Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och regioner

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1644 i lydelse enligt SFS 2019:1024
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Skatteverket ska fastställa de belopp som avses i 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och regioner. Beloppen ska avrundas till närmaste hela krontal.

[S2]För att beräkna belopp per invånare för det åldersbaserade statsbidraget ska det totala åldersbaserade bidragsbeloppet fördelas på respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre med de relativa andelar som erhålls genom att nettokostnaden per invånare i de berörda åldersgrupperna multipliceras med antalet invånare i respektive åldersgrupp. Nettokostnaderna ska vara de som följer av utjämningssystemet i beräkningarna för grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Antalet invånare ska avse den 1 november året före det år bidraget betalas ut. Förordning (2019:1024).

2 §  Statistiska centralbyrån skall senast den 10 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om de belopp som beräknats enligt denna förordning. Förordning (2003:981).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och regioner

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 1996.
  2. Vid beräkningen av beloppen skall vid införandet av utjämningssystemet hänsyn tas till överskott eller underskott som uppkommer vid utjämningen av inkomster mellan kommuner respektive landsting enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:555) om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. För bidragsåret 1997 skall Statistiska centralbyrån senast den 10 juli 1997 lämna uppgifter till skattemyndigheten om de belopp som beräknats enligt denna förordning.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 2 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1179) om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:589) om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2003:981) om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2019:1024) om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2020-01-01