Upphävd författning

Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1647 i lydelse enligt SFS 2003:982
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt och enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § Har upphävts genom förordning (2002:962).

2 §  Ersättning enligt 7 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting lämnas

 1. med sex procent vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt
 2. med arton procent vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 6 § samma lag.

[S2]Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som lokalen är inrymd i upplåts av stat, kommun, landsting, kommunalförbund eller regionförbund. Förordning (1998:590).

3 § Har upphävts genom förordning (2002:962).

4 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. Förordning (2003:982).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1283) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:590) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1997/98:311, Prop. 1997/98:153, Bet. 1997/98:FiU28
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1734) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:512) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:962) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Omfattning
upph. 1, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:982) om ändring i förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2005:811

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006.
Omfattning
upph.