § har upphävts genom lag (1999:677).

11 §  En begränsning av bidragsökningen görs från och med år 2000 till och med år 2003 för de kommuner som får en beräknad bidragsökning genom att dessa kommuner får ett rörligt införandeavdrag. Det rörliga införandeavdraget uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiskt beräknade ökningen och - 200 kronor för år 2000, - 400 kronor för år 2001, - 600 kronor för år 2002, och - 800 kronor för år 2003. Lag (1999:677).

Landsting

12 §  Bidragsminskningen för åren 2000-2004 får uppgå till högst 600 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1999. Om landstinget under åren 1996-1999 haft en bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996-2004 högst uppgå till 720 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1999. Lag (1999:677).

13 §  Den sammanlagda bidragsminskningen begränsas årligen genom att ett fast införandetillägg betalas ut till de landsting som får beräknade sammanlagda bidragsminskningar som överstiger beloppsgränsen enligt 12 §.

[S2]Ett fast införandetillägg motsvarar skillnaden mellan beloppsgränsen enligt 12 § och den beräknade totala bidragsminskningen.

14 §  En årlig begränsning av bidragsminskningen görs för de landsting vars beräknade bidragsminskning överstiger 120 kronor per invånare i landstinget. Dessa landsting får ett rörligt införandetillägg, som uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade bidragsminskningen, minskad med det fasta införandetillägget, och - 120 kronor för år 2000, - 240 kronor för år 2001, - 360 kronor för år 2002, och - 480 kronor för år 2003. Lag (1999:677).

15 §  En begränsning av bidragsökningen görs från och med år 2000 till och med år 2003 för de landsting som får en beräknad bidragsökning genom att dessa landsting får ett rörligt införandeavdrag. Det rörliga införandeavdraget uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiskt beräknade ökningen och - 120 kronor för år 2000, - 240 kronor för år 2001, - 360 kronor för år 2002, och - 480 kronor för år 2003. Lag (1999:677).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Lag (1999:677) om ändring i lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1998/99:253, Prop. 1998/99:89, Bet. 1998/99:FiU25
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 §§; ny 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2004:773

Övergångsbestämmelse

  1. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år.
Omfattning
upph.