Upphävd författning

Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1518 i lydelse enligt SFS 2003:715
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Lag (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För reglering av kommuners och landstings kostnader för viss mervärdesskatt skall det hos Riksgäldskontoret finnas två räntebärande konton, ett för kommunernas räkning (kommunkontot) och ett för landstingens räkning (landstingskontot).

2 § Har upphävts genom lag (2002:671).
3 § Har upphävts genom lag (2002:671).
4 § Har upphävts genom lag (2002:671).

Ersättning från kontona

5 §  Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från kontona för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som inte får dras av enligt den lagen.

[S2]Kommunalförbund har efter ansökan rätt till ersättning från kommunkontot och landstingskontot för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen som inte får dras av enligt den lagen. Fördelningen mellan kontona görs i förhållande till kommunernas och landstingens deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena om ingående mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen gäller även sådan ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen för vilken rätt till återbetalning enligt samma lag inte föreligger. Lag (2002:672).

5 a §  Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördelningen mellan ingående mervärdesskatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och ingående mervärdesskatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund. Lag (2002:671).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.2).

Paragrafen är utformad efter mönster i 8 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200). I det fall en fördelning inte går att åstadkomma mellan ingående mervärdesskatt som får dras av enligt <a href="https://lagen.nu/1994:200" ...

6 §  Vid utbetalning av ersättning enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i 8 kap.9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskatte- lagen (1994:200). Bestämmelsen i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 7 § tredje stycketsocialtjänstlagen (2001:453) samt 9 §8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2001:475).

7 §  Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från kontona för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 6 §. Rätt till ersättning föreligger också när kommunen och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

[S2]Ersättning enligt första stycket utgår även till

 1. kommunalförbund,
 2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, och
 3. sådant regionförbund som avses i lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län.

[S3]Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen. Lag (1998:588).

 • HFD 2011:9:Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande av bidrag till hjälp- och intresseorganisationer.

8 §  Med kommun avses i 10 och 13-19 §§ även landsting, kommunalförbund samt sådant beställarförbund som avses i 7 § andra stycket 2.Lag (2002:671).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny och innehåller en definition av vad som i vissa angivna paragrafer avses med begreppet kommun.

Ersättningsberättigade enligt lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting är kommun, landsting, kommunalförbund samt sådant beställarförbund som avses i 7 § andra stycket 2. Av redaktionella skäl anges dock endast kommunen i de nu aktuella paragraferna. Det är därför nödvändigt med en definition av begreppet kommun.

Ansökan

9 §  Ansökan om ersättning enligt 5 och 7 §§ skall vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast andra året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

[S2]Ansökan skall avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på varandra följande kalendermånader under samma kalenderår.

[S3]Ansökan skall lämnas enligt fastställt formulär. Lag (2003:715).

Prop. 1999/2000:105: Ändringarna innebär att Riksskatteverket skall vara den myndighet som beslutar om utbetalning från kontona enligt lagen.

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny och paragrafens första och andra stycken ersätter 3 § förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. Bakgrund och syfte med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (<a ...

Årsuppgift

10 §  För varje kalenderår skall kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om dels det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berättigar till ersättning enligt 5 §, dels sådana schablonbelopp som beräknats enligt 7 §.

[S2]Årsuppgiften skall vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften avser.

[S3]Årsuppgift skall lämnas enligt fastställt formulär. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.4).

Av första stycket framgår att kommunen för varje kalenderår skall lämna uppgift om de belopp som under året bokförts på konton avseende sådan mervärdesskatt och sådana schablonbelopp som ersätts från kommunkontosystemet (årsuppgift). Kommunen skall således sammanställa vad som under ...

Beslutande myndighet

11 §  Skatteverket fattar beslut enligt denna lag. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Av bestämmelsen framgår att Riksskatteverket fattar beslut enligt lagen.

Riksskatteverket fattar i dag beslut om kommunernas tillskott till kommunkontosystemet och om utbetalning av ersättning från kontona. Den föreslagna ordningen med bl.a. omprövningar av tidigare beslut innebär utbetalning av ytterligare ersättning efter att Riksskatteverket även kan fatta omprövningsbeslut som innebär återbetalning av ersättning och beslut om ränta. Den föreslagna lydelsen av paragrafen ...

Ersättningsbeslut

12 §  Ett beslut om ersättning enligt 5 eller 7 § (ersättningsbeslut) fattas för varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och andra tillgängliga uppgifter.

[S2]Om ansökan inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen ha bestämts till noll kronor.

[S3]Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 19 eller 20 §, får en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under ett kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den sista ersättningsperioden under kalenderåret. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.1).

Av första stycket framgår att ersättningsbeslut fattas för varje ersättningsperiod för sig. Beslut skall härvid fattas med ledning av ansökan och andra tillgängliga uppgifter, t.ex. uppgifter som lämnas efter föreläggande av Riksskatteverket.

Av andra stycket ...

13 §  Innan ett ersättningsärende avgörs skall kommunen ges tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt.

[S2]Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har underrättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt. Lag (2002:671).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny och behandlar Riksskatteverkets kommunikationsskyldighet. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.3).

Av första stycket framgår att kommunen skall ges tillfälle att yttra sig innan ett ersättningsärende avgörs, om det inte är onödigt. Kommunikation kan vara onödig t.ex. då beslutet avser utbetalning av ersättning i enlighet med ...

Utredning

14 §  Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av rätten till ersättning. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.3).

Enligt paragrafen får Riksskatteverket förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över kopia av handling som behövs för kontroll av rätten till ersättning.

Syftet med bestämmelsen är att få in material för kontroll av rätten till ersättning. Ett ...

15 §  Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos kommunen. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.3).

Av paragrafens första stycke framgår att Riksskatteverket, om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får komma överens med kommunen om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos kommunen. ...

16 §  Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är riktig.

[S2]Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.5).

Enligt första stycket får Riksskatteverket besluta om revision hos kommunen för att kontrollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för utbetalning av ersättning är riktig. Revision kan härvid avse ersättningsperioder under löpande kalenderår eller tid dessförinnan.

Enligt ...

17 §  Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. Lag (2002:671).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.5).

Av paragrafen framgår att kommunen vid revisionen skall tillhandahålla Riksskatteverket eller skattemyndigheten de handlingar och lämna

de upplysningar ...

Ränta

18 §  Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den dag beloppet återbetalas.

[S2]Intäktsränta betalas på ersättning som skall betalas till kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

[S3]Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.3). En utgångspunkt vid utformningen av bestämmelsen har varit att räntereglerna skall vara så enkla som möjligt och ändå i tillräcklig grad uppfylla syftet med räntebeläggning.

Enligt första stycket skall kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall återbetala efter omprövningsbeslut ...

Omprövning

19 §  Skatteverket får ompröva ett beslut om ersättning eller ränta enligt denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det finns andra skäl.

[S2]Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltningsdomstol. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.1).

Enligt paragrafens första stycke får Riksskatteverket ompröva ett beslut enligt denna lag om ersättning eller ränta, om detta begärs av kommunen, eller det finns andra skäl. Besluten kan således omprövas på Riksskatteverkets eget initiativ eller på begäran av den kommun som beslutet riktat sig till. En ...

20 §  En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

[S2]Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

[S3]Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.1).

Enligt första stycket skall en begäran om omprövning ha kommit in till Riksskatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Enligt andra stycket får, om Riksskatteverket självmant omprövar ett beslut, omprövningsbeslut ...

Överklagande

21 §  Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 14 § eller revision enligt 16 § får inte överklagas.

[S2]Övriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.2).

Enligt första stycket får Riksskatteverkets beslut om föreläggande enligt 14 § eller revision enligt 16 § inte överklagas. Syftet med bestämmelsen är att undvika fördröjning av ärendens handläggning.

Enligt andra stycket skall övriga beslut av Riksskatteverket ...

22 §  Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket motpart. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Genom paragrafen klargörs att Riksskatteverket är motpart om en kommun överklagar ett beslut enligt lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. Om länsrätt eller kammarrätt senare fattar ett beslut som går Riksskatteverket emot, följer det av 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att Riksskatteverket får överklaga beslutet.

Verkställighet

23 §  Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva beslutet. Lag (2003:715).

Prop. 2001/02:112: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.2).

Enligt denna paragraf skall Riksskatteverkets ersättningsbeslut gälla omedelbart, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som har att pröva beslutet. En omprövning eller ett överklagande avseende ett ersättningsbeslut enligt lagen om mervärdesskattekonton för kommuner ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall upphöra att gälla. Den äldre lagen tillämpas dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.
  2. För år 1996 uppgår tillskotten enligt 3 § för kommuner till 1 614 kronor per invånare och för landsting till 538 kronor per invånare den 1 november 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:116, Prop. 1995/96:64, Bet. 1995/96:FiU5
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1000) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1256) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:122, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU3
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:257) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:588) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1997/98:311, Prop. 1997/98:153, Bet. 1997/98:FiU28
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2000:485) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:475) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:38) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2001/02:138, Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:671) om ändring i lagen (1995:1518)om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången på ersättning avseende januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:296, Prop. 2001/02:112, Bet. 2001/02:FiU17
Omfattning
upph. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 §; nuvarande 8, 9 §§ betecknas 11, 21 §§; ändr. nya 11, 21 §§; rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 21 §; nya 5 a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 §§, rubr. närmast före 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:672) om ändring i lagen (2002:38) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2001/02:296, Prop. 2001/02:112, Bet. 2001/02:FiU17
Omfattning
ändr. 5 § i 2002:38

Lag (2003:715) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§,
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2005:807

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
 3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006, dock skall all ersättning avräknas direkt mot en inkomsttitel på statsbudgeten.
Omfattning
upph.