Upphävd författning

Lag (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet KE
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1516 i lydelse enligt SFS 2003:663
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landsting skall under de förutsättningar som anges i denna lag betala en utjämningsavgift till staten.

2 §  I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här:

[S2]Avgiftsår: Det år under vilket avgift betalas.

[S3]Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt året före avgiftsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

[S4]Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av uppräknade skatteunderlag för hela landet, dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före avgiftsåret.

[S5]Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar den uppräknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret.

[S6]Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa de strukturella förhållandena.

[S7]Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för kommunen eller landstinget.

[S8]Nettoinkomster för året före avgiftsåret: Summan av avgiften enligt 4 § eller bidraget enligt 4 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag för kommuner och landsting och preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare den 1 november två år före avgiftsåret.

[S9]Nettoinkomster för avgiftsåret: Summan av avgiften enligt 4 § första stycket och produkten av skatteunderlaget enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret, uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket samma lag och den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före avgiftsåret.

[S10]Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (2003:663).

Prop. 2002/03:99: Av den föreslagna lydelsen av 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) framgår att Skatteverket är beslutande myndighet. Med anledning därav och då den nu aktuella paragrafen endast behandlar årlig taxering kan orden "skattemyndighetens årliga" utmönstras.

3 §  För varje kommun beräknas standardkostnad för barnomsorg, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, grundskola, gymnasieskola, vatten och avlopp, gator och vägar, näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder, byggkostnader, uppvärmningskostnader, kallortstillägg, merkostnader till följd av befolkningsminskning och svagt befolkningsunderlag, barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt administration, resor och räddningstjänst.

[S2]För varje landsting beräknas standardkostnad för hälso- och sjukvård och kallortstillägg.

[S3]Standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden fördelas mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Förordning (2001:628).

4 §  Kommuner och landsting vars garanterade skatteunderlag understiger det uppräknade skatteunderlaget skall betala en avgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med en skattesats som fastställs enligt 7 § andra stycket.

[S2]För kommuner och landsting vars skattesats enligt 7 § andra stycket överstiger 95 procent av den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före avgiftsåret skall dock avgiften beräknas enligt följande.

[S3]Avgiften skall beräknas så att den procentuella förändringen av kommunens eller landstingets nettoinkomster mellan året före avgiftsåret och avgiftsåret motsvarar summan av 95 procent av den procentuella förändringen av den uppräknade medelskattekraften och 5 procent av den procentuella förändringen av kommunens eller landstingets uppräknade skatteunderlag per folkbokförd invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före respektive år. Lag (2000:892).

5 §  Kommuner och landsting vars strukturkostnad per invånare understiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare skall betala en avgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före avgiftsåret.

6 §  Ändras indelningen av kommuner eller landsting, beräknas avgiften på grundval av den indelning som gäller vid avgiftsårets ingång.

7 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av avgiften enligt 4 och 5 §§.

[S2]Regeringen skall fastställa de skattesatser som skall tillämpas enligt 4 §. När regeringen fastställer skattesatserna skall hänsyn tas till överenskommelser mellan landstinget och kommunerna inom landstingsområdet om en ändrad fördelning av uppgifterna inom området och den ändrade fördelning av den sammanlagda landstings- och kommunalskatten som följer av överenskommelserna.

8 §  Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året före avgiftsåret lämna uppgift till varje kommun och landsting om preliminära avgifter enligt 4 och 5 §§. Lag (1996:745).

9 §  Skatteverket beslutar preliminärt avgifternas storlek samt lämnar senast den 20 januari under avgiftsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess preliminära avgift.

[S2]Kommuner och landsting kan senast den 15 februari påtala att ett fel uppkommit i underlaget för beslutet.

[S3]Skatteverket fastställer avgifternas storlek samt lämnar senast den 15 april uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess avgift. Lag (2003:663).

10 §  Avgiften skall betalas genom avräkning i samband med och på motsvarande sätt som gäller vid utbetalningen av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

11 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Lag (2003:663).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:116, Prop. 1995/96:64, Bet. 1995/96:FiU5
  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1995:1517

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1996:745) om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:1255) om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:122, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU3
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:676) om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1998/99:253, Prop. 1998/99:89, Bet. 1998/99:FiU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:892) om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2000/01:26, Prop. 1999/2000:115, Bet. 2000/01:FiU9
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:628) om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2000/01:262, Prop. 2000/01:71, Bet. 2000/01:UbU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:663) om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 9, 11 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2004:773

Övergångsbestämmelse

 1. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år.
Omfattning
upph.