Upphävd författning

Lag (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1514 i lydelse enligt SFS 2004:665
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Generellt statsbidrag till kommuner fördelas med ett enhetligt belopp per invånare i kommunen den 1 november året före det år bidraget betalas ut.

[S2]För åren 1997 - 2004 fördelas därutöver ett generellt åldersbaserat statsbidrag med ett enhetligt belopp per invånare inom respektive åldersgrupp 7 - 15, 16 - 18, 65 - 74, 75 - 84 samt 85 år och äldre den 1 november året före det år bidraget betalas ut. Lag (2001:1269).

2 §  Generellt statsbidrag till landsting fördelas med ett enhetligt belopp per invånare i landstinget den 1 november året före det år bidraget betalas ut.

3 §  De kommuner som inte ingår i ett landsting får statsbidrag enligt 1 och 2 §§.

3 a §  Ändras indelningen av kommuner eller landsting, beräknas bidraget på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång. Lag (1998:1746).

4 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av bidragen och fastställer beloppen enligt 1 och 2 §§. Lag (1997:554).

5 §  Skatteverket fastställer statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

[S2]Om anslaget för statsbidraget ändras under pågående bidragsår, skall Skatteverket snarast fatta ett nytt beslut om bidragets storlek. Lag (2004:665).

6 §  Statsbidraget skall betalas ut i samband med och på motsvarande sätt som gäller för utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

[S2]Bidrag som fastställs enligt 5 § andra stycket får dock betalas ut under tiden juli-december 1998. Lag (1998:584).

7 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Lag (2003:661).

Prop. 2002/03:99: Ändringen är en direkt konsekvens av att nuvarande skattemyndigheter upphör att existera och ersätts av Skatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:116, Prop. 1995/96:64, Bet. 1995/96:FiU5
  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1995:1517

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1997:554) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:584) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:1746) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1998/99:87, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:FiU3
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:43) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:261, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU20
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1269) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2001/02:131, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:661) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:665) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-08-01

Ändring, SFS 2004:773

Övergångsbestämmelse

 1. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år.
Omfattning
upph.