Upphävd författning

Lag (1995:1537) om lägenhetsregister

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2000:253
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Lantmäteriverket och kommunerna skall för de ändamål som anges i 2 § föra ett lägenhetsregister med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Lantmäteriverket har det övergripande ansvaret för lägenhetsregistret. Kommunen ansvarar för de uppgifter i registret som hänför sig till kommunen.

Prop. 1995/96:90: Lägenhetsregistret kommer att i teknisk bemärkelse föras av det blivande Lantmäteriverket, men med kommunerna som ansvariga för de uppgifter som hänför sig till respektive kommun. Registret utgör inte ett personregister i datalagens (1973:289) mening. Regeringen anser emellertid att registret, med hänsyn till sin rikstäckande karaktär och de möjligheter till sambearbetning som finns, bör regleras på ett sätt som i stor utsträckning ...

Prop. 2004/05:171: Paragrafen anger innehållet i lagen om lägenhetsregister.

Ändamål

2 §  Uppgifter i lägenhetsregistret får användas för framställning av statistik och för folkbokföringen. Registret får också användas för resursfördelning samt planering, uppföljning och utvärdering av boende, byggande och kommunikationer.

Prop. 1995/96:90: Ändamålet för ett register utgör ramen för dess användning och måste på ett tydligt sätt avgränsas till det som utgjort motivet för inrättandet av registret. Detta är särskilt viktigt om registret har ett integritetskänsligt innehåll men det är också angeläget att ge en tydlig ändamålsbeskrivning för register som har rikstäckande karaktär. Modellen har tidigare använts för reglering av personregister, där integritetsaspekterna talar för en tydlig reglering i detta avseende.

Även ...

Prop. 2004/05:171: I första stycket anges att det skall finnas ett lägenhetsregister och att det skall föras av Lantmäteriverket.

I andra stycket anges att personuppgiftslagen skall tillämpas när det inte finns avvikande bestämmelser i denna lag eller i andra föreskrifter meddelade med stöd av lagen eller med stöd av personuppgiftslagen. Bestämmelsen är även tillämplig ...

Innehåll

3 §  Lägenhetsregistret skall omfatta samtliga lägenheter som helt eller till en inte oväsentlig del används eller är avsedda att användas som bostad (bostadslägenhet).

[S2]Lägenhetsregistret får innehålla uppgifter om fastighet, byggnad, lägenhetsbeteckning och övriga uppgifter om lägenheten.

[S3]Regeringen föreskriver närmare om vilka uppgifter registret skall innehålla.

Prop. 1995/96:90: Innehållet i lägenhetsregistret beskrivs utförligt i avsnittet 6.3. Registret skall omfatta alla lägenheter som helt eller till en inte oväsentlig del kan användas som bostad. Häri inräknas således både enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus, specialbostäder av olika slag samt fritidsbostäder. I lagen räknas de olika huvudkategorierna av innehållet upp. En närmare beskrivning av innehållet kommer att ges i förordning.

Uppgiftsskyldighet

4 §  En fastighetsägare är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för lägenhetsregistret och som inte kan inhämtas från fastighetsregistret. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

[S2]Med fastighetsägare avses i denna lag även ägare av byggnad. Lag (2000:253).

Prop. 1995/96:90: Mer lägenhetsspecifika uppgifter, som hittills inte varit registrerade, måste inhämtas från fastighetsägare. Insamlingen sker med stöd av närmare föreskrifter i en förordning som får utfärdas i anslutning till lagen. Uppgiftsinsamlingen ombesörjs praktiskt av Lantmäteriverket. Uppgifter om vilka som bor i lägenheterna hämtas in i ett senare skede av skattemyndigheten med stöd av bestämmelser i folkbokföringslagen.

Prop. 2004/05:171: Lantmäteriverket skall vara personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Innebörden av begreppet personuppgiftsansvar framgår av personuppgiftslagen. Det innebär bland annat att Lantmäteriverket skall se till att uppgifterna i registret behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Lantmäteriverkets personuppgiftsansvar gäller även under upprättandet ...

Fastställande av adress och lägenhetsbeteckning

5 §  Varje bostadslägenhet skall kunna hänföras till en adress som fastställs av kommunen. Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma adress, skall kommunen fastställa en särskild beteckning för varje lägenhet (lägenhetsbeteckning). Fastighetsägaren skall underrättas om detta.

Prop. 1995/96:90: Adress och lägenhetsbeteckning är centrala faktorer i lägenhetsregistret och det faller på kommunernas ansvar att fastställa dessa. Förfarandet beskrivs närmare i avsnittet 6.4 och förutsätts ske i nära samarbete med fastighetsägarna. Det bör ändock finnas en klar regel om en skyldighet att informera fastighetsägarna om det fastställda uppgifterna. Bestämmelsen har korrigerats något efter synpunkter från Lagrådet

Prop. 2004/05:171: I paragrafen anges för vilka ändamål uppgifterna i lägenhetsregistret får behandlas. Punkterna 1 och 2, folkbokföring och statistikframställning, är identiska med ändamålen i 2 § den gällande lagen (1995:1537) om lägenhetsregister. Med folkbokföring avses Skatteverkets folkbokföringsverksamhet vilken även omfattar folkbokföringskontrollen.

Punkten 3, forskning, har lagts till i förtydligande syfte för att det ...

Föreläggande m.m.

6 §  Om en begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven tid, får kommunen eller den myndighet som regeringen bestämmer förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgiften.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att det annars inte följs.

Prop. 2004/05:171: Med hänsyn till att de uppgifter som får ingå i lägenhetsregistret skall inhämtas med uppgiftsskyldighet för fastighetsägare, har registerinnehållet angetts i lagen.

En uppdelning har skett under de fyra huvudrubrikerna bostadslägenhet, entré, byggnad och fastighet. I den utsträckning det föreslås förändringar i förhållande till vad som nu gäller, behandlas det i avsnitt 6.5.

7 §  Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

Prop. 1995/96:90: Eftersom uppgifter till lägenhetsregistret till betydande del hämtas in från enskilda fastighetsägare med stöd av uppgiftsskyldighet, måste vissa tvångsmedel kunna tillgripas om de begärda uppgifterna inte kommer in inom angiven tid. Det är härvid föreläggande om vite som kommer i fråga. Vitet för fastighetsägare skall bestämmas enligt lagen (1985:206) om viten, vilket innebär att vite bestäms med hänsyn till adressatens ekonomiska ...

Prop. 2004/05:171: I paragrafen erinras om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar så kallade verkställighetsföreskrifter, dvs. närmare

bestämmelser om innehållet i registret. Det kan t.ex. avse vilka lägenhetskategorier som skall finnas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1537) om lägenhetsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun, den 1 januari 1996, och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:117, Prop. 1995/96:90, Bet. 1995/96:FiU6
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (2000:253) om ändring i lagen (1995:1537) om lägenhetsregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2006:378

Omfattning
upph.