Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1064 i lydelse enligt SFS 2022:1074
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Lag (1998:397) om strategiska produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd.

[S2]Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

[S3]Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2, motsvarar i huvudsak den nuvarande 1 §.

Andra stycket har dock ändrats på så sätt att hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden har tagits bort. I stället anges att lagen innehåller kompletterande bestämmelser ...

Definitioner

2 §  Med export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster, produkter med dubbla användningsområden, tekniskt bistånd, tillhandahållare av tekniskt bistånd och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.3, anges att med produkter med dubbla användningsområden, export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster och transitering avses i lagen detsamma som i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Paragrafen motsvarar till viss del den nuvarande 2 §. Begrepp som i och för sig definieras i artikel 2 i den nya EU-förordningen men som sedermera inte används i lagen ...

3 §  Med militära produkter enligt artikel 4.1 b och 4.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 avses i denna lag de produkter som enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2, motsvarar den nuvarande 3 §.

Första stycket ändras på så sätt att hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 har tagits bort. I stället anges hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Tillstånd och förbud

4 §  Frågor om tillstånd och förbud enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]En myndighet ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.4.3, motsvarar i huvudsak den nuvarande 4 §.

I första stycket har ett tillägg gjorts om att Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer, utöver att pröva frågor om tillstånd, prövar frågor om förbud enligt den nya EUförordningen. De frågor om förbud som blir aktuella att pröva enligt den nya EU-förordningen ...

Export, överföring, förmedling och transitering

4 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.3 eller 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artiklarna 4.3 och 5.3 i samma förordning. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Första stycket innehåller ett bemyndigande som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.5 i EU-förordningen.

Räckvidden av bemyndigandet innebär att en produkt med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till EU-förordningen, en s.k. icke-listad produkt, får omfattas av krav på tillstånd om exportören har anledning att misstänka att produkten ...

4 b §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.1 i samma förordning. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 5.4.2, innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 5.2 i EUförordningen får omfattas av krav på tillstånd för förmedlingstjänster enligt artikel 5.1 i EU-förordningen.

Paragrafen innebär att regeringen ges ett bemyndigande att genom förordning utvidga tillämpningen ...

4 c §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i artikel 6.4 i samma förordning. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 5.4.2.

Första stycket innehåller ett bemyndigande som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till förmedling enligt artikel 5.3 i EU-förordningen. ...

4 d §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 7.1 i samma förordning. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som är ny och som har behandlats i avsnitt 5.4.3, föreskriver att regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i EU-förordningen får omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 6.1 i samma förordning.

Paragrafen innebär att regeringen ges ett bemyndigande att genom förordning utvidga tillämpningen av artikel 6.1 till ...

4 e §  Regeringen får meddela föreskrifter om att tekniskt bistånd för en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.1 i samma förordning. Lag (2022:1074).

4 f §  Regeringen får meddela föreskrifter om att tillhandahållande av tekniskt bistånd ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning. Lag (2022:1074).

5 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2 och 5.4.1, motsvarar den nuvarande 5 §.

En hänvisningsändring har gjorts till följd av att artikel 5.1 i den äldre EU-förordningen har ändrat artikel ...

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 12.1 a-c och 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Detsamma gäller för följande avsnitt i bilaga II till samma förordning:

Prop. 2017/18:23: I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om nationella exporttillstånd och rapporteringskrav avseende unionens generella exporttillstånd i EU:s PDA-förordning. Övervägandena finns i avsnitt 10.6.

Paragrafen ändras till följd av att de EU-rättsliga bestämmelserna och rapporteringskrav och andra upplysningar ...

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2 och 5.5.1, motsvarar till viss del den nuvarande 6 §.

En hänvisningsändring har gjorts till följd av att artikel 6.2 i den äldre EU-förordningen har ändrat artikel till artikel 9.2 i den nya EUförordningen.

I del 3.3 första stycket i bilaga II till EU-förordningen ...

6 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd som avses i avsnitt G i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik enligt avsnitt G del 3.2 d andra stycket i bilaga II till samma förordning. Lag (2022:1074).

7 §  Regeringen får meddela föreskrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i artikel 11.2 i samma förordning. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2 och 5.10.1, motsvarar i huvudsak den nuvarande 7 §.

En hänvisningsändring har gjorts till följd av att artikel 21.2 a i den äldre EU-förordningen betecknas artikel 22.2 i den nya EU-förordningen.

Paragrafen har ändrats på så sätt att det bemyndigande som ...

Villkor

9 § Har upphävts genom lag (2022:1074).

Införsel

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel.

Återkallelse

11 §  Tillstånd till export, förmedlingstjänster, tillhandahållande av tekniskt bistånd, transitering eller överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

[S2]Ett beslut om att återkalla ett tillstånd gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.5, motsvarar i huvudsak den nuvarande 11 §.

Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att ett tillägg gjorts som innebär att även tillstånd till förmedlingstjänster enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 kan återkallas under de förutsättningar som anges i paragrafen.

Dessutom har hänvisningen till rådets förordning (EG) ...

Avgift och deklarationer

12 §  Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift för tillsyn enligt denna lag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

[S3]Den som är avgiftsskyldig ska varje år lämna en deklaration till inspektionen med de uppgifter som behövs för att bestämma avgifterna, enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

[S4]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från deklarationsskyldigheten. Lag (2008:887).

13 §  Enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar skall en deklaration varje år lämnas av den som

 1. producerar, bereder, förbrukar, för in eller för ut kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel,
 2. under något av de tre senaste åren har producerat, berett, förbrukat, fört in eller fört ut sådana produkter, eller
 3. producerar diskreta organiska kemikalier.

[S2]Deklarationen skall innehålla uppgifter om

 1. verksamheten under det gångna kalenderåret,
 2. den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret,
 3. ändringar i verksamheten som planeras för det pågående kalenderåret.

[S3]Deklarationen skall ges in till den myndighet som regeringen bestämmer.

Uppgiftskontroll

14 §  Den som har lämnat en deklaration enligt 13 § skall, på begäran av den myndighet som avses i 13 § tredje stycket, också lämna de upplysningar och handlingar som kan behövas för kontroll av uppgifterna i deklarationen.

[S2]För denna kontroll har företrädare för myndigheten rätt till tillträde till de områden, lokaler och anläggningar där sådan verksamhet bedrivs som omfattas av deklarationsskyldigheten och får där göra undersökningar och ta prover. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

[S3]Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Tillsyn

15 §  Tillsyn över att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2, motsvarar den nuvarande 15 §.

Första stycket ändras på så sätt att hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 har tagits bort. I stället anges hänvisning till rådets förordning (EG) nr 428/2009.

16 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export befattar sig med produkter med dubbla användningsområden eller av den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd när det gäller sådana produkter. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

[S3]Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra statliga myndigheter för sin tillsyn. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.9, motsvarar i huvudsak den nuvarande 16 §.

Första stycket har ändrats på så sätt att tillsynsmyndigheterna har rätt att använda de befogenheter som anges i paragrafen även mot den som för transitering tar befattning med produkter med dubbla användningsområden eller mot den som tillhandahåller förmedlingstjänster när det gäller sådana produkter. En ...

17 §  Den som enligt artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 är skyldig att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten visa upp handlingar ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan författning. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.9, motsvarar den nuvarande 17 §.

I paragrafen har en hänvisningsändring gjorts på så sätt att artiklarna 16.2 och 21.5 i rådets förordning 1334/2000 har bytts ut mot de motsvarande artiklarna 20.3 och 22.8 i den nya EU-förordningen. Vidare har hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 tagits bort. I stället anges hänvisning till rådets förordning ...

Straff m.m.

18 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen utan tillstånd

 1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i
  1. artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i artikel 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 eller 10.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller
  2. en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,
 2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses i
  1. artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller
  2. en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § första stycket,
 3. tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som avses i
  1. artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller
  2. en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 b § eller 4 c § första stycket, eller
 4. tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som avses i
  1. artikel 8.1 och 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller
  2. en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 e § eller 4 f § första stycket.

[S2]Om brottet enligt första stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen, vars innehåll har behandlats i avsnitt 5.10.1 och 5.10.3, motsvarar till viss del den nuvarande 18 §.

Första stycket, punkten 1 motsvarar till viss del nuvarande 18 § första stycket 1 PDA-lagen.

Artiklarna 4.1–4.4 i EU-förordningen är uttömmande på så sätt att tillstånd endast ...

18 a §  Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § döms till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Det som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt.

[S3]Om brottet enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse. Lag (2022:1074).

19 §  Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. Lag (2022:1074).

Prop. 2009/10:205: Paragrafen motsvarar till viss del den nuvarande 19 §.

Första stycket har behandlats i avsnitt 5.10.3. Se även kommentaren till 18 §.

I andra stycket görs en språklig justering.

20 § Har upphävts genom lag (2022:1074).

21 §  För försök till brott enligt 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott enligt 18 § andra stycket eller 18 a § tredje stycket döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2022:1074).

22 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,
 2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag,
 3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.2, 5.2, 6.2 eller 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket, 4 c § andra stycket, 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket,
 4. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 11.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller
 5. bryter mot artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller mot 17 §.

[S2]Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. Lag (2022:1074).

Prop. 2017/18:23: 1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller

Prop. 2009/10:205: Paragrafen motsvarar till viss del den nuvarande 22 §.

Första stycket, punkten 1 ändras på så sätt att hänvisningen till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 har tagits bort. I stället anges hänvisning till rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Punkten 2 har behandlats i avsnitt 5.10.3. Hänvisningen till artikel 6.2 i den äldre EU-förordningen byts ut mot artikel 9.2 ...

22 a §  Till böter döms den som, i annat fall än som avses i 24 §, uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en kontroll- eller ordningsföreskrift som har meddelats med stöd av denna lag.

[S2]Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. Lag (2018:136).

23 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad:

 1. produkt som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet på en sådan produkt,
 2. utbyte av brott enligt denna lag,
 3. vad någon tagit som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

[S2]En produkt som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till produkten får inte förklaras förverkad, om produkten eller rättigheten efter brottet förvärvats av någon som inte haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. Vid förverkande enligt första stycket 1 av en produkt gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske.

[S3]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott enligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap.5 och 5 b §§brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

[S4]I stället för förverkande enligt tredje stycket av egendomen eller dess värde får rätten föreskriva att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av den. I sådana fall får även en del av egendomens värde förklaras förverkat. Lag (2008:374).

Prop. 2004/05:135: Ändringen i tredje stycket innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts, varit avsedd att användas vid brottet. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats eller att förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. Ändringen motiveras i avsnitt 10.2. Vad gäller tillämpningen hänvisas till författningskommentaren ...

Prop. 2007/08:68: Enligt bestämmelsen träder lagen i kraft den 1 juli 2008.

24 §  Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid ge in en sådan deklaration som avses i 12 eller 13 §, får den myndighet som skall ta emot deklarationen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

24 a §  Om den uppgiftsskyldige försummar att i rätt tid lämna sådan underrättelse om eller anmäla sitt första användande av ett generellt tillstånd eller registrering som föreskrivs i avsnitt A-H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller rapportera om sådan användning som avses i avsnitt G del 3.7 första stycket och avsnitt H del 3.7 i bilaga II till samma förordning, får den myndighet som ska ta emot uppgifterna förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2022:1074).

Prop. 2017/18:23: IIa–IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009, får den myndighet som ska ta emot underrättelsen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

I paragrafen ges tillsynsmyndigheten möjlighet att förelägga den som är skyldig att lämna underrättelse om sitt första användande av ett generellt tillstånd enligt PDA-förordningen att fullgöra sin skyldighet vid äventyr av vite. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2009/10:205: Paragrafen är ny.

Paragrafens innehåll har behandlats i avsnitt 5.10.3.

Överklagande

25 §  Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 12 § första stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra förvaltningsbeslut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ 821 eller enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2022:1074).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2000/01:49, Prop. 2000/01:9, Bet. 2000/01:UU3
CELEX-nr
32000R1334
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:317) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:374) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2007/08:203, Prop. 2007/08:68, Bet. 2007/08:JuU18
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:887) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga avgifter för år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:19, Prop. 2007/08:166, Bet. 2008/09:UU4
Omfattning
ändr. 12, 25 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:330) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2008/09:222, Prop. 2008/09:121, Bet. 2008/09:FöU8
Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2010:1017) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:376, Prop. 2009/10:205, Bet. 2009/10:UU25
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d §§, 18 a, 24 a §, rubr. närmast före 4 a §
CELEX-nr
32009R0428
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2018:136) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2017/18:163, Prop. 2017/18:23, Bet. 2017/18:UU9
Omfattning
ändr. 6, 22, 24 a §§; nya 8, 22 a §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2018-04-15

Lag (2022:1074) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förarbeten
Rskr. 2021/22:399, Prop. 2021/22:209, Bet. 2021/22:UU18
Omfattning
upph. 9, 20 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 18 a, 19, 21, 22, 24 a, 25 §§; nya 4 e, 4 f, 6 a §§
Ikraftträder
2022-08-01