Upphävd författning

Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1995-12-21
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2004:157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Inspektionen för strategiska produkter sköter tillsyn och annan kontroll enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Förordning (2000:1070).

2 §  Inspektionen skall också vara nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden i Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring med de uppgifter som följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

[S2]Inspektionen skall vidare förmedla sådan information om exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som Sverige är skyldigt att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen. Detsamma gäller information om exportkontroll inom ramen för samarbetet i

 1. den internationella gruppen för kontroll av biologiska och kemiska produkter (Australiengruppen),
 2. den internationella gruppen för kontroll av kärnämnen och material m.m. med anknytning till kärnteknisk verksamhet (Nuclear Suppliers Group),
 3. den internationella gruppen för kontroll av missiler och missilteknologi (Missile Technology Control Regime),
 4. den internationella gruppen för kontroll av krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter (Wassenaar- arrangemanget).

[S3]Vad som anges i andra stycket skall också gälla information om exportkontroll inom ramen för inspektionens samarbete med motsvarande organ i andra länder. Förordning (2002:677).

3 §  Inspektionen skall varje år före mars månads slut lämna regeringen en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen med undantag av 1, 2, 4, 5 §§, 7 § 4, 6 och 7, 10-14 §§, 19-22 §§ samt 32-35 §§.

[S2]I administrativa ärenden tillämpas dock bestämmelsen i 35 § verksförordningen om överklagande. Förordning (2002:677).

Inspektionens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för inspektionen. Förordning (2001:614).

Exportkontrollrådet

6 §  Hos inspektionen finns ett råd för samråd i exportkontrollfrågor. Det består av generaldirektören och högst tio andra ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande. Förordning (2001:614).

7 §  Generaldirektören skall hålla rådet informerat om inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet. Förordning (2001:614).

8 §  Om det är möjligt skall generaldirektören samråda med rådet, innan inspektionen lämnar över ett ärende om exportkontroll till regeringens prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, enligt 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

[S2]Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden om exportkontroll som före avgörandet skall föreläggas rådet för samråd. (Förordning 2001:614).

9 §  Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt ställe. Förordning (2003:5).

Teknisk-vetenskapliga rådet

10 §  Hos inspektionen finns ett teknisk-vetenskapligt råd som består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen bestämmer. Generaldirektören är rådets ordförande. Förordning (2001:614).

Ärendenas handläggning

11 §  Inspektionens ärenden avgörs av generaldirektören.

[S2]Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (2001:614).

Anställningar m.m.

12 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2001:614).

13 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. Förordning (2001:614).

14 §  /Upphör att gälla U:2004-06-01 genom förordning (2004:157)./ Inspektionen får anställa en yrkesofficer bara om denne har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid inspektionen skall gälla tills vidare, dock längst sex år.

15 §  Andra ledamöter i exportkontrollrådet och teknisk- vetenskapliga rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2002:677).

16 § Har upphävts genom förordning (2002:677).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996, då den instruktion för Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor som regeringen beslutade den 7 februari 1985 skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:907) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 10, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1996:1521) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:122) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-04-29

Förordning (1998:404) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:1070) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 2, 8 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:614) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2002:677) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 2, 4, 15 §§; omtryck
Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:5) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2004:157) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
upph. 14 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2005:232) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ändr. 4, 12 §§
Ikraftträder
2005-06-01

Ändring, SFS 2005:1177

Omfattning
upph.